• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 2.5. De kwetsbaarheid van het bouwproces

  2.5. De kwetsbaarheid van het bouwproces

  Vertragingen zijn voor een aannemer ook zo duur omdat het
  bouwproces op een bepaald plaats moet gebeuren, nooit standaard is
  en niet of nauwelijks in kleine, geprogrammeerde produktiestapjes
  is uiteen te leggen. Voor elk bouwproces moet cordinatie plaats
  vinden tussen vele onderaannemers, gespecialiseerde werknemers, en
  dergelijke binnen een bepaald produktieschema. Dat luistert nauw en
  heeft de medewerking van ieder nodig. Daardoor heeft elk van de
  betrokken partijen de macht het bouwproces te vertragen en zelfs
  plat te leggen. Logistieke en transportproblemen voor de aanvoer
  van bouwmaterialen en personeel verhogen deze kwetsbaarheid
  extra.

  Dit betekent dat de bouwnijverheid uiterst kwetsbaar is voor
  kwaadwillenden die door sabotage, brandstichting, geweld of
  corruptie elk moment het bouwproces kunnen stilleggen en slechts
  tegen betaling van bepaalde bedragen laten doorgaan.

  De bouwnijverheid is ook aantrekkelijk voor criminele groepen.
  De commissie geeft vijf punten aan: 1. Er gaan vele honderden
  miljoenen in de bouwnijverheid om;
  2. het bouwproces vereist een groot aantal geldhandelingen. Deze
  geldhandelingen bieden voor racketeers de mogelijkheid illegale
  betalingen te laten verrichten, fraudes met niet-bestaand personeel
  en niet-geleverde goederen te plegen die bovendien moeilijk na
  afloop door opsporingsinstanties zijn te achterhalen; 3. racketeers
  kunnen voor de buitenwereld een legitieme positie in de branche
  innemen waardoor zij minder snel door de belastingdienst achter de
  broek aan zullen worden gezeten. Zij komen bovendien door hun
  infiltratie in de bouwnijverheid in aanraking met kringen van
  gerespecteerde zakenlui, ambtenaren en politici. Deze contacten
  zijn voor hen van belang voor het binnenhalen van bouwcontracten en
  om zwakke plekken in de overheid te ontdekken en zonodig te
  exploiteren voor hun duistere zaken; 4. illegale betalingen en
  fraudes kunnen op klanten worden afgewenteld zonder dat daarop
  voldoende controle wordt uitgeoefend;

  5. de publieke bouw beschikt over eigenschappen die talrijke
  kansen voor op winst beluste racketeers bieden (NYSOCTF, 1990, p.
  61-64).
  Het grote aantal racketeers in de Newyorkse bouwnijverheid en zijn
  tientallen jaren durende misdadige exploitatie hebben tot gevolg
  gehad dat de georganiseerde criminaliteit een grote belanghebbende
  in de bouwnijverheid is geworden. Er is een paradoxale situatie
  ontstaan: door onrust en geweld is de branche
  veroverd maar geweld en onrust zijn slecht voor de zaken. De
  georganiseerde misdaad heeft baat bij een zo rustig mogelijke
  bedrijfstak waar zo min mogelijk zaken zich afspelen die de
  aandacht van politie en justitie op zich doet vestigen. Dreigen met
  geweld is nu en op termijn effectiever dan het daadwerkelijk
  uitvoeren daarvan. De georganiseerde criminaliteit is in de
  Newyorkse bouwnijverheid z betrokken dat zij als het ware de markt
  reguleert. Zij moet vandaag de dag zorgen voor stabiliteit en
  voorspelbaarheid in de bouwnijverheid (NYSOCTF, 1990, p. 66).

  De kennis van deze Amerikaanse situatie levert ons een groot
  aantal indicatoren (aanwijzingen) op waarmee empirisch kan worden
  nagegaan of, en zo ja hoe, de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland is genfiltreerd in de bouwwereld, parasiteert op deze
  branche of, zoals in New York, volledig in handen heeft. Al deze
  indicatoren zouden n voor n moeten worden vastgesteld en vervolgens
  kan op grond van de uitkomsten een antwoord worden gegeven op de
  onderzoeksvragen van dit deelrapport. De grote tijdsdruk waaronder
  deze deelstudie moet worden uitgevoerd en de beperkte inzetbaarheid
  van menskracht (n onderzoeker) laat echter een volledige empirische
  test van alle indicatoren vanzelfsprekend niet toe. In deze studie
  zullen wij ons beperken tot de volgende indicatoren:

  1. In hoeverre de organisatie en de structuur van bouwnijverheid
  in Nederland lijken op die in New York; 2. of afpersing,
  brandstichting, bommeldingen en bomaanslagen, diefstal van
  bouwmateriaal op grote schaal, geweld tegen en ontvoeringen en
  liquidaties van aannemers en vakbondsvertegenwoordigers in de
  bouwnijverheid gebeuren;

  3. of op grote schaal fraudes worden gepleegd, gelden
  verdwijnen;
  4. of koppelbazerij bestaat;
  5. of veel faillissementen in de bouwnijverheid plaatsvinden;
  6. of het gebruikelijk is protectiegelden te betalen;
  7. of op grote schaal corruptie plaats vindt van private en
  publieke opdrachtgevers bij aanbestedingen; 8. of bekende
  buitenlandse criminele groepen in de bouwnijverheid zijn
  aangetroffen door opsporings- en controle-instanties in Nederland
  of door andere bronnen zijn beschreven.

  Gezamenlijk moeten deze indicatoren antwoord geven over de
  aanwezigheid van de georganiseerde criminaliteit in de
  bouwnijverheid. De eerste stap is evenwel na te gaan of, en zo ja,
  in hoeverre de Nederlandse bouwnijverheid qua structuur en
  organisatie overeenkomt met die van New York.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken