• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 2.1. Aard en omvang van de verzekeringsbranche

  2. DE VERZEKERINGSBRANCHE

  2.1. Aard en omvang van de verzekeringsbranche

  Dankzij het Nederlandse verzekeringswezen worden wij in staat
  gesteld een onzekere kans op mogelijk niet te dragen financile of
  persoonlijke risico’s in te ruilen tegen de zekerheid van
  premiebetaling (Welwezen, 1995, p. 3). Dit principe wordt
  verzekeren genoemd: een vorm van onderlinge risicodeling waarbij
  essentile kenmerken de toekomstige onzekere gebeurtenis, de
  risico-overdracht en een bepaalde mate van solidariteit zijn.
  Verzekeraars verplichten zich door middel van een
  verzekeringsovereenkomst tot het geheel of gedeeltelijk overnemen
  van de financile risico’s die samenhangen met het (al dan niet)
  optreden van zo’n onzekere gebeurtenis. Sociale verzekeringen
  (zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziekengeldverzekering,
  en ouderdomsverzekering) hebben een verplichtend karakter,
  particuliere verzekeringen kunnen vrijwillig worden aangegaan. In
  het eerste geval is de prijs van de verzekering meestal afhankelijk
  van de hoogte van het inkomen, in het tweede geval is de prijs van
  de verzekering afgeleid van de hoogte van het risico (Welwezen,
  1995, p. 5). In beide instanties treedt de verzekeraar op als
  producent van diensten. De verzekeraar is daarmee een belangrijke
  schakel in het Nederlandse stelsel van sociale voorzieningen.
  Tegelijkertijd zijn verzekeraars echter ook risicodrager: de
  verzekeringnemer neemt het risico van een toekomstige onzekere
  gebeurtenis over (Assurantie Jaarboek, 1994, p. 5).

  In Nederland zijn in de verzekeringsbranche ongeveer 600
  verzekeringsmaatschappijen, 350 gevolmachtigde agenten en 25.000
  assurantietussenpersonen en subagenten actief. Er wordt een
  onderscheid gemaakt naar levensverzekeraars en schadeverzekeraars
  Noot . Heeft de onzekere gebeurtenis betrekking op het
  leven of de dood van de mens dan wordt gesproken van een
  levensverzekering, in alle andere gevallen is sprake van een
  schadeverzekering (Assurantie Jaarboek, 1994, p. 27). Hierbij moet
  worden gedacht aan verzekeringen tegen ongevallen en ziekte,
  motorrijtuigenverzekering, zee-, transport,- en
  luchtvaartverzekering, brandverzekering en andere verzekering tegen
  schades aan goederen.

  In 1992 steeg de netto winst van de levensverzekeraars met 8.5%
  ten opzichte van 1991 tot f.1.94 miljard. In 1991 was de winst
  f.1.78 miljard. In tabel 1 in de appendix wordt weergegeven hoe het
  premie-inkomen van de levensverzekeraars in 1991 en 1992 was
  opgebouwd. Het premie-inkomen van de levensverzekeraars liet in
  1992 een groei zien van 4.4% naar f.25.15 miljard.

  De netto winst van de schadeverzekeraars is in 1992 ten opzichte
  van 1991 met 23.8% gedaald van f.1.065 miljoen naar f.811 miljoen.
  In tabel 2 in de appendix wordt weergegeven hoe het premie-inkomen
  van de
  schadeverzekeraars in 1991 en 1992 was opgebouwd. Het totale
  premie-inkomen van de schadeverzekeraars bedroeg in 1992 f.22.1
  miljard. Het grootste aandeel hiervan, f.8.6 miljard, bestaat uit
  de premies voor ongevallen- en ziekteverzekeringen. Het aandeel van
  de motorrijtuigenverzekeringen bedraagt f.5.2 miljard en van
  verzekeringen voor brand en andere schade aan goederen f.4.4
  miljard. De zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen zijn in
  1992 goed voor f.1.1 miljard aan premie-inkomsten. Tenslotte wordt
  f.2.8 miljard aan inkomsten verworven uit de overige branches.

  De daling van de netto winst van de schadeverzekeraars wordt
  vooral veroorzaakt door de tegenvallende resultaten in de branches
  motorrijtuigen en brand. In tabel 3 in de appendix worden deze
  bedrijfsresultaten gepresenteerd. Verwacht wordt dat over 1993 deze
  resultaten van de schadeverzekeraars tot bijna nul zijn
  gereduceerd.

  Sinds het begin van de jaren tachtig heeft zich een verschuiving
  voorgedaan in de verhouding tussen levens- en schadeverzekering.
  Deze verschuiving laat zich het best illustreren met behulp van de
  percentages aan betaalde premies over de jaren ’82, ’87 en ’92
  (tabel 4 in de appendix). Hieruit blijkt dat het aandeel van de
  levensverzekeringen in 1982 40.6% bedroeg. Vijf jaar later, in
  1987, was dit aandeel gegroeid naar 43.6% en in 1992 tot 53.3%.
  Duidelijk is dat het belang van de levensverzekeringen toeneemt ten
  opzichte van de schadeverzekeringen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken