• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 3.1. De structuur en organisatie van de bouwnijverheid

  3. DE BOUWNIJVERHEID IN NEDERLAND

  3.1. De structuur en organisatie van de bouwnijverheid

  De bouwnijverheid is een van de grootste bedrijfstakken in
  Nederland waarin per jaar ongeveer 60 miljard gulden omgaat. Het
  totaalvolume van de bouwproduktie op lange termijn, en daarmee ook
  voor een deel de werkgelegenheid in de bouwnijverheid, wordt door
  een aantal factoren bepaald: (1) demografische factoren, (2) de
  beschikbaarheid van overheidsgelden, (3) verwachtingen ten aanzien
  van de toekomstige economische ontwikkeling en (4) de staat waarin
  de huidige voorraad gebouwen verkeert (Bakens, 1986). Daardoor is
  conjunctuurgevoeligheid een belangrijk kenmerk van de
  bouwnijverheid. Gelijktijdig met de recessie in de Nederlandse
  economie in de jaren tachtig bijvoorbeeld daalde de bouwproduktie
  scherp. Dientengevolge nam de werkgelegenheid bij de bouwbedrijven
  met 30 procent af.

  De werkgelegenheid in de bouw is verspreid over de verschillende
  bedrijfstakken die de bouwnijverheid kent. Deze opdeling kan worden
  aangebracht op grond van het soort bedrijven en op grond van het
  soort eindprodukten. Een belangrijke is die naar soorten
  eindprodukt. Daarin kan men een onderscheid maken tussen de woning-
  en utiliteitsbouw (de B&ampU sector) en de grond-, weg- en
  waterbouw (de GWW-sector). Woningbouw omvat de nieuwbouw, het
  onderhoud en de renovatie van woningen. Utiliteitsbouw betreft de
  nieuwbouw, het onderhoud en de renovatie van industrile en
  agrarische gebouwen en installaties n van kantoorgebouwen.
  Produktie in de GWW-sector omvat het bagger-, kust- en oeverwerk,
  de beton- en waterbouw, de wegenbouw, het leggen van kabels en
  buizen en de milieubouw (Voordijk, 1994, p. 217-219). De woning- en
  utiliteitsbouw neemt de grootste plaats in binnen de
  bouwnijverheid. Zeer belangrijk daarbinnen is de nieuwbouwsector,
  met name de nieuwbouw van woningen. De nieuwbouw van woningen kende
  halverwege de jaren ’70 een grote terugval, nadat eerder de
  produktie in de periode na de Tweede Wereldoorlog mede als gevolg
  van de snelle demografische groei en de veranderende
  gezinssamenstelling sterk was gestegen. Tabel 1 van de Appendix
  laat over de jaren ’90-’93 deze ontwikkeling zien. De produktie van
  woning- en utiliteitsbouw wordt uitgedrukt in miljoenen guldens. In
  Nederland wordt in de woningbouw ongeveer 21 miljard gulden per
  jaar omgezet. Na een aanvankelijke daling is in 1993 de nieuwbouw
  weer
  toegenomen.
  Het aandeel van de nieuwbouwsector in de bouwproduktie nam af van
  een derde begin van de jaren ’70 tot een kwart begin jaren ’80. De
  vooruitzichten voor 1995 en de jaren daarna zijn gunstig te noemen.
  Tabel 2 van de Appendix laat zien dat na een aantal jaren van
  daling voor zowel nieuwbouw als voor de sector herstel en verbouw
  de prognoses goed zijn. Alhoewel de ontwikkelingen voor de woning-
  en utiliteitsbouw in de nabije toekomst tot gematigd optimisme
  stemmen, zijn de vooruitzichten voor de grond-, wateren wegenbouw
  minder florissant (bron: EIB).

  De ontwikkelingen binnen de bouwnijverheid zijn direct van
  invloed op het produktie- en arbeidsvolume van de toeleverende
  branches. Dit verschijnsel wordt het uitstralingseffect van de
  bouwnijverheid op de toeleverende branches genoemd. De omvang en de
  samenstelling van de bouwproduktie, de kwaliteit van de
  bouwproduktie, de verschuiving naar de voorfase (activiteiten die
  traditioneel op de bouwplaats worden uitgevoerd verschuiven vaker
  naar toeleverende bedrijven) en veranderingen in de bouwtechniek
  zijn van invloed op de produktie van bouwmaterialen (door
  toeleveringsbedrijven) (Voordijk, 1994, p. 227). De bouwnijverheid
  vormt ook naar het aantal bedrijven gemeten de grootste industrile
  bedrijfstak in de nijverheid (EIB, 1995, p. 13-14). Volgens Jansen
  (1995, p. 8) telt de branche bijna 44.000 ondernemingen waarvan er
  34.000 actief zijn als uitvoerend bouwbedrijf. De meeste
  bouwbedrijven zijn gevestigd in het westen van Nederland en richten
  zich voornamelijk op de woningbouw (zie tabel 3 van de Appendix).
  Grote infrastructurele werken worden overgelaten aan de grote
  bouwconcerns die als hoofdaannemer veel werk aan kleine
  (onder)aannemers uitbesteden. Eigenaren hebben geen of weinig eigen
  vermogen nodig om een bouwbedrijfje te starten. Kapitaalgoederen
  huurt of least men gewoon. Daardoor is de toegankelijkheid op de
  markt voor nieuwkomers erg eenvoudig. Men behoeft slechts te
  voldoen aan inschrijving bij de Kamer van Koophandel en te
  beschikken over de benodigde vakbekwaamheidspapieren.

  Een groot deel (circa 16.000) van deze bedrijven heeft
  geen personeel in dienst. In 1992 realiseerde 63% van deze
  zelfstandigen een omzet minder dan f.100.000. De bedrijfstak wordt
  naar het aantal bedrijven gekenmerkt door een grote aanwezigheid
  van kleine bedrijven. Driekwart van de bouwbedrijven met personeel
  heeft niet meer dan 10 werknemers in dienst, terwijl minder dan 2
  procent meer dan 100 werknemers telt (EIB, 1995, p. 29). Onder deze
  2% zijn 21 zeer grote bouwconcerns die in 1993 ongeveer 21 miljard
  van de omzet in de totale bouwnijverheid voor hun rekening nemen.
  Per jaar verdwijnt ongeveer 8% van de bouwbedrijven. Voor een groot
  deel heeft dat te maken met het feit dat zij geen personeel meer in
  dienst hebben, en voor een klein deel is dat het gevolg van
  faillissement. Ongeveer 10% van dat aantal krijgt een andere
  rechtsvorm (Corten, 1994, p. 27). Van alle jaarlijks nieuw
  ingeschreven bedrijven (waarvoor men overigens een akte van
  vakbekwaamheid moet kunnen overleggen) is 85% kleiner dan 6 man
  personeel. Gerekend vanaf 1974 is van alle in deze periode
  bestaande 25.000 bouwbedrijven in totaal weer 14.000 uitgeschreven
  uit de registers van het SFB (Corten, 1994). Drie jaar na
  inschrijving is gemiddeld 36% weer uitgeschreven! De omvang van het
  personeelsbestand van bouwbedrijven kan van jaar tot jaar nogal
  verschillen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouwmarkt
  verkleinen of vergroten bedrijven hun personele omvang. Dat maakt
  de bouwnijverheid flexibel. Ondanks deze, soms forse, verschillen
  in personeel, is de totale werkgelegenheid de laatste jaren, na een
  scherpe terugval in de jaren tachtig tijdens de economische
  recessie in Nederland Noot , weer in omvang toegenomen.
  De bouwnijverheid biedt plaats aan ongeveer 5% van de totale
  werkgelegenheid in het bedrijfsleven in Nederland (Grootenboer,
  1994). In 1993 bedroeg het aantal arbeidsjaren in Nederland 332.000
  en in 1994.334.000 (Beereboom, 1995, p. 35). De prognoses voor de
  komende jaren zijn gunstig. Dit jaar worden ongeveer 340.000
  arbeidsjaren verwacht en in 2000 ongeveer 345.000. Van het totale
  personeel dat werkzaam is in de bouwnijverheid is slechts een klein
  deel van allochtone afkomst (4.600) (Grootenboer, 1994, p. 22).
  Hieronder zijn 1.253 Turken, 856 Marokkanen, 769 Surinamers, en 260
  Antillianen/Arubanen. Het percentage allochtonen in de bouw ligt
  daarmee beneden de 2%, terwijl zij ongeveer 12% van de
  beroepsbevolking uitmaken. De meeste allochtonen zijn in het westen
  werkzaam in de minder geschoolde beroepen. In de utiliteitsbouw
  zijn zij nauwelijks te vinden. Daarentegen zijn zij vaker als
  schilder of stukadoor werkzaam.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken