• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 3.2. Het bouwproces

  3.2. Het bouwproces

  Bouwprodukten zijn elementaire produkten waaraan altijd behoefte
  bestaat. Zij kennen een grote verscheidenheid zowel naar aard als
  naar omvang. Het produktieproces is tot op vandaag de dag ondanks
  alle technologische vernieuwingen nog steeds arbeidsintensief
  (Jansen, 1995, p. 8). De start van een bouwproces ligt bij een
  opdrachtgever. Deze opdrachtgever kan de daadwerkelijke gebruiker
  zijn, een beheerder, zoals een woningbouwcorporatie, of een
  projectontwikkelaar. De wensen en behoeften van de opdrachtgever
  worden omgezet in een Programma van Eisen, dat gebruikerseisen,
  functies, prestaties en voorwaarden bevat en aan de basis staat van
  het ontwerp. Op basis van het ontwerp wordt het bestek gemaakt,
  de beschrijving van een bouwkundig werk. In het bestek is opgenomen
  welke bouwstoffen- en materialen moeten worden gebruikt en aan
  welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen. Als het bouwplan
  besteksgereed is, worden bij diverse aannemers om prijsopgaven
  gevraagd. De opdrachtgever laat dit doorgaans over aan een
  architect. De opdrachtgever gunt het werk vervolgens in een
  openbare aanbesteding aan de laagste aanbieder.

  Na de opdrachtverwerving begint het bouwbedrijf met de
  projectvoorbereiding, de inkoop, de produktievoorbereiding en de
  produktie. De produktie tenslotte is de uitvoering van de in de
  voorgaande stappen genomen beslissingen en keuzes (Voordijk, 1994,
  p. 86-88).

  Hoofdaannemers besteden in de regel onderdelen van een opdracht
  uit aan gespecialiseerde bedrijven: onderaannemers. Veel
  werkzaamheden hebben een specialistisch karakter of hoeven niet
  voor ieder bouwwerk even vaak te worden uitgevoerd (grondwerk,
  constructie- en betonwerk, metsel-, voeg- en stukadoorswerk,
  tegelzetten, schilderwerk en vloerleggen). Het bedrijf dat
  uitbesteedt treedt op als hoofdaannemer; de bedrijven die de
  uitvoerende werkzaamheden verrichten zijn als onderaannemer bij het
  bouwproces betrokken. Onderaannemers behoren niet altijd tot de
  bedrijfstak bouwnijverheid. Een steeds grotere rol is weggelegd
  voor de toeleveranciers als onderaannemers. Alhoewel een strikt
  onderscheid tussen hoofdaannemer en onderaannemer op theoretisch
  niveau wel kan worden aangebracht, blijkt dat onderscheid in de
  dagelijkse bouwpraktijk moeilijker te kunnen worden vastgesteld.
  Afhankelijk van het bouwwerk kunnen bedrijven als hoofd- of als
  onderaannemer optreden.

  Het produktieproces in de bouwnijverheid staat altijd onder
  tijdsdruk. Vooraf wordt met de opdrachtgever een bepaalde
  bouwperiode overeengekomen waarna het gebouw of bouwwerk moet zijn
  opgeleverd. Indien de aannemer daaraan niet kan voldoen, moet hij
  een boete betalen aan de opdrachtgever. Omdat niet alle
  werkzaamheden bij aanbesteding kunnen worden gepland, heeft de
  aannemer altijd te maken met een grote onzekerheid of hij het
  tijdstip van oplevering wel kan halen. Door de inschakeling van
  onderaannemers moeten de diverse, sterk van elkaar verschillende
  werkzaamheden qua volgorde goed op elkaar worden afgestemd. Een
  aannemer heeft dat niet altijd in de hand en doorgaans gaat dan ook
  veel tijd verloren door een slechte afstemming van werkzaamheden.
  Vaak moet dat in de laatste bouwperiode meer personeel worden
  ingeschakeld om de verloren tijd weer in te halen.

  De bouwnijverheid is een sector met een eigen karakter: de
  produkten die in de bouwnijverheid worden gemaakt en het
  produktieproces in de bouw worden gekenmerkt door een aantal
  bijzondere eigenschappen en omstandigheden:

  1. in het algemeen is sprake van een relatief hoge kostprijs per
  eenheid produkt als gevolg van het zeer arbeidsintensieve karakter
  van de bouw;
  2. assemblage op lokatie is vrijwel altijd noodzakelijk;
  3. het eindprodukt is niet homogeen (toepassing van integrale
  technische en procedurele repetitie is niet mogelijk);
  4. de omloopsnelheid van het produkt is gering;
  5. de aard van het eindprodukt brengt met zich mee dat de bouw is
  onderworpen aan een uitgebreide wetgeving en overheidsregulering
  (plaatselijke bouwverordeningen, bouwvergunningenstelsel, het
  welstandstoezicht en ruimtelijke ordeningsprocedures) (EIB, 1991,
  p. 201-202). De bouwnijverheid als bedrijfstak onderscheidt zich
  van andere bedrijfstakken door de volgende kenmerken: 6. veel
  minder dan in de industrie wordt geproduceerd voor de markt:
  bouwbedrijven leveren in principe alleen bouwdiensten aan
  opdrachtgevers met het doel een ontwerp te realiseren dat door
  opdrachtgevers of derden is vervaardigd;

  7. een uitvloeisel van het vorige punt vormt het probleem van de
  discontinuteit. Ondernemers zijn afhankelijk van het aanbod van
  opdrachten. Zij moeten dus zorgen dat de orderportefeuille altijd
  gevuld is en dat geen momenten van het ontbreken van opdrachten
  voorkomen. Discontinuteit vormt een steeds terugkerende bedreiging
  voor aannemers. Als compensatie zijn aannemers geneigd weer teveel
  opdrachten aan te nemen zonder het werk daadwerkelijk aan te kunnen
  (met alle negatieve gevolgen voor het bedrijf). Om zich tegen deze
  risico’s enigszins in te dekken zorgen ondernemers er voor deze
  zoveel mogelijk per onderdeel te beperken. Een verkeerde calculatie
  of vertraging in n onderdeel van het bouwproces kan het hele
  bedrijf ten onder laten gaan. Bouwbedrijven beheren meestal enkele
  BV’s binnen een holding om onderdelen van het produktieproces ten
  opzichte van elkaar veilig te stellen. Het bezit van enkele BV’s is
  dus een eigenschap van de bonafide bouwnijverheid en hoeft
  niet noodzakelijkerwijs te wijzen op malafide bedrijven of fraudes;
  8. de scheiding tussen ontwerp en uitvoering: het bouwbedrijf houdt
  zich dikwijls uitsluitend bezig met de technische uitvoering van
  het ontwerp. De overige procesfuncties in het bouwproces laat het
  bouwbedrijf naast zich liggen. Het organisatievermogen van de
  ondernemer en het vakmanschap, de kennis en ervaring van de
  werknemers bepalen daarom in hoge mate de technische kwaliteit van
  het eindprodukt. De concurrentie onderling is daarbij moordend;
  9. de bijzondere wijze van het tot elkaar brengen van vraag en
  aanbod (het aanbestedingsstelsel) plaatst de kostprijscalculatie in
  een bijzonder daglicht. Aannemers zijn gedwongen altijd zo krap
  mogelijk te budgetteren. Om toch aan nieuwe opdrachten te komen
  kunnen bouwondernemers hun toevlucht zoeken tot twee strategien:
  zij kunnen z scherp calculeren dat zij vrijwel zeker de opdracht
  binnen halen, maar deze strategie betekent in de praktijk dat het
  bedrijf op de rand van het faillissement zal balanceren. De andere
  strategie behelst dat alles in het werk wordt gesteld om op andere
  manieren een opdracht te krijgen. Hierbij kan worden gedacht aan
  het maken van onderlinge afspraken tussen aannemers, op het niveau
  van hoofd- en onderaannemers, over wie, wanneer, welke opdracht zal
  krijgen (kartelafspraken) of aan het onderhouden van goede relaties
  met de (publieke en private) opdrachtgevers tot het regelrecht
  uitbetalen van smeergelden ( corruptie).

  Voorlopig concluderend kan worden gesteld dat de bouwnijverheid
  gemiddeld genomen een flexibele bedrijfstak is met een relatief
  hoge omloopsnelheid van mensen en bedrijven. Toetreding tot de
  bouwnijverheid is relatief eenvoudig. De produktie is
  kapitaalintensief. Het eindprodukt is veelal uniek en wordt in de
  regel onder een aannemingsovereenkomst tot stand gebracht. Binnen
  de bedrijfstak is een groot aantal afzonderlijke bedrijven actief.
  Deze bedrijven vertonen onderling grote verschillen naar omvang en
  activiteitenpakket. Het gemiddelde bouwbedrijf kan worden
  gekarakteriseerd als (1) relatief klein van omvang, (2) vrij sterk
  gespecialiseerd naar type werk, objectcategorie en naar sector, (3)
  regionaal gebonden, (4) eenzijdig technisch georinteerd en (5) te
  kampen met discontinuteit in de opdrachten (EIB, 1995, p.
  205-206).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken