• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 6. KOPPELBAZERIJ IN DE BOUWNIJVERHEID

  6. KOPPELBAZERIJ IN DE BOUWNIJVERHEID

  In het vorige hoofdstuk is bij de bespreking van de
  werkgeversfraudes aangegeven dat de bouwnijverheid altijd op zoek
  is naar wegen om de arbeidskosten zo laag mogelijk te houden. Dit
  kan op legale, maar ook op diverse illegale manieren gebeuren. Een
  aannemer kan zelf personeel in dienst nemen en vervolgens met valse
  nota’s, facturen, en dergelijke frauderen met de afdracht van
  premies en belastingen. Van deze fraudes zijn in het vorige
  hoofdstuk enkele voorbeelden gegeven. Een andere illegale manier
  behelst het inschakelen van arbeidskrachten die worden geleverd
  door koppelbazen.

  Een koppelbaas is iemand die zijn beroep maakt van het ter
  beschikking stellen van arbeidskrachten aan werkgevers. Deze
  neutrale omschrijving heeft volgens Verheul (1984) in de loop der
  tijd een uiterst negatieve klank gekregen als gevolg van de
  illegale praktijken waarvan koppelbazen zich bedienden.
  Koppelbazerij heeft in de loop van deze eeuw een veranderend, meer
  crimineel etiket gekregen (Brants en Brants, 1984 en 1991): van
  neutraal, via witteboordencrimineel, naar fraudeur, om vandaag de
  dag door de media met de titel georganiseerde criminaliteit te
  worden aangemerkt.

  In de jaren vijftig was koppelbazerij een relatief gewenst
  verschijnsel in een krappe arbeidsmarkt om de enorme vraag aan
  bouwvakkers in de periode van wederopbouw te reguleren. De
  koppelbaas voldeed aan de eisen die de economie aan de arbeidsmarkt
  stelde: flexibele inzet van personeel met name om piekbelasting in
  de produktie en tijdens de oogst te helpen oplossen. Werkgevers en
  werknemersverenigingen uitten nauwelijks bezwaren tegen het
  verschijnsel. Aanvankelijk waren koppelbazen actief in de haven van
  Rotterdam, in het bijzonder in de scheepsbouw- en reparatiesector
  (Verheul, 1984). Het verschijnsel dook in de jaren zestig ook in
  andere arbeidsintensieve economische sectoren op: de
  bouwnijverheid, de metaalindustrie en de land- en tuinbouw.

  De kern van de koppelbazerij in die dagen was dat koppelbazen
  zich voordeden als bonafide onderaannemers die arbeidskrachten
  leverden aan hoofdaannemers. Dat zij vervolgens met allerlei
  kunstgrepen geen belastingen betaalden en sociale premies
  afdroegen, was geen zaak voor de hoofdaannemer. Koppelbazerij met
  Nederlandse werknemers levert voor drie partijen voordeel
  op. De koppelbazen zelf uiteraard, die enorme bedragen verdienden
  door de meeste premies en belastingen in eigen zak te steken. Per
  uur kon per arbeider tussen de f.15,- en f.20,- worden verdiend. De
  werkgevers, die goedkope arbeidskrachten konden inhuren en naar de
  letter van de wet niet fout waren. En de werknemers, die bij
  koppelbazen meer verdienden dan bij bonafide werkgevers.Behalve de
  gemeenschap en het bonafide bedrijfsleven, dat zich door
  concurrentievervalsing weggedrongen ziet, pikt iedereen wel een
  graantje van de koppelbaas mee. De zwartwerkers krijgen een beter
  onbelast loon en indien zij ook nog een uitkering genieten gaan zij
  met een dubbel inkomen naar huis. De opdrachtgever of hoofdaannemer
  ziet zijn opdrachten snel en goedkoop uitgevoerd en kan bovendien
  zijn vast personeelsbestand inkrimpen. Bovendien levert de
  koppelbaas gewoonlijk ook goed werk: tegen een hoge betaling voor
  goede vaklui staat dat hij arbeiders die niet bevallen zonder meer
  kan ontslaan; hij is immers niet aan een moeizame ontslagregeling
  gebonden (Van Duyne, 1983, p. 16).

  Die extra verdiensten werden na verloop van tijd een doorn in
  het oog van hun legaal werkende collega’s. In 1970 kwam het in de
  Rotterdamse haven tot een uitbarsting door middel van een staking
  van ruim 20.000 werknemers die een hogere beloning (400-gulden eis)
  eisten van hun werkgevers om in de pas te blijven bij hun illegale
  collega’s (Verheul, 1984). In die tijd waren ruim 7.000 werknemers
  in dienst van ongeveer 500-700 koppelbazen in de haven.

  De koppelbazerij nam steeds grotere vormen aan. De regering
  stelde de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in
  werking maar dat zette weinig zoden aan de dijk (Van Duyne, 1983).
  In het begin van de jaren zeventig speelden enkele grote
  koppelbaaszaken: in Haarlem, Enschede en Nijmegen en in de
  provincies Brabant en Limburg kwamen fraudes op grote schaal aan
  het licht als gevolg van het optreden van koppelbazen. De herkomst
  en het milieu waarin koppelbazen verkeerden deden hun imago in die
  tijd weinig goed: louche en in veel gevallen, jonge, gewelddadige
  onderwereldfiguren afkomstig uit kringen van uitsmijters/portiers,
  pooiers en kroegbazen. In de kroeg betaalden zij op vrijdagmiddag
  de lonen uit en ook dat gebeurde niet altijd eerlijk. Massale
  vechtpartijen in kroegen waren, mede onder invloed van alcohol,
  schering en inslag als gevolg van ontevreden bouwvakkers die
  verhaal gingen halen voor te weinig uitbetaalde lonen. Met name de
  grenssteden kregen steeds vaker te maken met het verschijnsel
  koppelbazerij. Koppelbazen hadden namelijk hun werkterrein verlegd
  naar Duitsland. De bouw van het Olympisch dorp te Mnchen zorgde
  voor een enorme vraag aan geschoolde bouwvakkers. De koppelbazen
  uit Nijmegen, Limburg en Brabant leverden die.
  De werkwijze en organisatie van koppelbazen was, en voor een deel
  is, meestal de volgende. Voor het uitlenen, respectievelijk ter
  beschikking stellen van arbeidskrachten is op grond van de Wet
  terbeschikkingstelling arbeidskrachten een vergunning vereist. Het
  uitlenen van arbeidskrachten zonder vergunning, het zogenaamde, al
  of niet in regie, onderaannemen, gevolgd door het bewust niet
  betalen van premies en belastingen over de lonen van de werknemers
  was (en is) de kern van de koppelbazerij (Van Ballegooijen, 1981,
  p. 746). Een koppelbaas doet zich voor als onderaannemer, verricht
  op papier werkzaamheden in opdracht van de (hoofd-)aannemer (de
  inlener) tegen een afgesproken prijs of, in geval van
  onderaanneming in regie, tegen een vergoeding van de gemaakte
  kosten, in werkelijkheid een vergoeding voor het inlenen (Verheul,
  1984, p. 167). De koppelbaas maakt voor zijn directe contacten met
  de bouwvakkers en de aannemers gebruik van tussenpersonen, ook wel
  bemiddelaars of runners genoemd. Daarmee blijft hij zelf buiten
  schot. De bemiddelaar of vertegenwoordiger werkt onder de dekmantel
  van n of meer BV’s die in het bezit zijn van de koppelbaas. De
  koppelbaas voorziet hem tevens van administratieve benodigdheden
  (facturen, loonstrookjes, ontslagbewijzen) als ook van bewijscopien
  van onder andere de (valse) inschrijving bij een bedrijfsvereniging
  en de Kamer van Koophandel. De bemiddelaar maakt soms gebruik van
  de diensten van een administratiekantoor dan wel van
  boekhoudkundige hulp. Dikwijls beschikt de bemiddelaar over een
  eigen kantoor als contact- en uitbetaaladres.

  Via advertenties in de krant worden arbeidskrachten opgeroepen
  met wervende teksten waarin hoge verdiensten in het vooruitzicht
  worden gesteld. De vraag naar arbeidskrachten wordt bepaald door
  het aanbod van werk. Om het aanbod van werk zo groot mogelijk te
  maken worden door de tussenpersonen de bouwputten bezocht om de
  behoefte aan personeel te peilen en arbeidskrachten tegen een
  aantrekkelijke prijs aan te bieden. Bestaan eenmaal bepaalde
  contacten, dan volstaat een telefoontje naar en van de aannemer. De
  arbeiders worden het liefst in vaste koppels geworven en aan het
  werk gezet. Daarmee voorkomen koppelbazen dat bouwvakkers onderling
  problemen maken en zijn zij er zo van verzekerd dat de ploeg goed
  met elkaar kan opschieten. Bovendien willen bouwvakkers ervan op
  aan kunnen dat de degenen waarmee zij werken goede vaklui zijn. Dat
  verhoogt de produktie en levert dus meer op. Dat feit heeft voor de
  koppelbaas weer het voordeel dat hij vakmensen aanbiedt die op hun
  beurt weer gretig aftrek vinden bij de aannemers. Want een van de
  kwetsbare punten in de bouwnijverheid is (nog altijd) het gebrek
  aan goede vakmensen. Het werk wordt voor een bepaalde periode
  afgesproken of voor een bepaalde produktie (bijvoorbeeld een aantal
  vierkante meters metselwerk). Aan het eind van een werkweek vraagt
  de vertegenwoordiger het aantal gewerkte manuren of de omvang van
  de geleverde prestatie op bij de opdrachtgever. Aan de hand van de
  afgesproken uur- of prestatieprijs wordt het verschuldigde bedrag
  betaald, vermeerderd met omzetbelasting. Dit bedrag brengt de
  vertegenwoordiger aan de inlener in rekening op een door de
  koppelbaas ter beschikking gestelde factuur met de toevoeging in
  mindering op de aangenomen som of woorden van gelijke strekking en
  met een handtekening voor voldaan. Met deze fake-factuur wordt
  gefingeerd dat de opdrachtgever het werk zou hebben uitbesteed,
  terwijl hij in feite gebruik heeft gemaakt van ingeleende
  arbeidskrachten. De vertegenwoordiger betaalt 10 a 15% van het
  totale gende factuurbedrag, of een vast bedrag per werknemer indien
  de vertegenwoordiger in dienst is van de koppelbaas (Verheul, 1984,
  p. 172). De gemeenschappelijke noemer van koppelbazerij voor alle
  betrokken partijen is het forse profijt dat zij alle hebben bij het
  illegaal te werk stellen van personeel. De
  opdrachtgever/hoofdaannemer/inlener heeft het gemak van een
  werknemersbestand dat flexibel kan worden ingezet op gunstige
  arbeidsvoorwaarden en zonder lastige bijkomende plichten. De
  koppelbaas op de achtergrond toucheert hoge sommen aan provisie of
  koppengeld zonder zelf enig financieel of juridisch risico te
  lopen. De vertegenwoordiger/onderaannemer kan het restant van de
  aanneemsom in zijn zak steken. De werknemers ontvangen onbelast
  loon, vaak naast hun sociale uitkering (de zogenaamde dubbele
  zwartwerkers). Het zijn overigens de werknemers wel die met de
  nadelen blijven zitten:geen verzekering tegen ziekte en ongeval
  (…), geen vakantierechten, nog afgezien van een mogelijke
  navordering van de ontdoken belasting en premies. Tenslotte zullen
  ook adviseurs en bevriende zakenrelaties profiteren van de winsten
  die de leiders van de koppelbaaspraktijken genereren (Verheul,
  1984, p. 172-173).

  De misdrijven waaraan koppelbazen zich schuldig maken betreffen
  in de eerste plaats valsheidsdelicten, waarbij gedacht moet worden
  aan een heel scala aan vervalste of valselijk opgemaakte stukken:
  facturen (als dekking voor uitbesteed werk, voor zwarte lonen en
  als basis voor onrechtmatige terugvordering van omzetbelasting),
  loonstaten, vorstverletdeclaraties, detacheringsverklaringen en
  andere vooral bij grensoverschrijdende fraude gebruikte documenten.
  In de tweede plaats moet worden gedacht aan oplichting,
  verduistering en onttrekking aan faillissement. In de derde plaats
  worden koppelbazen in verband gebracht met chantage, omkoperij,
  bedreiging en geweld.
  Uit de literatuur van die dagen kwam een volgend beeld naar voren
  van koppelbazen: 1. Grote koppelbaasorganisaties worden veelal
  geleid door n of meer figuren die via tussenpersonen opereren maar
  zelf op de achtergrond blijven. De werkelijke rol van deze
  leidinggevende personen, ook wel aangeduid als de Organisatie, het
  Net of het Netwerk, blijft meestal onbekend. Ze voorzien zich van
  een kleine kring van naaste medewerkers op het administratieve en
  (fiscaal)rechtelijke vlak n op het terrein van de persoonlijke
  veiligheid zoals body-guards (Verheul, 1984, p. 169);

  2. er wordt op grote schaal gebruik gemaakt van rechtspersonen,
  meestal besloten vennootschappen. De opgerichte of opgekochte BV’s
  zijn met elkaar verbonden door middel van een aantal natuurlijke
  personen die in steeds wisselend verband en steeds met andere
  vennootschappen actief zijn (Berghuis, 1982, p. 44); 3. om de
  (strafbare) feiten te versluieren en de verhaalsmogelijkheden van
  de bedrijfsvereniging en de belastingdienst te ontwijken, wordt
  gemanipuleerd met rechtspersonen (slapende, nep- of plof-BV’s). In
  eerste instantie wordt ernaar gestreefd vooralsnog de schijn van
  bonafiditeit op te houden voor de opdrachtgevers alsook en vooral
  voor de fiscale en sociale verzekeringscrediteuren. De
  betrouwbaarheidsfaade ten opzichte van deze inningsorganen wordt
  vaak opgebouwd door een frauduleuze keten te beginnen met een
  enkele BV, veelal een opgekochte, lege BV met een stroman of
  katvanger aan het hoofd. Deze BV wordt keurig aangemeld bij de
  Kamer van Koophandel, de fiscus en de bedrijfsvereniging. Na
  aangifte van een klein aantal werknemers worden de daaropvolgende
  fiscale en sociale heffingen prompt en correct voldaan. De
  personeelsuitbreidingen daarna worden echter niet meer ter kennis
  van de inningsorganen gebracht of werknemers worden, fictief van de
  loonlijst afgevoerd. Als de controle en de inningsactiviteiten te
  knellend worden volgt snel een wisseling van bedrijfsadres. De
  vestigingsplaats van BV’s wijkt vaak af van de statutaire plaats.
  Voor zover de fiscus en de bedrijfsvereniging na afloop van dat
  boekjaar wel in het bezit komen van een illusoir en een eventueel
  faillissement zinloos: de vennootschap is inmiddels leeggehaald en
  de – geheel of gedeeltelijk valse – verzamelloonstaat, dan blijkt
  de inning van de loonbelasting en sociale premies zetbaas-directeur
  weet van niets, terwijl de bedrijfsvoering door een andere BV is
  overgenomen (Verheul, 1984, p. 170). De bestaansduur van BV’s die
  worden gebruikt voor koppelbaasactiviteiten is dan ook relatief
  kort.

  Pas in 1979 werd de Wet ketenaansprakelijkheid aan de Tweede
  Kamer aangeboden (zie hoofdstuk 5). In 1981 werd de wet van kracht.
  Het was een goed wapen tegen de koppelbazerij. In de jaren daarna
  verdween het verschijnsel vrijwel van Nederlandse bodem, op enkele
  incidentele zaken na. In de jaren tachtig was het
  koppelbazenprobleem van de politieke agenda verdwenen. Ondanks de
  aanscherping van de Wet Ketenaansprakelijkheid in 1991, steekt de
  koppelbazerij in de bouw (en andere bedrijfstakken) in de jaren
  negentig weer de kop op. In gebieden waarin vroeger ook koppelbazen
  actief waren, de havens, Nijmegen, Arnhem, Limburg en Brabant, komt
  langzaam weer de koppelbazerij op en neemt de omvang van hun
  activiteiten toe. Want ondanks de verhoogde opsporingsactiviteiten
  en meer toezicht zien koppelbazen altijd wel weer mogelijkheden in
  Nederland hun activiteiten te ontplooien. Volgens opgave van het
  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er ook veel
  koppelbazen actief in de land- en tuinbouw en in de intensieve
  pluimvee- en veehouderijen in Brabant en Limburg. Marokkaanse en
  Turkse koppelbazen met als bedrijf slechts een auto met telefoon en
  fax zorgen voor de illegale levering van honderden landgenoten voor
  ongeschoold en vies werk in die sector.

  De belangrijkste vraag naar vaklieden is echter afkomstig van de
  Bondsrepubliek Duitsland. Daar zijn als gevolg van de hereniging
  veel vaklieden door aantrekkelijke hoge lonen naar het oosten
  getrokken om het land daar weer op te bouwen. Daardoor is een
  schreeuwend tekort aan bouwvakkers ontstaan in de overige delen van
  Duitsland. Koppelbazen spelen op deze krapte van de markt in. De
  bouwnijverheid in dat land kent blijkbaar geen remmingen zich in te
  laten met allerlei duistere lieden.

  De invoering van de WKa heeft er toe bijgedragen dat de
  werkwijze van koppelbazen in de begin jaren negentig steeds
  ingenieuzer werd. Het op grote schaal frauderen met BV’s, het laten
  failleren van BV’s wanneer dat zo uitkomt, het leegplunderen van
  G-rekeningen, het werken met stromannen en het werken met
  internationale, grensoverschrijdende bedrijfjes kenmerkten de
  moderne koppelbaas van de beginjaren negentig. Omdat in Nederland
  de hoofdaannemer aansprakelijk werd moest de koppelbaas voldoen aan
  de wettelijke vereisten van de Wet ketenaansprakelijkheid
  (G-rekening). Daardoor moesten koppelbazen, nog meer en ingenieuzer
  dan in het verleden hun toevlucht zoeken in BV-fraudes. Het
  bedenken van BV-carrousels, het ploffen van BV’s wanneer dat zo
  uitkwam, het opkopen van slapende BV’s om antecedentenonderzoeken
  te ontwijken en het opkopen van noodlijdende BV’s behoorden tot de
  methodieken van de moderne koppelbaas.

  Daarmee was de koppelbaas de opsporing meestal een stap voor.
  Een opsporing die toch al niet bij de politie de hoogste prioriteit
  genoot. De reden was enerzijds dat de koppelbazerij schijnbaar toch
  al een aantal jaren van de aardbodem verdwenen leek en door het
  civielrechtelijke karakter van de WKa andere opsporingsorganen
  waren belast met de bestrijding van het probleem. Met andere
  woorden: geen politiezaak.

  De zaakanalyses

  De Nederlandse politie heeft aan de onderzoeker in totaal tien
  dossiers ingestuurd over recherche-onderzoeken die op de een of
  andere manier met de bouwnijverheid hadden te maken. De meeste
  dossiers hebben betrekking hebben op de beginjaren negentig. Gelet
  op het bovenstaande is dat aantal geen verrassing. De dossiers zijn
  voor het grootste deel afkomstig van politieregio’s waar men
  traditioneel veel te maken heeft gehad met koppelbazen: Limburg,
  Brabant en Gelderland. Veel van de verdachten uit de dossiers zijn
  dan ook mannen die zich ook in vroeger tijden schuldig hebben
  gemaakt aan koppelbaaspraktijken. Zij zijn in de leeftijd van
  ongeveer tussen de veertig en de vijftig jaar. In enkele zaken zijn
  jongere nieuwkomers bij hun activiteiten betrokken (30-ers). De
  meeste koppelbazen opereren solistisch maar werken toch veel samen
  met hun oude kompanen. Zo ontstaat het beeld van een los
  samenwerkingsverband van mensen die de ene periode intensief met
  elkaar samenwerken maar in een andere periode elkaar mijden en
  nieuwe partners zoeken. Alle koppelbazen onderhouden sterke
  betrekkingen met de onderwereld van de steden waarin zij actief
  zijn of maken daar nadrukkelijk deel van uit. Koppelbazerij is niet
  de enige illegale activiteit van hen. De meesten frauderen op
  diverse terreinen met BV’s en lichten wanneer het zo uitkomt het
  bedrijfsleven in hun stad op met hoge onbetaalde rekeningen (zie de
  lokale studie over Enschede, Nijmegen en Arnhem van Bruinsma en Van
  de Bunt). Koppelbazen (in Nijmegen, bijvoorbeeld) laten weten dat
  zij deel uitmaken van het criminele milieu. Incidenteel laten zij
  zich in met de handel in softdrugs. In de dossiers wordt zelden
  melding gemaakt van geweld. Wanneer sprake is van geweld dan is dat
  tegen elkaar of door bouwvakkers die niet worden uitbetaald. Hoewel
  de meeste koppelbazen de gehuurde krachten gewoon uitbetalen is er
  in een stad altijd wel n die telkens probeert onder uitbetalingen
  uit te komen. In dat geval hebben zij bodyguards meer dan hard
  nodig om zich verontwaardigde bouwvakkers van het lijf te houden.
  De meeste koppelbazen werken internationaal. Voornamelijk worden
  vaklieden geleverd aan Duitsland en Belgi. Deze vaklieden zijn
  afkomstig uit Engeland, Ierland en Duitsland. In de Nederlandse
  bouwnijverheid zelf zijn er zelden meer koppelactiviteiten.

  De laatste twee jaar verandert echter veel. Hoewel de moderne
  koppelbaas al meer pogingen in het werk stelde om het aureool van
  de nette zakenman te creren, slaagt hij daarin de laatste twee jaar
  beter. Er zijn namelijk nieuwe mogelijkheden in de wetgeving
  ontdekt die van de koppelbaas nu een arbeidsbemiddelaar en geen
  koppelbaas maken. De werkwijze is aangepast aan de huidige tijd. Er
  wordt niet meer vanuit kroegen gewerkt, maar vanuit respectabele
  kantoorpanden met gebruikmaking van (voor een deel) onwetend
  personeel en van een lek in de wetgeving: het E-101 formulier. Het
  E-101 formulier is een verklaring waarmee een werknemer als
  zelfstandige staat ingeschreven. Zelfstandigen zijn zelf
  verantwoordelijk voor de afdracht van premies en belastingen en
  niet het bedrijf die van hun arbeid gebruik maakt of de koppelbaas.
  Daardoor ronselt of verhuurt de koppelbaas niet meer maar bemiddelt
  tussen bouwondernemer en zelfstandige. Om deze bemiddeling zo
  gladjes mogelijk te laten verlopen worden kantoorpanden ingericht
  waar studenten en huisvrouwen de 40 tot 60 telefoonlijnen bedienen
  Noot . Telefonisch worden vakmensen gebeld of kunnen
  bouwvakkers zich melden, worden bouwputten in Nederland en
  Duitsland dagelijks gebeld om de behoefte aan personeel te peilen
  en zonodig personeel aan te bieden. Een groot aantal faxen
  vergemakkelijkt het zaken doen. De koppelbaas vangt voor zijn
  bemiddeling per uur per bouwvakker 10 tot 20 gulden (mark). De
  ZZP’er (Zelfstandige zonder personeel) behoort de premies en
  belastingen te betalen maar kan en wil dat niet. Eventuele risico’s
  zijn voor de individuele werker die uit Engeland (waar gemakkelijk
  zo’n E-101 formulier wordt afgegeven) voor werk in Duitsland wordt
  geronseld. De beide landen kunnen echter naar hun premies en
  belastingen fluiten en worden dus nog steeds geconfronteerd met
  grote schades als gevolg van koppelbaaspraktijken vanuit
  Nederland.

  Al is het uiterlijk van de koppelbaas misschien aan het
  veranderen, zijn werkwijze en zijn doel zijn en blijven in wezen
  hetzelfde, namelijk ten koste van bouwvakkers geld verdienen door
  belastingen en sociale premies niet af te dragen. In Ierland en
  Engeland waar een overschot is aan bouwvakkers, wordt geronseld via
  advertenties in dag- en weekbladen. Daarin worden zij opgeroepen
  een bepaald telefoonnummer in Nijmegen te bellen. Via dat
  telefoonnummer worden zij een aantal malen doorverwezen naar andere
  telefoonnummers, waarna uiteindelijk een afspraak wordt gemaakt
  zich op een bepaalde tijd in de stationrestauratie van Nijmegen te
  vervoegen. In Ierland of Engeland hebben zij een
  zelfstandigen-formulier aangevraagd en gekregen want zonder zo’n
  verklaring neemt de koppelbaas niemand aan. Voor de zekerheid wordt
  hen nogmaals een formulier ter ondertekening voorgelegd waarin zij
  moeten verklaren als een zelfstandige te werken. De verklaringen
  die de tussenpersoon ter ondertekening voorlegt, zijn in het Duits
  opgesteld omdat het werk in Duitsland moet worden verricht. Dat de
  Ierse of Engelse bouwvakker de Duitse taal niet machtig is maakt de
  tussenpersoon (runner) niets uit. Na ondertekening worden zij
  gezamenlijk per busje naar diverse Duitse bouwputten gebracht om
  het aangenomen werk te verrichten. Zij werken doorgaans 10 uur per
  dag en zeven
  dagen in de week. De bouwvakkers krijgen ter plaatse van een Duitse
  tussenpersoon van de Nijmeegse koppelbaas per uur uitbetaald
  (ongeveer 22 DM per uur) en dat is altijd meer dan zij in Ierland
  of Engeland netto zouden verdienen (ongeveer f.10,-). De Duitse
  aannemer betaalt ongeveer DM 45 per uur uit aan de koppelbaas. Dit
  bedrag is ongeveer 15 DM lager dan wanneer de aannemer legaal een
  Duitse bouwvakker in dienst zou nemen. De koppelbaas verdient aldus
  ongeveer DM 20 per uur per bouwvakker en de Duitse aannemer
  ongeveer DM 15 per uur per bouwvakker. Koppelbazen kunnen nog
  altijd in Duitsland actief zijn omdat daar niet zoiets als een Wet
  Ketenaansprakelijkheid bestaat die hoofdaannemers verantwoordelijk
  maakt voor de afdracht van belastingen en sociale premies.

  Ook in Nederland wordt steeds vaker gewerkt met deze zogenaamde
  ZZP’ers. De Bouw- en Houtbond FNV schat het aantal ZZP’ers
  (Zelfstandige Zonder Personeel) zoals arbeiders met een E-101
  formulier worden genoemd in Nederland op ruim 15.000. Deze zijn
  voornamelijk werkzaam in de havens van Rotterdam en Amsterdam en in
  de bouw in de Randstad. De indruk bestaat dat niet iedereen door
  koppelbazen aan het werk is gezet, maar dat deze werknemers zelf
  als zelfstandige werk aannemen in de havens en de bouw en hun
  premies en belasting zoals het hoort afdragen. Voor de
  (onder)aannemers is dat zeer aantrekkelijk omdat zij dan allerlei
  rompslomp met betrekking tot de afdracht van premies en belastingen
  aan de zelfstandige werknemer kunnen vermijden en zo de beschikking
  hebben over een zeer flexibel arbeidsreservoir via tijdelijke
  contracten. Een bijkomend voordeel is dat kritische vakbonden
  daarmee buiten de bedrijfspoorten worden gehouden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken