• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 2.2. De organisatie van de verzekeringsbranche

  2.2. De organisatie van de verzekeringsbranche

  Binnen de verzekeringsbranche zijn verschillende
  (semi-)overheidsorganisaties en vele particuliere
  (belangen)organisaties actief (Assurantie Jaarboek, 1994, p. 15).
  Belangenbehartigers van de verzekeraars, pensioenfondsen, sociale
  verzekeringsorganen, tussenpersonen, gevolmachtigde agenten,
  experts, de overheid en de Verzekeringskamer zijn alle
  verantwoordelijk voor een specifiek facet binnen de
  verzekeringsbranche (Assurantiegids, 1994, p. 15-25). Het Verbond
  van Verzekeraars, de centrale overkoepelende bedrijfstakorganisatie
  van het Nederlands verzekeringsbedrijf voor zowel schadeals
  levensverzekeraars, behartigt de algemene en specifieke belangen
  van het levens- en schadeverzekeringsbedrijf en cordineert de
  verschillende belangen van de diverse branches.
  Verzekeringsmaatschappijen die bij het Verbond zijn aangesloten,
  zijn tevens lid van de geassocieerde verenigingen. Deze
  verenigingen behartigen de belangen op het gebied van specifieke
  verzekeringsbranches (levens- of motorrijtuigenbelasting). Een
  onderdeel van de belangenbehartiging krijgt gestalte door de rol
  die het Verbond speelt in CAO-onderhandelingen. Het Verbond treedt
  namens de verzekeringsmaatschappijen (werkgevers) op als
  gesprekspartner van de vakbonden. Het cordineren van contacten
  tussen verzekeringsmaatschappijen en de nationale en internationale
  overheden, consumentenorganisaties en andere maatschappelijke
  instellingen is een tweede taak van het Verbond. In de derde plaats
  zet het Verbond zich in voor de bevordering en instandhouding van
  de goede naam van het verzekeringsbedrijf. Het ingestelde
  klachteninstituut waarborgt een correcte afhandeling van bezwaren
  en geschillen tussen verzekerden en andere benadeelden en de
  verzekeringsmaatschappij. Tenslotte is het Verbond van Verzekeraars
  op centraal niveau, samen met de Stichting Centraal Informatie
  Systeem (CIS) en enkele brancheverenigingen, betrokken bij de
  ontwikkeling van instrumenten en indicatoren waarmee
  verzekeringsfraude kan worden herkend n voorkomen (Westerman, 1994,
  p. 61). Bij het CIS worden dagelijks ongeveer 10.000
  schademeldingen geregistreerd. Het CIS registreert slechts en voert
  volgens eigen zeggen geen analyses uit op de databestanden.

  De sterke zelfregulering die kenmerkend is voor de organisatie
  van de verzekeringsbranche is inherent aan de houding van de
  centrale overheid met betrekking tot de verzekeringsbranche: de
  overheid formuleert de randvoorwaarden waaraan de betrokkenen uit
  de verzekeringsbranche zich dienen te houden. In dat opzicht is zij
  nauw betrokken bij het Nederlandse verzekeringswezen. Als
  toezichthouder en regelgever stelt zij zich vooral volgend op. De
  indirecte bemoeienis van de Rijksoverheid met het
  verzekeringsbedrijf vindt plaats vanuit het ministerie van Sociale
  Zaken en Werkgelegenheid (regelgeving met betrekking tot het
  terrein van de sociale zekerheid en de pensioenverzekering), het
  ministerie van Justitie (toezicht op naleving van Wet
  Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) en de onder het
  ministerie van Economische Zaken ressorterende Economische Controle
  Dienst (toezicht op de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf: WABB). De
  ECD heeft in 1993 het zogenaamde WABB-team in het leven geroepen.
  Dit team bestaat uit 10 tactische rechercheurs en houdt zich bezig
  met ordenings Noot – en fraude-onderzoeken binnen de
  verzekeringsbranche. Cordinerend bewindspersoon voor het Nederlands
  verzekeringswezen is de minister van Financin. De ontwikkeling en
  uitvoering van het algemene beleid voor verzekerings- en
  assurantiebemiddeling is in handen van de Afdeling
  Verzekeringswezen van het ministerie van Financin (Assurantie
  Jaarboek 1994, p. 23). Het toezicht op verzekeringsmaatschappijen
  en pensioenfondsen wordt uitgevoerd door de Verzekeringskamer. De
  Verzekeringskamer houdt, op grond van de bepalingen uit de Wet
  Toezicht Verzekeringsbedrijven, toezicht op schade- en
  levensverzekeringsmaatschappijen en op pensioenfondsen. Deze
  toezichthoudende taak is in de eerste plaats noodzakelijk omdat men
  ervan op aan moet kunnen dat de verzekeraar aan zijn verplichtingen
  zal
  voldoen. Daarnaast is toezicht nodig omdat de partijen die bij een
  verzekeringsovereenkomst betrokken zijn, zich veelal in een
  ongelijke positie bevinden. Toezicht vindt achteraf plaats aan de
  hand van de verslagstaten die verzekeraars en pensioenfondsen
  jaarlijks moeten aanleveren. De Verzekeringskamer zal met name
  letten op de solvabiliteit van verzekeraars en pensioenfondsen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken