• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  De afvalbranche heeft zich in Nederland in relatief korte tijd
  kunnen ontwikkelen van een marginale bezigheid naar een krachtige
  economische sector. De omzet is groot en er valt veel geld te
  verdienen aan de restanten van de welvaartsmaatschappij. Afval is
  een inelastisch goed waardoor de bedrijven in zekere zin zelf de
  prijs voor de verwerking kunnen bepalen. Het milieubeleid van de
  Nederlandse overheid heeft aan de ene kant geleid tot het
  opschroeven van de eisen die aan de verwerking van het afval werden
  gesteld en aan de andere kant heeft zij aangestuurd op een
  verregaande vorm van zelfregulering en privatisering zonder voor
  een adequaat controlesysteem te zorgen. Bepaalde condities in de
  afvalverwerkingsbranche hebben zich jarenlang redelijk ongestoord
  kunnen ontwikkelen waardoor een gelegenheidsstructuur is ontstaan
  die een voedingsbodem voor zware milieucriminaliteit vormt. Er zijn
  veel instanties bij betrokken die door de branche-organisaties en
  handige afvalverwerkers tegen elkaar worden uitgespeeld. In deze
  branche zijn bedrijven actief die een monopoliepositie in de
  afvalketen nastreven. Daarmee kan de prijs van afvalverwerking
  worden verhoogd en kunnen (overheids)controles worden
  bemoeilijkt.

  Zware milieucriminaliteit wordt om twee redenen gepleegd: om
  geld mee te verdienen en om bedrijfsproblemen op te lossen. Deze
  bedrijfsproblemen ontstaan door de druk van de markt op de kleinere
  bedrijven, verkeerde kostencalculaties en door de verscherpte eisen
  van de overheid. De omvang van zware milieucriminaliteit kan in
  Nederland nog niet op een betrouwbare en valide manier worden
  geregistreerd. Bovendien worden veel milieu-overtreders veroordeeld
  op grond van fraudes, valsheid in geschrifte en fiscale delicten en
  maar zelden (nog) op milieucriminaliteit. De situatie in deze
  branche moet zeker ernstiger worden ingeschat dan op grond van de
  bekende gegevens kan worden aangenomen. Het gebeurt in deze branche
  nog steeds dat gevaarlijk afval op het oppervlaktewater wordt
  geloosd of illegaal vermengd met ander materiaal wordt gestort, dat
  afval wordt verbrand terwijl dat niet mag, dat afval valselijk
  wordt benoemd of illegaal naar het buitenland wordt
  gexporteerd.

  Het is zeer onwaarschijnlijk dat criminele groepen zich in de
  afvalverwerkingsbranche hebben ingenesteld. Op grond van gegevens
  verkregen uit interviews met brancheleden, vakbonden,
  wetenschapsbeoefenaren en uit politiedossiers en uit dossiers van
  het Milieu Bijstands Team en op grond van een antecedentenonderzoek
  kan worden aangenomen dat de georganiseerde misdaad niet in deze
  branche actief is (hoofdstuk 6). Een beschrijving van de daders aan
  de hand van ons analyseschema wijst uit dat ernstige
  milieuverontreinigers meestal familiebedrijven zijn die in de jaren
  zestig en zeventig groot zijn geworden. De eigenaren hebben zelden
  een hoge (technische) opleiding genoten en regeren met vaste hand
  hun bedrijf op zo’n wijze dat tegenspraak niet wordt geduld en
  loyaliteit royaal wordt beloond. De medeplichtigen zijn
  (mede)directeuren, de boekhouder en ander personeel van het
  bedrijf. Bijzondere aandacht verdienen de afvalmakelaars die
  vrijwel ongecontroleerd afval kunnen verplaatsen. Zij opereren
  steeds vaker internationaal waarbij het moeilijk is vast te stellen
  of en waar het afval uiteindelijk wordt gestort, verbrand,
  gecomposteerd of misschien illegaal gedumpt. Een Wet
  Afvalketenaansprakelijkheid wordt node gemist.

  Opvallend is dat veel afvalverwerkers weinig respect tonen voor
  de overheid. Strafrechtelijke sancties lijken weinig uit te halen.
  Boetes worden niet of zeer laat betaald. Voert de overheid de
  sancties verder op dan wordt een andere tactiek toegepast: dreigen
  het afval te laten liggen en niet meer te behandelen of dreigen met
  vertrek van het bedrijf. Afvalverwerkers zoeken gericht naar
  gedoogsituaties. Eerst wordt een kleine vergunning aangevraagd
  waarna allerlei soorten afval worden geaccepteerd op het bedrijf.
  Vervolgens wordt de vergunningverlener onder druk gezet om een
  grote vergunning te verlenen. Gedogen (al dan niet gedwongen) werkt
  collusie in de hand. De overheid wordt met het tijdelijk toelaten
  als het ware medeplichtig aan de ongewenste situatie en dat maakt
  het voor justitie achteraf weer moeilijker om strafrechtelijk te
  vervolgen.

  Afvalverwerkers die zich aan zware milieuverontreiniging
  schuldig maken, doen er van alles aan om opsporing door de politie
  of door andere instanties te voorkomen. Er worden verschillende
  administraties bijgehouden, er wordt in codes gepraat, de
  personeelsleden worden getraind wat te doen en te zeggen wanneer
  inspecties worden uitgevoerd. Er worden bv-constructies bedacht om
  zich af te schermen, katvangers gebruikt en tegen elke
  overheidsbeslissing, hoe klein ook, worden alle juridische
  registers opengetrokken en alle beroepsmogelijkheden optimaal
  benut. Of dat laatste het gevolg is van een doelbewuste strategie
  is kan moeilijk op grond van de gegevens worden beweerd. Effect
  heeft het in ieder geval wel, want de verschillende overheden
  worden flink beziggehouden. Afvalverwerkers worden bijgestaan door
  een keur van deskundige juristen, technici, mediaspecialisten en
  wetenschapsbeoefenaren en, niet vergeten, diverse
  overheidsbestuurders worden als adviseur of als lid van de Raad van
  Bestuur in de arm genomen. Daarmee wordt een belangenverstrengeling
  bewerkstelligd die gemakkelijk kan afglijden tot corruptie.

  De opbrengsten van illegale activiteiten in de
  afvalverwerkingsbranche worden voornamelijk weer in het eigen
  bedrijf genvesteerd of gebruikt voor een uitbundige levensstijl en
  voor het kopen van de loyaliteit van het eigen personeel. De
  salarissen van de eigenaar en bedrijfsleiders worden daarmee
  aangevuld en in sommige gevallen worden de opbrengsten aan de
  sponsoring van bijzondere evenementen uitgegeven.

  Een belangrijke vraag die nog niet beantwoord is of in de
  afvalverwerkingsbranche sprake is van georganiseerde misdaad. In de
  CBO-inventarisatie zijn vier hoog georganiseerde criminele groepen
  genoemd die zich systematisch zouden bezig houden met
  milieumisdrijven. De analyse van dit deelrapport laat zien dat in
  de afvalverwerkingsbranche gn sprake is van georganiseerde misdaad.
  Geen van de bedrijven of organisaties die zich schuldig maken aan
  milieudelicten voldoen aan de elementen van de omschrijving van
  georganiseerde misdaad zoals die door de onderzoekers in hun
  studies naar de georganiseerde misdaad wordt gehanteerd.

  In alle 18 bestudeerde gevallen is sprake van
  organisatiecriminaliteit, die uiteraard grote schade veroorzaakt
  aan het fysiek milieu en de volksgezondheid. Het zijn in se
  legale bedrijven die door illegaal gedrag proberen extra inkomsten
  te verwerven of voor het bedrijf kosten te besparen. De wijze
  waarop dat in een enkel geval gebeurt maakt duidelijk dat deze vorm
  van organisatiecriminaliteit op diverse punten dicht in de buurt
  van georganiseerde criminaliteit komt. Een van de belangrijkste
  verschillen tussen georganiseerde criminaliteit en
  organisatiecriminaliteit is dat bij de eerstgenoemde vorm gebruik
  wordt gemaakt van intern en extern geweld en dat pogingen worden
  ondernomen om zich te weer te stellen tegen overheidsoptreden door
  middel van handige methoden om het criminele gedrag te
  verheimlijken en/of om zich actief tegen de overheid te keren.

  Bij de onderzochte malafide afvalverwerkingsbedrijven, hebben
  wij geen aanwijzingen voor het gebruik van intern geweld kunnen
  vaststellen. Maar op het personeel wordt wel veel druk uitgeoefend
  door aan de ene kant diverse beloningen in het vooruitzicht te
  stellen en aan de andere kant door te dreigen met ontslag of
  overplaatsing naar onderdelen van het bedrijf waar de
  arbeidsomstandigheden het slechts zijn.

  Incidenteel is extern geweld naar de overheid waargenomen. De
  gebruikte tactieken zijn als agressief te kwalificeren waarbij de
  strategien erop zijn gericht om controles te bemoeilijken of zelfs
  te verhinderen en om overheidsoptreden vrijwel onmogelijk te maken
  door belangrijke personen op vitale posities in het openbaar
  bestuur in te kapselen in het eigen bedrijf. In de
  afvalverwerkingsbranche is te zien dat bepaalde vormen van
  organisatiecriminaliteit dicht tegen georganiseerde misdaad aan
  liggen. De analyses maken duidelijk dat in feite nooit sprake is
  van zwart-wit situaties, maar dat eerder van glijdende schalen kan
  worden gesproken waarop bepaalde vormen van criminaliteit kunnen
  worden gepositioneerd. In de drie casussen is te zien dat illegale
  activiteiten in de bedrijven langzaam maar zeker de overhand gaan
  vormen boven legale activiteiten. Bedrijven kunnen zo afglijden
  naar vormen van georganiseerde criminaliteit zoals wij die in deze
  reeks studies hebben omschreven.

  Op grond van het bovenstaande en de eerder in dit deelrapport
  geconstateerde feiten en ontwikkelingen kan worden geconcludeerd
  dat in de afvalverwerkingsbranche een zorgelijke situatie is
  ontstaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken