• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 5.2. Overige vormen van criminaliteit

  5.2. Overige vormen van criminaliteit

  Naast de in de vorige paragrafen genoemde vormen van
  organisatiecriminaliteit kunnen eigenaren van bouwbedrijven zich
  schuldig maken aan andere vormen van crimineel gedrag. Deze vormen
  zijn op de n of andere manier verbonden aan de bouwnijverheid zelf,
  in het bijzonder om verlichting te brengen in de grote druk die de
  bouwnijverheid nu eenmaal op de participanten uitoefent.
  Fraudegevoeligheid in de bouw heeft vooral te maken met kenmerken
  van de structuur en de organisatie van de bouwnijverheid en is mede
  het gevolg van het feit dat administratieve controles doorgaans
  zeer moeilijk zijn en zeer tijdrovend. Deze fraudes zijn lastig te
  onderscheiden van fraudes die door malafide bouwondernemingen of
  door criminele groepen worden veroorzaakt.

  1. In de bouw wordt zwart geld gecreerd door valse facturen op
  te maken. In de kasboekhouding worden facturen van een ander
  bedrijf als kasuitgave geboekt. Dat kan een gefingeerd bedrijf zijn
  of een bestaand bedrijf dat van ver weg komt. Voor het gefingeerde
  bedrijf wordt een vestigingsplaats gekozen die buiten het
  ambtsgebied van de belastingeenheid ligt waar het frauderende
  bouwbedrijf zich bevindt. Een andere manier is valse facturen op te
  maken onder gebruikmaking van facturen van een niet meer bestaand
  bedrijf. Tenslotte kunnen valse facturen worden gemaakt door
  facturen van priv leveringen voor de ondernemer naar het bedrijf te
  laten sturen.

  Het op deze manieren gecreerde zwarte geld kan worden gebruikt
  om het niet verantwoorde personeel uit te betalen (Van der Spek en
  Van Geuns, 1993, p. 75) of om priv-uitgaven van de
  aannemer/eigenaar te dekken. 2. Een andere mogelijkheid om zwart
  geld te creren is het uitschrijven van valse facturen of het boeken
  van smeergelden. Om een goede urenregistratie aan de opdrachtgever
  of de hoofdaannemer te kunnen verstrekken, laat men op papier
  werknemers die officieel in dienst zijn op verschillende plekken
  tegelijk werken. In de praktijk zijn er dan zwartwerkers onder een
  valse naam op n van deze plaatsen werkzaam. Maar naast het inhuren
  van zwart werkend personeel komt het voor dat werknemers voor een
  deel in de vorm van bovenmatige onkosten-vergoedingen worden
  beloond. Ook op die manier wordt afdracht van premies en
  belastingen voorkomen. Wat verder bij kleine bedrijven nog wel eens
  voorkomt, is dat niet alle overuren worden verantwoord: bij grote
  bedrijven wordt soms met vorstverletpremies gefraudeerd (Van der
  Spek en Van Geuns, 1993, p. 136).

  3. Voorts komt het steeds vaker voor dat bedrijven vanuit het
  buitenland opereren. Men maakt dan gebruik van buitenlandse
  rechtspersonen (zoals het Duitse GmbH of een Engelse Limited) en
  van buitenlandse werknemers, waarvoor premies en belasting in het
  buitenland moeten worden betaald. Men maakt in dat geval handig
  gebruik van de situatie dat in andere landen (bijvoorbeeld Engeland
  en Ierland) de premieheffing lager is dan in Nederland. Deze
  buitenlandse constructies worden ook door koppelbazen anno 1995
  gebruikt (zie hoofdstuk 6). Door slim in te spelen op de
  verschillende jurisdicties van de afzonderlijke landen is niet te
  achterhalen of de premies in het buitenland inderdaad zijn
  afgedragen.

  4. Een variant hierop is het verschijnsel dat bouwbedrijven zich
  onder valse opgave inschrijven of zich bij een andere
  bedrijfsvereniging of Kamer van Koophandel inschrijven. In het
  eerste geval betaalt men minder premies en in het tweede geval is
  het bedrijf nergens bekend en draagt men geen premies en
  belastingen af. De kans dat men wordt opgespoord is klein omdat de
  mogelijkheid dat zo’n bedrijf wordt gecontroleerd, nihil is (Van
  der Spek en Van Geuns, 1993, p. 75).

  5. Ook kunnen bedrijven door valse facturen de btw-verplichting
  ontlopen en zo de kosten van een bouwonderneming verlagen, of als
  men wil, de zwarte winsten laten toenemen. Een bekend voorbeeld van
  btw-fraude is de carrousellevering waarbij sprake is van een
  facturenstroom zonder dat goederen zijn gekocht of geleverd. Wel
  wordt daarmee ten onrechte BTW van de schatkist teruggevorderd. 6.
  Sommige architecten en bouwondernemers houden nauwelijks rekening
  met de arbeidsomstandigheden in de bouw. Allerlei verordeningen van
  de Arbowet worden aan de laars gelapt om vertragingen in het
  bouwproces te minimaliseren en arbeidskosten te drukken. Geld voor
  de beveiliging van de bouwvakkers tijdens
  hun werk wordt zelden in de aannemingssom opgenomen.
  7. Een vorm van oplichting betreft het bewust niet of niet volledig
  opleveren volgens bestek. Het komt voor, al ontbreken daarvoor de
  concrete cijfers, dat verkeerde materialen worden gebruikt en dat
  goedkoper wordt gebouwd dan met de opdrachtgever is afgesproken en
  in rekening is gebracht. De Vereniging Eigen Huis strijdt al jaren
  tegen deze (alledaagse) praktijk.

  8. Het bewust overschrijden van het budget is
  voornamelijk uit de buitenlandse literatuur bekend als een illegale
  activiteit van malafide ondernemingen. Extra betalingen worden in
  dat geval geist onder dreiging het gebouw of bouwwerk anders
  onafgemaakt te laten. In Nederland zijn daarover geen gegevens
  bekend. Grote, meestal publieke projecten, zoals de Stopera, het
  ministerie van VROM, lopen een groter risico dat het budget wordt
  overschreden. Maar een overschrijding houdt niet altijd direct
  malafide handelen in. Verkeerde calculaties, overmachtsituaties en
  niet te vergeten, de steeds veranderende wensen van ijdele politici
  en verantwoordelijke ambtenaren tijdens het bouwproces, leiden tot
  aanzienlijke overschrijdingen van de aannemingssommen.

  9. Een andere mogelijkheid is tijdens de bouw na ontvangst van
  de eerste betalingen van de aannemingssom het bedrijf failliet te
  laten gaan. Een variant hierop is het bedrijf na oplevering
  failliet laten gaan om eventuele aanspraken op garantie te
  ontlopen.

  10. Men kan kartelafspraken maken met andere
  projectontwikkelaars en onderaannemers om de kostprijs van
  bouwprojecten kunstmatig te verhogen. Zo strijdt de Vereniging
  Eigen Huis tegen deze praktijk omdat zij van mening is dat daardoor
  de woningen in Nederland gemiddeld zo’n 15% te duur zijn. 11. Een
  andere vorm van organisatiecriminaliteit is het omkopen van
  potentile opdrachtgevers. Bij de private bouw zou het kunnen gaan
  om het omkopen van directieleden van bedrijven en organisaties of
  van projectontwikkelaars. Bij publieke bouwwerken zouden politici
  of ambtenaren kunnen worden omgekocht om nieuwe contracten binnen
  te halen. Omkoping vindt doorgaans plaats in de fase van de
  aanbesteding (Mller, 1994; Dohmen en Langenberg, 1993). Smeergelden
  of steekpenningen worden door de FIOD als volgt
  omschreven:Steekpenningen worden door bouwbedrijven betaald aan
  personen die een sleutelfunctie vervullen bij (potentile)
  opdrachtgevers. Reden voor het betalen van steekpenningen is het
  bewegen van genoemde sleutelfiguren om orders bij de betalende
  ondernemingen te (blijven) plaatsen. Steekpenningen worden in het
  algemeen betaald in contanten. Ze komen echter ook in andere vormen
  voor, denk bijvoorbeeld aan overdreven relatiegeschenken of
  representatie-uitgaven, gratis werkzaamheden bij de sleutel
  functionaris priv (…), het aanbieden van reizen en betalingen
  onder mom van aanbrengprovisies, inschrijfgelden en andere
  tegemoetkomingen aan de opdrachtgever. Steekpenningen komen onder
  vele benamingen voor, bijvoorbeeld tipgeld, smeergeld, commissies,
  provisies, n.n. (Fiod, 1994). Mller (1994) onderscheidt vier
  momenten waarop omkoping kan gebeuren: (1) voor het uitbrengen van
  een offerte. Dit wordt ook wel in marketingjargon omschreven als
  het bewerken van de markt; (2) tijdens het uitbrengen van de
  offerte; (3) de tijd die ligt tussen het uitbrengen van de offerte
  en het vaststellen welk bedrijf de opdracht krijgt, en (4) na de
  opdracht (om de besluitvormers te bedanken). Hoewel in de
  wandelgangen zakenmensen geregeld naar buiten brengen dat zonder
  het betalen van smeergelden nauwelijks (meer) zaken kunnen worden
  gedaan of opdrachten kunnen worden binnengehaald, bestaan er geen
  gegevens over de corruptie in het bedrijfsleven in Nederland. Door
  Van de Bunt (1993) is in een telefonische enqute aan een steekproef
  uit het bedrijfsleven (in het bijzonder personeelsleden die in een
  bedrijf zijn aangesteld om corruptie te bestrijden) gevraagd over
  hun ervaringen met corruptie (niet alleen bedrijven uit de
  bouwnijverheid!). Hij vermoedt dat het dark number hoog is.
  Ongeveer 22% van de ondervraagden maakte melding van
  corruptiegevallen. Van de Bunt wijst er op dat de telefonische
  enqute niet het meest geschikte instrument is om de omvang van
  corruptie in het bedrijfsleven vast te stellen is en heeft daarom
  de gesprekken schriftelijk laten bevestigen.

  In de publieke bouwsector zouden politici en ambtenaren als
  doelwit kunnen worden uitgekozen om hen met smeergelden of andere
  gunsten te bewegen bouwopdrachten te gunnen. Juist om de zeer grote
  bedragen die met infrastructurele werken gemoeid zijn, is het
  binnenhalen van bouworders voor een bedrijf heel belangrijk.
  Huberts (1993) heeft geprobeerd op basis van een enqute een
  schatting te maken van het aantal corruptiezaken bij de overheid in
  Nederland. Hij kwam tot een schatting van 247 zaken per jaar. Met
  name in middelgrote gemeenten (25-100.000 inwoners) zouden zich
  relatief de meeste gevallen voordoen. Door gemeentesecretarissen
  wordt de bouwnijverheid als de meest kwetsbare plaats voor het
  voorkomen van smeergelden en omkopingspraktijken genoemd.

  De CRI beschikt in Nederland niet over een overzicht van het
  aantal zaken met betrekking tot het aannemen van steekpenningen
  door overheidsfunctionarissen bij de aanbesteding van publieke
  werken. De relatief beste informatie kan worden verkregen uit
  journalistiek speurwerk op dit gebied. De journalisten Joep Dohmen
  en Henk Langenberg hebben voor hun reeks publikaties in De
  Limburger
  over corruptie bij het provinciaal en lokaal bestuur
  in Limburg in 1993 de Prijs voor de Dagbladjournalistiek ontvangen
  (Dohmen en Langenberg, 1993).
  In deze publikaties hebben zij nauwgezet alle verdachte
  belangenverstrengelingen van bouwbedrijven met politici en
  ambtenaren ontrafeld. Hun speurzin heeft geleid tot een aantal
  strafprocessen maar veroordelingen zijn er niet of nauwelijks uit
  voort gekomen. Het betalen van smeergelden komt in Nederland voor,
  maar de mate waarin is dus vooralsnog onbekend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken