• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 3.3. De vakbonden

  3.3. De vakbonden

  Juist in zo’n arbeidsintensieve bedrijfstak als de
  bouwnijverheid is het niet verwonderlijk dat vakbonden van
  werknemers een prominente plaats innemen. In Nederland heeft de
  vakbond een lange historie achter zich. Zij heeft zich een
  legitieme en invloedrijke positie verworven die voor een belangrijk
  deel binnen een verzuilde samenleving gestalte heeft gekregen. In
  1872 werd de eerste vakcentrale opgericht: het Algemeen Nederlands
  Werkliedenverbond (ANWV). Deze organisatie heeft de kiem gelegd
  voor drie belangrijke stromingen in de vakbeweging: de
  socialistische, de katholieke en de protestantse. De eerste
  afsplitsing van de ANWV kwam in 1881 bij de oprichting van de SDB
  van Domela Nieuwenhuis en resulteerde in 1906 in het NVV. De eerste
  protestants-christelijke vakbond was het Patrimonium van Klaas
  Kater, waarna na drie jaar het CNV werd opgericht dat een meer
  interconfessioneel karakter had. De katholieke evenknie werd vlak
  voor de pauselijke Encycliek Rerum Novarum in 1888
  opgericht. In 1925 werden verschillende katholieke vakbonden
  samengevoegd tot het Rooms Katholiek Werkliedenverbond (het latere
  NKV). Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog legden de
  werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties, ieder vanuit hun
  eigen verantwoordelijkheid, zich toe op samenwerking. Die
  samenwerking resulteerde onder andere in de oprichting van de SER
  en van de invoering van een geleide loonpolitiek. In tegenstelling
  tot de VS is van een harde, laat staan gewelddadige strijd in
  Nederland nooit sprake geweest. Vakbonden zijn er in Nederland
  altijd op uit geweest via onderhandelingen met werkgevers hun
  doelen te bereiken. Stakingen, werkonderbrekingen, enzovoort werden
  zo lang mogelijk uitgesteld en als uiterste pressiemiddel gezien en
  ingezet. En was er sprake van een staking dan werd die altijd
  gecordineerd door de vakbonden. Wilde stakingen wilden kaderleden
  en bestuurders van vakbonden altijd zo veel voorkomen. In
  tegenstelling tot de Verenigde Staten is van het toepassen van
  geweld als strategie nimmer sprake geweest.

  In 1976 fuseerden het CNV en NVV in het FNV, dat 24 bonden omvat
  en in 1994 1.122.000 leden kende. Een van de grootste bonden van
  het FNV is de Bouw- en Houtbond (ook het CNV kent zo’n bond). De
  ruim 160.000 leden zijn verdeeld over meer dan duizend afdelingen
  die op hun beurt zijn verdeeld over 80 rayons. Deze 80 rayons zijn
  verdeeld over 12 districten. De Bouw- en Houtbond is democratisch
  georganiseerd waarbij een door de leden gekozen Bondsraad het
  bondsbestuur benoemd en toezicht houdt op het door het hoofdbestuur
  gevoerde beleid.

  Veel werknemers in de bouwnijverheid zijn lid van een van beide
  vakbonden (FNV of CNV). De organisatiegraad (55-60%) is een van de
  hoogste van alle bedrijfstakken in Nederland waarin vakbonden
  actief zijn. Deze hoge organisatiegraad heeft zijn wortels in de
  historie van de zwakke positie van de bouwvakker in de
  bouwnijverheid waardoor een lidmaatschap hem voordelen opleverde.
  Van oudsher zijn bouwvakkers loyale vakbondsleden geweest die
  onderling solidair zijn. De stakingsbereidheid in de bouwnijverheid
  is hoger dan in andere economische sectoren van de samenleving. De
  vakorganisaties verrichten naast de gebruikelijke werkzaamheden van
  elke vakvereniging zoals het afsluiten van CAO’s, een actieve rol
  in de bouw. Hoewel op centraal niveau collectieve afspraken met de
  werkgevers worden gemaakt, is de controle op de naleving van die
  afspraken nog altijd moeilijk. Daarom gaan de ongeveer 8.500
  kaderleden geregeld met busjes op stap om bouwplaatsen ter plekke
  te inspecteren, zijn zij alert op illegale werknemers en geven dat
  ook aan bij de
  bedrijfsverenigingen, houden lijsten bij van malafide aannemers en
  gaan de confrontaties met koppelbazen niet uit de weg. Mede door de
  inzet van de vakbonden is in de jaren zeventig en tachtig het
  verschijnsel van de koppelbazen door de wetgever aangepakt
  Noot .

  Samenvattend kunnen wij enkele belangrijke kenmerken van de
  bouwnijverheid noemen. 1. Er gaat in deze legale branche veel geld
  om;
  2. er is vrijwel altijd behoefte aan bouwactiviteiten;
  3. standaardiseren in de bouwnijverheid is vrijwel onmogelijk. Er
  moet ter plekke worden gebouwd. Daardoor moet altijd personeel naar
  de bouwplaats worden gebracht in tegenstelling tot andere
  bedrijfstakken die hun produktie naar gebieden met de goedkoopste
  arbeidskrachten kunnen verplaatsen; 4. er bestaat een hevige
  concurrentie tussen de bedrijven. Het aantal faillissementen in de
  bouwnijverheid is groter dan in andere bedrijfstakken;

  5. het is vrij eenvoudig om snel tot de bouwnijverheid toe te
  treden (personeel, kennis en kapitaalgoederen zijn makkelijk in te
  huren of via een katvanger te koop);
  6. veel bedrijven hebben nauwelijks zelf personeel in dienst en
  bestaan relatief kort; 7. de bouwnijverheid is nog altijd erg
  arbeidsintensief en dat maakt de prijs per eenheid hoog; 8. als
  gevolg van te weinig kapitaal en eigen vermogen dreigt voor veel
  bedrijven steeds op de achtergrond het risico van
  faillissement;

  9. ondernemers zijn afhankelijk van het aanbod van opdrachten.
  Zij moeten om die te krijgen zich onderwerpen aan een
  aanbestedingsprocedure die een scherpe calculatie van de kosten
  vereist; 10. discontinuteit in bouwopdrachten houdt telkens weer
  een gevaar in voor het voortbestaan van een bouwbedrijf;

  11. bouwondernemers moeten onder grote tijdsdruk het
  produktieproces uitvoeren; 12. daardoor moet regelmatig een beroep
  op andere onderaannemers worden gedaan om extra personeel in te
  zetten;

  13. vakbonden zijn in Nederland niet gefragmenteerd
  georganiseerd naar de aard van de werkzaamheden of soorten
  bouw;
  14. de organisatiegraad van werknemers in de bouwnijverheid is een
  van de hoogste in Nederland. Bovendien opereren de vakbonden
  nationaal en niet regionaal of lokaal;
  15. over arbeidsvoorwaarden wordt op collectief niveau onderhandeld
  tussen werknemers en werkgevers en niet per bedrijf;
  16. geweld heeft, op enkele uit de hand gelopen incidenten na,
  nooit de belangenstrijd tussen werkgevers en werknemers
  gekenmerkt.
  Er zijn dus diverse eigenschappen die de Nederlandse bouwnijverheid
  gemeen heeft met de in het vorige hoofdstuk beschreven Newyorkse.
  Verschillen zijn er ook. Met name de vakbonden spelen een geheel
  andere rol in de bouwnijverheid dan de Amerikaanse bonden (zie
  verder .7.1).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken