• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 7.1. Infiltratie, afpersing en protectie in de bouwnijverheid

  7. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN DE
  BOUWNIJVERHEID?

  7.1. Infiltratie, afpersing en protectie in de
  bouwnijverheid

  In dit hoofdstuk gaan wij nog eens de indicatoren langs zoals
  die in het tweede hoofdstuk aan de orde zijn gesteld. Het is van
  belang nogmaals te onderstrepen dat niet n indicator op zich
  voldoende is om de aan- of aanwezigheid van georganiseerde misdaad
  in de bouwnijverheid aan te tonen. Waar nodig zal gebruik worden
  gemaakt van aanvullend materiaal.

  7.1.1. De gelijkenis van de organisatie en de structuur van de
  bouwnijverheid in Nederland.

  In hoofdstuk drie is gesteld dat in ons land de bouwnijverheid
  een economische sector is waarin veel geld omgaat. Er is vrijwel
  altijd behoefte aan bouwactiviteiten. Criminele groepen zouden
  indien gewenst met racketeering een vaste bron van inkomen
  kunnen krijgen. Het bouwproces is en blijft kwetsbaar in Nederland.
  Standaardiseren in de bouwnijverheid is vrijwel onmogelijk. Er moet
  ter plekke worden gebouwd. Bovendien is het bouwproces uiterst
  arbeidsintensief waardoor de kosten per produktie-eenheid erg hoog
  liggen. Personeel moet altijd naar de bouwplaats worden gebracht in
  tegenstelling tot andere bedrijfstakken die hun produktie naar
  gebieden met de goedkoopste arbeidskrachten kunnen verplaatsen. Die
  kwetsbaarheid wordt verhoogd door de grote onderlinge concurrentie.
  Bouwondernemers moeten onder grote tijdsdruk het produktieproces
  uitvoeren.

  De bouwnijverheid is zeer gefragmenteerd en flexibel. Het zeer
  grote aantal bouwbedrijven biedt aan ruim 330.000 mensen werk. De
  meeste bedrijven hebben nauwelijks zelf personeel in dienst en
  bestaan relatief kort. Dit korte bestaan wordt mede in de hand
  gewerkt door de snelheid waarmee kan worden teruggekeerd in die
  nijverheid. Het is in Nederland vrij eenvoudig als nieuwe
  onderneming tot de bouwnijverheid toe te treden (personeel, kennis
  en kapitaalgoederen zijn makkelijk in te huren of via een katvanger
  te koop). Het aantal faillissementen in de bouwnijverheid is groter
  dan in andere bedrijfstakken. Als gevolg van te weinig kapitaal en
  te klein eigen vermogen lopen veel bedrijven het risico van
  faillissement. Bouwondernemers zijn afhankelijk van het aanbod van
  opdrachten. Om deze te verwerven, moeten zij zich onderwerpen aan
  een openbare aanbestedingsprocedure die een scherpe calculatie van
  de kosten vereist. Discontinuteit in bouwopdrachten houdt telkens
  weer een gevaar in voor het voortbestaan van een bouwbedrijf. Juist
  in een periode tussen twee opdrachten is een bedrijf kwetsbaar. De
  gelijkenis met de bouwnijverheid in New York is groot. Hoewel onze
  analyse wellicht wat grof is, biedt zij voldoende aanknopingspunten
  om te stellen dat ook de Nederlandse bouwnijverheid gevoelig en
  kwetsbaar is voor de penetratie en innesteling van criminele
  groepen.

  7.1.2. Het vrkomen van afpersing, brandstichting, bommeldingen
  en bomaanslagen,

  diefstallen van bouwmateriaal, geweld tegen en ontvoeringen
  en liquidaties van aannemers

  in de bouwnijverheid.

  Zoals wij in hoofdstuk vier hebben kunnen zien bestaan geen
  aanwijzingen dat een van de genoemde racketeeringspraktijken zich
  in de bouwnijverheid in Nederland voordoet. Dit sluit niet dat een
  van deze delicten nooit voorkomen. Maar als dat wel het geval zou
  zijn, dan in ieder geval incidenteel. Het totale beeld van
  slachtofferschap van criminaliteit in de bouwnijverheid wijkt zeer
  sterk af van de zorgelijke situatie waarin de bouwnijverheid in New
  York verkeert. Het slachtofferschap in de bouwnijverheid is zelfs
  lager dan in andere bedrijfstakken in Nederland. Wel moet daarbij
  volledigheidshalve worden aangetekend dat bij de officile
  opsporingsinstanties in Nederland op enkele van de hier genoemde
  delicten weinig zicht bestaat. Maar ook vakbonden,
  werkgeversorganisaties en bedrijfsverenigingen geven aan niets te
  weten van dergelijke verschijnselen in de bouwnijverheid.

  7.1.3. Het op grote schaal vrkomen van fraudes in de
  bouwnijverheid.

  In het vijfde hoofdstuk hebben wij kunnen zien dat er een hoog
  dark number bestaat van werkgeversfraudes. Niet alleen wordt
  daardoor de mogelijkheid ontnomen een compleet beeld van de
  werkelijke situatie te schetsen, ook blijven daardoor de daders
  buiten het zicht van de onderzoeker. In de ter beschikking gestelde
  dossiers blijken vooral de eigenaren en boekhouders de verdachten
  te zijn. De grote moeilijkheid voor zowel wetenschapsbeoefenaren
  als opsporingsambtenaren is dat niet op basis van deze gegevens kan
  worden vastgesteld of criminele groepen deze fraudes in scene
  hebben gezet waarbij de aannemer en de boekhouder als speelbal
  hebben gefungeerd. Echter, vrijwel alle werkgeversfraudes
  betrekking hebben op arbeidskosten. Dat wijst eerder op vormen van
  organisatiecriminaliteit om het hoofd boven water te houden in een
  sterk concurrerende markt dan op illegale activiteiten van
  criminele groepen. In ieder geval wijst deze indicator niet in een
  bepaalde richting.

  7.1.4. Het vrkomen van koppelbazerij.

  In het vorige hoofdstuk hebben wij kunnen zien dat, na een tijd
  van afwezigheid, de koppelbazen weer actief zijn geworden.
  Koppelbazerij komt weer voor in het oosten van het land, in Brabant
  en in Limburg. Maar, moet daaraan direct worden toegevoegd, deze
  koppelbazen zijn allemaal actief op de Duitse (en soms Belgische)
  markt. In de Nederlandse bouwnijverheid komen koppelbazen niet of
  nauwelijks voor. De Wet Ketenaansprakelijkheid blijkt een succesvol
  wapen tegen koppelbazen te zijn omdat de hoofdaannemers werden
  aangepakt. Daarmee is het in ieder geval de hoofdaannemers minder
  aantrekkelijk gemaakt in de gaan op, op het eerste gezicht, zeer
  verleidelijke aanbiedingen van dubieuze tussenpersonen of
  koppelbazen. Op deze wijze wordt voorkomen dat ongewild criminele
  groepen het bedrijf worden binnengelaten, zoals de mafia in
  Zuid-Itali ons heeft geleerd.

  7.1.5. Het vrkomen van faillissementen.

  Faillissementen zijn een veelvuldig voorkomend verschijnsel in
  de bouwnijverheid. Volgens een analyse uit de bouwnijverheid
  (Corten, 1994) blijkt 36% van de nieuwe ondernemingen binnen drie
  jaar failliet te zijn. De belangrijkste reden daarvoor wordt het
  gebrek aan eigen vermogen of kapitaal genoemd. Het is evenwel
  mogelijk dat criminele groepen bouwbedrijven leegzuigen en
  vervolgens laten ploffen. Uit de literatuur blijkt dat wanneer
  fraude in het spel is dat na korte tijd (1 tot 3 mnd) na oprichting
  of overname gebeurt. Om dat na te gaan is aan het ministerie van
  Justitie gevraagd via het systeem Vennoot dat voor de
  bouwnijverheid na te gaan. De gevraagde informatie betreft het
  aantal faillissementen, het aantal faillissementen door fraude en
  de (gemiddelde) levensduur van de BV’s. Dit blijkt met het gangbare
  systeem niet te kunnen omdat de vennootschappen niet per
  bedrijfstak zijn geregistreerd! Vervolgens is aan de Vereniging van
  Onderaannemers dezelfde vraag voorgelegd. Na enige correspondentie
  over en weer lieten de in het bestand van de Vereniging genoteerde
  gegevens het volgende beeld zien. Slechts acht van alle daar
  geregistreerde onderaannemers in de sector bouw bleek de afgelopen
  drie jaar failliet te zijn gegaan. In tegenstelling tot de
  verwachting zijn dat vooral bedrijven die al lang bestaan (> 5
  jaar). Dit lage aantal wijst derhalve nauwelijks op het op grote
  schaal bewust failliet laten gaan van bedrijven Noot .
  Ook hier geldt weer dat het voor buitenstaanders zeer moeilijk is
  te beoordelen in hoeverre faillissementen in de bouwnijverheid het
  gevolg zijn (1) van normale economische activiteiten in de
  bouwnijverheid of (2) van fraudes door eigenaren
  (organisatiecriminaliteit), of (3) van fraudes door misdadigers of
  criminele groepen.

  7.1.6. Het betalen van protectiegelden.

  Geen van de ons ter beschikking staande politile bronnen wijst op
  het voorkomen van het betalen van protectiegelden in de bouw. Ook
  vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, van
  werknemersorganisaties en van de opsporingsdienst van de
  bedrijfsvereniging van de bouw geven aan dat noch formeel, noch
  informeel van deze praktijken kennis is genomen.

  7.1.7. Het op grote schaal voorkomen van corruptie.

  Het is bij gebrek aan betrouwbare en valide bronnen onmogelijk
  om over het voorkomen van corruptie in de bouwnijverheid een
  wetenschappelijk verantwoorde uitspraak te doen. Er bestaat in
  Nederland geen betrouwbare en valide bron waaruit het voorkomen van
  corruptie in Nederland inzichtelijk kan worden gemaakt.
  Journalistiek werk heeft gewezen op het voorkomen van corruptie bij
  wethouders, burgemeesters, gedeputeerden, ambtenaren voor en
  tijdens aanbestedingsprocessen, van het laten uitlekken van
  bouwplannen bij bevriende bouwondernemers en projectontwikkelaars.
  Bovendien hebben journalisten in Limburg duidelijk aangetoond dat
  veel openbare aanbestedingen fake waren omdat van te voren
  vaststond welk bedrijf de bouwopdracht zou krijgen.
  Wetenschappelijk onderzoek naar corruptie staat in ons land nog in
  de kinderschoenen en kan derhalve niet meer opleveren dan enkele
  schattingen op basis van telefonische of schriftelijke
  ondervragingen. Die enkele onderzoeken wijzen op het voorkomen van
  corruptie in Nederland, maar niet dat zij op grote schaal
  voorkomt.

  In hoeverre in Nederland aanbestedingen van private en publieke
  bouwopdrachten door criminele groeperingen onder bedreiging van
  geweld of via corruptie worden geregeld is niets bekend. De
  politile bronnen wijzen niet op het voorkomen daarvan en bij de
  eerder gememoreerde instanties is daarover niets bekend.

  7.1.8. Het voorkomen van buitenlandse criminele groepen in de
  bouwnijverheid.

  Uit de ter beschikking gestelde dossiers van de 25 regiokorpsen
  en die van het SFB en uit andere politile gegevens is op te maken
  dat in Nederland in de bouwnijverheid geen buitenlandse of
  allochtone criminele groepen actief zijn. Noch de Italiaanse mafia,
  Chinese triades, Japanse Yakuza-groepen die in hun land van
  herkomst zeer actief zijn in de bouwnijverheid, zijn hier
  aangetroffen. Geen enkel spoor leidt naar het actief zijn van deze
  groepen in de branche. Daarnaast zijn geen Marokkaanse, Turkse,
  Colombiaanse, Surinaamse/Antilliaanse, Nigeriaanse, Ghanese,
  Joegoslavische en Russische netwerken of groepen in de Nederlandse
  bouwnijverheid gesignaleerd. De lokale studies in Amsterdam,
  Enschede, Nijmegen en Arnhem hebben geen ander resultaat
  opgeleverd. De dossiers over koppelbazen laten uitsluitend
  autochtone verdachten zien.

  Gelet op de slechte informatiepositie van de politie in de
  bouwnijverheid is dat nu niet direct een hard gegeven. Het is en
  blijft mogelijk dat deze groepen investeren in bouwbedrijven door
  aandelen op te kopen of dat zij witwasoperaties binnen de
  bouwnijverheid uitvoeren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken