• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 6.2. De zaakanalyses van de afvalverwerkingsbranche

  6.2. De zaakanalyses van de afvalverwerkingsbranche

  Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich op aarde grote
  milieurampen voltrokken die de mensen met de neus op de (ernstige)
  feiten drukten. Een deel van die rampen kan worden toegeschreven
  aan ongelukken die het gevolg zijn van menselijk falen. Soms is het
  een direct gevolg van onverschilligheid of onkunde. Voor een ander
  deel is opzet aanwezig om met criminaliteit geld te verdienen. In
  Nederland hebben wij niet met grote milieurampen zoals met de
  Torrey Cannion te maken gehad maar werden wij in de jaren zeventig
  wel geconfronteerd met enkele fikse bodemverontreinigingen in
  woonwijken (in Hengelo) en op oude stortplaatsen en
  fabrieksterreinen.

  In Nederland staat het opsporingsonderzoek naar milieuzaken door
  politie en justitie nog altijd in de kinderschoenen. In het midden
  van de jaren tachtig, de periode waarin ook het Milieu Bijstands
  Team van het VROM wordt opgericht, werden aarzelend de eerste
  grootschalige opsporingsonderzoeken ter hand genomen. Het vereist
  veel geduld, nieuwe deskundigheid en interdisciplinair
  samengestelde tactische teams om dergelijke strafrechtelijke
  processen tot een goed einde te brengen. De laatste jaren is
  daarvoor veel werk verzet en zijn meer Officieren van Justitie
  ingezet om milieudelicten te vervolgen.

  Maar deze verbetering betekent nog niet dat de politie over veel
  ervaring beschikt en dat veel tactische opsporingsonderzoeken op
  het gebied van de zware milieucriminaliteit hebben gedraaid. In
  Nederland is er vrijwel geen politieman of -vrouw te vinden die
  meer dan n grote milieuzaak heeft gedaan. Bovendien is de
  informatiepositie van de politie (CID) nog altijd zwak, ook al komt
  daar het laatste jaar langzaam verbetering in. Pas wanneer men met
  de nek in de rotzooi staat, grijpen politie en justitie misschien
  een keer in, zei een van de genterviewden. Het was derhalve te
  verwachten dat dientengevolge ook niet erg veel dossiers op het
  gebied van zware milieucriminaliteit voor dit deelrapport ter
  beschikking konden worden besteld. Het dark number moet wel
  groot zijn en dat betekent dat in dit deelrapport geen volledig
  beeld van de zware milieucriminaliteit kan worden geboden. Het
  aantal milieuzaken neemt nog altijd toe en veel beleidsnota’s uit
  het driehoeksoverleg hebben de milieucriminaliteit tot prioriteit
  van opsporing verheven.

  In de bijlage van de Notitie aanpak zware milieucriminaliteit
  van de regering (1995) staat de jaaropgave van milieuzaken in 1994
  vermeld. Het aantal lopende milieuzaken in dat jaar bedroeg 45 en
  14 opsporingsonderzoeken werden in dat jaar afgesloten. In 1993 en
  1994 is het MBT ter ondersteuning bij 40 grote en kleinere
  strafrechtelijke onderzoeken op het gebied van het milieu betrokken
  geweest.

  Dit aantal, zo mag worden aangenomen, is slechts een fractie van
  het werkelijke aantal zware milieudelicten dat zich jaarlijks
  afspeelt. Wanneer de CID-informatiepositie zal zijn verbeterd en
  door politie en justitie systematischer en meer gestructureerd de
  opsporing te hand zal worden genomen, zal het aantal bekend
  geworden zaken aanzienlijk stijgen.

  6.2.1. Het dossieronderzoek

  Door de CRI, het Milieu Bijstands Team van het ministerie van
  VROM en de regiokorpsen zijn 25 zakendossiers aangeboden voor dit
  deelrapport. Zes daarvan waren f van onvoldoende kwaliteit, gingen
  over kleine overtredingen f bevatten te weinig gegevens om een
  zinnige en verantwoorde analyse te maken. Voorts zijn onder de
  noemer zakendossiers twee zogenaamde fenomeenanalyses van zware
  criminaliteit op milieugebied opgestuurd, maar slechts n van beide
  fenomeenanalyses bevatte concrete empirische informatie die voor
  dit deelrapport relevant zou kunnen zijn. Uiteindelijk zijn 18
  dossiers voor dit deelrapport gebruikt. Op grond van bovenstaande
  is besloten voor de volgende opzet voor deze paragraaf te kiezen.
  Om van zware milieucriminaliteit een goed beeld te schetsen wordt
  eerst een uitgebreide beschrijving gegeven van drie milieuzaken aan
  de hand van het door ons ontwikkelde analyseschema. Deze drie zaken
  zijn gekozen omdat zij illustratief zijn voor de zware
  milieucriminaliteit en omdat zij gevallen vertegenwoordigen die het
  dichtst tegen onze definitie van georganiseerde criminaliteit
  aanliggen. Vervolgens worden de 15 overige dossiers besproken.

  6.2.1.1. Drie casussen
  De geschiedenis van afvalverwerkingsbedrijf A is typisch voor het
  ontstaan en de ontwikkeling van veel afvalverwerkingsbedrijven in
  Nederland aan het eind van de jaren zestig en de expansieve groei
  die zij doormaakten in de jaren zeventig en tachtig. A strijkt in
  de jaren zestig neer op een terrein waar hij de grond laat afgraven
  en vervolgens verkoopt. Het ontstane gat op zijn bedrijfsterrein
  wordt gedicht met vermalen huisvuil. Niet lang daarna richt A zijn
  bedrijf op voor de verwerking van rioolslib dat hij van
  waterzuiveringsbedrijven krijgt aangeleverd. In vrij korte tijd
  ontwikkelt dit familiebedrijf zich tot een miljoenenbedrijf
  bestaande uit een reeks van BV’s waarmee in de jaren tachtig de
  hele afvalverwerkingsketen van zuiveringsslib wordt beheerst. A’s
  bedrijven verzorgen de inzameling, het transport, de opslag, de
  bewerking en de eindbestemming van vervuild slib.

  Wanneer bedrijf A in 1993 uiteindelijk tegen de lamp loopt,
  bestaat het enkele tientallen jaren. Het is een typisch
  familiebedrijf waarvan de oprichter na verloop van tijd om
  leeftijdsredenen door de tweede generatie werd opgevolgd.
  Familietegenstellingen bepaalden het verloop van de
  bedrijfsontwikkeling. De zonen namen in de jaren zeventig beiden
  een plaats in de directie in, maar als gevolg van ruzies verliet n
  van twee in 1991 het bedrijf. Daarvoor in de plaats werd extern een
  niet-familielid als mede-directeur aangetrokken. De administratie
  werd door diens echtgenote verzorgd en verder maakte het bedrijf
  gebruik van chauffeurs, bedrijfsleiders, verladers, enz. die ieder
  een deel van de werkzaamheden verrichtte. De familie had het voor
  het zeggen en bepaalde alles wat er te bepalen was Noot
  . Het bedrijf A bestond uit een top-holding, een holding, een
  pensioen-bv en drie werkmaatschappijen, alle in bezit van de
  familie. De legale activiteiten besloegen voornamelijk uit het be-
  en verwerken van GFT-afval (tot compost) en van het zuiveren van
  rioolslib. In de loop der jaren stichtte het bedrijf ook
  verschillende vestigingen in het land. Het bedrijf had een
  monopoliepositie en beheerste daardoor de hele afvalketen van
  rioolslib. Het verwierf daarmee een zodanige positie dat controle
  door de overheid nauwelijks meer mogelijk was. Het bedrijf kon elke
  prijs vragen en die ook werd betaald door de verschillende
  overheden.

  De omzet van het bedrijf bedroeg volgens de boeken in 1993 ruim
  50 miljoen gulden. Daarvan was 19 miljoen winst (voor belastingen).
  Een dergelijk winstaandeel is opmerkelijk hoog voor gewone legale
  economische activiteiten in Nederland, maar in de afvalbranche niet
  echt ongebruikelijk. Gelet op de aard en de omvang van de illegale
  afvalverwerkingspraktijken moesten de winsten voor A feitelijk veel
  hoger zijn geweest dan uit de door register-accountants
  goedgekeurde boeken blijkt. Van de verontreinigde slib die niet
  legaal werd verwerkt, was uiteraard niets in de officile
  boekhouding en administratie terug te vinden. In 1993 waren 52
  mensen in dienst. Het personeel verdiende royaal boven wat normaal
  moet worden geacht gelet op hun opleiding en de aard van de te
  verrichten werkzaamheden. Met deze hoge salariring, zo mag worden
  aangenomen, werd door het bedrijf de loyaliteit van het personeel
  gekocht en verzekerd. Doordat A vanaf de beginperiode actief was
  kende hij vrijwel iedereen in de binnenlandse en buitenlandse
  afvalverwerkingsbranche en wist hij met wie hij kon samenwerken en
  met wie niet. Hij ging ook allerlei samenwerkingsverbanden aan met
  andere bedrijven wanneer dat voor de oplossing van een probleem
  noodzakelijk was. Ook samenwerking met allerlei overheidsinstanties
  schuwde A niet. Het bedrijf achtte zich onaantastbaar en trok zich
  niet of nauwelijks iets aan van de milieuwetgeving of
  administratieve verplichtingen waaraan elk respectabel bedrijf zich
  dient te houden. Controles waren eigenlijk ondoenlijk omdat op het
  bedrijfsterrein en in de bedrijfgebouwen allerlei activiteiten door
  elkaar heen liepen. Op het bedrijfsterrein lag een wirwar van
  bergen grond en slib. Shovels woelden in deze bergen en
  vrachtwagens reden af en aan. Voor de buitenstaander was het
  vrijwel onmogelijk te begrijpen wat A precies uitvoerde.

  De waan onaantastbaar te zijn voor opsporing en vervolging werd
  gellustreerd door de advocaat van het bedrijf die aangaf dat de
  overheid maar moet kunnen aangeven en bewijzen of iets water met
  aspirine is of aspirine met water. Desondanks zorgde A er voor een
  deel van zijn administratie elders onder te brengen om het bedrijf
  en hemzelf zo veel mogelijk af te schermen tegen de bestuurlijke
  toezichthouders en handhavers van het milieurecht. A wordt
  beschuldigd van het jarenlang systematisch overtreden van allerlei
  vergunningvoorwaarden en van het uitvoeren van allerlei illegale
  praktijken binnen een legale markt. Zo zou A zich schuldig hebben
  gemaakt aan het illegaal verwerken van tonnen verontreinigd slib en
  aan ontoelaatbare mengpraktijken bij het composteren. Tevens is
  valsheid in geschrifte in de aanklacht opgenomen, alsmede de
  deelname aan een criminele organisatie (art. 140). Met deze
  140-constructie wordt door het Openbaar Ministerie aangenomen dat
  de illegale praktijken welbewust zijn georganiseerd waarbij A (en
  de andere directieleden) opdracht heeft gegeven aan ondergeschikten
  om deze illegale handelingen te verrichten of mogelijk te maken.
  Ook is in de aanklacht opgenomen dat vervuild slib dat in de
  akkerbouw is afgezet niet meer in de administratie is terug te
  vinden, dat resultaten van analyserapporten zijn vervalst en dat
  verontreinigd slib op illegale wijze naar het buitenland is
  vervoerd en daar gestort. In dit slib werd ook zeer gevaarlijk
  afval gemengd waarvoor overigens wel hoge rekeningen werden
  verstuurd aan de ontdoeners daarvan. Gelet op deze illegale
  milieucriminaliteit is het niet verwonderlijk dat fraudes werden
  geconstateerd. A maakte ook gebruik van een samenwerkingsverband
  met een aantal afvalverwerkers en aannemers om de provincie buiten
  spel te zetten. Door namelijk niet met elkaar de concurrentie aan
  te gaan, zoals de provincie hoopte en verwachtte bij de
  afvalverwerking van een stortplaats, sloegen zij de handen ineen en
  zetten de provincie daarmee feitelijk buiten spel. De bedrijven
  richtten namelijk een eigen BV op om de onderhandelingen met de
  provincie aan te gaan. Deze BV van de gezamenlijke bedrijven kreeg
  voor de verwerking van gestort afval vele miljoenen van de
  provincie, maar gebruikt de stortplaats voornamelijk voor de
  illegale stort van de deelnemende bedrijven (zie ook .5.6).

  Het bedrijf A schakelde ook allerlei deskundigen en adviseurs in
  om de zaken zo gladjes mogelijk te laten verlopen en om het bedrijf
  een respectabel aanzien te geven. Een ex-journalist/publicist werd
  in de arm genomen om het slechte imago in de media op te vijzelen
  na een aantal verdachtmakingen van milieucriminaliteit. Als
  adviseurs werden een oud-medewerker van provinciale Waterstaat en
  een hoogleraar milieurecht aangetrokken. Andere ervaren juristen
  werden ingeschakeld om de illegale praktijken onder te brengen
  binnen een wirwar van legale activiteiten. Niet onvermeld mag
  blijven het in dienst treden van een ex-hoofd van het laboratorium
  van de provinciale Dienst Milieu en Water als adviseur van het
  bedrijf. Deze persoon had in zijn oude functie gedurende vele jaren
  de stank die A veroorzaakte, moeten analyseren en beoordelen voor
  de provincie. Het bedrijf zond ook royaal giften (bijv. het
  schenken van ruim 900 Kerstpakketten) aan allerlei
  overheidsfunctionarissen en had met de fiscus een regeling
  getroffen voor de belastingaftrek van steekpenningen van rond de
  f.100.000,-. Geweld hoorde bij het bedrijf niet thuis en was ook
  niet nodig omdat geld wonderen deed bij personeel, adviseurs en
  partners.

  De verdiensten die met de illegale afvalverwerking werden
  behaald, werden voor meer doeleinden gebruikt. Voor het grootste
  deel werden zij genvesteerd in het bedrijf, voor een deel om hogere
  dividenden aan de aandeelhouders uit te keren, om gratificaties aan
  het personeel toe te kennen of hogere salarissen zwart te kunnen
  betalen, om de pensioen-bv van de familie te versterken en om de
  directieleden een royaal uitgavenpatroon te garanderen. Dat laatste
  was mogelijk door met een informele kas te werken waarin cash geld
  werd gedeponeerd. Uitgaven uit deze kas werden nooit schriftelijk
  verantwoord.

  Een andere casus is die van het bedrijf B. In dat bedrijf werd
  chemisch afval ingezameld zonder vergunning dat, vermengd met
  huishoudelijk afval, in Belgi illegaal werd gedumpt (in Mellery en
  Mont Saint-Guibert). Ook loosde B illegaal olie-water-slibmengsels
  en ander vloeibaar chemisch afval in de riolering van een gemeente.
  B was directeur van het naar hem genoemde bedrijf en stond in hoog
  aanzien bij zijn personeel. Dit aanzien werd mede verkregen door
  personeel aan te nemen dat door een strafrechtelijk verleden elders
  niet meer aan de slag kon komen. Deze personeelsleden gingen voor B
  door het vuur en schonken hem hun onvoorwaardelijke trouw. Zelfs
  een bedrijfsleider (planner) was bereid als katvanger op te treden
  in de rechtszaak. Deze personeelsleden met antecedenten zorgden ook
  voor de vuile werkjes en benvloedden met hun gedrag de andere
  personeelsleden. Mochten de laatsten opmerkingen hebben over de
  illegale praktijken in het bedrijf dan werden zij door B
  overgeplaatst naar een andere vestiging (die bijvoorbeeld in plaats
  van twee km ruim veertig kilometer van hun woning af lag). Ook was
  het niet ongebruikelijk dat B van mopperend of klagend personeel
  zijn overuren afpakte. De meesten hielden daarom maar hun mond.
  Bovendien gedroeg de planner zich als een tiran en schreeuwde tegen
  zijn personeel. Wie het waagde tegen deze man in te gaan, vloog
  direct zonder verdere plichtplegingen het bedrijf uit, de straat
  op. In de alledaagse praktijk wist eigenlijk maar een klein deel
  van het personeel wat er zich feitelijk aan bedrijfsmatige illegale
  activiteiten afspeelden. Naast de directie waren de bedrijfsleider
  (de planner) en een heel beperkt groepje vertrouwelingen van alles
  op de hoogte. De meeste personeelsleden werden in het ongewisse
  gelaten en moesten geloven en aannemen dat alle
  bedrijfsactiviteiten legaal waren. Daardoor gingen zij zonder enige
  bescherming op onverantwoorde en soms levensgevaarlijke wijze om
  met gevaarlijk afval. Chauffeurs wisten nauwelijks wat voor een
  troep zij vervoerden. De arbeidsverdeling kwam overeen met die van
  een gewoon afvalverwerkingsbedrijf (chauffeurs, planners,
  administrateurs en factureerders) en voorzag niet in speciale
  arbeidsplaatsen voor illegale praktijken. B had een adviseur in
  dienst die een hoog aanzien genoot in Nederland en die vele
  overheidsinstellingen eveneens van advies diende. Deze persoon was
  afkomstig van een zeer respectabel bedrijf waardoor B in staat was
  zijn eigen bedrijf voor de buitenwereld het etiket van
  gerespecteerde en nette onderneming op te plakken. Verder werden
  diverse top-juristen die zijn gespecialiseerd in milieuzaken
  ingehuurd ter verdediging van hemzelf, zijn planner en zijn
  medewerkers in Nederland en in Belgi waar ook strafzaken tegen het
  bedrijf B liepen. Het einde van het bedrijf kwam door de
  onderneming op het moment dat de rechtszaak speelde, te verkopen
  aan een buitenlands onderneming. Hierdoor ontliep B eventuele
  pluk-ze aanslagen en een mogelijk verhaal van de overheid voor de
  noodzakelijke saneringskosten van terreinen die B met zijn illegale
  praktijken ernstig heeft vervuild. Tegenwoordig is B opnieuw actief
  in de transporthandel en koopt hij transportbedrijven op.

  Zoals gezegd, werd B vervolgd wegens een groot aantal illegale
  milieu-activiteiten waarmee veel geld werd verdiend ten koste van
  de kwaliteit van het fysieke milieu. Hij verzorgde de illegale
  export van chemisch afval naar Belgi op grond van een zogenaamde
  calamiteiten-vergunning van een gemeente. Officieel was bij die
  gemeente over deze vergunning niets bekend. Daar was wel bekend dat
  B eerdere pogingen had ondernomen zo’n vergunning officieel in zijn
  bezit te krijgen, maar dat hij deze niet had gekregen. Dit gegeven
  betekent dat deze vergunning moest zijn geleverd door een mogelijk
  omgekochte of anderszins bereidwillige ambtenaar van de
  gemeente.

  Deze illegale activiteiten werden binnen een legale markt
  uitgevoerd waar ook concurrentie bestond van andere
  afvaltransportbedrijven. Personeel van B voerde, al dan niet in
  opdracht van B, allerlei vormen van intimidatie en sabotage uit,
  zoals het onklaar maken van het wagenpark van de concurrentie of
  het verplaatsen van containers. Door deze acties werden de
  bedrijfsprocessen van andere bedrijven ontregeld. Deze vormen van
  geweld werden ook toegepast bij de controlerende overheden. Wanneer
  toezichthouders zonder vooraankondiging het bedrijf betraden, kwam
  het met enige regelmaat voor dat zogenaamd een dronken werknemer
  van B de controleurs met een voorheftruck zo achtervolgde dat zij
  wel van het bedrijfsterrein af moesten vluchten. In het geval dat
  inspecties vooraf werden aangekondigd, werd het terrein snel
  schoongemaakt en werden alle illegale activiteiten tijdelijk stil
  gelegd. De afscherming tegen de overheid was uitgebreid. Op
  vrachtbrieven en documenten werden andere ladingen benoemd dan
  werkelijk werden getransporteerd. Zo werd het woord modder in de
  officile vrachtbrieven vaak gebruikt voor zwaar verontreinigde
  grond of het woord huishoudelijk afval voor zwaar chemisch
  verontreinigd of gevaarlijk afval. B bazuinde in de afvalbranche
  rond dat zijn bedrijf een exclusieve vergunning had om in Belgi te
  mogen storten. Dit is en kan, zoals wij weten, niet waar zijn omdat
  Belgi de grenzen voor het storten van afval al lang had gesloten en
  dat zo’n calamiteitenvergunning uitsluitend aan overheidsinstanties
  mag worden verleend en niet aan een particulier bedrijf. De
  administratie was, zoals vaker is te zien bij milieucriminaliteit,
  niet correct en zeer onvolledig. Op de een of andere manier werd
  wel bijgehouden wat de inkomende afvalstromen waren, maar niet wat
  voor soort afvalstromen het bedrijf verlieten. Deze eenzijdige
  administratie was er op gericht allerlei illegale meng- en
  mix-activiteiten met afval te verheimlijken. B schermde zijn
  bedrijf voor lange tijd af door als een zeer respectabel persoon
  door het leven te gaan. Hij liet zich juridisch bijstaan door
  topadvocaten en zijn toenmalige accountant is thans directeur van
  een internationaal afvalverwerkingsbedrijf. Hij trad veelvuldig op
  als sponsor van sportevenementen in Nederland en bewoog zich
  gemakkelijk onder de entertainment jet-set van Nederland. Bovendien
  zag B in dat goede connecties met het openbaar bestuur, politie en
  bankwereld van groot belang waren voor hem en voor zijn bedrijf. Op
  de dag van zijn aanhouding had B ‘s morgens nog een gesprek met de
  minister van VROM. Voorts beschikte B over invloedrijke vrienden in
  de landelijke en provinciale politiek. Door deze publiek bekende
  relaties was B lange tijd in staat de opsporing van de door zijn
  bedrijf gepleegde milieudelicten tegen te gaan of op zijn minst
  verdachtmakingen in zijn richting te neutraliseren omdat de
  milieuhandhavende instanties enige terughoudendheid ten opzichte
  van zo’n publiek figuur in acht namen.

  B gaf zijn illegale en legale winsten onder andere uit aan
  eerder genoemde sponsoractiviteiten, maar hij besteedde het meeste
  geld aan de uitbreiding van zijn bedrijf. Door de moeilijk voor
  buitenstaanders aan te geven scheiding tussen legale en illegale
  inkomsten is niet geheel te achterhalen welk deel van de
  investeringen afkomstig is van legale en welk deel van illegale
  verdiensten. Een ander, kleiner deel van de opbrengsten werd
  gebruikt voor de aankoop van onroerend goed en voor een zeer riante
  en uitbundige levensstijl. Deze levensstijl bracht hem in aanraking
  met bekende Nederlanders uit de wereld van de muziek, de bokssport,
  de film en de televisie.

  De laatste hier te bespreken casus gaat over bedrijf C dat wordt
  verweten op grote schaal en gedurende vele jaren strafbare feiten
  te hebben gepleegd. Deze strafbare feiten hebben betrekking op het
  systematisch illegaal lozen, verwerken en exporteren van gevaarlijk
  afvalstoffen die oorspronkelijk van schepen afkomstig waren. Zo zou
  in een periode van twee jaar in totaal 3,7 miljoen kilo chemisch
  afval illegaal in oppervlaktewater zijn geloosd. C maakte deel uit
  van een holding waartoe ook diverse andere BV’s behoorden. De
  bedrijfsactiviteiten van deze groep betreffen ook de exploitatie
  van vier havenontvangstinstallaties (HOI’s). Met deze installaties
  was een haven in principe in staat chemische afvalstoffen afkomstig
  van de almaar toenemende scheepvaart in te nemen en te verwerken.
  Deze chemische afvalstoffen zouden, bij een correcte verwerking
  door bedrijf C, door een scheidingsproces worden ontleed in drie
  componenten: de waterfractie, die zonder bezwaar mag worden
  geloosd op het oppervlaktewater van de haven, een verwerkt
  deel
  dat kan worden verkocht als substituut brandstof, en een
  niet-verwerkt deel dat moet worden afgevoerd naar een
  afvalverwerkingsbedrijf voor verbranding of met toestemming van het
  ministerie van VROM mag worden gexporteerd naar Belgi, Frankrijk en
  Groot-Brittanni om daar verder te worden verwerkt of direct te
  worden verbrand.

  Evenals veel andere afvalverwerkingsbedrijven was C onderdeel
  van een Nederlands familiebedrijf. De broers zwaaiden daar de
  scepter. Hun vader bezat enkele schepen waarmee hij in een haven
  afvalolie van daar aangemeerde schepen ophaalde. Diens bedrijf
  stamde uit de eerste jaren van de harde wereld van de
  classificeerders die niet zozeer begaan waren met het milieu, maar
  hun geld moesten verdienen onder vaak erbarmelijke
  werkomstandigheden. De zonen namen de onderneming van hun vader
  over en stichtten een bedrijf in de hoofdstad. Deze onderneming was
  voor de broers snel te klein en zij probeerden ook elders een
  plaats te bemachtigen door in 1983 een ander tankreinigingsbedrijf
  over te nemen. Dat lukte niet omdat de eigenaar dit onderdeel aan
  het gemeentelijk Havenbedrijf wilde overdoen en eventueel samen met
  andere bedrijven zo’n HOI wilde bouwen. De toenmalige minister van
  Verkeer en Waterstaat vond echter de door deze combinatie gevraagde
  subsidie van 120 miljoen gulden te hoog en wilde ook niet dat de
  overheid een centrale rol in de afvalverwerking innam. Die plaats
  kwam volgens haar het particulier initiatief toe.

  Deze haven kwam voor de onderneming pas echt in zicht als gevolg
  van een ander milieuschandaal in de jaren tachtig. Deze milieuzaak
  speelde zich in 1983 af rond een concurrerend schoonmaakbedrijf.
  Onderzoek had namelijk uitgewezen dat de bodem rond de haven
  behoorlijk was vervuild. Hoewel de latere strafrechtelijk
  vervolging op bewijsrechterlijke gronden stuk liep, trok de
  toenmalige minister voor van VROM de vergunning voor het reinigen
  van tankschepen door dat bedrijf in 1983 in. De minister kwam met
  dit besluit echter flink in moeilijkheden omdat zij volgens een
  zojuist daarvoor gesloten internationaal verdrag over de vervuiling
  van de zee, de verplichting op zich had genomen te zorgen voor de
  bouw van HOI’s in de Nederlandse havens. Met behulp van deze
  installaties kunnen tankers worden gereinigd die anders hun
  afvalolie in zee lozen. Om aan deze HOI’s te komen vraagt zij het
  in die haven onbekende bedrijf C een plan in te dienen. Ondanks
  waarschuwingen van de procureur-generaal en van ambtenaren van haar
  eigen ministerie over de slechte naam van het bedrijf C (omdat
  allerlei milieuwetten ernstig werden overtreden), kende zij de
  onderneming uiteindelijk een subsidie van 24 miljoen gulden toe om
  een HOI van 36 miljoen te kunnen bouwen. Andere, concurrerende
  bedrijven vonden dit bedrag veel te laag en ver onder de
  kostprijs.

  Vanaf de start van het bedrijf waren er problemen met de
  overheid. Onderhandelingen over de noodzakelijk vergunningen liepen
  uiterst moeizaam en mondden uit in diverse procedures bij de Raad
  van State. De eerste milieu-overtredingen werden geconstateerd en
  afspraken voor verbetering met de directie gemaakt. Die werden
  echter nooit nagekomen. In 1986 formeerde de gemeente een speciale
  projectgroep om het bedrijf in de gaten te houden. Ondanks alle
  berichten over milieudelicten en andere zaken, besloot de minister,
  tegen het advies van velen op haar ministerie in, het restant van
  de subsidie aan C uit te keren. Vervolgens werden in de periode
  1989-1990 40 processen-verbaal tegen C opgemaakt. Het Openbaar
  Ministerie stelde transacties voor die daarna door C werden
  geaccepteerd. In periode 1991-1992 werden voor zelfde feiten weer 8
  p.v.’s opgemaakt, waaronder in april 1992 een proces-verbaal voor
  het gebruik van vervalste papieren voor illegale export van
  gevaarlijke stoffen naar Belgi. C blijkt achteraf vrijwel dagelijks
  uiterst giftig afval te hebben geloosd op het oppervlaktewater,
  terwijl volgens de administratieve bescheiden die elke drie maanden
  aan Rijkswaterstaat werden gestuurd, slechts afval werd geloosd met
  een giftigheid die ruim beneden de vergunningsnormen lag. Deze
  illegale lozingen werden ‘s nachts uitgevoerd om het risico van
  ontdekking zo klein mogelijk te houden. Ook werden uitkijkposten
  ingericht om de betrokkenen te attenderen op eventuele controleurs.
  Uiteindelijk vielen in december 1993 politie en justitie de
  ondernemingen binnen en namen de administratie en andere bescheiden
  in beslag. In december 1994 volgde de aanhouding van de betrokken
  personen.

  In totaal waren 82 mensen werkzaam bij C. Daarvan waren er
  ongeveer 10 (de hele directie, planners, administratie, enkele
  personen op de werkvloer, e.d.) daadwerkelijk bij de illegale
  handelingen door het bedrijf betrokken. De opdrachten kwamen van de
  directeuren. Zij bemoeiden zich ook met de details van de opdracht
  en met de wijze waarop een en ander in de administratie moest
  worden verantwoord. Zo werd door de bedrijfsleiding de term op
  specificatie brengen bedacht om illegaal verdunnen of mengen te
  omschrijven in de administratie. Men zou kunnen zeggen dat de
  alledaagse praktijk van de directeuren bestond uit het continu
  bedenken en uitvoeren van fraudes, vervalsingen, en dergelijke om
  geld mee te verdienen, maar ook om andere fraudes en vervalsingen
  weer toe te dekken. Omdat niets op papier mocht komen, moest veel
  van dat geregel in het hoofd worden onthouden of in codes in kleine
  zakboekjes worden genoteerd.

  Het overige personeel moest, zeker na al die jaren, van de
  illegale praktijken hebben afgeweten. Maar ook in dit
  afvalverwerkingsbedrijf blijkt weer hoe groot de loyaliteit van het
  personeel ten opzichte van de leiding was. Deze loyaliteit is vast
  te stellen op grond van twee gegevens. Enerzijds is er nooit enig
  personeelslid geweest dat op de een of andere manier aan de bel
  heeft getrokken Noot , anderzijds heeft iedereen er lang
  het zwijgen toegedaan tijdens de verhoren door de politie en andere
  opsporingsambtenaren. Deze loyaliteit heeft meer redenen. Ten
  eerste werden aan het personeel, veelal met een zeer lage
  opleiding, salarissen uitbetaald die ver boven de gebruikelijke
  lonen van vergelijkbare beroepen uitgingen. In de tweede plaats
  kregen zij allerlei extra bedragen uitbetaald voor (il)legale
  activiteiten. In de derde plaats heeft het personeel geprofiteerd
  van de dagelijkse gang van zaken en is dus bang voor de
  strafrechtelijke consequenties van zijn gedrag. Overal kon (zwart)
  geld mee worden verdiend. In de laatste plaats werd het personeel
  al die jaren door de leiding van de onderneming goed getraind om
  aan derden, in het bijzonder controleurs, bepaalde antwoorden te
  geven op vervelende vragen. De directie waakte er overigens voor
  personeel met een hoge en/of gespecialiseerde opleiding in dienst
  te nemen omdat daarvan problemen werden verwacht. Met deze
  handelwijze slaagde de leiding erin de bedrijfsorganisatie tot een
  geheel te smeden en waren sancties in slechts heel weinig gevallen
  nodig (en dan nog meestal in de vorm van ontslag met uitbetaling
  van zwijggeld). De arbeidsverdeling kwam overeen met de aard van de
  legale werkzaamheden. Zoals gebruikelijk in de afvalbranche werden
  diverse BV’s opgericht om de eigenaren persoonlijk zoveel mogelijk
  te vrijwaren van strafrechtelijke en bestuurlijke
  aansprakelijkheid. De onderneming heeft lang (acht jaar) kunnen
  doorgaan met de illegale handelingen op milieugebied. De illegale
  lozingen in het water, de illegale export van gevaarlijk afval naar
  het buitenland, die gepaard gingen met allerlei fraudes en
  vervalsingen konden ondanks strafrechtelijk optreden en ondanks het
  opleggen van boetes onbelemmerd doorgaan. Weliswaar werden allerlei
  controles uitgevoerd, monsters genomen en opsporingsteams
  samengesteld, het bedrijf voelde zich relatief onaantastbaar. In de
  administratie werd gewerkt in code-taal, bij lozingen werd op de
  uitkijk gestaan en controlerende ambtenaren werden gefrustreerd in
  hun werk door de standaardantwoorden die zij kregen op hun vragen
  en door de voortdurende belemmeringen van controles. De eigenaren
  hadden veel contacten met andere afvalverwerkers, met de
  zakenwereld en namen vooraanstaande posities in binnen de
  branche-organisaties. Deze contacten werden voornamelijk gebruikt
  voor het verkrijgen en het behouden van een belangrijke positie in
  de afvalbranche, maar ook om de diverse overheden onder druk te
  zetten. Deze druk werd bewust door de directeuren geregisseerd
  binnen een branche-organisatie waar een strategie werd bedacht hoe
  individuele ambtenaren (met naam en toenaam) konden worden benaderd
  en gestuurd (zie verder .5.6). Met behulp van deze
  branche-organisaties had een van de directeuren zich ingezet voor
  de ontwikkeling van een ISO-certificaat, waarmee op papier
  een kwalificatie kon worden verstrekt van de hoge milieu-eisen
  waaraan de interne en externe controles voldeden. Daarmee kon naar
  buiten toe de schijn worden opgehouden dat het bedrijf over een
  goed en hoogstaand milieuzorgsysteem beschikte. Tevens sponsorde de
  onderneming de autoracerij waarmee zij een respectabele indruk op
  de buitenwereld konden maken. Hiervoor hadden zij een aparte BV in
  het leven geroepen waarmee meer dan zes ton was gemoeid. Het
  verdiende geld van de fraudes werd op meerdere manieren aangewend.
  Het meeste daarvan werd in de onderneming gestoken. Enerzijds
  werden daarmee de negatieve bedrijfsresultaten als gevolg van het
  verkeerd beleidsbeslissingen door de directie (Bijvoorbeeld
  verkeerd inschatten van de eigen kostprijs bij offertes)
  rechtgetrokken, anderzijds het personeel zwart uitbetaald.
  Daarnaast hadden de broers een duur privleven dat door deze
  illegale inkomsten werd betaald. Zij beschikten over een
  bedrijfskas waaruit zij, indien nodig, geld namen. Uit deze kas was
  door hen, zonder dat met bonnen te verantwoorden, voor bijna 1,8
  miljoen gulden opgenomen voor allerlei (priv-)uitgaven. Verder
  zorgden de directieleden voor een relatief hoog salaris.

  6.2.1.2. De overige zaken
  De hierboven beschreven drie grote casussen geven een goed beeld
  van de aard en de ernst van de milieucriminaliteit en het soort
  daders, (ondernemingen) dat hierbij is betrokken. Dit beeld kan
  worden aangevuld met gegevens die uit andere bronnen. De gegevens
  zijn afkomstig van de overige politiedossiers.

  In alle 15 gevallen blijken autochtone Nederlanders de daders
  van Nederlandse afkomst. Er zijn geen allochtone of buitenlandse
  groepen op criminele wijze actief in de
  afvalverwerkingsbranche. Slechts de belangstelling van Amerikanen
  voor deze branche in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen.
  Twee giganten uit de USA veroveren, in samenwerking met
  autochtonen, snel een dominante plaats in de Nederlandse
  afvalverwerkingsmarkt.

  De leiders of opdrachtgevers van ernstige milieudelicten zijn
  altijd mannen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar oud. Zij zijn, al
  dan niet met hun broers, eigenaar van een familiebedrijf. Niet
  zelden is hun vader de stichter van het bedrijf. Van hem leerden
  zij de kneepjes van het vak. Het bedrijf is meestal vanaf het begin
  actief in de afvalbranche en is gegroeid in de jaren zeventig en
  tachtig. De eigenaren hebben zelden een hoge opleiding genoten en
  zeker niet een opleiding op het gebied van het milieu of van de
  afvalverwerking. De eigenaren maken van de legale activiteiten van
  het bedrijf gebruik om de illegale uit te voeren en te
  verheimelijken. De vermenging van reguliere werkzaamheden met
  milieudelicten en de vermenging van een legale administratie met
  een illegale, maken de strafrechtelijke vervolging er niet
  makkelijker op. De criminele activiteiten worden georganiseerd op
  een bedrijfsmatige wijze. Alles wordt uitgevoerd zoals door de
  leiders is bedacht en gewenst. Het personeel is loyaal aan die
  leiding. Deze loyaliteit wordt zelden met geweld afgedwongen, maar
  is gestoeld op hoge salarissen, bonificaties en in een aantal
  gevallen op het kwetsbare, criminele verleden. Het personeel heeft
  vrijwel altijd een lage opleiding omdat hoog opgeleiden en
  milieuspecialisten in zo’n onderneming niet worden aangenomen.
  Wellicht worden zij als een risicofactor gezien. Het vieze werk
  wordt meestal door dezelfde personen uitgevoerd en het overige
  personeel weet daarvan maar onderneemt er om eerder genoemde
  redenen niets tegen. De eigenaren gaan als potentaten met hun
  personeel om: Als iemand iets niet aanstaat dan kan hij wegwezen.
  Vakbonden zijn de vijanden van deze familiebedrijven. Als
  buitenstaander vraag je je af waarom het gebrek aan chemische
  kennis van het personeel (gelet op het gemiddeld lage
  opleidingsniveau) niet tot grote ongelukken heeft geleid. Wisten de
  werknemers eigenlijk wel wat zij aan het mengen waren? Wie gaf er
  daadwerkelijk opdracht aan bepaalde operationele handelingen die in
  principe tot gevaarlijke situaties kunnen leiden?

  Milieudelicten gaan altijd gepaard met andere delicten zoals
  valsheid in geschrifte, oplichting, fiscale delicten,
  subsidiefraudes. Zij moeten wel plaatsvinden om de illegale
  activiteiten te maskeren. De administratieve medewerkers, de
  boekhouders in het bedrijf spelen in deze fraudes (tegen een zwart
  uitbetaalde vergoeding) een actieve en cruciale rol. Zo worden door
  de eigenaren een cultuur en een bedrijfsorganisatie geschapen
  waarin een deel van het personeel als vanzelf medeplichtig wordt.
  In een heel enkele milieuzaak zijn ook andere illegale activiteiten
  vermoed (handel in verdovende middelen), maar dat is zeker geen
  regel. De milieudelicten komen in de meeste gevallen meer op het
  grof en snel geld willen verdienen ten koste van het fysieke
  milieu. Maar zij worden ook gepleegd om bedrijfsproblemen het hoofd
  te kunnen bieden. Door een verkeerde kostprijsberekening of om
  onder de concurrentie te bieden, worden niet zelden flinke
  verliezen geleden. Deze verliezen kunnen door illegale lozingen en
  vermengingen van soorten afval worden verkleind. De onderneming
  maakt in zulke gevallen geen kosten maar int wel de volle betaling
  voor verwerking. Het aanscherpen van de milieu-eisen door de
  overheid leidt ertoe dat bedrijven niet aan die nieuwe eisen kunnen
  voldoen en vervolgens het afval maar illegaal verwerken. De kans op
  winsten in de afvalbranche, maar ook de kans op milieudelicten is
  groter naarmate de onderneming meer schakels in de afvalketen en
  meer vestigingen door het land bezit. In dat geval ontstaan er veel
  mogelijkheden om ongecontroleerd en op illegale wijze afval te
  laten verdwijnen. Naar buiten toe gedragen deze 15 bedrijven zich
  doorgaans zeer agressief en wordt geweld tegen concurrenten soms
  niet geschuwd. Met intimidatie en sabotage worden concurrenten
  buiten spel gezet of in een zodanige positie gemanoeuvreerd dat zij
  goedkoop kunnen worden overgenomen. Voor deze praktijken worden ook
  de media, de politie en justitie ingeschakeld. Door in sommige
  gevallen verdachtmakingen over zware milieucriminaliteit bij de
  concurrent te verspreiden, wordt het eigen bedrijf gevrijwaard van
  belangstelling door de opsporingsinstanties omdat die dan hun
  handen vol hebben aan die concurrent. Anderzijds probeert de
  leiding van afvalverwerkingsbedrijven juist een blinkend imago van
  milieuredder op te bouwen. Geld en middelen worden gebruikt en
  deskundigen ingeschakeld om dat imago voor de onderneming naar
  buiten te brengen. Veel energie wordt gestoken in
  branche-organisaties om milieu-certificaten te ontwikkelen.
  Eigenaren verkeren graag in kringen van bekende Nederlanders, de
  sport en het amusement.

  Een bewuste strategie van deze malafide
  afvalverwerkingsbedrijven is het opbouwen van een goede
  verstandhouding met het openbaar bestuur Noot . De
  ondernemingen zijn voor hun bestaan afhankelijk van de
  vergunningen. Hun doel is derhalve deze vergunningen te krijgen en
  als dat niet direct kan, gedoogsituaties te laten ontstaan
  waarbinnen zij kunnen blijven opereren. De goede verstandhouding
  moet worden verkregen met personen die uit de hoogste kringen van
  het bestuur en het beleid. Hoofden van milieudiensten van
  gemeenten, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden, hoge
  ambtenaren van ministeries en het liefst de ministers zelf zijn
  doelwit van allerlei bewuste netwerkstrategien. Om deze strategien
  te laten slagen worden diverse middellen benut. Van het zenden van
  kerstpakketten tot het regelrecht proberen om te kopen (zie ook
  .6.2.3). Door hun goede connecties met het openbaar bestuur zijn
  zij in staat voor langere tijd opsporingsinstanties buiten de deur
  te houden. Een officier van justitie bedenkt zich wel tweemaal een
  afvalverwerkingsbedrijf strafrechtelijk te gaan vervolgen wanneer
  hij of zij weet dat de burgemeester lid van de raad van bestuur is
  en een gedeputeerde adviseur van dat bedrijf.

  Incidentele processen-verbaal worden voor lief genomen, in een
  enkel geval direct betaald, maar vaker genegeerd. Lichte sancties
  brengen weinig verandering in de illegale praktijken. Brengt het
  openbaar ministerie zwaardere sancties in stelling dan wordt vaak
  gedreigd het bedrijf stil te leggen. Hierdoor loopt niet alleen de
  werkgelegenheid gevaar, maar ook de volksgezondheid omdat dan
  allerlei gevaarlijk afval niet meer kan worden verwerkt. In een
  aantal van de bestudeerde zaken kiest de overheid eieren voor haar
  geld en geeft toe. Slechts in enkele gevallen wordt werkelijk tot
  strafvervolging overgegaan.

  Intermediairen worden ingeschakeld om de bedrijfsvoering bij te
  staan. Zoals tegenwoordig te doen gebruikelijk is, worden met
  behulp van fiscalisten, advocaten en accountants diverse
  bv-constructies bedacht om de eventuele financieel-economische
  gevolgen van verkeerde bedrijfsbeslissingen te minimaliseren. Zowel
  bonafide als malafide afvalverwerkingsbedrijven gebruiken zulke
  bv-constructies. Zo’n constructie op zich zegt dus niets over de
  malafiditeit van zo’n onderneming. Maar deze constructies kunnen
  door malafide bedrijven worden gebruikt om mogelijke
  strafrechtelijke consequenties te ontlopen. In een aantal
  milieuschandalen werd geconstateerd dat de jaarrekeningen door
  externe accountants waren goedgekeurd, terwijl op het moment van
  goedkeuring al bekend was dat er een strafrechtelijk vooronderzoek
  tegen het bedrijf liep.

  De winsten die met de illegale praktijken worden verdiend,
  worden grotendeels in de eigen onderneming genvesteerd. Die
  investeringen worden vooral ingezet om de eigen marktpositie te
  vergroten door meer van hetzelfde te doen (bijvoorbeeld door meer
  vrachtwagens te kopen). Daarnaast wordt het personeel met deze
  opbrengsten zwart betaald, gratificaties toegekend en worden goede
  maatschappelijke doelen gefinancierd. Ook wordt een deel van
  illegale winsten uitgegeven aan een uitbundige levensstijl.
  Onroerend goed wordt daarmee zelden aangekocht en witwaspraktijken
  komt men vrijwel niet tegen in deze branche. Andere misdaadmarkten
  worden daarmee in ieder geval zelden betreden. Men beperkt zich tot
  de eigen branche. Tot dusverre is er voornamelijk gesproken over
  private personen en private organisaties en bedrijven die zware
  milieucriminaliteit plegen. Een andere groep verdachten inzake
  milieudelicten zijn de overheden zelf. In een dossieronderzoek over
  de jaren 1990-1992 zijn de processen-verbaal geanalyseerd die tegen
  gemeenten, provincie en centrale overheid als verdachte zijn
  opgemaakt (Kleiman en Van den Berg, 1995). Uit dit onderzoek kwam
  naar voren dat 56 strafzaken in de onderzoeksperiode tegen
  overheden liepen. Van deze zaken werd 46% geseponeerd en werd in
  48% van de gevallen een transactie voorgesteld door het openbaar
  ministerie. Uit het overzicht van deze zaken blijkt dat het
  voornamelijk incidentele delicten zijn waarvoor de overheid als
  verdachte strafrechtelijk ter verantwoording wordt geroepen. En
  zaak speelt in Gelderland. In een stad daar heeft het
  gemeentebestuur de centrale inzameling van horecavet verplicht
  gesteld. Dat vet wordt tegen een redelijk hoog bedrag ingezameld
  door een gemeentelijk bedrijf. De directeur, een gemeente-ambtenaar
  dus, gaf aan de chauffeurs geregeld opdracht dat vet direct in de
  riolering te storten. Daarmee konden de bedrijfsresultaten
  positiever worden voorgesteld dan zij feitelijk waren. Een
  strafrechtelijk onderzoek is gaande. Een interessante vraag in deze
  is in hoeverre eigenaren van afvalverwerkingsbedrijven criminele
  antecedenten hebben. Het antwoord op deze vraag is belangrijk om te
  kunnen beoordelen of personen met een crimineel verleden in de
  afvalverwerkingsbranche zijn genfiltreerd en vanuit nieuwe posities
  illegale activiteiten uitvoeren. Het CBS heeft dat voor alle
  afvalverwerkers in Nederland uitgezocht. Van de verdachten van
  milieudelicten (ook niet zware) in 1993 is 35.5% rechtspersoon en
  64.4% natuurlijke persoon (CBS, 1994). Van de verdachte natuurlijke
  personen is vrijwel iedereen man en de modale leeftijd ligt tussen
  de 40 en 50 jaar. Opvallend is dat van de verdachten bijna de helft
  (49%) in het Algemeen Documentatieregister van het ministerie van
  Justitie voorkomt in verband met een strafrechtelijk verleden.
  Later in het hoofdstuk komen we hierop terug.

  De CRI heeft op ons verzoek de antecedenten van afvalverwerkers
  nagegaan. De naspeuring leverde zes dossiers op van bekende
  afvalverwerkers. De meesten hadden geen strafblad dat wijst op een
  lidmaatschap van een criminele groep. De meeste delicten die in het
  strafblad voorkwamen waren diefstallen, verduistering, valsheid in
  geschrifte, fiscale delicten, art. 26 en in enkele gevallen,
  eenvoudige mishandeling.

  Op grond van deze informatie is niet te stellen dat criminelen
  actief zijn in de afvalverwerkingsbranche. Gevoegd bij het feit dat
  ook geen bekende buitenlandse criminele groepen zijn aangetroffen
  in de dossiers van opsporingsonderzoeken van de regiokorpsen en van
  de CRI en het MBT, mag voor Nederland althans het weinig
  aannemelijk worden geacht dat de georganiseerde misdaad hier de
  afvalverwerkingsbranche heeft gepenetreerd of zelfs
  overgenomen.

  Resumerend kan worden gesteld dat de analyses van de 18 zaken
  het volgende beeld opleveren. Vrijwel alle daders van zware
  milieucriminaliteit zijn bedrijfsleiders en/of eigenaren van in
  se
  legale bedrijven. De milieucriminaliteit die zij plegen valt
  onder de noemer van organisatiecriminaliteit of corporate
  crime
  . Vooruitlopend op de eindconclusie kan worden
  geconstateerd dat van georganiseerde criminaliteit geen sprake is.
  Er zijn daarvan geen sporen aangetroffen.

  6.2.2. De werkwijzen

  Over de werkwijzen van zware milieucriminaliteit kunnen wij
  relatief kort zijn omdat zij grotendeels al in .6.1 en .6.2 aan bod
  zijn gekomen. Door afval te mengen, te verdunnen totdat het
  gifgehalte onder de toegestane norm ligt, te storten, te verbranden
  wanneer dat niet kan, te verplaatsen, te exporteren en te lozen in
  water of lucht zijn afvalverwerkers in staat de kosten tot een
  minimum te beperken en de verdiensten illegaal op te schroeven. Het
  slachtoffer van al die praktijken is uiteindelijk het fysieke
  milieu.

  Verder is het bij milieumisdrijven gebruikelijk te frauderen met
  weegbrieven (vervalsen), transportwagens met ijzer te verzwaren om
  meer kosten in rekening te kunnen brengen bij klanten, de
  resultaten van de verplichte monsters van het afval in eigen
  voordeel te benvloeden, valse copien van vergunningen te gebruiken
  om klanten en controleurs te imponeren en een legale faade te
  bieden, laboratoria onder druk te zetten om valse resultaten af te
  geven en andere afvalverwerkers te vragen om (valselijk opgemaakte)
  verklaringen dat zij niet in staat zijn bepaalde vrachten af te
  werken. Met monsters kan worden gemanipuleerd doordat bedrijven
  zelf hun monsters kunnen kiezen. Op grond van eigen statistische
  overwegingen beslist de afvalverwerker zelf wanneer en op welke
  plaats de monsterneming gebeurt. Afvalverwerkers kunnen derhalve
  ongecontroleerd afvalmonsters aanbieden.

  6.2.3. Afscherming tegen de overheid

  Om hun doelen te bereiken en om een goede concurrentiepositie op
  te bouwen is afvalverwerkers er alles aangelegen met de overheid
  een goede verstandhouding op te bouwen. De diverse overheden geven
  immers de broodnodige vergunningen af en verstrekken subsidies om
  nieuwe installaties te bouwen waar meer geavanceerde technieken
  kunnen worden toegepast.

  Malafide afvalverwerkingsbedrijven passen twee strategien toe om
  zich af te schermen tegen overheidsoptreden. De ene strategie is
  erop gericht de opsporing van strafbare feiten te bemoeilijken door
  lozingen ‘s nachts te laten uitvoeren met een uitkijk daarbij, door
  geheimhouding van betrokken te eisen, door valse administraties te
  voeren en door loyaliteit van het personeel te krijgen. De andere
  strategie is erop gericht actief overheidsoptreden tegen te gaan
  door te proberen de overheid lam te leggen, de betrokken overheden
  tegen elkaar uit te spelen, enzovoorts. Een bijzondere variant
  daarvan is het afdwingen van vergunningen.

  Vergunningen

  Uit de dossiers van de strafzaken op het gebied van milieuzaken
  is een bepaalde handelingsstrategie af te leiden die vaak wordt
  gebruikt. Om vergunningen voor de verwerking van ernstig
  verontreinigd materiaal te krijgen kan een afvalverwerker een
  aanvraag indienen bij de daartoe bevoegde instantie. Die vergunning
  zal echter alleen worden verstrekt wanneer aan een (groot) aantal
  eisen is voldaan. Het voldoen aan die eisen is meestal duur en
  neemt veel tijd in beslag. Bovendien loop je als afvalverwerker
  altijd de kans dat zo’n verzoek wordt afgewezen. Malafide
  afvalverwerkers hebben daarop het volgende gevonden. Zij vragen de
  meest eenvoudige vergunning aan die er is te vinden. Daarmee is dat
  bedrijf slechts toegestaan bepaalde handelingen te verrichten met
  betrekking tot specifiek, veelal minder ernstig verontreinigd
  afval. Aan de eisen van deze eenvoudige vergunning kan relatief
  snel worden voldaan en bij inspectie vooraf worden getoond. Is de
  vergunning eenmaal binnen dan wordt ander afval, waarvoor geen
  vergunning is afgegeven, op het bedrijfsterrein gestort. Een
  eventuele milieu-inspectie wordt meegedeeld dat het een fout is van
  een afvaltransporteur of een eenmalige gebeurtenis. Vervolgens
  worden steeds grotere hoeveelheden van dat afval gestort waarvoor
  gn vergunning is verleend. Eventuele sancties in de vorm van boetes
  worden, na enige tijd, voldaan. Ondertussen groeit de afvalberg.
  Dan wordt de vergunningverlener benaderd met het verzoek een
  ruimere vergunning te krijgen om dat andere afval ook te mogen
  verwerken. Wanneer daar ontkennend op wordt geantwoord dan zal de
  afvalverwerker vragen om de afvalberg voor een tijd te gedogen.
  Omdat de vergunningverstrekker (om volksgezondsheidsredenen) niet
  anders kan en er elders ook niet direct verwerkingscapaciteit voor
  dat afval aanwezig is, gedoogt de bestuurlijke overheid tijdelijk
  de situatie. Tijdens de gedoogsituatie wordt het afval gewoon
  verder ingezameld en tot grote omvang uitgebouwd. Door de
  gedoogsituatie bereikt de afvalverwerker twee zaken: door een
  bestuurlijk gedogen wordt een strafrechtelijke vervolging vrijwel
  onmogelijk gemaakt en door een bestuurlijk gedogen moet
  diezelfde overheid later wel een ruimere vergunning verstrekken
  omdat anders die afvalberg blijft liggen en daar schiet niemand
  iets mee op. Wanneer de ruimere vergunning uiteindelijk wordt
  binnengehaald kan met nieuwe bedrijfsactiviteiten legaal worden
  begonnen.

  Een afvalverwerker die bovenstaande strategie bewust gebruikt
  zal er meestal ook wel op uit zijn de verantwoordelijke politici en
  ambtenaren bij het bedrijf te betrekken. Daarmee kan enerzijds een
  nette faade worden opgezet en anderzijds een vorm van collusie
  worden gecreerd. Dat kan gebeuren door burgemeesters, gedeputeerden
  en hoge ambtenaren in de raad van bestuur op te nemen,
  commissariaten aan te bieden of als adviseur van het bedrijf in te
  schakelen. In een enkel geval wordt een gedeputeerde van
  milieuzaken een belofte gedaan samen later een nieuw
  afvalverwerkingsbedrijf te starten.

  Soms gaat de benvloeding van de overheid nog verder. Dan worden
  cadeaus gegeven, goedkope hypotheekleningen aangeboden of
  belangrijke personen op vitale posities worden gewoon omgekocht met
  geld om een vergunning voor afvalverwerking te verkrijgen (CRI,
  1992). In n milieuzaak werkte de plaatselijke wethouder als
  boekhouder bij het malafide afvalverwerkingsbedrijf.

  Uiteraard worden ook vergunningen verkregen door een opgave van
  valse gegevens of vervalste monsters. Een laatste, maar zeker niet
  ongebruikelijke, manier is afval te verwerken waarvoor helemaal
  geen vergunning is afgegeven. In een van de in de vorige paragraaf
  beschreven zaken werd door de afvalverwerker alleen maar geroepen
  dat hij beschikte over de correcte vergunningen. Geen van zijn
  klanten vroeg om inzage in die vergunning. Daarmee kon hij voor
  lange tijd afval illegaal en ongestoord verwerken.

  Het mag duidelijk zijn, ook in de afvalverwerkingsbranche, dat
  de lijn tussen lobby en omkoping of tussen medewerking of advies en
  medeplichtigheid vloeiend is en niet in zwart-wit verhoudingen is
  aan te geven (voor meer informatie zie Van Vugt, Boet en Berends,
  1994; CRI, 1992). Wel kan worden geconstateerd dat in de
  afvalverwerkings-branche vertegenwoordigers van de overheid wel erg
  dicht bij de bedrijven zitten. De afstand is soms zo klein dat de
  kans op afglijden naar corruptie groot wordt. Met name zij die
  sleutelposities in de overheid innemen en beslissen over het al dan
  niet toekennen van vergunningen, zouden veel meer afstand tot de
  bedrijven moeten hebben om een onafhankelijke besluitvorming te
  kunnen garanderen (pettenproblematiek). Politiek en ambtelijk
  lobbyen vindt in elke economische sector plaats, maar in het milieu
  gaat deze lobby veel verder. In een branche-organisatie werd
  tijdens een vergadering openlijk een strategie besproken om bij
  naam genoemde personen uit de politiek en de ambtenarij te
  benvloeden om vergunningen en subsidies binnen te halen.

  Afscherming tegen de overheid

  Misschien nog wel meer dan andere bedrijven hebben
  afvalverwerkers een broertje dood aan allerlei inspecties en
  controles. De bedrijven zijn niet alleen lastig maar verhogen ook
  de kosten voor het bedrijf. Malafide afvalverwerkers,
  -transporteurs en -makelaars moeten wel hun administratie en
  boekhouding aanpassen om een nieuwe papieren werkelijkheid te
  scheppen. Om controle moeilijk te maken worden vaak twee of meer
  administraties bijgehouden: een voor de overheid en een voor het
  bedrijf of voor de leiding zelf. Soms worden delen van
  administraties elders ondergebracht. Een variant is dat een
  administratie in code wordt verwerkt waarbij een omschrijving van
  stoffen wordt gebruikt die net iets afwijkt van gewoonlijk
  gebruikte omschrijvingen. Alleen insiders kennen de werkelijke
  betekenis. Verder worden analysestaten of laboratoriumstaten
  vervalst om illegale praktijken te verheimelijken. Om
  milieudelicten te plegen zal altijd een of andere vorm van fraude
  moeten plaatsvinden. Omdat zware milieudelicten nooit door n
  persoon kunnen worden gepleegd heeft de hoofddader medeplichtigen
  nodig. Vrijwel altijd is dat personeel van het bedrijf. Om dit stil
  te houden wordt gewerkt met hoge salarissen en extra betalingen
  (zwart), maar ook met het opleggen van een zwijgplicht aan de
  direct betrokkenen met als sanctie direct ontslag. Verder wordt het
  personeel genstrueerd wat te zeggen bij onverwachte inspecties en
  wat te doen bij aangekondigde inspecties. Een enkele keer wordt
  geweld tegen controleurs niet geschuwd en vinden allerlei
  intimidaties plaats. Het personeel vormt meestal n front waar
  controlerende instanties moeilijk tussen komen. Naast het personeel
  moet de ontdoener van het illegale afval meedoen in het spel
  om zich af te kunnen schermen tegen een strafrechtelijk optreden
  van de overheid. De administratie van dat bedrijf moet kloppend
  worden gemaakt met die van de afvalverwerker of -makelaar.

  Tenslotte kunnen enkele andere afschermingstactieken worden
  genoemd die hun waarde in de praktijk wel hebben bewezen. De eerste
  tactiek is via bestuurlijke adviseurs, leden van de raad van
  bestuur of commissarissen proberen te achterhalen wat de stand van
  zaken is van een eventueel strafrechtelijk onderzoek en of er
  mogelijk bedenkingen tegen het bedrijf bestaan. Soms gebeurt het
  zelfs door rechtstreeks naar het OM te bellen en voor de vuist weg
  te vragen of er wellicht een strafrechtelijk onderzoek gaande is.
  Een andere tactiek is een opgelegde boete niet direct te betalen
  maar daar lang mee te wachten. Wanneer de uiterste periode bijna is
  verstreken, worden allerlei juristen ingeschakeld die elke keer in
  hoger beroep gaan om de tegenstander zo lang mogelijk met de kleine
  zaken bezig te houden, zodat de grotere illegale praktijken
  ongemerkt door kunnen gaan. Als laatste bekende afschermingstactiek
  wordt ook wel genoemd het kwaad spreken over concurrenten of
  verlinken van illegale praktijken elders om politie en justitie af
  te leiden van het eigen bedrijf. Concurrenten worden aangepakt en
  het eigen afvalverwerkingsbedrijf blijft, voorlopig althans,
  strafrechtelijk buiten schot.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken