• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 6.1. De aard van criminele activiteiten

  6. DE AARD EN OMVANG VAN ZWARE MILIEUCRIMINALITEIT IN DE
  AFVALVERWERKINGSBRANCHE

  6.1. De aard van criminele activiteiten

  In de inleiding is aangegeven dat dit deelrapport zich beperkt
  tot milieucriminaliteit die wordt gepleegd door de
  afvalverwerkingsbranche. Het gaat dus niet om bedrijven die, hoe
  ernstig milieuvervuilend en laakbaar die handelingen ook zijn, zich
  op illegale wijze ontdoen van hun afval (in de vorm van lozingen in
  lucht of water en/of storten). Waar het in dit rapport om gaat is
  de criminaliteit in de afvalbranche in kaart te brengen. Om enige
  zicht te krijgen op vormen van milieucriminaliteit is het zaak de
  afvalketen te volgen (voor de diverse afvalstromen) via de
  verplaatsingen (pijlen in figuur 1 van hoofdstuk 3) en de daarbij
  horende financile stromen. De criminele activiteiten die in de
  afvalketen worden ontplooid, zijn niet herkenbaar terug te vinden
  in de officile criminaliteitsstatistieken.

  Hierbij kan worden gedacht aan de volgende criminele
  activiteiten (Zie ook: Van den Berg, e.a., 1995, 62):
  olietanks en wel daarvoor de kosten in rekening brengen;
  – het niet of niet volledig schoonmaken of saneren (schijnsaneren)
  van bij voorbeeld grond en

  • het op een onverantwoorde wijze schonen of saneren van grond,
   olietanks, en dergelijke;
  • het niet of niet volledig verwerken van vuil dat bij sanering
   of schoonmaak vrijkomt;
  • het verwerken van afval op een onverantwoorde wijze waardoor er
   gevaar voor de volksgezondheid ontstaat;
  • het niet treffen van noodzakelijke voorzieningen voor de
   verwerking van afval;
  • verhandeling onder valse voorwendselen;
  • het als brandstof gebruiken van afvalstoffen (denk aan
   verontreinigde stookolie door schepen);
  • het onvolledig onschadelijk maken van afvalstoffen, terwijl
   daarvoor wel is betaald;
  • alleen op papier verwerken van afval;
  • het mengen van soorten afval om daardoor bij stort of
   verbranding minder te hoeven betalen;
  • het oneigenlijk verwerken van afval;
  • het valselijk benoemen van afval om daardoor bij stort of
   verbranding minder te hoeven betalen;
  • het illegaal op of in de bodem brengen van afval;
  • het illegaal lozen in oppervlaktewater van afval;
  • het illegaal lozen in zeewater van afval;
  • het illegaal in de lucht brengen van afval;
  • het illegaal exporteren van diverse soorten afval naar het
   buitenland zonder daarvoor te beschikken over de verplichte
   vergunningen en wetende dat in het buitenland te weinig stort of
   verwerkingscapaciteit en geen voldoende kwalitatief hoogwaardige
   verwerkingsinstallaties aanwezig zijn.

  Deze criminele activiteiten kunnen uitsluitend plaats vinden in
  combinatie met manipulaties in de administratie en in de
  boekhouding. Daardoor zijn de bovengenoemde milieudelicten aan de
  volgende misdrijven gekoppeld:

  • het voeren van verschillende administraties;
  • oplichting;
  • valsheid in geschrifte;
  • BTW-fraude en andere fiscale delicten; en in sommige gevallen
   worden ook de volgende delicten geconstateerd:
  • sociale verzekeringfraude;
  • subsidiefraude.

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken