• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 1. INLEIDING

  1. INLEIDING:

  ACHTERGROND EN OPZET VAN DE STUDIE

  In Nederland komen de materile lasten van de criminaliteit voor
  het grootste deel voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen.
  Burgers, bedrijven en instellingen verzekeren zich om schades te
  herstellen en om verdwenen spullen te vervangen. De
  verzekeringsmaatschappijen hebben in de loop van tientallen jaren
  een zeer groot kapitaal aan verzekeringsgelden opgebouwd ter
  dekking van de verzekeringsuitkeringen. Dit grote kapitaal vormt in
  principe een aantrekkelijk doelwit voor criminele groepen. Door
  middel van allerlei fraudes of door afpersing en intimidatie zouden
  criminele groepen zich een deel van dat kapitaal op illegale wijze
  kunnen toeigenen. Diverse, door de verzekeringsmaatschappijen zelf
  in wereld gebrachte persberichten maken melding van grote verliezen
  die verzekeringsmaatschappijen met enige regelmaat lijden als
  gevolg van de (inter)nationale georganiseerde misdaad. Recentelijk
  stelde een bestuurder van de ING-bank in een toelichting op de
  presentatie van het jaarverslag: Het is een nationale sport
  geworden om de verzekeringen op te lichten. Niet alleen door
  individueel verzekerden, maar ook door de georganiseerde
  misdaad
  (De

  Volkskrant, 20 april 1995) Noot . Om een goed beeld van
  de Nederlandse situatie te krijgen is het dus van belang een aparte
  studie te verrichten naar de eventuele relatie tussen
  georganiseerde misdaad en de verzekeringsbranche.

  In de Nederlandse criminologie is geen empirisch onderzoek
  bekend naar de aard en de omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in de verzekeringsbranche. De meeste handboeken op
  criminologisch gebied bieden geen of zeer weinig kennis op dit
  gebied. Op congressen is door diverse sprekers melding gemaakt van
  het feit dat over dit onderwerp zo weinig bekend is (Fijnaut en
  Wansink, 1989; Van Schie en Nas, 1995). Ondanks dit kennistekort
  was in eerste instantie de opzet de volgende bekende hoofdvragen te
  beantwoorden: 1. Welke criminele groepen zijn actief in de
  verzekeringsbranche?

  2. Met wat voor soort criminele activiteiten houden deze groepen
  zich bezig? 3. Hoe doen zij dat?
  4. Op welke wijze worden de met criminele activiteiten behaalde
  opbrengsten besteed? Gaandeweg het onderzoek is, om redenen die in
  deze rapportage nog duidelijk worden, besloten deze vragen niet
  meer centraal te stellen maar te kiezen voor een zeer beperkte
  opdracht. We komen hierop later terug.
  Om het onderzoek te verrichten is gebruik gemaakt van verschillende
  bronnen. Met experts op het gebied van de verzekeringscriminaliteit
  en van de verzekeringsbranche zijn eerst orinterende gesprekken
  gevoerd. Vervolgens zijn diverse overzichten met statistisch
  materiaal op het terrein van verzekeringen geraadpleegd alsmede de
  jaarverslagen van diverse verzekeringsmaatschappijen. Ook zijn
  enkele grote verzekeringsmaatschappijen telefonisch benaderd met de
  vraag of zij beschikten over rapportages, berichten of analyses
  over verzekeringsfraudes. Tevens zijn door de Stichting CIS uit
  Rotterdam, een instantie die alle schadegevallen van de
  gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen registreert, een selectie
  van (35) originele dossiers van fraudezaken uit de voorbije jaren
  aan de onderzoeker ter beschikking gesteld. Ook zijn door Centraal
  Beheer twee fraudezaken aangeleverd. Verder is door de Economische
  Controle Dienst, in het bijzonder het WABB-team Noot ,
  informatie verstrekt over het afgesloten en het thans lopende
  opsporingsonderzoek tegen frauderende tussenpersonen en
  verzekeringsmaatschappijen. Tenslotte is in alle dossiers van
  recherchezaken die wij van de regiokorpsen en andere
  opsporingsdiensten hebben ontvangen, nagegaan of er sprake was van
  gevallen van verzekeringsfraude. Vanzelfsprekend is de spaarzame
  wetenschappelijke literatuur op dit terrein bestudeerd.

  De opzet van dit beperkte deelrapport is als volgt. In het
  tweede hoofdstuk wordt een schets gegeven van de
  verzekeringsbranche. Zowel de organisatie van de branche als de
  ontwikkelingen daarin worden kort toegelicht. Vervolgens worden in
  hoofdstuk drie de soorten fraudes besproken waarvan
  verzekeringsmaatschappijen nadeel ondervinden. Er wordt niet
  ingegaan op de schadeclaims die als gevolg van de veel voorkomende
  criminaliteit in Nederland worden ingediend bij de
  verzekeringsmaatschappijen. Waar het hier om gaat zijn die
  georganiseerde, parasitaire fraudes in kaart te brengen, waarbij
  het doel van de handelingen is op illegale wijze een (hogere)
  uitkering van een verzekeringsmaatschappij te verkrijgen. Tevens
  komen in dit hoofdstuk de problemen aan de orde die er zijn in de
  aanpak van verzekeringsfraude. Vervolgens wordt in het vierde
  hoofdstuk de eventuele betrokkenheid van criminele groepen bij
  verzekeringsfraude nagegaan, voor zover die op grond van het
  aangeboden materiaal kan worden vastgesteld. In dat hoofdstuk wordt
  tevens uiteengezet waarom de beantwoording van de eerder vermelde
  hoofdvragen vrijwel onmogelijk is. De studie wordt afgerond met
  enkele evaluerende opmerkingen en een opgave van de gebruikte
  literatuur.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken