• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – LITERATUUR

  LITERATUUR

  M. V. C. Aalders, Het handhavingsvraagstuk, in P. Glasbergen,
  (red.), Milieubeleid. Een beleidswetenschappelijke
  inleiding
  , VUGA, ‘s-Gravenhage, 19944, p. 289-319.
  M. V. C. Aalders, Handhaving en zelfregulering, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 20, 1994, p. 47-69.

  H. Abadinsky, Organized crime, Chicago, Nelson-Hall,
  19913. Andersson, Elffers & Felix,
  Organisatorische structuur voor aanpak zware
  milieucriminaliteit
  , z.u., Utrecht, 1992.

  M. J. Arentsen, J. Th. A. Bressers en P-J. Klok, Van
  Urgentienota naar NMP en verdere, in Raad voor het Milieubeheer
  (red.), Milieu van jaar tot jaar 1992-1993. Twintig jaar
  Nederlands milieubeleid
  , Delwel, ‘s-Gravenhage, 1993, p.
  13-49.

  Balker en Friso, De ondergang van FALO, in Friesch
  Dagblad
  , 19 juni 1993. E. A. I. M. van den Berg en W. Waelen,
  Politie en milieuhandhaving, Gouda Quint, Arnhem, 1991.

  E. A. I. M. van den Berg, en A. Hahn, Politie, partners en
  milieu. Woorden en daden
  , Gouda Quint, Arnhem, 1992.
  E. A. I. M. van den Berg, e.a., De markt van misdaad en milieu.
  Deel 1
  , WODC/BA, Den Haag, 1995.
  E. A. I. M. van den Berg, e.a., De markt van misdaad en milieu.
  Deel 2: De grijze en de groene deelmarkten
  , WODC/BA, Den Haag,
  1995.
  E. A. I. M. van den Berg, H. G. van de Bunt, en W. M. Kleiman, Het
  OM als horzel in de bestuurlijke pels, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 20, 1994, p. 70-82. A. A. Block,
  Perspectives on organized crime. Essays in opposition,
  Kluwer Academic, Dordrecht, 1991.

  A. A. Block, Space, time, and organized crime,
  Transaction, New Brunswick, 19942. T. de Blom,
  Georganiseerde misdaad en milieudelicten, in Tijdschrift voor
  Milieu-Aansprakelijkheid
  , 1993, p. 44-45.

  W. Bosma, Sneon en Snein, in Leeuwarder Courant, 12
  december 1992. H. G. van de Bunt, Tuinafval uit het Westland. Een
  drama in drie bedrijven, in C. Kelk, P. Moedikdo, M. Moerings en A.
  Swart (red.), Grenzen en mogelijkheden. Opstellen over en rondom
  de strafrechtspleging
  , Ars Equi Libri, Nijmegen, 1984, p.
  196-215. H. G. van de Bunt, Organisatiecriminaliteit, Gouda
  Quint, Arnhem, 1992. CBO, Landelijke inventarisatie criminele
  groeperingen 1995
  , dCRI, Zoetermeer, 1995. CRI, Risico
  analyse afvalmarkt
  , dCRI, Zoetermeer, 1992.

  CRI-AID, Project CITES 1994-1996, CRI, Zoetermeer,
  1994.
  A. J. van Doorn, Zware milieucriminaliteit. Notities over aard en
  omvang, in Justitile Verkenningen, jaargang 20, 1994, p.
  95-104.
  P. C. van Duyne, Corruptie: sociaal-psychologische mogelijkheden
  voor georganiseerde misdaad, in Openbaar Bestuur, 1993, p.
  11-15.
  R. A. F. Gerding, Afvalstoffenwetgeving in strafrechtelijk
  perspectief, in Tijdschrift voor milieu en recht, 1988,
  p.230-237.
  M. D. Hinchey, Criminal infiltration of the toxic and solid
  waste disposal industries in New York State: two case studies
  ,
  z.u., New York, 1984.
  S. Holtackers, Fenomeenonderzoek georganiseerde/zware
  milieucriminaliteit
  , Politie Haaglanden, Den Haag, 1995.
  D. J. Kenney en J. O. Finckenhauer, Organized crime in
  America
  , Wadsworth, Belmont, 1995. W. M. Kleiman en E. A. I. M.
  van den Berg (m.m.v. E. J. A van der Linden), Overtredende
  overheden. Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten, WODC, Den Haag,
  1995. P. Leroy, De ontwikkeling van het milieubeleid en van de
  milieubeleidstheorie, in P. Glasbergen, (red.), Milieubeleid. Een
  beleidswetenschappelijke inleiding, VUGA, ‘s-Gravenhage,
  19944, p. 35-58.

  Y. A. van der Meer, Een nieuw fenomeen: milieucriminaliteit (I),
  in Modus, jaargang 3, 1994, p. 5-6.
  Y. A. van der Meer, Een nieuw fenomeen: milieucriminaliteit (II),
  in Modus, jaargang 3, 1994, p. 8-11.
  Ministerie van VROM, De mogelijkheid van milieu-accountancy in
  strafrechtelijk optreden
  , VROM, Den Haag, 1993.
  Ministerie van VROM, De opsporingsactiviteiten van de Inspectie
  Milieuhygine. Ontwikkeling voor de periode 1993-1998
  , VROM, Den
  Haag, 1993.
  Ministerie van VROM, Handboek gecompliceerde milieudelicten,
  VROM, Den Haag, 1994. Ministerie van VROM, Startnotitie
  meerjarenplan verwijdering gevaarlijke stoffen 1996-2006
  , VROM,
  Den Haag, 1995.

  Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en VROM, Notitie
  aanpak zware milieucriminaliteit
  , Handelingen Tweede Kamer
  1994-1995, 22.343, Den Haag.
  M. Pleijte en B. van Geleuken, Het milieuconvenant. Goede
  voornemens, slechte resultaten, in Justitile Verkenningen,
  jaargang 20, 1994, p. 83-94.
  Recherche Advies Commissie, Werkgroep zware
  milieucriminaliteit
  , z.u., z.pl., 1992. L. Reijnders, Het grote
  gesjoemel, in Natuur en Milieu, januari 1994, p. 4-7. P.
  Reuter, Racketeering in legitimate industries. A study in the
  economics of intimidation
  , Rand, 1983.

  A. Szasz, Corporations, organized crime, and the disposal of
  hazardous waste: an examination of the making of a criminogenic
  regulatory structure, in Criminology, jaargang 24, 1986, p.
  1-27. J. van Tatenhove, Milieubeleidonderzoek?
  Beleidsuitvoeringsprocessen in het Nederlandse Milieubeleid in de
  periode 1970-1990; nader uitgewerkt voor de Gelderse Valei
  ,
  Pudoc, Wageningen, 1993.

  Vereniging van Afvalverwerkers, Krachtenbundeling in
  afvalverwijdering
  , z.u., 1993. N. de Vries en B. Verkade,
  Artikelenserie over TCR-zaak, in Rotterdams Dagblad,
  januari, februari en maart 1995.

  G. W. M. van Vugt, J. F. Boet en J. C. G. M. Berends, Zuiver
  handelen in een vuile context
  , Nederlandse School voor Openbaar
  Bestuur, Rotterdam, 1994.
  Werkgroep Afvalregistratie, Afvalverwerking in Nederland.
  Gegevens 1993
  , RIVM, 1994. P. D. J. van Zeben,
  Verschijningsvormen van zware milieucriminaliteit, MBT, Den
  Haag, 1995.

  APPENDIX

  Tabel 1:
  Hoeveelheden verwerkt afval in de jaren 1991-1993 in ktons
  (afgerond)

  Tabel Bron: Afvalverwerking in Nederland. Gegevens 1993, 4.

  Tabel 2:
  Afvalcategorien aangeboden op stortplaatsen in 1992 en 1993
  (in kton

  afgerond)

  Tabel
  Bron: Afvalverwerking in Nederland. Gegevens 1993, 18.

  Tabel 3:
  De verbrande hoeveelheid afval per afvalcategorie in 1993 en
  1992 (in

  kton)

  Tabel
  Bron: Afvalverwerking in Nederland. Gegevens 1993, 27.

  Tabel 4:
  Het aantal strafbare feiten volgens zes milieuwetten in
  1991-1993

  Tabel Bron: CBS, 1993, 26; 1995, 23.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken