• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 3. VERZEKERINGSFRAUDE NADER GEANALYSEERD

  3. VERZEKERINGSFRAUDE NADER GEANALYSEERD

  Onder verzekeringsfraude wordt verstaan het verrichten van een
  handeling bij de totstandkoming en/of bij de uitvoering van een
  verzekeringsovereenkomst, die erop is gericht een uitkering te
  verwerven waarop geen recht bestaat, of zich een
  verzekeringsdekking te verschaffen onder vals voorwendsel.
  Verzekeringsfraude kan worden gepleegd door de direct bij de
  uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokkenen, of door
  intermediairen (tussenpersonen, assuradeuren en expertisebureaus)
  of gevolmachtigden. In het eerste geval is sprake van
  externe fraude, in het tweede geval van interne
  fraude ( Westerman, 1992, p.103). Naast dit onderscheid kan
  verzekeringsfraude worden getypeerd op basis van vier criteria: (1)
  het tijdstip waarop fraude wordt gepleegd, (2) de aard van de
  fraude, en (3) het type fraudeurs dat de fraude pleegt (Westerman,
  1994) en (4) de soort verzekering waarom het gaat. Fraude kan in de
  eerste plaats betrekking hebben op het tijdstip in de
  afwikkeling van de overeenkomst tussen verzekeraar en
  verzekeringnemer. Er kan gefraudeerd worden ten tijde van het
  sluiten van de overeenkomst, tijdens de aangifte van het
  schadevoorval en tijdens het claimen van een schadevergoeding.
  Gedacht kan worden aan het frauderen met de provisie (door een
  verzekeringsagent), met het geven van een verkeerde voorstelling
  van zaken met betrekking tot de verzekering (maatschappij) en door
  het onderdrukken of vervalsen van informatie die relevant is voor
  de beoordeling van de polisaanvraag (verzekeringnemer). Bovendien
  kan er worden gefraudeerd met de omvang en hoogte van de geleden
  schade, er kan opzettelijk schade worden geleden om voor vergoeding
  in aanmerking te komen of een schadeclaim kan worden voorgewend
  (Wittkmper, 1990, p. 24).

  De hierboven genoemde soorten fraude kunnen in de tweede plaats
  naar de aard van de fraude worden onderscheiden (Westerman,
  1994):
  1. majoreren, het meer claimen dan er daadwerkelijk aan
  schade geleden is; 2. fingeren, het doen voorkomen of schade
  geleden is, of het zo verdraaien van de feiten dat schade onder de
  polisdekking valt;

  3. ensceneren, het opzettelijk veroorzaken van schade die
  de onder dekking van de overeenkomst valt; 4. verzwijgen,
  het doen afsluiten van een verzekering op grond van onvolledige of
  verkeerde informatie.
  Ten derde kan onderscheid worden gemaakt aan de hand van het
  type dader dat fraudeert. Er worden drie categorien daders
  onderscheiden: (1) de gelegenheidsfraudeur, hij die deel
  uitmaakt van een groep daders die toevallig en onder actuele
  omstandigheden op het idee komt misbruik van de
  verzekeringsovereenkomst te maken, (2) de professionele
  fraudeur
  , hij die beschikt over kennis van verzekeringen en
  hier bewust en doelgericht gebruik van maakt om ten onrechte in een
  betere financile positie te geraken en (3) de fraudeurs die deel
  uitmaken van criminele groepen
  (Westerman, 1992, p. 107).

  Ten vierde kan een onderscheid worden gemaakt in het soort
  verzekering
  waarmee wordt gefraudeerd. We onderscheiden de
  volgende typen verzekeringen. Levensverzekeringen en hypotheken,
  motorrijtuigenverzekeringen, zorgverzekeringen zoals verzekeringen
  tegen ongevallen en ziekte, transportverzekeringen, waaronder zee-,
  weg- en luchtvaarttransport, brandverzekeringen,
  inboedelverzekeringen en reisverzekeringen. Duidelijk zal zijn dat
  al deze verschillende typen verzekeringen verschillende soorten
  fraude mogelijk maken. We komen hier op terug in hoofdstuk 5, waar
  we voor elke verzekeringsvorm zullen aangeven wat bekend is over de
  soorten fraude, de omvang hiervan en de eventuele betrokkenheid van
  criminele groepen hierbij.

  Er worden diverse signalen afgegeven dat verzekeringsfraude hand
  over hand zou toenemen. Het Verbond voor Verzekeraars schat dat van
  de 14 miljard gulden die verzekeraars jaarlijks aan schadeclaims
  uitkeren, vijf procent op basis van fraude wordt toegekend
  (Westerman, 1994). Dit zou een bedrag van ongeveer 700 miljoen
  gulden aan schade door verzekeringsfraude betekenen. In een
  onderzoek onder schade-experts geven de ondervraagden aan dat in
  12% van de schadeclaims vermoedens van fraude bestaan (Nas, Van
  Schie en Wiegman, 1994). Dit zijn echter schattingen die niet hard
  zijn of kunnen worden gemaakt. Ook ontbreken concrete
  omvangscijfers naar branche. De meeste cijfers over de hoogte van
  schade door fraude zijn echter onbetrouwbaar.

  De verzekeringswereld is huiverig voor het in de publiciteit
  brengen van fraudegevallen. Die huiver heeft gedeeltelijk te maken
  met de concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen, gedeeltelijk
  met het persoonlijke en vertrouwelijke karakter van de
  relatie tussen de maatschappij en de verzekeringnemer. Het geloof
  dat de verzekeringsmaatschappij stelt in de (claims van de)
  verzekeringnemer is van belang voor het vertrouwen dat de
  maatschappij bij de verzekeringnemer geniet. Voor een nog groter
  deel is deze huiver te verklaren uit de gevoeligheid voor negatieve
  publiciteit. Deze gevoeligheid is in de afgelopen jaren alleen nog
  maar versterkt is door het consumentisme en de mondigheid van
  consumenten. Verzekeringsmaatschappijen zijn bang te worden
  afgeschilderd als zuinige uitbetalers en, erger nog, als onwillige
  uitbetalers onder de vlag van fraudebestrijding.
  Verzekeringsmaatschappijen ondervinden niet zozeer problemen met
  het benoemen van mogelijk frauduleuze claims, als wel met het
  verzamelen van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat hun vermoeden
  juist is (Clarke, 1989, p. 3). Het verzekeren wordt door de
  verzekeringsmaatschappijen nog altijd primair gezien als een zaak
  tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsnemer. Zelfs
  als er wordt gefraudeerd, zullen maatschappijen de zaak het liefst
  zelf oplossen, behalve wanneer zij over overduidelijke
  strafrechtelijke bewijzen beschikken. Slechts in dat geval gaan zij
  pas over tot aangifte bij de politie. Daarbij bestaat er de
  verwachting dat de politie direct en effectief zal optreden tegen
  de betreffende fraudeur (Clarke, 1989, p. 16). In de praktijk
  gebeurt dat zelden. De voorkeur van verzekeringsmaatschappijen gaat
  daarom uit naar de inschakeling van particuliere schadebureaus en
  opsporings- en recherchebureaus boven de politie om fraude te
  bestrijden (zie hierover verder het deelrapport van Bruinsma over
  de autobranche).

  Fraude, bijvoorbeeld opzettelijk verlies, is moeilijk te
  bewijzen en verzekeringsmaatschappijen zullen gezien het hooghouden
  van hun dienstverleningsethiek n om eigen kosten te besparen van
  een mug geen olifant maken. De gebrekkige informatie over
  polishouders maakt het hen lastiger om fraude op te sporen en te
  beslissen niet over te gaan tot uitkering van een schadeclaim.
  Keerzijde van deze medaille is dat de verzekeringsbranche wordt
  gezien als een gemakkelijk doelwit voor frauduleuze praktijken
  (Clarke, 1989, p. 19). Het opsporen van fraude wordt bovendien
  bemoeilijkt doordat verzekeringsmaatschappijen gebruik maken van
  standaard opsporingsmethoden en defensieve technieken:
  verzekeringsmaatschappijen laten zich leiden door de fouten die
  fraudeurs maken en door wat inmiddels bekend is geworden over
  fraudeurs (Clarke, 1990, p. 2). Deze lijsten met aanwijzingen zijn
  meestal op een zeer primitief beeld van de dader gebaseerd: mensen
  die vaak een claim indienen binnen een bepaalde tijdsperiode,
  mensen met een laag inkomen en een beroep met een lage status en
  bewoners van sociaal zwakke wijken worden gepercipieerd als
  potentile fraudeurs. Het gebrek aan inzicht in wie frauderen,
  wanneer en op welke wijze, doet zich hier ernstig voelen. De
  maatschappijen concentreren zich met dit soort lijsten volledig op
  de kleine fraudeurs. Aan grote fraudeurs die hun fraudes misschien
  slimmer inkleden, wordt minder aandacht geschonken.
  Fraudemaatregelen kunnen ook strijdig zijn met de wens van de
  verzekeringnemer om een snelle afhandeling van de schadeclaim en
  dus met een klantgerichte houding. Volgens
  verzekeringsmaatschappijen zijn verzekeringnemers tegenwoordig
  assertiever en nemen zij geen genoegen met lange wachttijden of
  minder goed gemotiveerde afwijzingen van
  schadeclaims.
  De aanpak van fraude loopt vooral stuk op de kosten die daaraan
  zijn verbonden. Het voeren van een anti-fraudebeleid is voor
  verzekeringsmaatschappijen slechts nuttig indien het beleid
  inderdaad een kostenbesparing tot gevolg heeft. Dat is vaak niet
  het geval, dus laten zij het meestal na. De conventionele en
  klassieke, maar achterhaalde aanpak van fraude richt zich op het
  niet uitbetalen of reduceren van claims: de waarde van een
  effectief fraudebeheersingssysteem zou echter moeten liggen in het
  opsporen van de mogelijkheid tot misbruik van verzekeringen
  (Clarke, 1989, p. 18).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken