• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET DEELRAPPORT

  Frank Bovenkerk en Ankie Lempens Universiteit Utrecht

  1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET DEELRAPPORT

  Op 18 juli 1994 knippen we uit De Volkskrant een annonce:
  T.o. gevr. internationaal transportbedrijf.
  Financile problemen geen bezwaar.
  Tel.
  Het kost weinig verbeeldingskracht om hierachter criminele
  intenties te vermoeden. Wil iemand het transportbedrijf overnemen
  om smokkelwaar te vervoeren? Ligt het in de bedoeling het bedrijf
  te gebruiken om geld wit te wassen? We zullen het nooit weten.
  Want, als we het nummer bellen dat in de advertentie wordt genoemd,
  wordt de hoorn na onze openingszin schielijk op de haak gegooid. In
  de vijf of tien jaren die achter ons liggen, zijn bij voortduring
  transportondernemingen en ook wel expediteurs in het nieuws geweest
  omdat zij diensten hadden verricht voor verschillende takken van
  georganiseerde misdaad. Meestal ging het om het internationale
  vervoer van drugs. Er zijn chauffeurs in de gevangenis beland en
  (minder) ondernemers; er zijn vrachtwagencombinaties, ladingen en
  bedrijfspanden geconfisceerd; er zijn vergunningen ingetrokken. Zo
  openlijk als in de Volkskrant-advertentie zal het gewoonlijk
  meestal niet gaan, maar er is voldoende bekend geworden in het
  strafrechtelijk onderzoek van politie en justitie om speciaal
  onderzoek naar betrokkenheid in deze branche te rechtvaardigen. In
  de internationale literatuur over de georganiseerde misdaad wordt
  die betrokkenheid vaak genoemd. Misschien heeft het te maken met
  het imago van truckers als vrije jongens, de wetenschap dat in deze
  branche grote en kleine overtredingen tot op zekere hoogte gewoon
  zijn en worden aanvaard als middel om het hoofd boven water te
  houden. De infiltratie van de georganiseerde misdaad in de
  vakbonden van vrachtwagenchauffeurs in de Verenigde Staten
  (vergelijk de roemruchte carrire van Jimmy Hoffa) is algemeen
  bekend. De transportbranche vormt voor de georganiseerde misdaad
  een strategisch steunpunt omdat zij met het beheersen van aan- en
  afvoer van materiaal ondernemers onder druk kan zetten om
  afpersingsgelden te betalen. Dit vormt een van de manieren om
  bijvoorbeeld (via het beheersen van de aanvoerlijn van
  bouwmateriaal) de bouwnijverheid te controleren. Dit laatste
  verschijnsel doet zich in Nederland niet voor omdat labour
  racketeering
  hier onbekend is.

  De Nederlandse vervoersbranche neemt in Europa een
  vooraanstaande plaats in en zorgt voor niet minder dan 7,5 procent
  van ons bruto nationaal produkt. Het Nederlands vakmanschap staat
  zeer goed bekend, de Hollandse vervoerders staan voor
  kwaliteitstransport en de ondernemers ontbreekt het allerminst aan
  durf en doorzettingsvermogen. Het is nogal wat om te
  veronderstellen dat deze trotse bedrijfstak wordt aangetast door de
  georganiseerde misdaad en dat is reden om heel precies uit te
  zoeken wat er waar is van alle geruchten en om aan het einde van
  ons onderzoek een evenwichtig oordeel te formuleren. Het rapport is
  als volgt opgebouwd. In de eerste drie inhoudelijke hoofdstukken
  schetsen wij het economische profiel van deze branche en de
  ontwikkeling daarbinnen. Hoewel de transportbranche op macro-niveau
  al jarenlang in de lift zit, lijkt het in een bepaald segment van
  de transportsector slecht te gaan: het aantal faillissementen neemt
  toe en de ondernemers klagen steen en been over de toegenomen
  nationale en internationale concurrentie. De markt is ziek,
  verwoordt een ondernemer het in Elsevier februari 1993. Is het
  inderdaad zo slecht gesteld met de Nederlandse
  transportondernemingen, luidt daarom de eerste vraag in dit
  onderzoek. En zo ja, in welk deel van de markt bevinden zich de
  zwakke broeders? Eerst komt de plaats van het Nederlands
  beroepsgoederenvervoer binnen het Europese vervoersbedrijf aan bod
  (2). Vervolgens nemen we deze branche onder de loep; hoeveel
  Nederlandse bedrijven zijn er actief, hoeveel wagens rijden er en
  wat zijn de ontwikkelingen in het grensoverschrijdend vervoer (3).
  Tot slot wordt de economische positie van de Nederlandse
  vervoersbedrijven geschetst (4). Dit blok is noodzakelijkerwijs
  nogal cijfermatig van aard. Uit het economische overzicht komt naar
  voren dat ondanks de algemene bloei van de bedrijfstak een deel van
  de ondernemingen failleert en een ander deel de grootste moeite
  heeft te overleven. De vervoerders zelf hebben
  de neiging om de eenwording van Europa als grote boosdoener aan te
  wijzen. Hebben zij daarin gelijk? De oorzaken van de economische
  malaise komen in hoofdstuk 5 aan de orde. In hoofdstuk 6 schetsen
  we vervolgens een bijzonder probleem waarmee de vervoerders kampen:
  het gevaar van diefstal en overvallen is voor ondernemers – in
  ieder geval in preventieve zin – in toenemende mate een kostenpost.
  Vervolgens bekijken we in hoofdstuk 7 de bedrijfscultuur van zowel
  de ondernemers als de chauffeurs. Wie iets wil begrijpen van het
  eventuele voorkomen van (zware, georganiseerde) criminaliteit in de
  branche kan het niet stellen zonder een zeker inzicht in de
  informele normen en waarden die de betrekkingen en activiteiten in
  deze bedrijfstak reguleren. Dit helpt ons begrijpen waarom sommigen
  van de betrokkenen in het segment van de bedrijfstak die in de
  economische gevarenzone verkeren, hun toevlucht nemen tot een serie
  legale, minder legale en geheel illegale middelen. Dit algemene
  deel van de studie wordt afgesloten met een conclusie over de
  economisch positie van de branche (8). Vervolgens noemen we de
  legale methoden waarmee ondernemers uit de transportbranche het
  hoofd boven water proberen te houden (9). Daarna kijken we in
  hoofdstuk 10 naar onwettige oplossingen als CAO-fraude en
  wurgconstructies. De reden waarom deze reeks van witte en grijze
  maatregelen de revue passeert die weinig of niets met zware,
  georganiseerde misdaad te maken hebben, is gelegen in het
  criminologische inzicht dat zulke maatregelen daar soms aan
  voorafgaan en dat ze vaak samen optreden met zwaardere vormen van
  criminaliteit. Bij strafrechtelijk onderzoek bij bedrijven die
  hebben gekozen voor zware criminaliteit, treft de politie vaak het
  hele repertoire aan van andere overtredingen. Bedrijven die zich
  lenen voor de smokkel in drugs, knoeien ook vaak met de CAO van hun
  personeel, met de afdracht van belastingen en nog meer. Bovendien
  is het van belang iets van lichtere criminaliteit te weten omdat
  bedrijven die zich hieraan schuldig maken, gemakkelijker prooi
  zouden kunnen zijn van intimidatie en chantage van
  misdaadorganisaties die hen willen gebruiken. In de volgende twee
  hoofdstukken (11 en 12) komt de echte georganiseerde misdaad aan
  bod, zoals wij die hebben gedefinieerd, in verslagen over
  respectievelijk Eurofraude en de smokkel van drugs. In het
  concluderende hoofdstuk 13 proberen we de vraag te beantwoorden in
  hoeverre de transport-branche door de georganiseerde misdaad is
  genfiltreerd, of ook sprake is van racketeering in de zin
  dat vervoersbedrijven worden gebruikt voor andere doeleinden dan
  die voortvloeien uit de criminele activiteiten zelf en hoe groot de
  schade is die de branche erdoor oploopt. Aan deze beschouwingen
  gaat de volgende methodologische kanttekening vooraf. Voor het
  onderzoek dienen diverse economische overzichten en rapporten als
  belangrijke bronnen. Een overzicht van de gebruikte literatuur is
  te vinden aan het einde van dit brancherapport. Bijna alle
  onderzoeken naar de financieel-economische positie van de
  transportwereld zijn uitgevoerd door of in opdracht van de branche
  zelf, en daardoor is de verstrekte informatie weinig neutraal.
  Vooral de branche-organisaties lijken er belang bij te hebben om de
  huidige economische terugval te overdrijven; hun statistieken
  moeten dan ook enigszins kritisch worden bekeken. Dat objectiever
  vergelijkingsmateriaal zeer schaars is, maakt dit moeilijk. Over
  criminaliteit in het wegtransport is nauwelijks iets gepubliceerd.
  Berichten uit de pers zijn vaak de enige bronnen. In organen van de
  vervoersbranche wordt het onderwerp criminaliteit vrijwel alleen
  aangesneden in een context van verzekeringen en preventie; de
  ondernemer is dan slachtoffer. Over illegale activiteiten waarbij
  ondernemers uit de branche dader zijn, wordt in alle talen
  gezwegen. Hier was het uitzonderlijk om ongekleurde informatie te
  vinden. Naast de literatuur hebben we gebruik gemaakt van
  interviews met vele betrokkenen, zoals medewerkers van de
  Rijksverkeersinspectie, de FIOD, de CRI, de werkgeversorganisaties
  Transport en Logistiek Nederland en FENEX, een schade-expert,
  ondernemers uit de branche en chauffeurs, waaronder een aantal
  ex-gedetineerden en een criminele ondernemer. Verder hebben we,
  zoals in al onze rapporten, in hoofdzaak gebruik gemaakt van de
  politiegegevens die ons ter hand zijn gesteld. Bestaand
  strafrechtelijk onderzoek naar transportondernemingen was daar
  nauwelijks bij, maar in heel wat (drugs-)zaken komt de rol van
  transporteurs en chauffeurs wel impliciet of expliciet aan de
  orde.

  Bij deze willen we graag dank zeggen aan onze belangrijkste
  (legale) gesprekspartners. We noemen in alfabetische volgorde: J.
  Daris, W. Draak, T. Erents, C. Groenendijk sr., F. Hendriks, C. P.
  A. Hersbach, R. Holweg, B. Knevel, H. A. Kramer, R. Moojen, P. J.
  N. van Os, D. M. van Oostrum-De Lely, P. Overvliet, F. Pakvis, J.
  H. Rammelt, P. Stoof, M. J. M. Theunissen, A. Verkooijen, M. J.
  Welling. Rest ons te vermelden dat wij bij het schrijven van dit
  rapport dankbaar gebruik hebben gemaakt van een onderzoek naar
  zware georganiseerde criminaliteit in het wegvervoer dat wij
  uitvoeren in opdracht van het Ministerie van Justitie, afdeling
  CDWO.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken