• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  In deze deelstudie hebben wij kunnen zien dat de economische
  druk op de autobranche verder toeneemt. De automarkt lijkt
  verzadigd. De vraag naar nieuwe auto’s zal als gevolg van de
  toenemende kosten afnemen en die naar gebruikte personenwagens zal
  stijgen. Om aan de druk van de omstandigheden het hoofd te kunnen
  bieden kunnen garages en dealers hun toevlucht nemen tot allerlei
  vormen van organisatiecriminaliteit waarmee een extra inkomen voor
  het bedrijf kan worden verkregen. De invoering van de Nationale
  Auto Pas zal het opschroeven van de prijs voor gebruikte
  personenwagens in de toekomst tegen moeten gaan. In deze deelstudie
  is beredeneerd dat een deel van de gestolen personenauto’s zijn weg
  vindt via de legale branche naar de Nederlandse klant en een ander
  deel naar het buitenland, in het bijzonder naar het voormalig
  Oostblok.

  De autobranche is ook slachtoffer van criminaliteit. Een groot
  risico blijft de afgifte van personenauto’s aan klanten voor het
  maken van proefritten. Klanten stellen het op prijs te worden
  vertrouwd en de autobranche is nog altijd van mening dat het
  vertrouwen wordt beschaamd met een te scherpe identificatie op
  grond van papieren. Autoverhuurbedrijven zijn in dat opzicht het
  meest kwetsbare deel van de autobranche. Zij zijn vaak slachtoffer
  van autodiefstal tijdens verhuur. Autoverhuurbedrijven die zijn
  gelegen rond Schiphol en aan de grens hebben een grotere kans
  slachtoffer te worden. Het vermoeden is dat diefstallen van
  huurauto’s worden gepleegd door professionele autodieven. Het
  exacte aantal verdwenen verhuurauto’s wordt om bedrijfsredenen niet
  bekend gemaakt. Tegenwoordig wordt ook vaker de diefstal van
  waardevolle onderdelen uit huurauto’s (motor) geconstateerd. Het
  plegen van autodiefstallen wordt steeds aantrekkelijker: auto’s
  zijn relatief eenvoudig te stelen, de pakkans is heel klein (nog
  geen 10%), de opbrengsten zijn relatief hoog, er is een goede
  afzetmarkt in binnen- en buitenland (vooral Oost-Europa) en de
  bestrijding heeft in Nederland geen prioriteit bij politie en
  justitie. Desondanks heeft Nederland in vergelijking met andere
  landen in Europa het minst te maken met autodiefstallen. Hierbij
  moet wel de kanttekening worden gemaakt dat over het exacte aantal
  gestolen personenwagens in Nederland groot verschil van mening
  bestaat. De vele private en publieke instanties produceren
  uiteenlopende cijfers, die in een bepaald jaar soms variren van 28
  tot 44 duizend. De verzekeringsmaatschappijen hebben de neiging het
  aantal gestolen auto’s te majoreren en toe te schrijven aan
  de georganiseerde misdaad om daarmee, zo lijkt het, een
  reden te hebben om de verzekeringspremies te kunnen verhogen.
  Ongeveer 86% van alle gestolen auto’s komt evenwel na enige tijd
  weer bij de rechtmatige eigenaar terug. Dit betekent dat de meeste
  autodiefstallen worden gepleegd om reden van joy-riding of om
  tijdelijke vervoersproblemen op te lossen. Tussen de 5.000 en 7.000
  auto’s (een schatting) worden per jaar in Nederland gestolen door
  professionele autodieven. Deze schatting is gebaseerd op de
  veronderstelling dat auto’s die om financile redenen worden
  gestolen, meestal niet meer worden teruggevonden omdat zij worden
  omgekat of in onderdelen worden verkocht. Het zijn meestal duurdere
  merken en nieuwe auto’s die niet meer worden teruggevonden.

  In 1994 zijn er 147 vrachtauto’s met lading gestolen, waarvan 17
  in het buitenland van Nederlandse transportondernemingen. Deze
  worden zeer waarschijnlijk door professionele criminele groepen
  gestolen. Dit aantal van 147 is veel en veel lager dan op grond van
  de opwinding in de media over vrachtautodiefstallen zou kunnen
  worden verwacht. In diverse media verschenen berichten dat
  vrachtwagenchauffeurs in het buitenland aan grote gevaren worden
  blootgesteld omdat honderden vrachtwagencombinaties verdwenen op
  parkeerplaatsen, vaak zelfs onder dreiging van vuurwapens moesten
  worden afgestaan. De cijfers wijzen niet op zulke praktijken.

  De totale schade in Nederland als gevolg van
  (vracht)autodiefstallen kan worden geraamd tussen de 205 en 240
  miljoen gulden per jaar.
  De bestudering van de ter beschikking gestelde dossiers laat het
  volgende beeld van de dadergroepen zien. Autodiefstallen zijn een
  klassieke vorm van groepscriminaliteit. De groepen betaan uit vier
  tot vijf personen die elkaar al heel lang persoonlijk kennen. Er is
  geen echte leider, maar wel een centraal persoon die alles regelt
  en vrijwel altijd in het bezit is van een garage, een autosloperij
  of een werkplaats. Het zijn altijd autochtone mannen tussen 30 en
  50 jaar, waaronder relatief veel woonwagenbewoners. Zij hebben veel
  criminele antecedenten en zijn ook nu nog steeds betrokken bij
  diverse andere criminele activiteiten als inbraken en heling. Deze
  groepen werken sterk regionaal en soms zelf lokaal. Het verdiende
  geld wordt besteed aan een uitbundig leven. Er worden veel
  werkwijzen gebruikt die allemaal ten doel hebben de gestolen auto’s
  zo snel mogelijk om te katten of te laten verdwijnen. De
  registratie- en signaleringssystemen van de politie werken traag en
  zijn in het voordeel van de dieven; zij hebben minimaal een
  voorsprong van twee dagen.

  Na 1992 worden ook andere groepen actief in Nederland:
  internationale groepen (veelal uit Oost-Europa) die auto’s op
  bestelling (laten) stelen en deze snel per koerier naar het oosten
  brengen. Zij zijn doorgaans professioneler en moeilijker op te
  sporen. Van een arbeidsverdeling is wel sprake, maar deze is niet
  strikt. Echte leiders die opdrachten geven, kunnen nauwelijks
  worden aangetroffen (wel opdrachten en bestellingen uit het
  thuisland). Deze internationale groepen dreigen vaker met geweld
  dan de autochtone groepen. De opbrengsten van de autodiefstallen
  gaan voor zover bekend naar Oost-Europa. Slechts een deel hiervan
  wordt gebruikt om legale bedrijven uit de autobranche als im- en
  exportbedrijven van gebruikte wagens op te kopen als dekmantel voor
  de illegale activiteiten. Deze groepen schakelen koeriers in (die
  per vliegtuig worden aangeleverd) of maken gebruik van de
  Rotterdamse, Amsterdamse en Antwerpse haven (verstopt tussen
  andere, legale autotransporten). Groepen die zich hebben
  gespecialiseerd in autodiefstallen werken traditioneel en gebruiken
  allerlei middelen en technieken om opsporing door de politie te
  vermijden. Er is en wordt geen confrontatie gezocht met politie en
  andere controlerende instanties. In Duitse bronnen wordt gerept
  over corruptie van politie en douane in het Oosten van Duitsland
  (om grens over te komen) en in heel Oost-Europa (oogluikend
  toestaan van handel in gestolen auto’s). In Nederland worden
  keurmeesters van keuringsstations als een zwakke schakel van de
  overheid gezien waarlangs de levering van gestolen auto’s aan de
  legale autobranche zou lopen. Feitelijke gegevens wijzen hierop
  overigens niet. Niettemin mag op grond van dit rapport worden
  aangenomen dat een (onbekend) deel van de gestolen auto’s weer in
  de legale autobranche terecht komt. De diverse gegevens en bronnen
  wijzen op een actieve betrokkenheid van minstens een paar honderd
  legale garages, dealers en autosloperijen in Nederland in gestolen
  personenauto’s. Hierbij blijft het overigens niet. Een aantal
  autoleasebedrijven wordt steeds vaker (zonder dat te weten)
  ingeschakeld door criminele groepen om logistieke problemen op te
  lossen. Voor criminele groepen zijn gehuurde of geleasde auto’s
  aantrekkelijk omdat zij voor politie moeilijker grijpbaar zijn. De
  observatie teams van de politie maken overigens ook steeds vaker
  gebruik van lease-auto’s. Er is n geval bekend van een
  leaseonderneming die bewust is opgericht om leden van criminele
  groepen van lease-auto’s te voorzien. Door de scheiding tussen
  economisch en juridisch eigendom van leasemaatschappijen kan
  pluk-ze ook niet meer toeslaan (er valt niets te halen). De
  opsporing van gestolen vrachtauto’s en personenauto’s in Nederland
  is nog altijd niet goed geregeld. De meldingssystemen van gestolen
  auto’s zijn in handen van verschillende private en publieke
  organisaties die allemaal in de race zijn voor het alleenrecht.
  Voorts is, omdat de politie geen prioriteit aan de opsporing van
  gestolen auto’s toekent, de opsporing van gestolen auto’s in een
  schimmig gebied terecht gekomen van carhunter bedrijfjes die
  opereren binnen een old-boys-netwerk van oud-politiemensen. Want de
  opsporing van gestolen auto’s is commercieel aantrekkelijk. De
  verzekeringsmaatschappijen werken aan het voortbestaan van dat
  circuit bewust mee door goed te betalen voor auto’s die worden
  terugbezorgd. De internationale overheidssamenwerking voor de
  opsporing van gestolen auto’s komt moeizaam van de grond en wordt
  bemoeilijkt door corrupte ambtenaren in Oost-Europa en door
  internationaal opererende commercile bureaus.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken