• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Korpsleiding

  3.3 Korpsleiding

  In het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden werd kritiek uitgeoefend op de rol van de
  korpsleiding met betrekking tot de opsporing. De korpsleiding had
  te weinig betrokkenheid bij de opsporing en de recherche en er werd
  relatief weinig aandacht besteed aan dit organisatieonderdeel. In
  dit onderzoek is dan ook aandacht besteed aan de rol van de
  korpsleiding.

  Welke rol spelen de leden van de korpsleiding ten aanzien van de
  kwaliteit van hun recherche? Belemmeren verstoorde verhoudingen aan
  de top van de politie de opsporing nog?

  Bij korpsen is de verantwoordelijkheid voor de
  rechercheactiviteiten binnen de korpsleiding meestal aan
  één persoon toebedeeld. In Rotterdam-Rijnmond houdt
  de directeur justitiële bedrijfsvoering zich bezig met de
  rechercheactiviteiten. Hij laat zich informeren door de chef van de
  Regionale recherchedienst die verantwoordelijk is voor de
  dagelijkse aansturing van de recherche. Door de wisselingen in de
  korpsleiding is de invloed de afgelopen jaren beperkt gebleven.

  Bij de kleinere korpsen is de verantwoordelijkheid voor de
  recherche niet aan een afzonderlijke functionaris toebedeeld, maar
  in portefeuille gegeven aan een lid van de korpsleiding. In het
  korps Limburg-Zuid bijvoorbeeld vormen de korpschef en de
  plaatsvervangende korpschef de korpsleiding en is voor de
  portefeuilleverdeling gekozen om de overhead te beperken. De
  plaatsvervangend korpschef vervult daarmee de functie van
  recherchechef. De plv. korpschef c.q. recherchechef geeft zijn
  functie met name invulling door het contact met de divisiechef
  Regionale Recherche en de vier districtschefs. De invloed van de
  korpsleiding op de dagelijkse praktijk is in Limburg-Zuid beperkt.
  Dat heeft onder andere te maken met de voorkeur van de korpsleiding
  om de recherchecapaciteit aan de districten en basiseenheden toe te
  delen en de geringe waarde die het toekent aan een afzonderlijk
  regionaal recherche-onderdeel. Daarmee heeft de korpsleiding de
  recherche in feite zelf buiten haar directe invloedssfeer
  geplaatst. Ook in Midden en West Brabant bestaat de korpsleiding
  uit twee personen. Door de wisselingen in de korpsleiding is ook in
  deze regio de invloed beperkt gebleven. Er wordt veel gedelegeerd
  aan de divisiechef Recherche. Na de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden is de belangstelling van
  de korpschefs voor de opsporing toegenomen. Mede onder invloed van
  de incidenten is in sommige regio’s, bijvoorbeeld Kennemerland,
  sprake van een directe betrokkenheid van de korpsleiding. De
  betrokkenheid van de korpsleiding is mede afhankelijk van de
  achtergronden van de personen (ervaring en affiniteit met
  recherche). Het overgrote deel van de korpschefs heeft geen of
  weinig recherche-ervaring. Het is nog steeds niet bevorderlijk voor
  het carrièreperspectief binnen de politie om binnen de
  recherche actief te zijn. Bij deze kritische kanttekeningen dient
  wel aangetekend te worden dat de prioriteiten binnen het
  politiewerk voortdurend veranderen. De afgelopen periode heeft de
  handhaving van de openbare orde, en met name het tegen gaan van
  «zinloos geweld», veel aandacht opgeëist bij de
  korpsen. Hierdoor komt het voor dat andere prioriteiten dan de
  georganiseerde criminaliteit voorrang krijgen.

  De betrokkenheid van de korpsleiding bij de recherche is mede
  afhankelijk van de omvang van het korps. Bij grotere korpsen is aan
  een van de afzonderlijke leden van de korpsleiding de recherche
  toebedeeld, terwijl in kleinere korpsen het een onderdeel is van
  het takenpakket van de korpschef of zijn vervanger. De
  belangstelling van korpschefs is na de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden toegenomen. De
  recherchechef in de korpsleiding heeft meestal een totaaloverzicht
  van de rechercheprocessen in de regio. In sommige gevallen bemoeit
  de recherchechef in de korpsleiding zich intensief en operationeel
  met bepaalde opsporingsonderzoeken. De divisiechef recherche heeft
  veelal een meer gedetailleerd overzicht van de
  recherche-onderzoeken en de onderzoeksmethoden. In nagenoeg alle
  regio’s is sprake van een integratie van de verschillende
  recherche-onderdelen. Er bestaan geen geheime eenheden meer
  waarover een divisiechef geen controle heeft.

  vorige    volgende    inhoud