• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De wildlifebranche – 1. INLEIDING

  1. INLEIDING:

  ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

  Recentelijk is een nieuwe, aantrekkelijke illegale markt ontdekt
  waar met crimineel gedrag geld valt te verdienen. Die markt bestaat
  uit het illegaal weghalen van allerlei bedreigde en beschermde
  dieren en planten uit hun natuurlijke omgeving om ze vervolgens met
  grote winst te verkopen aan klanten uit de westerse wereld die om
  diverse redenen willen pronken met het bezit van exotische dieren
  of planten. Als de berichten in de media waar zijn, dan is hierin
  in de afgelopen jaren op internationale schaal een levendige handel
  ontstaan. De handelaren bekommeren zich niet om het behoud van de
  natuur en verrijken zich ten koste van flora en fauna van landen
  als Madagaskar, Nigeria, Indonesi, Brazili, om maar enkele
  leveranciers te noemen. Reptielen, papegaaien, apen, schildpadden
  worden uit hun natuurlijke omgeving weggeroofd en vervolgens onder
  veelal erbarmelijke omstandigheden per schip of per vliegtuig naar
  het rijke westen op transport gezet. Veel dieren sterven voor zij
  hun eindbestemming hebben bereikt of anders spoedig nadat zij bij
  de natuurliefhebber in een te kleine kooi zijn neergezet en
  ondeskundig zijn verzorgd. Deze illegale handel in planten en
  dieren wordt ook wel de groene drugshandel genoemd omdat hierin
  veel geld valt te verdienen. Volgens diverse berichten in de media
  en in politievakbladen zou deze wildlifebranche volledig in handen
  zijn van de georganiseerde misdaad. De verdiensten zouden volgens
  diverse schattingen enorm zijn. Organisaties als het Wereld Natuur
  Fonds en Greenpeace hebben de noodklok geluid over het
  leegplunderen van de natuur. Hoe exotischer een dier of een plant
  en hoe zeldzamer, des te groter de bedragen die door klanten worden
  betaald. Weliswaar bestaan er internationale verdragen op dit
  gebied maar de illegale handel in dieren en planten zou nog steeds
  blijven groeien en wel in zo’n aard en omvang dat vele dier- en
  plantesoorten op korte termijn met uitsterven worden bedreigd. Al
  deze berichten vormen voldoende reden om in Nederland na te gaan
  wat de eventuele betrokkenheid van de georganiseerde misdaad in de
  wildlifebranche is. In deze deelstudie staan de volgende drie
  onderzoeksvragen centraal: 1. welke criminele groepen maken zich in
  Nederland schuldig aan de illegale handel in bedreigde dier- en
  plantsoorten? 2. Op wat voor manieren wordt deze vorm van illegale
  handel gepleegd? 3. Hoe worden de opbrengsten uit deze illegale
  handel besteed? Om deze drie vragen te kunnen beantwoorden is als
  volgt te werk gegaan. Eerst is een aantal gesprekken
  gevoerd met experts op het gebied van de wildlifehandel. Vervolgens
  is bestaand statistisch materiaal geraadpleegd waarmee vermoedelijk
  de omvang van deze vormen van illegale handel kan worden geschat.
  Daarnaast is gebruik gemaakt van vijftien dossiers over pro-actieve
  opsporingsonderzoeken die afkomstig zijn van diverse regiokorpsen
  en van de CRI. Bovendien stelde de CRI enkele andere analyses en
  dossiers over de genoemde onderwerpen ter beschikking. Ten slotte
  is door de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van
  Landbouw, Natuurbeheer en Visserij informatie ter beschikking
  gesteld over de aard en de omvang van de uitgevoerde controles op
  dit gebied. Dit deelrapport is als volgt opgebouwd. In het volgende
  hoofdstuk worden de achtergronden van de wildlifebranche
  geschilderd. Wij beperken ons noodgedwongen tot het beschrijven van
  enkele facetten van deze internationale markt. Daarna wordt de
  handelsketen beschreven. Vervolgens komt in het derde hoofdstuk de
  officieel geregistreerde criminaliteit op het gebied van de
  wildlife aan bod. In .3.2 wordt ingegaan op de manieren waarop deze
  illegale handel in dieren en planten wordt uitgevoerd (de smokkel).
  In de daarop volgende paragraaf (3.3) worden aan de hand van het
  analyseschema de daders beschreven en de wijze waarop zij hun
  criminele activiteiten organiseren op basis van de dossiers van de
  Nederlandse politie. Het rapport wordt afgesloten met enkele
  conclusies.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken