• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 6.2. Het beleid

  6.2. Het beleid

  In de jaren dertig kwamen in Nederland de eerste speelautomaten
  op de markt en omstreeks 1950 stonden ze door het hele land
  verspreid. Het spelen op de automaten was illegaal, maar werd op
  grote schaal gedoogd. In 1964 trad de Wet op de Kansspelen in
  werking die alle speelautomaten in principe verbood, op enkele
  behendigheidsautomaten na. Uitkering van prijzen of premies was
  niet toegestaan. Het was echter alom bekend dat de spelers onder de
  tapkast geld kregen uitgekeerd. In de jaren zeventig kwamen er
  steeds meer kansspelautomaten op de markt en opende bovendien een
  groot aantal speelhallen hun deuren, waar vooral fruitautomaten
  werden gexploiteerd.

  Het toename van illegale exploitatie van gelduitkerende machines
  nam zo’n grote vlucht, dat het officile verbodsbeleid niet langer
  houdbaar was. In 1986 werden gelduitkerende kansspelautomaten bij
  wet gelegaliseerd. De plaatsing van dergelijke gokkasten nam daarop
  dusdanig toe, dat veel gemeenten al snel overgingen tot een
  restrictief plaatsingsbeleid, om het gokken enigszins in te dammen.
  Volgens Kingma (1993) hangt dit restrictieve beleid voornamelijk
  samen met de associatie van speelautomaten met criminaliteit, jeugd
  en verslaving.

  Begin jaren negentig werden de berichten over gokverslaving
  steeds alarmerender. Dit deed een groot aantal
  gemeenten besluiten tot een strenge beperking van het aantal
  plaatsingsvergunningen per horecagelegenheid. Vooral de plaatsing
  van kansspelautomaten in de laagdrempelige horeca – cafetaria’s en
  kantines – werd beperkt. In veel gemeenten besloot men het aantal
  fruitautomaten in cafs (hoogdrempelige horeca genoemd) te beperken
  tot twee per bar. Cafetaria’s mochten dan vaak nog maar n kast
  plaatsen en kantine’s kregen een plaatsingsverbod. Deze restrictie
  heet de zogenaamde 2-1-0-optie en werd in 1993 in 53 Nederlandse
  gemeenten aangenomen, meestal in een convenant tussen de betrokken
  automatenexploitanten, de horeca-ondernemers en de gemeente. In
  datzelfde jaar besloten 145 gemeenten tot drastischer maatregelen;
  zonder dat zij een convenant sloten, beperkten ze de plaatsing van
  gokautomaten tot een optie van 2-0-0 of 1-0-0. Ruim driehonderd
  andere gemeenten namen zich in 1993 voor om tot een inperking van
  de plaatsingsvergunning te komen. In februari 1994 gingen in de
  Tweede Kamer stemmen op om landelijk te besluiten tot de
  2-0-0-optie en 1-0-0-optie. Daarop werd de commissie Nijpels
  ingesteld om met een advies te komen, waarover straks meer.

  Met ingang van 1 januari 1995 geldt er een verbod op de
  zogenaamde piekautomaten; dit is een soort fruitautomaat die
  bij pieken uitkeert. Hoe meer geld er over een lange periode
  ingegooid wordt, des te groter de kans op een hoge uitkering. Door
  dit beloningsschema is de speler geneigd lang door te spelen; hij
  verwacht immers ieder moment de jackpot te scoren. De machines
  kunnen zodanig gemanipuleerd worden dat ze slechts eens in de
  zoveel dagen uitkeren. De hoge verslavingsgevoeligheid van deze
  machines heeft geleid tot het verbod. Het gaat om circa 18.000
  kasten; meer dan een kwart van het totale aantal speelautomaten.
  Volgens metingen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  (IMK) verloren horecagelegenheden 30 procent van hun
  speelautomatenomzet als gevolg van het verbod op de piekautomaten
  (Nijpels 1995:31). Als gevolg van de toenemende restrictieve
  maatregelen loopt het aantal speelautomaten en het aantal
  speellokaties de laatste jaren fors af. In 1995 gold al in 274
  gemeenten de 2-0-0-optie. Het IMK berekende dat verdergaande
  beperkingen dan de 2-1-0-optie het merendeel van de
  horecagelegenheden in de rode cijfers zal doen belanden (IMK,
  1993). Dat zegt veel over het grote economische belang van
  speelautomaten voor de horecabranche. Het Ministerie van
  Economische Zaken maakt zich zorgen om het afnemende aantal
  gokgelegenheden, waarschijnlijk niet in de laatste plaats vanwege
  de grote inkomsten die de exploitatie dit ministerie oplevert. In
  de notitie Speelautomatenbeleid (1993) spreekt zij de vrees uit dat
  een toenemend aantal kasten en gokgelegenheden wederom in het
  illegale circuit zullen duiken. Ook de afschaffing van de populaire
  piekautomaat leidt vermoedelijk tot illegale exploitatie.

  Toekomstig beleid

  In maart 1995 kwam de commissie Nijpels tot een advies over het
  gokautomatenbeleid, voornamelijk gestuurd door de zorgelijke
  ontwikkeling van gokverslaving onder de jeugd. In de commissie
  zaten vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken,
  Justitie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  het Bedrijfschap Horeca, de Koninklijke Horeca Nederland, de
  Jellinek kliniek, het Nederlands MeetInstituut, de Vereniging
  Automatenhandel Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  en de Nederlandse Vereninging van Instellingen voor
  Verslavingszorg. Niet alle leden waren het eens met het advies dat
  de commissie uiteindelijk aan de minister van buitenlandse zaken
  uitbracht: alle huidige speelautomaten zullen moeten worden
  vervangen of aangepast. Het eerdere kabinetsvoornemen tot een
  verbod op gelduitkerende kansspelautomaten in de laagdrempelige
  horeca wordt niet door de commissie gevolgd. Alleen in gemeenten
  waar geen convenant is gesloten, moeten kansspelautomaten in
  de laagdrempelige gelegenheden worden verboden, zo schrijft zij.
  Verder stelt de commissie voor om te onderzoeken of er een
  vervangende speelautomaat voor de droge horeca kan worden ingezet:
  een behendigheidsautomaat die kleine geldbedragen uitkeert. De
  commissieleden van de ministeries van VWS en Justitie brachten een
  minderheidsadvies uit: zij bepleiten een onvoorwaardelijk verbod op
  gelduitkerende automaten in de laagdrempelige horeca en zijn gekant
  tegen de gelduitkerende behendigheidskasten.

  Het lijkt erop dat de dissidente leden het gelijk aan hun kant
  krijgen. In november 1995 verscheen het concept-kabinetsbesluit
  (Kansspelen herijkt) dat enkele stappen verder gaat dan het advies
  van de commissie Nijpels. In de concept-nota wordt een volledig
  verbod op kansspelautomaten in de laagdrempelige horeca bepleit en
  wordt voorgesteld om gemeenten volledig vrij te laten voor wat
  betreft automatenplaatsing in de hoogdrempelige horeca, met een
  maximum van twee automaten per caf. Omdat het kabinet de huidige
  minimumnorm van n automaat in de hoogdrempelige horeca wil
  loslaten, kunnen gemeenten dan voortaan besluiten hun deuren
  volledig dicht te houden voor de kansspelautomaat. De VAN sprak in
  een reactie haar angst uit dat – naar schatting – een dertigtal
  Nederlandse gemeenten zal overgaan tot drooglegging. Verder is het
  kabinet voornemens een geijkte teller verplicht te stellen en
  worden er strengere zedelijkheidseisen aan ondernemers in de
  speelautomatenbranche gesteld. Het experiment met de gelduitkerende
  behendigheidsautomaat is definitief van de baan. Nijpels advies tot
  aanpassing van alle huidige
  speelautomaten teneinde de verslavende werking van de machines te
  beperken, is wel overgenomen. Het concept-kabinetsbesluit wordt
  begin 1996 voor een laatste toetsing in de Tweede Kamer
  behandeld.

  Koude sanering?

  De werkgeversorganisatie Horeca Nederland en de Vereniging
  Automatenhandel Nederland zien de kansspelautomaten niet graag uit
  de laagdrempelige horeca verdwijnen. De twee organisaties zijn wel
  voorstanders van het instellen van strikte voorwaarden wat betreft
  minimumspeelleeftijd en maximum speeltijd. Volgens Horeca Nederland
  zullen ruim duizend snackbars, grillrooms en cafetaria failliet
  gaan wanneer zij de gokkast uit hun zaak halen; de speelautomaat is
  voor veel kleine ondernemers de stohalm waaraan zij zich
  vastklampen. Horeca Nederland juicht een gezonde sanering onder
  dergelijke bedrijven toe, maar niet via de verwijdering van
  speelautomaten. Een grote horeca-ondernemer uit het midden van het
  land startte een handtekeningenactie om de minister van het advies
  van de commissie af te laten zien. Uit een onderzoek van het IMK
  blijkt dat een totaal verbod op kansspelautomaten in de
  laagdrempelige horeca drastische gevolgen heeft voor zowel de
  speelautomaten- als de horecabranche. Er zullen dan in totaal
  10.000 automaten verdwijnen. Dat betekent dat twintig procent van
  het totale aantal speelautomatenbedrijven verdwijnt, en met hen
  zo’n vijfhonderd arbeidsplaatsen. Wanneer de meest restrictieve
  opstellings-optie wordt doorgevoerd verwacht het IMK dat
  rendabele exploitatie, voor de meeste dan wel alle bedrijven
  onmogelijk

  wordt (IMK, 1993:
  13). De orde van grootte van de verliezen zal dan dusdanig
  zijn dat een zeer instabiele situatie ontstaat met een forse uitval
  van ondernemingen en werkgelegenheid
  , schrijft het IMK (IMK in
  rapport

  Commissie Nijpels, Bijlage IV, 1995: 9).
  Het hoofd van de Dienst Justitile Bedrijfsvoering van de gemeente
  Amsterdam sprak in 1993 de verwachting uit dat een groot aantal
  coffeeshops de deur zal moeten sluiten, wanneer de speelautomaten
  uit deze laagdrempelige gelegenheden worden geweerd. Een sanering
  waarvan hij verwacht dat zij positieve effecten zal hebben op de
  leefomgeving, voor zover die coffeeshops randfiguren en/of
  criminaliteit aantrekken (brief van Van Riessen aan de burgemeester
  van Amsterdam, 1993). Maar, zo ver zal het waarschijnlijk niet
  komen, want in veel gemeenten zijn convenanten gesloten die de
  opstelling van speelautomaten in de laagdrempelige horeca toelaten.

  De geschiedenis van het Nederlands gokbeleid toont een cyclus
  van beperking en liberalisering; het officile verbodsbeleid tot
  1986 ging over in een liberalisering van de wetgeving, omdat het
  verbod niet langer te handhaven was. Dit leidde tot een enorme
  groei van de bedrijfstak en ook tot toenemende problemen rond het
  gokken: verslaving en criminaliteit. Nu lijkt de liberalisering
  niet langer handhaafbaar en is er een duidelijke ommezwaai richting
  beperking te zien. Professor Beek wijst in zijn studie (1995) op de
  parallel met de ontwikkelingen van het gokwezen in de VS. Ook hier
  gedroeg het beleid zich als een pendule: van restrictie naar
  tolerantie en weer terug. De overheid toont een Januskop. Enerzijds
  waakt zij voor de gezondheid van haar burgers en voert vanwege het
  gevaar van gokverslaving een restrictief beleid. Anderzijds
  profiteert zij ruimschoots van de opbrengsten van het gokken;
  indirect door de belastingafdrachten van automaten-exploitanten,
  direct door de winsten van de eigen gokhandel; de casino’s en
  loterijen. Behalve de ontwerper van het kansspelbeleid, is zij ook
  zelf belanghebbende partij en daarmee een concurrent voor de
  commercile kansspelbedrijven. Het verschil is dat de overheid de
  morele legitimatie van goede doelen gebruikt, die bij de commercile
  uitbaters ontbreekt. De overheid zoekt naar het evenwicht tussen
  een winstgevende exploitatie van de eigen en commercile
  gokbedrijven, het beteugelen van de gevaren van gokverslaving en
  het bieden van gelegenheid voor vrije ondernemers in deze sector.
  Daarbij speelt de maatschappelijke afkeuring van het gokken op de
  achtergrond nog steeds een rol: gokken hoort eigenlijk niet. Dat
  blijkt duidelijk uit de beleidsnota’s. Er wordt consequent
  gesproken over het kanaliseren van de bestaande behoefte en de
  kansspelautomaat wordt in het ministrile jargon een riskant produkt
  genoemd. De afkeuring van het gokken wordt politiek correct
  gemotiveerd met het gevaar van gokverslaving. Het morele
  waardeoordeel speelt op de achtergrond.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken