• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 2.2. Misdaad, wapenbezit en geweld

  2.2. Misdaad, wapenbezit en geweld

  Het ministerie van Justitie becijferde dat het bedrijfsleven in
  1992 bijna vier miljard schade opliep door veel voorkomende
  criminaliteit; eenderde deel van alle bedrijven wordt jaarlijks
  door n of meer vormen van criminaliteit getroffen. Gemiddeld wordt
  een Nederlands bedrijf acht keer per jaar het slachtoffer van
  criminaliteit. Het gaat dan om alle vormen van lichte
  criminaliteit, zoals diefstal, inbraak, vernieling en bedreiging.
  De detailhandel en de horeca zijn de twee branches met het hoogste
  riscio: van alle ondernemingen in deze bedrijfstakken wordt
  jaarlijks respectievelijk zestig en vijftig procent slachtoffer van
  een misdrijf.

  De horeca scoort eveneens hoog in de werknemerscriminaliteit: 21
  procent per jaar. Het gemiddelde schadebedrag is 15.500 gulden per
  misdrijf. Ter vergelijking: in de bouw ligt dit bedrag op 35.500
  gulden en in de detailhandel op 1500 gulden. Gemiddeld komt bij een
  kwart van alle bedrijven fraude aan het licht. In de
  horecabrancheis dit percentage hoger (Van Heerden, 1995). Een
  belangrijk gegeven is dat horeca-ondernemers criminaliteit als een
  groot probleem ervaren, veel meer dan ondernemers in andere
  sectoren. Uit een internationale slachtofferenqute blijkt dat bijna
  de helft van alle horeca-ondernemers (45%) denkt dat fraude en
  corruptie in hun bedrijfstak zeer veel voorkomen, terwijl bij de
  andere branches slechts 20 % van de detaillisten dit vermoedt (Van
  Dijk en Terlouw, 1995).

  Het gebruik van geweld en het wapenbezit nemen in de hele
  maatschappij toe, vooral onder jongeren. In een onderzoek naar
  geweld in Amsterdam (Kosec, 1994) werd het aantal geweldsmeldingen
  tussen 1982 en 1992 bij de GG en GD geteld; hieruit kwam een
  duidelijke stijging naar voren. Volgens een rapport van de
  Commissie Jeugdcriminaliteit (Ministerie van Justitie, 1994) vond
  de grote toename van de geweldscriminaliteit onder jongeren plaats
  in de jaren zeventig. De jaren tachtig geven een stabiel beeld,
  maar na 1990 loopt de geweldscriminaliteit weer op. Ook de
  slachtoffer-enqute toont een stijging van de criminaliteit vanaf
  1990, waarbij bedreiging een voorname rol speelt (Ministerie van
  Justitie, 1994). Uit een onderzoek in Arnhem (Kleiman en Beke,
  1993) bleek dat bijna vijftien procent van de jongeren te rekenen
  valt tot de zogenaamde harde kern; zij pleegden in een periode van
  drie maanden ten minste tweemaal een ernstig delict, zoals
  afpersing, handel in harddrugs, bedreiging, inbraak met geweld en
  dergelijke. Kleiman en Beke (1993) becijferden verder dat vijftien
  procent van de jongeren een wapen bij zich draagt tijdens het
  uitgaan. Onder de harde kern-jongeren is dit zeventig procent. Ook
  in het onderzoek van de Commissie Jeugdcriminaliteit wordt een hoog
  wapenbezit onder jongeren gesignaleerd: tien procent van de
  ondervraagde jongeren tussen de 12 en 17 jaar zegt wel eens een
  wapen te dragen (Ministerie van Justitie, 1994). Volgens het
  Scholierenonderzoek (Rijksuniversiteit Leiden, 1993: 25) heeft n op
  de tien scholieren een wapen bij zich. Een onderzoek onder
  Groningse jongeren kwam tot de conclusie dat zeventien procent van
  hen een wapen draagt (Nijboer e.a., 1988).

  Uit een analyse van zeven self-reportonderzoeken komen Ferwerda
  en anderen (1995) tot de conclucie dat 2,1 procent van de jongeren
  tussen 12 en 18 jaar tot de zogenaamde harde kern kan worden
  gerekend; 95 procent daarvan betreft jongens en 5 procent betreft
  meisjes. De gemiddelde leeftijd van deze jongeren is 16 jaar.
  Landelijk gezien gaat het om 23.000 jongeren. De harde-kernjeugd
  pleegt in een periode van drie maanden ten minste tweemaal een
  ernstig delict, maar de vermoede gemiddelde daderfrequentie ligt
  aanzienlijk hoger. De harde-kernjeugd is zonder uitzondering al
  voor het twaalfde levensjaar in aanraking met de politie geweest.
  Hiermee menen de onderzoekers het verschijnsel van de crime de
  passage
  ontzenuwd te hebben, en ze spreken dan ook over
  crime de dure. Overigens gaat het hierbij zelden om
  gang-criminaliteit: de harde kern bestaat uit solisten.

  Moorden

  Het aantal doden door schietwapens neemt eveneens toe; in 1987
  waren dat er vijftig, in 1991 al zeventig. Volgens het CRI
  ondernamen in 1992 zestig georganiseerde criminele groeperingen
  pogingen tot liquidaties. Van de 250 moorden die in 1992
  plaatsvonden, konden er 25 in verband worden gebracht met de
  horecabranche, zo becijferde het vakblad Missets Horeca (1993).
  Meer dan de helft van de moorden vond daadwerkelijk in
  horecagelegenheden plaats; vijf in cafs, drie in shoarmazaken en
  twee in coffeeshops. Rotterdam tekende voor zes horecamoorden,
  Amsterdam noteerde er zeven en Den Haag drie, zo bericht het
  vakblad. Ook in het gedeelte over de liquidaties in het rapport dat
  handelt over Amsterdam zien we dat horecagelegenheden vaak de
  pleegplaats voor moord zijn, of dat de moord op andere wijze met de
  horeca in verband te brengen is.

  Overvallen

  Het aantal overvallen in Nederland nam de afgelopen vijf jaar
  met bijna vijftig procent toe. Overvallen in horecagelegenheden
  stegen meer dan evenredig mee. In 1994 liet het totale aantal
  overvallen een lichte daling zien, maar deze afname beperkte zich
  tot overvallen op geldinstellingen; de andere risicobedrijven
  werden er juist vaker mee geconfronteerd met de horecabranche
  voorop. In 1993 vond bijna n op iedere vijf overvallen in de horeca
  plaats.

  In 1989 ging het in nog maar om tien procent van het totale
  aantal overvallen. Een jaar later nam het aantal overvallen op
  horecabedrijven met meer dan dertig procent toe. In 1991 vond
  vijftien procent van alle gepleegde overvallen in
  horecagelegenheden plaats. Een jaar later was dat percentage
  gegroeid naar achttien procent van het totale aantal gemelde
  overvallen in Nederland. In 1993 is dat aantal nog verder opgelopen
  en worden iedere week tien overvallen op horeca-ondernemingen
  gepleegd. Amsterdam en Rotterdam krijgen het meest te maken met
  overvallen, alsmede de stad Groningen. Toch zijn deze misdrijven
  niet uitsluitend een zaak van de grotere steden of de Randstad; ook
  de kleinere steden en plattelandsgebieden krijgen ermee te
  maken.

  Tabel
  Vooral cafetaria’s en snackbars zijn vaak doelwit voor overvallers;
  in 1993 vonden 180 van de 512 overvallen daar plaats. De gemiddelde
  buit is niet hoog: er wordt tussen de 3500 en 4000 gulden
  meegenomen. De meeste overvallen vinden plaats tussen oktober en
  januari, met de maanden december en januari als topmaanden. En en
  ander hangt samen met de verhoogde geldbehoefte van de daders
  enerzijds en de verhoogde omzet en dus buitkans bij de ondernemers
  anderzijds. Verder zijn deze maanden favoriet vanwege het hogere
  aantal donkere uren. Juni en juli tellen de minste overvallen in de
  horeca (Rooijmans, 1994). Volgens een onderzoek van het Projecteam
  Overvalcriminaliteit (1994) heeft het gestegen aantal overvallen in
  de horeca een tweetal oorzaken: 1) geldinstellingen zijn steeds
  beter beveiligd waardoor overvallen steeds moeilijker worden en, 2)
  er is een nieuwe generatie overvallers die weinig ervaring heeft en
  daarom gemakkelijke overvalsobjecten uitkiest: horecagelegenheden
  zijn over het algemeen slecht beveiligd en dus een gewilde
  overvalsprooi. Uit daderanalyses blijkt dat de professionele,
  oudere overvaller de horeca over het algemeen voorbij gaat.
  Daarvoor zijn de opbrengsten van een overval op een
  horeca-gelegenheid te gering. De zogenaamde amateur-overvaller
  (tussen de 20 en 25 jaar) kiest zijn overvalsdoelwit bewust, maar
  met geringe voorbereiding. Deze overvallers werken vaak in groepen
  en met vaste patronen. Zij kiezen onder andere grotere en druk
  bezochte horecagelegenheden uit als overvalsobject. De grootste
  groep van daders is echter te vinden in de categorie beginners:
  deze overvallers zijn jong – tussen de 15 en 20 jaar en werken in
  sterk wisselende groepen met steeds verschillende, veelal
  impulsieve methoden. Deze daders bereiden zich meestal nauwelijks
  op een overval voor en hun doelwit is meestal de lokale, kleine
  horecagelegenheid, zoals een snackbar en caf. De groep beginners is
  onervaren en handelt vaak agressief. Een deel van deze overvallers
  is maatschappelijk onthecht en gaat daardoor gemakkelijk over tot
  het gebruik van extreem geweld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken