• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De illegale handel in nucleair materiaal – LITERATUUR

  LITERATUUR

  H. Abadinsky, Organized Crime, Nelson-Hall, Chicago,
  19913. CBO, Landelijke inventarisatie criminele
  groeperingen 1995
  , CRI, Zoetermeer, 1995 CRI, Risico analyse
  afvalmarkt
  , CRI, Zoetermeer, 1992.

  D. J. Kenney en J. O. Finckenhauer, Organized Crime in
  America
  , Wadsworth, Belmont, 1995. H. Mller, Nuklearschmuggel:
  Tdliches Risiko?, in Internationale Politik, jaargang 503,
  1995, p. 19-22. P. J. J. Poorter, Nucleair afval in Europa,
  CRI, Zoetermeer, 1993. Recherche Advies Commissie, Werkgroep
  zware milieucriminaliteit
  , z.pl., z.u., 1992. B. Schmidbauer,
  Illegaler Nuklearhandel und Nuklearterrorismus, in
  Internationale Politik, jaargang 503, 1995, p. 19-22.

  Volkskrant, Duitse rechter veroordeelt smokkelaars van
  plutonium
  , 18 juli 1995.

  SLOTBESCHOUWING

  Een belangrijk thema in diverse beleidsnota’s van politie en
  justitie in de afgelopen jaren is de vervlechting van de
  georganiseerde misdaad met legale economische sectoren. In diverse
  publikaties werd gewag gemaakt van het feit dat de onderwereld
  langzaam maar zeker in de bovenwereld zou infiltreren. Italiaanse
  of Amerikaanse toestanden zouden in Nederland in ontwikkeling zijn
  en de integriteit van de Nederlandse maatschappij zou gevaar lopen.
  Het lag derhalve voor de hand de banden tussen de georganiseerde
  misdaad en legale branches aan een empirische inspectie te
  onderwerpen.

  Branches zijn voor de georganiseerde misdaad aantrekkelijk
  vanwege de systematische en structurele winsten die door middel van
  geweld, afpersing en protectie kunnen worden behaald, vanwege de
  risicospreiding die criminele groepen daarmee kunnen bereiken (men
  is minder afhankelijk van de onzekere markt van de levering van
  illegale goederen en diensten), om als dekmantel te fungeren voor
  de andere illegale activiteiten, om misdaadgeld wit te wassen en
  vanwege de economische en politieke macht die de controle over een
  branche met zich meebrengt.

  De algemene conclusie die op basis van de in dit deel van de
  gepresenteerde studies kan worden getrokken is, dat van
  vervlechting van de georganiseerde misdaad met legale economische
  sectoren in Nederland geen sprake is. Naar onze mening worden
  legale branches op dit moment niet door criminele groepen
  genfiltreerd. Wel is vastgesteld dat in branches allerlei vormen
  van organisatiecriminaliteit kunnen worden aangetroffen, met grote
  financile schade voor de overheid, het bedrijfsleven of ten koste
  van het fysieke milieu. Daarnaast is er de beroeps- of
  groepscriminaliteit waarvan de branches slachtoffer zijn. Controle
  over legale branches als de bouwnijverheid of de havens zoals die
  in Itali, de Verenigde Staten of Japan is te zien, kan op dit
  moment in
  Nederland echter niet worden waargenomen. In ons land zijn
  criminele groepen vooral actief in de levering van illegale
  goederen en diensten, in het bijzonder de drugshandel.
  Bij deze algemene conclusie moeten echter wel de volgende
  kanttekeningen worden geplaatst. In die branches die naar hun aard
  dicht aanliggen tegen de drugshandel en die op de een of andere
  manier van belang zijn voor de logistiek van deze handel, zijn
  aanwijzingen te vinden van criminele infiltratie. Bij het vervoer
  van drugs over de weg, over zee of door de lucht wordt niet alleen
  de transportbranche ingeschakeld, maar ook de grote zee- en
  luchthavens van Nederland. Criminele groepen maken veelvuldig
  gebruik van transportondernemingen om drugs te smokkelen, kopen
  hiervoor kleine kwetsbare transportbedrijfjes op of richten die
  zelf op. Zij maken voor hetzelfde doel gebruik van de toevoerhavens
  van Nederland. Van innesteling of van het onder controle brengen
  van de vervoersector is evenwel geen sprake. Er zijn in het
  bestudeerde materiaal ook geen aanwijzingen gevonden die wijzen op
  pogingen van de georganiseerde misdaad om de macht over deze
  branche in handen te krijgen. Op Schiphol krijgen criminele groepen
  weliswaar hulp van binnenuit, maar ook die hulp staat in het teken
  van de smokkel van verdovende middelen.

  Een tweede kanttekening bij de algemene conclusie betreft de
  situatie in de horeca. De horeca is een van de weinige bestudeerde
  branches waarbij een patroon van georganiseerde misdaad wordt
  aangetroffen die het faciliteren van illegale handelingen te boven
  gaat. Er bestaan criminele groepen die actief zijn in de sfeer van
  protectie. Zulke groepen zijn aangetroffen in Utrecht, de
  Vechtstreek en in een aantal kleinere provincieplaatsen. In de
  steden Arnhem, Enschede en Nijmegen is de plaatselijke horeca erin
  geslaagd samen met de politie pogingen van gedwongen protectie van
  buitenaf in de kiem te smoren. Verder zijn er in sommige steden
  criminele groepen die de plaatselijke horeca beheersen of
  daarbinnen reeksen van bedrijven bezitten op een manier die de
  Amerikanen racketeering noemen. Door het opkopen van
  horecagelegenheden verzekeren criminele groepen zich niet alleen
  van een eigen territorium, dus een plek waar de controle-organen
  van de overheid weinig zicht meer op hebben. Eigen
  horecagelegenheden kunnen tevens worden gebruikt als uitvalsbasis
  om andere bedrijven in de greep te krijgen, alsmede de
  infrastructuur leveren voor illegale activiteiten zoals de verkoop
  van drugs, het witwassen van geld en de plaatsing van gokkasten.
  Soms worden problemen in de sfeer van onveiligheid opgelost met het
  inschakelen van professionele portiersdiensten.

  Een derde kanttekening bij onze algemene conclusie is dat zij
  alleen betrekking heeft op de branches die wij in deze korte
  tijdspanne hebben kunnen onderzoeken. Gegeven deze tijdsdruk was
  het onmogelijk alle branches te bestuderen en op hun
  eventuele banden met de georganiseerde misdaad te bekijken. De
  keuze van de branches die wel zijn onderzocht is ingegeven door de
  ervaringen die men op dat gebied in het buitenland heeft opgedaan
  en door signalen die hier zijn afgegeven in de pers en de
  wetenschap, en door de overheid (politie en justitie). Dit zijn de
  branches die dicht aanliggen tegen de markt van de illegale
  goederen en diensten (transport, havens, autobranche, de horeca en
  gokautomaten) en branches waarvan elders in de wereld voorbeelden
  van infiltratie door de georganiseerde misdaad zijn te vinden,
  zoals de bouwnijverheid en de afvalverwerkingsbranche en op twee
  branches waarvan in de pers diverse berichten zijn gepubliceerd
  over de betrokkenheid van de georganiseerde misdaad met die branche
  (wildlifebranche en verzekeringsbranche). Ten slotte is nog gekeken
  naar de illegale handel in nucleair materiaal. Met deze branches
  zijn naar de mening van de onderzoekers de belangrijkste sectoren
  wel aangegeven Noot . Van een verwevenheid tussen de
  onder- en bovenwereld is dus naar ons oordeel niet of nauwelijks
  sprake, al zijn wel de eerste tekenen van het bestaan van
  parasitaire relaties tussen de georganiseerde misdaad en enkele
  branches die te maken hebben met de logistiek van de drugshandel.
  Hoe zijn wij tot dat oordeel gekomen?

  Om het beeld van de aard en de omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in de legale economische branches in Nederland zo
  scherp mogelijk te krijgen, zijn in deze branchestudies geen
  concessies gedaan aan onze definitie van georganiseerde misdaad.
  Deze definitie luidde: groepen en samenwerkingsverbanden van
  meerdere personen, die op een systematische wijze qua aard en
  omvang ernstige misdrijven plegen op het gebied van de illegale
  levering van goederen en diensten en van illegale activiteiten in
  legale sectoren van de economie, en die hun illegale activiteiten
  afschermen met behulp van intern en extern geweld. Deze definitie
  is van belang om de lezer er aan te blijven herinneren dat andere
  vormen van criminaliteit daarvan verschillen. Zo zijn er vormen van
  beroeps- of groepscriminaliteit gevonden waarbij sprake is van
  samenwerkende personen die zelden intern of extern geweld gebruiken
  en waarbij het samenwerkingsverband meestal na een gericht
  opsporingsonderzoek door de politie ophoudt te bestaan. Eveneens
  moet georganiseerde criminaliteit worden onderscheiden van
  organisatiecriminaliteit, waarbij het gaat om in se legale
  ondernemingen die in het kader van de bedrijfsvoering misdrijven
  plegen. Ook deze vormen zijn in de branches aangetroffen.

  Om de aanwezigheid van georganiseerde misdaad te kunnen
  vaststellen is in de deelstudies uitgegaan van
  een zelfde stramien. In elk deel is eerst een beschrijving gegeven
  van de structuur en de organisatie van de branche en de mogelijke
  aantrekkingskracht op en kwetsbaarheid daarvan voor criminele
  groepen. Daarna is een beschrijving gepresenteerd over wat er in
  criminologisch perspectief gaande is in die branche: waarvan wordt
  de branche slachtoffer, welke vormen van organisatiecriminaliteit
  worden gepleegd. Vervolgens is nagegaan of er aanwijzingen zijn
  voor de aanwezigheid van de georganiseerde misdaad in de branche.
  Er is geprobeerd de branches vanuit zo veel mogelijk gezichtspunten
  te bestuderen. De, veelal buitenlandse, literatuur is geraadpleegd,
  er zijn vele openbare bronnen ingezien, er is statistische
  informatie over de branche vergaard, er zijn vele gesprekken
  gevoerd met mensen uit de branche zelf, aangevuld met gesprekken
  met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersverenigingen,
  er zijn diverse politiebronnen zoals dossiers, processen-verbaal,
  analyses en berichten gebruikt en er zijn gesprekken gevoerd met
  politiemensen en met functionarissen van bijzondere
  opsporingsdiensten. Uitgangspunt daarbij was na te gaan wat de
  branche zelf merkte van georganiseerde criminaliteit en vervolgens
  dat beeld te controleren en aan te vullen met politiegegevens. De
  onderzoekers hebben dus niet alleen door de politiebril naar de
  branches gekeken. De medewerking van de branches aan onze studies
  was niet altijd vanzelfsprekend. De grote economische en politieke
  belangen die op het spel staan – al was het alleen maar om het feit
  dat een legale economische branche in verband met georganiseerde
  misdaad wordt gebracht – staan een open houding en een volledige
  informatie-overdracht in de weg. Naast veel bereidwillige
  gesprekspartners hebben de onderzoekers te maken gehad met
  tegenwerkende branches, met ontkenningen dat er zich in de branche
  berhaupt criminaliteit zou voordoen (laat staan georganiseerde
  criminaliteit), met het bagatelliseren van de problemen, met het
  aanleveren van onvolledig materiaal of met het met grote vertraging
  aanleveren van de benodigde onderzoeksgegevens. Uiteraard zijn wij
  ook branches tegengekomen die echt onkundig zijn van hetgeen zich
  daarin afspeelt! Aan de andere kant is te zien dat instanties,
  veelal opsporingsinstanties, de problematiek majoreren omdat andere
  belangen, zoals prestige en lijfsbehoud, in het geding zijn.
  Gedurende de studies is meer dan ooit duidelijk geworden dat
  politieke en economische belangen het beeld van de aard en de
  omvang van de georganiseerde criminaliteit sterk benvloeden.

  De lezer moet zich realiseren dat de onderzoekers slechts een
  momentopname van de situatie in de onderzochte branches bieden. Een
  vergelijking met de situatie in het verleden of met andere studies
  op dit terrein is niet mogelijk omdat vergelijkingsmateriaal
  ontbreekt. Criminologisch onderzoek naar de relatie tussen de
  georganiseerde misdaad en de legale branches ontbreekt tot op
  heden, op n uitzondering na (de afvalverwerkingsbranche). Ook is er
  geen historische analyse verricht, zodat wij geen uitspraken kunnen
  doen over de vraag of de toestand van nu ernstiger of minder
  ernstig is dan vroeger. Een absolute maatstaf in Nederland om de
  ernst van de situatie te beoordelen, wordt derhalve node gemist. De
  enige relatieve maatstaf die resteert, is de vergelijking van de
  Nederlandse situatie in de branches met die in het buitenland. In
  dat opzicht is de toestand in Nederland minder ernstig te
  beoordelen dan die in onderzochte branches in het buitenland. In
  ons land zijn geen Italiaanse of Amerikaanse toestanden gevonden.
  Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse overheid en het
  bedrijfsleven wezenlijk zijn gecorrumpeerd, de vakbonden zijn niet
  in handen van criminele groepen, de branches zijn niet onder
  controle van zulke groepen, afpersingspraktijken zijn nauwelijks
  geconstateerd en buitenlandse groepen met een lange traditie in
  racketeering in hun eigen land beperken zich in ons land
  voornamelijk tot de handel in verdovende middelen.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken