• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De wildlifebranche – 2. ACHTERGRONDEN VAN DE WILDLIFEBRANCHE

  2. ACHTERGRONDEN VAN DE WILDLIFEBRANCHE

  Duizenden jaren geleden begonnen mensen in West-Azi en in het
  Midden-Oosten wilde dieren tot huisdieren te maken. Honden, geiten,
  varkens, runderen, schapen en paarden waren de eerste
  gedomesticeerde dieren die met het oog op de voedselvoorziening, de
  huiden en het vervoer in gevangenschap werden gehouden. Eeuwen
  later werden wilde dieren vaker als gezelschapsdier gehouden. De
  rijke vorstenhuizen, farao’s, keizers en andere
  hoogwaardigheidsbekleders namen wilde dieren als statussymbool op
  in hun huishouding. In Rome vochten 2.000 jaar geleden christenen
  en slaven voor hun leven tegen wilde dieren terwijl duizenden
  toeschouwers van het geboden spektakel genoten.

  In de westerse wereld worden dieren vandaag de dag alleen nog
  maar als gezelschapsdier in huis opgenomen. De economische noodzaak
  van het zelf houden van dieren in huis of erf is verdwenen. Dieren
  die voor voedsel geschikt zijn, worden in legbatterijen en
  veemesterijen in grote aantallen gefokt. In ontwikkelingslanden
  dienen in het wild levende dieren nog altijd als vleesleverancier,
  al is de noodzaak ook daar de laatste decennia minder geworden.
  Eskimo’s in de poolstreken doden alleen een walvis wanneer dat voor
  hun voedselvoorraad van belang is. Noorse en Japanse vissers
  daarentegen doden elk jaar honderden walvissen uit winstbejag.
  Overexploitatie van de zeen, tropische regenwouden die worden
  leeggekapt en de vernieling van andere natuurgebieden maken het
  voortbestaan van vele dier- en plantsoorten uiterst onzeker. Onder
  druk van publikaties van biologen, ecologen en door protesten van
  milieu-activisten werd de publieke opinie wakker geschud.
  Organisaties als het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace werden
  actief. In het begin van de jaren zeventig kwam in Washington de
  Convention on International Trade in Endangered Species of wild
  Fauna and Flora (CITES) tot stand. In het verdrag werd de handel in
  bedreigde en in het wild levende dier- en plantsoorten verboden of
  aan banden gelegd. Tevens werden algemene regels opgesteld waaraan
  de legale internationale handel zich dient te houden. In het
  CITES-verdrag worden meer dan 3.000 diersoorten en meer dan 30.000
  plantesoorten vermeld. Het regelt de handel en beslaat drie
  zogenaamde lijsten:

  (de handel en het in bezit hebben van deze soorten zijn verboden
  en strafbaar gesteld) en uitzonderingen – lijst 1 van CITES somt
  soorten op die met uitsterven worden bedreigd. De hiervoor geldende
  regels zijn streng daarop worden zelden toegestaan (bijvoorbeeld
  voor een dierentuin);

  wanneer de handel niet aan banden wordt gelegd;
  – lijst 2 van CITES bevat soorten die niet direct met uitsterven
  worden bedreigd maar dat wel zullen worden Nederland ratificeerde
  het CITES-verdrag pas in 1984, maar werkt zeer loyaal mee aan de
  uitvoering van het – lijst 3 van CITES gaat over soorten die
  bescherming genieten op verzoek van een bepaald land. verdrag. De
  Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten (BUD) regelt de bescherming van
  deze bedreigde soorten. Het CITES-bureau Nederland is
  verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen. De in de eerste
  CITES-lijst genoemde dieren en planten mogen absoluut niet worden
  verhandeld in Nederland en zelfs het bezit van deze soorten is al
  strafbaar gesteld Noot . De handel in dieren en planten
  van de andere CITES-lijsten is in ons land niet strikt verboden,
  maar wordt wel beperkt door allerlei regels. Voor de handel dient
  altijd een vergunning te worden aangevraagd en bij invoer uit het
  buitenland dient ook een uitvoervergunning van het exporterende
  land te worden overhandigd. Voor in gevangenschap gekweekte
  exemplaren gelden minder strenge regels. Men dient slechts een
  kweek- of fokcertificaat te kunnen tonen. Er bestaat mondiaal een
  levendige handel in dieren en planten om economische redenen, maar
  de
  toenemende welvaart van burgers en de toenemende mobiliteit heeft
  ook de vraagzijde naar exotische dieren en planten vergroot. Mensen
  willen zlf exotische dieren houden dan wel over bijzondere planten
  beschikken. Er worden per jaar enorme aantallen dieren en planten
  legaal verhandeld. Volgens Van den Berg, e.a., (1995, 79-80)
  wisselen legaal en illegaal per jaar ruim 4 miljoen vogels
  (papegaaien, zangvogels, roofvogels) van eigenaar, 10 miljoen
  reptielen (slangen en hagedissen), 350 miljoen vissen, 40.000 apen,
  15 miljoen pelsdieren en slagtanden van ongeveer 90.000 olifanten.
  Per jaar worden een miljoen wilde orchideen verhandeld, terwijl
  vele cactussen, knollen en bloembollen van het ene land naar het
  andere land worden vervoerd. Nederland met zijn handelscentra en
  vervoersknooppunten (Schiphol en Rotterdam) heeft een belangrijke
  rol in die handel. Veel van de verhandelde legale dieren en planten
  in de wildlife zijn voor doorvoer naar andere bestemmingen buiten
  Nederland. Volgens Van den Berg, e.a. (1995) spelen Nederlandse
  handelaren een leidende rol in de wildlifehandel. Of dat werkelijk
  het geval is kan niet op grond van concrete gegevens worden
  nagegaan, maar is wel aannemelijk gezien de hoge positie die
  Nederland inneemt in de lijst van CITES-vogels importerende landen
  en de eerste plaats die Nederland heeft in de plantehandel.

  De illegale handel in dieren en planten is ook gebaseerd
  op vraag en aanbod, waarbij de zeldzaamheid, de beschikbaarheid (de
  moeilijkheid om bepaalde dieren te vangen) en de risico’s tijdens
  het transport uiteindelijk de prijs van een dier of plant bepalen.
  De verschillen tussen de verwervingskosten en de verkoopopbrengsten
  zijn groot en zeer aantrekkelijk. Zo kan de huid van een luipaard
  de stroper(s) een paar honderd dollar opleveren, maar de koper
  betaalt soms wel 60.000 dollar voor zo’n huid. Het verschil komt in
  handen van de internationaal opererende tussenhandel.

  De illegale handelsketen vanaf het land van uitvoer naar de
  klant in het westen bestaat grofweg uit drie delen: 1. De
  export
  . Mexico, Nicaragua, Venezuela, Peru, Guyana, Brazili,
  Argentini, Rusland, China, de Filippijnen, Vietnam, India,
  Indonesi, Uganda, Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika, Zare, Kameroen,
  Maleisi, Senegal leveren allerlei exotische dieren en planten aan
  de Verenigde Staten, Saoedi-Arabi, Japan en de landen uit
  West-Europa. De dieren worden gevangen door de plaatselijke
  bevolking die in de verkoop daarvan een ruime aanvulling op hun
  schamele inkomen zien, of door professionele lokale stropers. In
  een enkel geval worden stropers vanuit het westen gestuurd om in
  samenwerking met enkele lokale inwoners hun roofwerk te verrichten.
  Daarbij worden de nauwkeurig omschreven wensen van de klanten uit
  het westen goed in het oog gehouden. Stropers kunnen individueel
  werken (free-lancers) of in vaste dienst zijn van
  groothandelsmaatschappijen die op wereldschaal dieren en planten
  legaal n illegaal exporteren. Na de vangst moet het transport
  binnen de grenzen van het exporterende land naar het vliegveld of
  haven worden geregeld en een opslagplaats worden ingericht. Deze
  opslagplaatsen worden ook wel kweekstations of breeding farms
  genoemd. Daarin worden bijzondere soorten dieren en planten gefokt
  en gekweekt met behulp van gestroopte exemplaren. De dieren en
  planten worden er tijdelijk gevangen gezet respectievelijk
  opgeslagen tot het vervoer per vliegtuig naar andere landen is
  geregeld. Zo’n vlucht is pas voordelig wanneer veel dieren tegelijk
  kunnen worden getransporteerd en wanneer deze lading kan worden
  vermengd met legale zendingen.

  Voor de export van de flora en fauna die op de CITES-lijsten
  voorkomen, zijn vergunningen nodig. Deze vergunningen worden
  meestal via corrupte ambtenaren en politici (tot op het niveau van
  regeringen) verkregen. Hun participatie is cruciaal voor de
  illegale handel, omdat zij zorgen voor contacten met verkopers en
  voor valse of vervalste documenten. In sommige landen is de export,
  ondanks het CITES-verdrag, van grote betekenis voor de economie. Zo
  wordt beweerd dat de derde bron van inkomsten van Venezuela (na
  olie en voedsel) de export van exotische dieren is.

  2. Het transport. Het transporteren van dieren moet snel
  geschieden. Het meest gebruikelijke vervoermiddel voor dieren is
  daarom het vliegtuig. Handelaren gaan uiterst onzorgvuldig en
  slordig met de dieren en planten om. Deze slordigheid, die ook de
  AID tijdens zijn controles aantreft, is opmerkelijk aangezien de te
  behalen winst direct afhankelijk is van het levend kunnen afleveren
  van de dieren. Winstmaximalisatie blijkt dus geen rol te spelen in
  de internationale handel. De omstandigheden tijdens het
  transporteren zijn vaak zo erbarmelijk (zonder drinken en eten, op
  elkaar gepakt, met temperaturen varirend van heel koud tot zeer
  heet) dat de meeste dieren onderweg al sterven. Dit
  sterftepercentage kan oplopen tot soms wel 70%. De
  luchtvaartmaatschappijen hebben om de sterfte onderweg tegen te
  gaan allerlei maatregelen ingevoerd ter bescherming van de dieren
  (of vluchten met levende dieren soms helemaal stopgezet). Het
  gevolg hiervan is wel dat tegenwoordig chartervluchten worden
  gebruikt voor deze smokkel en dat gewone lijnvluchten worden door
  de handelaren gemeden.

  De scheepvaart (containers) en de post worden ingeschakeld
  wanneer het vervoer niet snel hoeft te verlopen. Dit is het geval
  bij dode dieren, pelzen, planten en bij sommige dieren die lang
  zonder drinken en voedsel kunnen.

  3. De import. In vroeger tijden was het houden van
  exotische dieren en planten voorbehouden aan de rijken.
  Tegenwoordig kunnen veel meer mensen zich de aanschaf daarvan
  permitteren. De vraag is om deze reden de
  laatste jaren wereldwijd flink toegenomen. De uiteindelijke
  afnemers van illegaal verhandelde en bedreigde dier- en
  plantsoorten zijn particuliere burgers die al dan niet in
  verenigingsverband er een hobby van maken dergelijke dieren en
  planten te houden. Ook verzamelaars van dode exemplaren kunnen tot
  de afnemers worden gerekend. Beide groepen klanten zijn bereid
  forse prijzen te betalen voor hun hobby. Hoewel de kennis van deze
  groep afnemers over (de verzorging van) exotische dieren door goede
  informatie in tijdschriften van verenigingen en hobbyclubs steeds
  beter wordt, gaan veel dieren binnen korte tijd na aankomst dood.
  Door verkeerde klimatologische omstandigheden, een te kleine
  behuizing, infectieziekten, stress of verkeerde verzorging sterven
  de meeste gemporteerde dieren binnen een jaar. Daardoor wordt, hoe
  wreed het ook mag klinken, de vraag naar deze dieren gestimuleerd.
  Afnemers denken toevallig een slecht exemplaar te hebben gekocht en
  bestellen een nieuw dier bij de handelaren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken