• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Het advies van prof mr P.J. Boon

  Het advies van prof mr P.J. Boon
  Noot

  Prof. mr P.J. Boon begint met het maken van een drietal
  preliminaire opmerkingen. Ten eerste dat de term belang van de
  staat niet behoort tot de begrippen die juridisch scherp zijn te
  omlijnen: die term krijgt steeds inhoud in een politiek
  krachtenveld, dat van geval tot geval kan verschillen. Ten tweede
  valt uit de term af te leiden dat partijpolitieke of persoonlijke
  belangen niet in aanmerking komen. Ten derde dat het belang van de
  commissie om in staat te worden gesteld haar opdracht goed te
  kunnen uitvoeren, bijna per definitie kan worden aangemerkt als een
  gewichtig belang van de Staat.

  Boon stelt dat het bij het belang van de staat als
  verschoningsgrond voor het weigeren van informatie gaat om een
  belangenafweging: tegenover het gewichtige belang van een
  enqutecommissie om haar werk te kunnen doen, moet een nog
  gewichtiger belang staan, wil het onthouden van informatie aan de
  commissie gerechtvaardigd zijn. De mogelijkheid om gevraagde
  informatie vertrouwelijk te verschaffen (artikelen 18a en 18b van
  de Wet op de Parlementaire Enqute), onderstreept het feit dat
  weigering van informatie met een beroep op het belang van de staat
  slechts in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar moet worden geacht.
  Na aandacht te hebben besteed aan rechtspraak, de parlementaire
  geschiedenis en de literatuur concludeert Boon het volgende:

  De vraag of ook opsporingsbelangen begrepen kunnen worden
  onder het begrip belang van de Staat is bij mijn weten niet eerder
  in deze scherpte aan de orde geweest. Ik meen dat die vraag in
  principe bevestigend moet worden beantwoord, zeker waar het de
  bescherming van de persoonlijke veiligheid van politie-ambtenaren
  en
  informanten betreft. Uit het hierboven gegeven
  parlementair-historisch overzicht blijkt, dat onder meer als belang
  van de Staat door de regering is gesteld, en door het parlement is
  aanvaard of althans niet weersproken, het belang van bescherming
  van medische en psychologische persoonsgevens en het belang dat
  forse schadeclaims worden voorkomen, of althans in rechte met
  succes kunnen worden afgewend. Het belang van bescherming van de
  persoonlijke veiligheid van politie-ambtenaren en
  informanten
  weegt zeker zo zwaar. Eenzelfde conclusie is naar mijn mening op
  haar plaats waar het betreft het belang dat de bestrijding van de
  zware, georganiseerde criminaliteit niet in ernstige mate wordt
  belemmerd. Hieraan moet onmiddellijk het volgende worden
  toegevoegd. Het in het geding zijn van de genoemde belangen
  rechtvaardigt op zichzelf nog niet dat de gevraagde informatie
  wordt geweigerd. Bij elk concreet verzoek om informatie zal er
  opnieuw een afweging moeten worden gemaakt. Bij die afweging kan de
  mogelijkheid van vertrouwelijke inzage een belangrijke rol spelen.
  Zelfs bij een klassiek staatsbelang als de

  staatsveiligheid is weigering van informatie geen automatisme,
  maar dient een aan het concrete geval gerelateerde belangenafweging
  plaats te vinden. Dit veronderstelt overigens wel de mogelijkheid
  voor de regering om informatie-aanvragen met een zeer open karakter
  – bijvoorbeeld verzoeken om algehele toegankelijkheid van bepaalde
  geheime bestanden – niet of slechts onder voorwaarden in te
  willigen. Ware het anders, dan zou de regering aan een concrete
  belangenafweging immers niet meer toekomen.


  vorige
  volgende


  Inhoudsopgave en zoeken