• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 2.3. Ontwikkelingen in de verzekeringsbranche

  2.3. Ontwikkelingen in de verzekeringsbranche

  Behalve op de particuliere markt kunnen verzekeraars actief zijn
  op de zakelijke markt (verzekeringen voor bedrijfsleven en
  overheid), de financile markt (verzekeraars als beleggers) en de
  schademarkt. In de loop der jaren werden verzekeraars uit
  concurrentie-overwegingen gedwongen in te springen in de behoefte
  aan nieuwe verzekeringsvormen. Door concessies te doen aan de
  beschikbaarheid, de verkrijgbaarheid en de
  betaalbaarheid ontstond meer ruimte in het totaal aan
  verzekeringsmogelijkheden (zie hierna). Expansie werd ook gezocht
  in het versoepelen van het acceptatiebeleid waardoor meer mensen in
  de gelegenheid werden gesteld verzekeringsovereenkomsten aan te
  gaan. Tegelijkertijd werd de vraag naar de verzekerbaarheid
  relevant: ondanks de vlucht die het aanbod van verzekeringen nam,
  werd de vraag naar het vastleggen van grenzen actueel. Bepaalde
  onverwachte gebeurtenissen blijken onverzekerbaar. Dat komt in de
  eerste plaats doordat niet voor alle verzekeringsbehoeften
  verzekeringen worden aangeboden (beschikbaarheid). In de
  tweede plaats stellen verzekeraars bepaalde verzekeringen niet of
  slechts onder beperkende voorwaarden ter beschikking aan een kleine
  groep mensen (verkrijgbaarheid). Tenslotte zijn sommige
  verzekeringsvormen voor bepaalde groepen niet betaalbaar door de
  hoge premiestelling (betaalbaarheid) (Welwezen, 1995, p. 6).
  De mate van onverzekerbaarheid wordt benvloed door de mogelijkheid
  het risico in te schatten dat door het afsluiten van een
  verzekering wordt ondervangen (Faure, 1995, p. 24). Volgens de
  verzekeringsbranche wordt als gevolg van veranderingen in de
  maatschappij zoals individualisering, de voortschrijdende
  wetenschap (en informatie-technologie), vergrijzing en toenemende
  criminaliteit onverzekerbaarheid een optie waarmee ter dege
  rekening moet worden gehouden. De vraag naar wat nog wel en wat
  niet meer verzekerbaar is, staat in schril contrast met de
  toegenomen toegankelijkheid van verzekeringen voor mensen uit alle
  lagen van de bevolking.

  Onder invloed van deze beide ontwikkelingen is het risico dat de
  verzekeraar loopt in het overnemen van de schade als gevolg van
  toekomstige onzekere gebeurtenissen, in de loop der jaren
  toegenomen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken