• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.9. Samenvatting van risico’s van de afvalbranche voor criminaliteit

  5.9. Samenvatting van risico’s van de afvalbranche voor
  criminaliteit

  Het is tegen de in dit hoofdstuk beschreven achtergrond dat
  zware milieucriminaliteit plaatsvindt. Het is dus niet zo, wellicht
  ten overvloede, dat deze condities dwingend naar criminaliteit
  leiden, maar dat zij de gelegenheid daartoe bieden aan die
  afvalverwerkers die op illegale wijze en ten koste van het milieu
  hoge verdiensten willen behalen. In deze jonge economische sector
  die zo’n sterke groei heeft doorgemaakt, zijn blijkbaar nog geen
  mechanismen werkzaam die als barrires fungeren om criminaliteit
  binnen de branche te beperken. Aangezien de overheid juist in deze
  bedrijfstak een beleid van zelfregulering, privatisering en sturen
  op afstand heeft toegepast is deze branche bijzonder kwetsbaar voor
  zware vormen van milieucriminaliteit. In deze afsluitende pagina
  vatten wij de risico’s nog eens samen. De lezer is dan beter in
  staat het behandelde in de volgende hoofdstuk in de juiste context
  te plaatsen. Enkele risico’s van het optreden van
  milieucriminaliteit in afvalketen zijn (zie ook CRI, 1992):

  1. door een sterk toegenomen produktdiversificatie en
  complexiteit binnen de afvalketen is de branche zeer
  onoverzichtelijk en moeilijk controleerbaar geworden;
  2. in de afvalbranche bestaat een sterke tendens tot
  schaalvergroting en monopolie- en kartelvorming
  (machtsconcentratie) waarmee de overheid buiten spel kan worden
  gezet, de prijzen kunnen worden opgevoerd en de overheidscontrole
  op eventuele illegale activiteiten kan worden verhinderd;

  3. het kostenniveau van diverse activiteiten uit de afvalketen
  zal verder stijgen door het opleggen van aangescherpte milieunormen
  en kostbare technieken (dure afvalscheiding, stringente
  emissienormen). Hoe hoger de kosten zullen zijn, des te
  aantrekkelijker zal illegale stort of verwerking voor
  afvalverwerkingsbedrijven worden;

  4. door een hoge mate van regeldichtheid en complexiteit van de
  milieuwetgeving bestaan veel mazen in de wet die door malafide
  bedrijven in hun voordeel kunnen worden uitgebuit. Tevens dragen
  deze twee factoren bij aan een praktisch onuitvoerbare handhaving
  van de bedoelde wetgeving;

  5. branche-organisaties hebben grote invloed op het milieubeleid
  van de overheid en op de vergunningverstrekking aan
  afvalverwerkers;
  6. qua internationale wetgeving, qua handhavingsambitie en qua
  handhavingscapaciteit binnen Europa bestaan discrepanties waarvan
  malafide afvalverwerkers en afvalmakelaars gebruik kunnen maken ten
  koste van het milieu;

  7. in Nederland bestaat een geringe pakkans en een bescheiden
  strafmaat;
  8. in de (inter)nationale afvalketens bestaan diverse kwetsbare
  schakels; 9. zeer hoge winstmarges zijn te behalen door illegale
  verwerking;
  10. een groot aantal zelfstandige en onafhankelijk opererende
  bestuurslagen, ambtenaren en (opsporings)instanties is bij de
  afvalverwerking betrokken die binnen de afvalketen vanuit
  deelbelangen handelen en tegen elkaar worden uitgespeeld door
  machtige

  branche-organisaties en sturings-NV’s;
  11. de internationale samenwerking tussen nationale
  opsporingsinstanties is gering, juist in een periode dat de
  controles aan de landsgrenzen zijn afgeschaft en de afvalverwerking
  meer op Europese en mondiale schaal plaatsvindt;

  13. in veel segmenten van het milieu is de overheid in een soort
  wurggreeppositie terecht gekomen waardoor zij als het ware wordt
  gedwongen te kiezen voor pragmatische oplossingen zoals het gedogen
  van situaties die uit milieuhyginisch perspectief onaanvaardbaar
  zijn (zie hierover later meer) Noot .

  14. als laatste genoemd maar zeker niet in de laatste plaats, is
  het grootste risico voor zware milieucriminaliteit gelegen in het
  gegeven dat het onopgemerkt kan blijven voor opsporingsinstanties
  omdat illegale activiteiten worden gemengd met of zich afspelen
  onder de dekmantel van legale activiteiten. Ook zijn de gevolgen
  voor het milieu en voor de volksgezondheid pas op lange termijn
  zichtbaar.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken