• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 5.1. Fraudes door werkgevers

  5.1. Fraudes door werkgevers

  Door Houwen en Kempkes (1993) zijn vier soorten van fraude in de
  bouw te onderscheiden: (1) fraude via een rechtsvorm, (2) malafide
  inlening en onderaanneming, (3) contributieve fraude en (4)
  informatieve fraude. Bij al deze fraudevormen in de bouwnijverheid
  gaat men ervan uit dat aannemers arbeid laten verrichten door
  personeel dat bij die werkgever in dienst is. Zij omschrijven
  werkgeversfraude alshet door een natuurlijke of rechtspersoon
  opzettelijk niet voldoen aan de op hem rustende verplichtingen met
  als vooropgezet doel om
  geen, of in onvoldoende mate, over het loon te heffen loonbelasting
  en premies (werknemers- en volksverzekeringen) aan
  bedrijfsverzekering en/of belastingdienst af te dragen
  (ibid, 1993, p. 14). De in de definitie aangegeven
  verplichtingen omvatten volgens de wet het inschrijven bij een
  bedrijfsvereniging en het zich aanmelden bij de belastingdienst als
  ondernemer. Verder bestaan er voor de werkgever informatieve-,
  medewerkings- en betalingsverplichtingen aan deze twee instanties.
  Door schade en schande wijs geworden, in het bijzonder om de
  koppelbazerij in de jaren zeventig een halt toe te roepen, zijn
  drie wetten ingevoerd om werkgeversfraudes in de (bouw)nijverheid
  zo veel mogelijk terug te dringen:

  1. de Wet ketenaansprakelijkheid (WKa) in 1982;
  2. de Wet bestuursaansprakelijkheid (WBa) in 1987, en
  3. de Wet bestuursaansprakelijkheid bij faillissement (WBF) in
  1987.

  WKa

  De WKa heeft tot doel de malafide onderaanneming te bestrijden
  door de aannemer hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de
  afdracht van loonbelasting en premies volksen werknemersverzekering
  die zijn onderaannemer in verband met het aan hem uitbestede werk
  verschuldigd is. Als de onderaannemer zijn werk op zijn beurt weer
  geheel of gedeeltelijk door volgende onderaannemers laat uitvoeren,
  is de aannemer tevens aansprakelijk voor de afdracht van
  loonbelasting en premies van die onderaannemers. De hoofdaannemer
  blijft aansprakelijk voor de afdracht van sociale premies voor de
  bedrijfsvereniging en voor de betaling van belastingen aan de staat
  voor de hele keten van onderaannemers die voor een bouwproject
  worden ingeschakeld. Met de WKa probeert de overheid tevens
  oneerlijke concurrentie te bestrijden. Aan de
  ketenaansprakelijkheid is het G-rekeningsysteem gekoppeld.De
  G-rekening is een bank- of girorekening van de onderaannemer waarop
  de aannemer het gedeelte van de aanneemsom kan storten dat bestemd
  is voor de betaling van loonheffing en premies
  werkgeversverzekering (Fiod, 1994). Het kenmerkende van de
  G-rekening is dat het saldo is verpand aan de belastingdienst
  (ontvanger) en aan de bedrijfsvereniging. Als gevolg van deze
  verpanding kunnen van een G-rekening uitsluitend betalingen
  plaatsvinden naar de belastingdienst, de bedrijfsvereniging, maar
  ook naar andere G-rekeningen. Het wordt daardoor voor een
  onderaannemer moeilijk dat geld voor andere doeleinden te
  gebruiken. Zo wordt het risico kleiner dat de hoofdaannemer later
  voor niet betaalde belastingen en sociale premies aansprakelijk
  wordt gesteld.

  In 1991 is de WKa aangescherpt. Elk bedrijf kan voortaan nog
  maar n G-rekening hebben. G-rekeningen zijn voorbehouden aan
  ondernemingen die echt iets met de bouw te maken hebben en
  werkgevers zijn verplicht bedragen die niet onder de WKA vallen
  maar wel op de G-rekening zijn ontvangen, direct terug te storten.
  Ten slotte hebben bedrijfsverenigingen en de belastingdienst het
  recht gekregen eenzijdig de overeenkomst voor zo’n G-rekening op te
  zeggen.

  WBa en WBF

  In navolging op de Wet ketenaansprakelijkheid (WKa), ontstonden
  de Wet bestuursaansprakelijkheid (WBa) en de Wet
  bestuursaansprakelijkheid bij faillissement (WBF). De kern van deze
  wetten is dat anderen dan de belasting- of premieplichtige
  rechtspersoon aansprakelijk gesteld kunnen worden voor onbetaalde
  schulden van die rechtspersoon. De WBa verplicht rechtspersonen die
  niet in staat zijn om premies of belastingen op tijd te voldoen
  deze zogenoemde betalingsonmacht aan de bedrijfsverenigingen en de
  belastingdienst te melden. Indien geen melding aan de
  bedrijfsvereniging en de belastingdienst plaatsvindt, wordt de
  rechtspersoon onbehoorlijk bestuur verweten als gevolg van zijn
  onvermogen om tot afdracht van premies en belastingen over te
  gaan.

  De WBF biedt de bij een faillissement benoemde curator
  mogelijkheden te voldoen aan de vorderingen van de schuldeisers. De
  curator treedt namens de rechtspersoon op als bemiddelaar met als
  doel te voldoen aan de vorderingen van de schuldeisers (Houwen en
  Kempkes, 1993, p. 94-101).

  Ondanks deze civielrechtelijke wetten komen in de bouwnijverheid
  nog altijd de eerder genoemde vier vormen van werkgeversfraudes
  voor.

  5.1.1. Fraude via een rechtsvorm

  Onder fraude via een rechtsvorm kan worden verstaan het
  gebruiken van een rechtsvorm voor ongeoorloofde
  doeleinden of met de opzet ten nadele van de bedrijfsvereniging en
  de belastingdienst persoonlijk voordeel te verwerven. Een werkgever
  kan zijn onderneming onderbrengen in een rechtsvorm, zoals de
  eenmanszaak, niet-rechtspersonen als maatschap of vennootschap
  onder firma en als rechtspersonen als een NV of een BV. Wie zijn
  onderneming omzet in een rechtsvormen is in principe niet meer
  persoonlijk aansprakelijk voor schulden die in naam van de
  rechtsvorm zijn aangegaan. Door deze regel is een malafide
  ondernemer in staat te frauderen met rechtsvormen. Er zijn enkele
  verschijningsvormen denkbaar: a. een ondernemer kan een grote
  premieschuld opbouwen waarna de BV opzettelijk failliet wordt
  gemaakt (plof-BV);

  b. men kan stromannen aanstellen als directeur van een BV die
  over de vereiste papieren beschikken maar onwetend zijn waardoor
  bij ontdekking de fraudeurs zelf buiten schot blijft (schijnbeheer
  of katvanger). Volgens artikel 17 is het verboden te bouwen zonder
  een vergunning van het College van Burgemeester en Wethouders
  Noot . Een vergunning van de Kamer van Koophandel en
  Fabrieken is volgens het Vestigingsbesluit Bouwnijverheidsbedrijven
  verplicht bij het uitvoeren van bouwwerken en verbouwwerkzaamheden
  dan wel herstellings- of onderhoudswerkzaamheden. Een
  vestigingsvergunning is ook vereist voor het bedrijfsmatig in eigen
  beheer uitvoeren van bouwwerken en verbouwwerkzaamheden.

  Een vestigingsvergunning wordt afgegeven indien de aanvrager
  voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. De
  SER heeft daarnaast de bevoegdheid om verklaringen van
  vakbekwaamheid af te geven aan personen die naar het oordeel van de
  raad wel aan de vakbekwaamheidseisen voldoen, maar die geen
  bewijsstukken kunnen tonen. De SER heeft ook de bevoegdheid om
  ontheffingen te verlenen op het gebied van de burgerlijke- en
  utiliteitsbouw. Sommige ondernemers weten een vestigingsvergunning
  te bemachtigen door in schijn iemand aan te nemen die over de
  vereiste diploma’s beschikt. Deze schijnbeheerder is niet in de
  onderneming werkzaam (EIB, 1987, p. 8-12); c. men kan gebruik maken
  van buitenlandse rechtsvormen of van een slapende BV om het
  verplichte antecedentenonderzoek te ontlopen zoals het ministerie
  van Justitie dat bij nieuwe BV’s uitvoert; d. werknemers kunnen als
  mede-vennoten van een Vennootschap onder Firma worden ingeschreven,
  om geen sociale premies te hoeven afdragen.

  5.1.2. Fraude door malafide inlening en onderaanneming

  Werkgevers kunnen ook frauderen door gebruik te maken van
  personeel dat door andere werkgevers wordt uitgeleend met als doel
  opzettelijk geen premies of belastingen af te dragen over het
  ingeleende personeel. De koppelbaas is de meest bekende vorm van
  malafide uitlening. Koppelbazen gebruiken dikwijls BV’s om niet
  aansprakelijk te zijn voor de financile risico’s die zij lopen met
  het uitlenen van personeel zonder daarvoor premies of belastingen
  af te dragen. Hierbij kan worden gedacht aan het uitlenen van
  arbeidskrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van een gekochte
  vergunning (een als bonafide bekend staande onderaannemer verkoopt
  zijn vergunning door), aan het gebruik maken van buitenlandse
  onderaannemers tegen een laag uren tarief of aan de inlening van
  zwartwerkers. In hoofdstuk 6 komen wij op het verschijnsel
  koppelbazerij afzonderlijk en uitgebreid terug.

  5.1.3. Contributieve fraude

  Contributieve fraude omvat gedragingen (doen en nalaten) in de
  sfeer van betalingen, respectievelijk inhoudingen van premies en
  loonbelasting, met als vooropgezet doel de gende gelden niet of
  niet volledig af te dragen. Contributieve fraudes komen onder
  verschillende verschijningsvormen voor. Zo kan op basis van valse
  arbeidsfacturen geld worden overgeboekt van de ene G-rekening naar
  de andere G-rekening zonder dat er arbeid is verricht en waarvoor
  eigenlijk goederen zijn gekocht; of ondernemers houden wel premies
  en belastingen in bij hun personeel, maar dragen die niet af.

  5.1.4. Informatieve fraude

  Ten slotte kunnen werkgevers frauderen met de gegevens op basis
  waarvan de juiste premie- en belastingafdracht wordt vastgesteld.
  Door met opzet geen, niet tijdig, onvolledige of onjuiste gegevens
  te verstrekken aan bedrijfsvereniging of belastingdienst ontkomt de
  werkgever (gedeeltelijk) aan zijn verplichtingen (Houwen en
  Kempkes, 1993, p. 21-23). Hieronder vallen zaken als het
  opzettelijk voeren van een slechte boekhouding, het opmaken van
  valse facturen en valse loonopgaven.

  Voorts kan als werkgeversfraude het zwart laten werken van
  personeel worden genoemd. Als grondvorm dienen enkele van de
  bovengenoemde fraudes, maar het begrip zwart werken heeft in het
  gewone spraakgebruik zo
  z’n eigen betekenis gekregen. Zwart werk wordt door de meeste
  Nederlanders vaker als werknemersfraude dan als werkgeversfraude
  aangemerkt (Brants en Brants, 1991). Zwart werken heeft betrekking
  op het uitvoeren van werkzaamheden zonder dat daarbij voldaan wordt
  aan verplichtingen uit de sociale verzekerings- en
  belastingwetgeving. In de bouw wordt regelmatig gebruik gemaakt van
  zogenaamde zwartwerkers. Dit verschijnsel komt op drie manieren
  voor, namelijk:

  zwart worden uitbetaald);
  – werknemers die in hun geheel niet in de loonadministratie
  voorkomen (met andere woorden: die volledig dan waarvoor zij in de
  boeken staan (met andere woorden: die gedeeltelijk zwart worden
  uitbetaald); – werknemers die wel in de loonadministratie voorkomen
  maar die in werkelijkheid een hoger loon ontvangen De eerste
  categorie zwartwerkers ontvangt op grond van de Werkloosheidswet,
  de Wet Arbeidsongeschiktheid of – vakmensen die in hun vrije tijd
  zelfstandig bijklussen (beunhazen).

  de Ziektewet een uitkering en valt dus ook onder de
  werknemersfraudes die door het SFB dienen te worden opgespoord.
  Beunhazerij (de derde groep) in de bouw leidt tot prijsbederf en
  het wegvallen van markten. Beunhazerij omvat een categorie
  zwartwerkers die zonder enig arbeidsverleden in de bouwsector hun
  diensten aanbieden voor het zwarte circuit in de bouwsector (BvEA,
  1991, p. 46). Betaalde arbeid wordt uiteraard verricht zonder dat
  loonbelasting en sociale premies worden afgedragen, betaald werk
  wordt verricht met behoud van uitkering en dergelijke. De overheid
  loopt daarmee niet alleen inkomstenbelasting mis, maar wordt ook
  belemmerd in het voeren van een actief werkgelegenheidsbeleid.
  Beunhazerij is ook vanuit inkomenspolitieke overwegingen niet
  gewenst (EIB, 1987, p. 8).

  Zwart werk moet duidelijk worden onderscheiden van illegale
  arbeid. Van illegale arbeid is sprake wanneer arbeid wordt
  verricht door vreemdelingen zonder dat zij beschikken over een
  geldige tewerkstellingsvergunning of een verklaring ingevolge de
  Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers. Illegale arbeid kan worden
  verricht zonder dat daarbij sociale verzekerings- en
  belastingwetgeving wordt overtreden, alhoewel de
  identificatieplicht het in loondienst nemen van illegale arbeiders
  zou moeten voorkomen. Het Economisch Instituut voor de
  Bouwnijverheid heeft in 1992 een onderzoek verricht naar de omvang
  van zwart werk in de vrije sector woningbouw in opdracht van
  particulieren (EIB, 1992). In de vrije sector-woningbouw kan de
  opdrachtgever de bouw in eigen beheer realiseren of met een
  hoofdaannemer in zee gaan. Een groot deel van de opdrachtgevers die
  de bouw van hun woning in eigen beheer realiseren, besteden n of
  meer werkzaamheden uit aan een bedrijf, aan derden (geen bedrijf)
  of aan een combinatie van deze beide partijen. In 1991 werden
  11.850 woningen in de vrije-sector gebouwd in opdracht van
  particulieren.

  Het onderzoek wees uit dat in 1991 gemiddeld door derden (geen
  bedrijf) voor 850 uur per woning gewerkt werd. De bouwer in eigen
  beheer werkte 1.260 uur aan zijn woning. Schattingen van de
  hoeveelheid werk die door bij de bouw betrokkenen is verricht,
  monden uit in 26 procent door bedrijven, 26 30 procent door derden
  (geen bedrijf) en de rest door de bouwer in eigen beheer. In
  produktiewaarde en mensjaren uitgedrukt zou de totale omvang van
  werken door derden (geen bedrijf) 250 miljoen gulden,
  respectievelijk 1.430 mensjaren bedragen. Derden (geen bedrijf)
  ontvangen niet altijd geld voor de verrichtte diensten. 20% van de
  derden (geen bedrijf) ontvangt berhaupt geen beloning. Slechts 30%
  van het overige aantal derden ontvangt een geldelijke beloning, wat
  overeenkomt met 60 miljoen gulden (produktiewaarde) of 340
  mensjaren Noot . Uit het onderzoek is verder gebleken
  dat het inderdaad voorkomt dat bouwvakkers in de vrije tijd, in min
  of meer georganiseerd verband, bijklussen. Aangetoond is echter
  niet op welke schaal dit gebeurt. Het Bureau voor Economische
  Argumentatie had een jaar daarvoor, in 1991, met behulp van een
  enqute onder de werkgevers in de bouw geprobeerd de omvang van het
  zwarte circuit op de deelmarkt voor particuliere opdrachtgevers te
  schatten. Het bureau concludeerde op basis van een enqute het
  volgende: 1. tegen elke tien wit gewerkte uren bij een reguliere
  aannemer staan ongeveer twee uur werk verricht door een
  zwartwerker;

  2. het totale door zwartwerkers verdiende bedrag per jaar
  bedraagt ongeveer f.640 miljoen; 3. de zwarte omzet bedraagt
  jaarlijks (inclusief het omgezette materiaal) ruim f.2.8 miljard;
  4. de zwarte produktie per jaar (te vergelijken met de witte
  produktie in dit segment van f.8 miljard) bedraagt ruim f.1.7
  miljard;

  5. het met deze activiteiten gemoeide bedrag aan ongende
  belastingen en sociale premies bedraagt circa f.1.2 miljard (BEA,
  1991, p. 3).
  Deze schade bedragen als gevolg van zwart werk voor de schatkist
  zijn enorm. Hoewel de geschatte schades van zwart werk met deze
  cijfers zijn gendiceerd, is daarmee nog niet alles bekend over de
  exacte omvang van alle werkgeversfraudes in Nederland. Er zijn in
  ieder geval geen meer betrouwbare en valide cijfers voorhanden.
  Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, de bedrijfsvereniging voor de
  bouw, kent een eigen opsporingsdienst (met een omvang van 28 fte)
  die deze fraudes al dan niet in samenwerking met de FIOD en de
  politie opspoort. Behalve werkgeversfraudes houdt het SFB zich
  bezig met de opsporing van werknemersfraude. Bij het SFB zijn
  ongeveer 19.500 bouwbedrijven aangesloten met 350.000 werknemers.
  Niet alle bouwbedrijven zijn dus bij de SFB aangesloten. De SFB int
  ongeveer (in 1994) 6.7 miljard gulden aan premies en keert ongeveer
  4.6 miljard gulden uit aan werknemers en werkgevers in de
  bouwnijverheid. De opsporingsdienst van de SFB stelt op eigen
  initiatief een opsporingsonderzoek in op grond van (anonieme) tips
  van burgers of van ondernemers (in totaal ongeveer 4.000 per jaar)
  of op grond van aanwijzingen die uit reguliere, administratieve
  controles naar voren komen Noot . In 1994 sloot het SFB
  446 opsporingsonderzoeken af (362 werknemersfraudes en 84
  werkgeversfraudes). Hiervan zijn voor de werkgevers 43
  processen-verbaal opgemaakt met een totale schade van ruim 35
  miljoen gulden. In 1991 bedroeg het aantal processen-verbaal van
  werkgeversfraudes 19, in 1992 54 en in 1993 36 Noot .
  Gelet op het aantal van 19.500 aangesloten bouwbedrijven bij de SFB
  zijn deze fraudezaken qua aantal zeer laag te noemen. Het vermoeden
  bestaat echter dat sprake is van een hoog dark number. Dit
  hoge dark number is enerzijds het gevolg van een gebrek aan
  opsporingscapaciteit, van de tijdrovende opsporingsonderzoeken of
  van inefficinte administratieve controles en anderzijds van de
  complexe materie van werkgeversfraudes. Op grond hiervan mag worden
  aangenomen dat de genoemde aantallen processen-verbaal een flinke
  onderschatting van het werkelijke aantal werkgeversfraudes in de
  bouwnijverheid inhouden.

  Het is opmerkelijk dat van werknemersfraudes vaker
  proces-verbaal wordt opgemaakt dan van werkgeversfraudes. Dit kan
  worden veroorzaakt door het feit dat het SFB meer tips over
  individuele frauderende werknemers van het publiek binnenkrijgt dan
  over malafide bouwbedrijven en door het feit dat in het verleden
  werknemersfraudes ernstiger werden afgekeurd dan werkgeversfraudes
  (Van Duyne, 1983; Brants en Brants, 1991). Traditioneel richt het
  SFB zich meer op de werknemersfraudes, al komt daarin de laatste
  jaren verandering. Er mag bovendien niet uit het oog worden
  verloren dat werknemersfraudes doorgaans makkelijker
  strafrechtelijk zijn te bewijzen dan werkgeversfraudes. Ten slotte
  kan niet onvermeld blijven dat werkgevers het failliet verklaren
  van BV’s kunnen gebruiken om strafrechtelijke vervolging en
  civielrechtelijke vorderingen te voorkomen. Een failliete en niet
  meer bestaande BV is niet of nauwelijks meer te vervolgen (zie
  verdere ook het deelrapport van Van de Bunt over fraudes).

  Van de aanwezige processen-verbaal op het SFB van de laatste
  jaren is door de Afdeling opsporing van het SFB een random
  steekproef van 20 zaken getrokken en aan de onderzoeker als
  compleet dossier ter beschikking gesteld. Van deze twintig dossiers
  hebben er 19 betrekking op werkgeversfraudes die zijn gepleegd in
  de periode van 1990 tot en met 1995. Zij geven een goed beeld van
  de mogelijke verschijningsvormen van fraudes die door ondernemers
  in de bouwnijverheid worden gepleegd. Deze dossiers zijn aan de
  hand van het bekende analyseschema zo goed en zo kwaad dat mogelijk
  is systematisch geanalyseerd Noot . Hoewel deze dossiers
  een representatief beeld geven van de verschijningsvormen
  van werkgeversfraudes, mogen zij niet worden opgevat als een
  aselecte steekproef van het werkelijke aantal werkgeversfraudes.
  Het materiaal moet derhalve eerder worden gezien als een
  illustratie dan als graadmeter van de werkelijke situatie. De
  omvang van de fraudes kan met deze dossiers niet worden
  vastgesteld.

  Van de bestudeerde zaken over fraudes gepleegd door werkgevers
  blijken de meeste daders mannen te zijn in de leeftijd tussen de
  dertig en de vijftig jaar. Het overgrote deel daarvan heeft een
  relatief lage (technische) opleiding genoten en bezit een of meer
  kleine bedrijfjes met minder dan 10 personeelsleden. Dit komt
  overeen met het beeld dat in hoofdstuk drie van dit deelrapport is
  geschetst. Alle hoofdverdachten in de processen-verbaal zijn
  autochtone Nederlanders. Buitenlandse en allochtone ondernemers
  zijn niet in de dossiers als verdachten aangetroffen. De fraudes
  hebben plaatsgevonden in alle regio’s in Nederland. Het is niet zo
  dat een bepaald gebied er qua frequentie uit springt. Gelet op de
  aard van de taken van het SFB hebben alle dossiers vanzelfsprekend
  betrekking op het niet afdragen van sociale premies aan het SFB en
  het niet afdragen van belastingen aan de staat. De schades voor
  beide instanties variren van f.250.000 tot ruim 4 miljoen gulden
  per werkgeversfraude. De verdachten zijn de eigenaar van het
  bouwbedrijf en, niet verwonderlijk, de boekhouder (administrateur).
  Voor elke fraude is uiteraard de medewerking van de boekhouder
  (administrateur) nodig. Opvallend is dat geen koppelbazen zijn
  terug te vinden in de dossiers (hoofdstuk 6). Werknemers zijn wel
  ondervraagd als getuige of als verdachte van werknemersfraude, maar
  vormen doorgaans geen partij in de zaak. De fraudes zijn niet
  eenduidig in n van de vier besproken vormen van fraude onder te
  brengen. Alle waargenomen fraudes zijn combinaties daarvan.
  Informatieve fraude is er altijd in combinatie met contributieve
  fraude. Fraude via een rechtsvorm is in de dossiers slechts terug
  te vinden als het kopen van vergunningen van bonafide aannemers om
  aan de noodzakelijke vakbekwaamheidseisen te kunnen voldoen
  (katvanger). In n geval gaat het om een bedrijf dat als
  klusjesbedrijf is ingeschreven, maar dat toch werkzaamheden
  verrichtte in de bouwnijverheid als ware het een
  gewone aannemer. In de meeste zaken betreft de fraude het indienen
  van valse jaaropgaven bij de SFB, het opmaken van valse
  mandagenstaten, het doen van valse aangifte aan de belastingdienst,
  het niet melden van personeel na indiensttreding aan het SFB, het
  onttrekken van gelden van G-rekeningen, het doen van valse aangifte
  omzetbelasting en het in dienst hebben van zwart personeel dat al
  een uitkering genoot in het kader van de AAW, WAO, WW of Bijstand.
  In een enkel geval werden personeelsleden ziek gemeld bij de
  bedrijfsvereniging, maar werkten zij in werkelijkheid gewoon door.
  De fraudes hebben hun grond vooral in het voorkmen dat het bedrijf
  failliet gaat (waarbij het niet of niet tijdig betalen door de
  opdrachtgever de dreigende factor op de achtergrond is) of om
  achteraf toch winst te kunnen maken op een te scherpe calculatie
  vooraf tijdens de aanneming van de opdracht. Verder komt uit de
  verhoorverslagen naar voren, vanzelfsprekend zou je bijna zeggen,
  dat extra zwart inkomen voor de ondernemer een belangrijke
  drijfveer is voor het plegen van de fraudes.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken