• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Criminele inlichtingendienst

  3.4 Criminele inlichtingendiensten

  De criminele inlichtingendiensten (CID-en) vormen een
  belangrijke schakel in de organisatie van de opsporing. Het
  verzamelen van criminele informatie, bijvoorbeeld door middel van
  contacten van informanten, wordt sinds de jaren zeventig door
  aparte criminele inlichtingendiensten binnen de politie verricht.
  In het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden is veel aandacht besteed aan dit onderdeel.
  Hieruit bleek dat er geen wettelijke basis was voor de CID-en en
  dat de diversiteit aan organisatievormen en werkwijzen van de CID
  en in het land aanzienlijk was. (Kamerstuk 24 072, nr. 14,
  1995-1996, functioneren van de CID-en.

  De commissie heeft in de verschillende deelonderzoeken specifiek
  aandacht besteed aan de rol van de CID-en in de huidige praktijk
  van de opsporing. Op basis van de beslispunten van de Kamer heeft
  de commissie de volgende onderzoeksvragen geselecteerd:

  a. Welke gegevens verzamelt de CID? Betreft de
  gegevensverzameling

  door de CID vooral gegevens ten behoeve van de opsporing van

  georganiseerde en organisatiecriminaliteit? Richt de
  gegevens

  verzameling van de CID zich ook op andere vormen van
  criminaliteit

  zoals fraude en milieudelicten?

  b. Wie worden als CID-subject geregistreerd? Op welke personen
  richt de

  CID haar onderzoek? Hoe staat het met de opschoning van de

  CID-registers? Worden alle CID-subjecten bij de NCID
  geregistreerd?

  c. Hoe is de CID op dit moment georganiseerd? Functioneert de
  CID

  binnen de algemene recherche onder verantwoordelijkheid van
  de

  recherchechef? Hoe functioneert de integratie van de CID in
  de

  tactische recherche?

  d. Worden ingeschreven informanten slechts gerund door de
  CID?

  Worden informanten die ten behoeve van andere politieregio’s
  worden

  gerund, aan die regio overgedragen? Kunnen
  opsporingsambtenaren

  als informant worden ingeschreven?

  In de eerste paragraaf komt de taak en de organisatie van de
  CID-en aan bod. Vervolgens besteedt de commissie aandacht aan de
  praktijk van het

  3.4.1 Taak criminele inlichtingendiensten

  De taak van de criminele inlichtingendiensten wordt in twee
  regelingen omschreven. In het Besluit beheer regionale
  politiekorpsen (28 maart 1994) wordt in artikel 4 bepaald dat een
  regionaal politiekorps beschikt over een criminele
  inlichtingendienst die gegevens inwint, uitwisselt en verwerkt ten
  behoeve van het voorkomen en opsporen van misdrijven die gezien hun
  ernst, frequentie of het georganiseerd verband waarin ze worden
  gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. in het
  tweede lid van dit artikel staat dat de betreffende ministers
  regels geven over de organisatie en de werkzaamheden van de
  regionale criminele inlichtingendiensten. De regels zijn neergelegd
  in de CID-regeling van 1995. Conform artikel 2 van de regeling
  heeft de criminele inlichtingendienst tot taak het bevorderen
  van:

  a. de opsporing van misdrijven, die gezien hun ernst of
  frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden
  gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken;

  b. de opsporing van natuurlijke er) rechtspersonen die zich aan
  deze misdrijven schuldig maken of hebben gemaakt;

  c. het voorkomen van dergelijke misdrijven;

  d. het inwinnen van gegevens omtrent de financiële situatie
  van de natuurlijke en rechtspersonen, bedoeld in onderdeel b.

  De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft
  in een aanbeveling neergelegd dat de taken en bevoegdheden, in de
  zin van het specifieke werkterrein, van de CID expliciet wettelijk
  genormeerd dient te worden. De bestaande regelingen over de
  werkwijze en inrichting van de CID zijn echter op dit onderwerp
  niet aangepast. Paradoxaal genoeg is het tijdens de enquête
  meest bekritiseerde organisatie-onderdeel na de
  enquêteperiode door de wetgever tot op heden vrijwel
  ongemoeid gelaten. In de wetsvoorstellen die na de enquête
  zijn ingediend is het werkterrein van de CID niet expliciet
  opgenomen.

  In de derde voortgangsrapportage van de departementale werkgroep
  Implementatie parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden wordt gemeld dat inmiddels een ontwerp voor de
  aanpassing van het Besluit beheer regionale politiekorpsen in
  consultatie is gegeven. In het ontwerp Besluit beheer regionale
  politiekorpsen zou de aansturing, organisatie en
  verantwoordelijkheid met betrekking tot alle activiteiten die
  binnen een regionaal politiekorps op het gebied van de recherche
  worden verricht worden geregeld. Volgens de voortgangsrapportage
  zou aldus in het nieuwe Besluit beheer regionale politiekorpsen de
  eenheid Bijzondere recherche-informatie, die is belast met de taak
  van de huidige CID, zijn geregeld. De eenheid Bijzondere
  recherche-informatie vormt onderdeel van de recherchefunctie van
  een regiokorps en valt onder de verantwoordelijkheid van de
  recherchechef. In het ontwerp Besluit beheer regionale
  politiekorpsen wordt het huidige artikel 4 waarin is vastgelegd dat
  ieder regionaal politiekorps beschikt over een regionale criminele
  inlichtingendienst, vernummerd tot artikel 4a, doch inhoudelijk
  niet gewijzigd. In een nieuw artikel 5 wordt een nieuwe eenheid
  Bijzondere recherche-informatie geïntroduceerd. Deze eenheid
  heeft tot taak het, ten behoeve van de recherchefunctie, verzamelen
  en verwerken van gegevens die noodzakelijk zijn voor de opsporing
  van misdrijven als bedoeld in artikel 1 onderdeel k van het
  wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de politieregisters.
  Voorts blijkt dat het ontwerp slechts een kaderregeling betreft. De
  aansturing, organisatie en taakuitvoering worden niet benoemd. De
  invulling van de recherchefunctie wordt, ex het voorgestelde nieuwe
  artikel 4, opgedragen aan de regiokorpsen zelf Wel geeft het
  ontwerp aan dat de betreffende ministers additionele regels kunnen
  geven over het beheer, inrichting, taken en werkwijze.

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  schrijft in de Nota van toelichting dat vanwege het algemene belang
  van landelijke uniformiteit in de taakuitvoering op het gebied van
  de recherchefunctie de nadere regeling in dit besluit wenselijk
  wordt geacht. De commissie realiseert zich dat het hier een ontwerp
  Besluit beheer regionale politiekorpsen betreft, dat nog
  (ingrijpend) kan veranderen, maar vooralsnog vermag zij niet in te
  zien hoe dit besluit de gewenste uniformiteit in de taakuitvoering
  van de recherche zonder nadere regelgeving zal bewerkstelligen.

  Duidelijkheid over de taak van de CID is echter wel nodig. Uit
  diverse gesprekken die de commissie heeft gevoerd blijkt dat er
  verschillende opvattingen zijn over de functie van de CID binnen de
  totale opsporing. In feite bestaan er twee stromingen ten aanzien
  van de functie van de CID. Enerzijds zou de taakstelling van de CID
  primair het runnen van informanten behelzen, waarbij alleen
  informatie afkomstig van informanten in het CID-register wordt
  opgeslagen. Er zijn politiekorpsen (bijvoorbeeld Haaglanden en
  Amsterdam) die de CID alleen maar gebruiken voor het runnen van
  informanten. Anderzijds wordt de CID beschouwd als onderdeel van de
  informatie-inwinning als primair proces binnen de opsporing. Dit
  impliceert dat de CID niet primair informanten runt, maar
  informatie uit de CID-registers, andere politieregisters, open en
  gesloten bronnen veredelt en analyseert. Uiteraard kan de CID
  daarbij niet geheel zonder informanten. Tot deze CiD-taak behoort
  ook het vervaardigen van criminaliteitsbeelden (zie tevens
  paragraaf 3.5.3).

  Veranderingen in de organisatie

  Een van de kritiekpunten van de enquêtecommissie was het
  autonome en afgescheiden karakter van de CID. Niemand binnen
  politie en OM had volledig zicht op het inhoudelijke functioneren
  van de CID. Ook in de organisatie van de CID binnen het korps was
  veel diversiteit. Met de «integratie» van de CID bij de
  tactische recherche had de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden voor ogen dat de tamelijk autonome positie die
  de CID ten opzichte van de tactische recherche en ook ten opzichte
  van de rechercheleiding had, zou worden ingeperkt. De CID zou deel
  moeten gaan uitmaken van de recherche in die zin dat tussen de CID
  en de tactische recherche afstemming gerealiseerd zou worden door
  een recherchechef die over beide diensten zeggenschap heeft. Met
  integratie werd uit de aard der zaak niet bedoeld dat de CID
  opgenomen zou worden in de tactische recherche en niet meer als
  afzonderlijk organisatie-onderdeel herkenbaar zou zijn, maar dat
  een recherchechef verantwoordelijk gemaakt zou worden voor de
  afstemming en informatie-overdracht van de CID ten opzichte van de
  tactische recherche. Na de enquêtecommissie hebben veel
  korpsen verandering aangebracht bij de CID. Door het ontbreken van
  normen ten aanzien van de organisatie van de CID, hebben deze
  veranderingen de verscheidenheid tussen de CID-en echter niet
  opgeheven. Voor wat betreft de organisatie van de CID bestaan
  grofweg twee varianten. Een variant waarbij de gehele CID op
  regionaal niveau is georganiseerd en de CID rechercheurs onder de
  directe verantwoordelijkheid van de RCID-chef werken. Dat zou een
  gecentraliseerde CID kunnen heten. Daarbij zijn de sturings- en
  controlemogelijkheden van de RCID-chef groter. Een andere
  organisatievorm is dat de CID formeel regionaal is georganiseerd,
  maar dat de CID-rechercheurs aan de verschillende districten binnen
  het regiokorps werken. De verantwoordelijke RCID-chef stuurt en
  begeleidt de rechercheurs in dat geval via een sous-chef CID bij de
  respectievelijke districten. In dat geval is de afstand tussen
  RCID-chef en de CID-rechercheurs groter, waardoor het lastiger is
  sturing en controle uitte oefenen. Bij deze tweede,
  gedecentraliseerde organisatievorm komt het voor dat de
  districtschefs invloed hebben op de beleidsprioriteiten van de CID.
  In dit laatste geval dreigt het risico van een meer zelfstandiger
  optreden van de districtelijke CID, omdat de gezagslijn niet altijd
  eenduidig is.

  De regio Rotterdam-Rijnmond heeft gekozen voor een
  gecentraliseerde organisatie van de CID ondergebracht bij de
  Regionale recherchedienst (Regionale recherchedienst). Daarnaast
  heeft Rotterdam gekozen voor een strikte scheiding tussen het
  inwinnen van informatie, de uitwisseling van informatie en het
  beheer en verwerking van informatie. Voor de uitwisseling van
  informatie zijn speciale informatie-rechercheurs aangewezen. De
  centralisatie van de CID in Rotterdam is zeker niet onomstreden. De
  discussie over de rol van de informatierechercheur en de vergaande
  centralisering heeft ertoe geleid dat de formele discussie over de
  reorganisatie van de RCID nog steeds niet is afgerond. Sommige
  CID-runners spreken hun angst uit over de centralisatie van de CID.
  Zij zijn bang dat er op centraal niveau alleen nog aandacht zal
  zijn voor georganiseerde criminaliteit. In het jaarverslag van de
  RCID van 1998 wordt ook gewezen op de verlammende werking van het
  uitblijven van de formele goedkeuring. Regiobreed zijn er ongeveer
  12 CID-medewerkers naar een andere plek vertrokken. De voortdurende
  onzekerheid is merkbaar binnen de RCID-organisatie.

  In Limburg-Zuid is de RCID decentraal georganiseerd. Formeel is
  er wel sprake van een regionale CID, maar in de praktijk wordt de
  CID-functie op districtsniveau uitgeoefend. De CID-rechercheurs
  geven aan dat ook de werkwijzen tussen de districten verschillend
  zijn. De decentrale positionering van de CID sluit aan bij de
  overheersende opvatting van de korpsleiding en bestuur om de
  recherche zo dicht mogelijk bij de lokale politiezorg te
  organiseren. De organisatie van de CID is door de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden nauwelijks veranderd.

  De regio Midden- en West-Brabant neemt een tussenpositie in. De
  RCID bestaat uit 32 rechercheurs die worden aangestuurd door 3
  operationele chefs. Met de in gang gezette reorganisatie is het de
  bedoeling de CID onder te brengen in de divisie Recherche. Vanaf
  dat moment zal de CID onder eenhoofdige leiding staan.

  Het voordeel van een gecentraliseerde CID is dat het beter
  mogelijk is om een goede informatiepositie ten aanzien van
  specifieke onderdelen van de georganiseerde criminaliteit op te
  bouwen. Een voordeel dat voor een gedecentraliseerde CID wordt
  aangedragen, is dat de CID-rechercheurs contact met en inzicht
  houden op de praktijk in de districten en basiseenheden binnen de
  regio. In alle gevallen is de rol van de verantwoordelijke
  RCID-chef ten opzichte van de rechercheleiding van groot belang.
  Als ondanks de meer of minder regionaal c.q. centraal
  georganiseerde organisatievorm, de recherchechef geen zorg draagt
  voor afstemming tussen CID en tactische recherche, dreigt alsnog
  een meer autonome positie van de CID binnen het
  opsporingsapparaat.

  Raad van advies voor de CID

  Sinds 1995 vervult de Raad van advies voor de CID formeel een
  begeleidende en adviserende rol ten aanzien van de organisatie en
  het functioneren van de CID-en. Tot 1993 werden deze taken
  uitgevoerd door de Begeleidingscommissie CID (De
  Begeleidingscommissie CID is bij beschikking van 27 augustus 1987
  ingesteld en zou haar werkzaamheden in 1990 hebben moeten
  beëindigen (artikel 11 onder b instellingsbeschikking). Op
  verzoek van de politieministers heeft de commissie haar werkzaam_
  heden voortgezet tot 1 april 1993. De Begeleidingscommisie CID had
  tot taak om de samenwerking op het gebied van de Criminele
  inlichtingen te begeleiden, te bevorderen en voorts te adviseren
  omtrent verdere ontwikkelingen op het gebied van de criminele
  inlichtingen (CID-regeling 29 mei 1986). De Begeleidingscommissie
  heeft over een groot aantal onderwerpen adviezen uitgebracht).

  Na een periode van bijna twee jaar na de opheffing van de
  Begeleidingscommissie CID hebben de politieministers een permanente
  Raad van advies voor de CID ingesteld (februari 1995), onder
  voorzitterschap van de toenmalige hoofdofficier van justitie te
  ‘s-Gravenhage (lnstellingsbeschikking van 15 februari 1995, Stct.
  1995, 46). Deze Raad heeft tot taak de ministers van Binnenlandse
  Zaken en Justitie gevraagd en ongevraagd te adviseren over
  aangelegenheden die direct of indirect betrekking hebben de
  werkzaamheden van de CID-en. De advisering zal zich in het
  bijzonder richten op:

  – het bevorderen van de samenwerking tussen de CID-en

  – de bruikbaarheid van de CID-regeling 1995 en de totstandkoming
  van de overige CID-regelingen, waaronder die van het KLPD en de
  BOD-en;»

  – de mogelijke consequenties van nieuwe wet- en regelgeving voor
  CID-en;

  – verbetering van de opleiding van CID-functionarissen waarbij
  speciale aandacht dient te worden besteed aan de opleiding van de
  CID-chefs en CID-officieren alsmede van de CID functionarissen bij
  de BOD-en;

  – verbetering van de recherche-informatiestructuur door
  gebruikmaking van de bestaande (eventueel uit te bereiden)
  CID-structuur van en naar de regionale korpsen en de nationale en
  internationale informatieniveaus;

  – verbetering van de automatiseringsomgeving waarbinnen deze
  informatiestromen plaats vinden; de wenselijk geachte aansluiting
  bij de recherche-informatiestructuur van de regionale
  politiekorpsen door recherche-informatiebehandelende onderdelen van
  de BOD-en;

  – verbetering van de recherche-informatiestructuren van en naar
  regionaal, nationaal en internationaal niveau in relatie tot de
  regionale kernteams;

  – de totstandkoming van een regeling betreffende de recherche
  informatie uitwisseling tussen de nationale CID, die is
  ondergebracht bij de divisie CRI, en Europol.

  De Raad van advies heeft echter vanaf haar oprichting in 1995
  tot op heden op geen van deze terreinen advies gegeven aan de
  minister., Dit houdt onder ander verband met de brief van 13
  december 1996 van de voorzitter van de Raad aan de minister van
  Justitie waarin aan de minister in overweging wordt gegeven de Raad
  op te heffen. De minister besloot echter de Raad niet op te heffen
  (brief d.d. 6 oktober 1997). De minister benadrukte de adviesrol
  van de Raad bij de nieuwe wetgeving, organisatorische inbedding en
  nieuwe taken van de CID-en. De toenmalige voorzitter heeft de
  minister op 21 april 1998 verzocht ontheven te mogen worden van
  zijn voorzitterschap. Sinds medio 1998 is er een nieuwe voorzitter.
  Daarmee zijn de werkzaamheden van de Raad weer opgepakt. De Raad is
  vanaf 1995 tot op heden in totaal slechts 5 keer bij elkaar geweest
  en heeft 1 advies uitgebracht (op verzoek van de minister van
  Justitie over de nieuwe Wet op de politieregisters). In de praktijk
  heeft de Raad van advies de functie van de toenmalige
  Begeleidingscommissie CID gedurende 4 jaren niet overgenomen.
  Vastgesteld kan worden dat een adviesorgaan met een uitgebreide
  taakstelling op een essentieel onderdeel van de politie, namelijk
  de CID, in een belangrijke periode vrijwel geen gevolg heeft
  gegeven aan de uitvoering van haar taken.

  CID-informatie

  Het starten van een onderzoek is mede afhankelijk van de
  beschikbare CID-informatie. De rol van de CID in tactische
  onderzoeken is sterk afhankelijk van de informatiepositie binnen
  bepaalde groeperingen. Uit het onderzoek van de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden is gebleken dat de CID
  zich vooral richt op het klassieke criminele milieu, waarbij de
  drugshandel nog steeds het belangrijkste aandachtsgebied vormt.
  Hier lijkt weinig verandering in te zijn gekomen. De aandacht van
  de CID gaat vooral uit naar verdovende middelen. De CID slaagt er
  nauwelijks in om informatie-posities te verkrijgen op het gebied
  van onderwerpen als fraude en milieu.

  In Midden- en West Brabant heeft CID-informatie vooral
  betrekking op de handel in verdovende middelen (circa zestig
  procent). De overige informatie richt zich op zware delicten als
  overvallen en wapenhandel. Ook in Limburg-Zuid blijkt het lastig
  de

  CID-informatie te laten verzamelen die aansluit bij de
  korpsprioriteiten. De meeste CID rechercheurs hebben hun eigen
  netwerk. Ze werken uit zichzelf voornamelijk op het verzamelen van
  informatie over de verdovende middelen. De divisiechef en de
  korpsleiding zouden graag zien dat de CID-rechercheurs afstappen
  van de klassieke attitude en van het topic verdovende middelen, en
  hun onderzoeksactiviteiten meer gaan richten op prioriteiten die
  korpsbreed zijn gesteld. Het effectief weerwoord van de oude
  CID-rechercheurs is echter dat de beleidsprioriteiten sneller
  wijzigen dan zij aan nieuwe informatieposities kunnen werven. Het
  onderhouden van het vaste informantenbestand van de CID weerhoudt
  hen ook in praktische zin van het aanboren van nieuwe informanten
  op nieuwe onderwerpen.

  Bij de CID-en gaat de aandacht primair uit naar de criminaliteit
  rond verdovende middelen. Er wordt wel geprobeerd op fraude en
  milieu inlichtingen in te winnen maar dit gaat nog moeizaam. Veelal
  heeft men hier te maken met een ander type informanten namelijk
  mensen die zich niet zelf met criminaliteit bezig houden. Om deze
  mensen te spreken te krijgen moeten andere netwerken worden
  benaderd. Voor zover de CID-en op deze terreinen wat boven water
  halen wordt er door de tactische recherche weinig mee gedaan.
  Vernieuwing van de aandachtsgebieden en de informanten van de CID
  krijgt kortom op papier de nodige aandacht, maar komt in de
  praktijk nog weinig voor. Wel is er in toenemende mate aandacht
  voor mensensmokkel.

  Registers: vastlegging gegevens

  De CID voert voor het opslaan en verwerken van CID-informatie
  verschillende administraties. Deze administraties betreffen de
  informantendossiers, de journaals, CID-informatierapporten
  (zogenaamde 4×4-tjes), het «grijze-veld»-register en
  het CID-register. De regels voor het
  «grijzeveld»-register en het CID-register zullen op
  korte termijn worden gewijzigd. Na de inwerkingtreding van het
  wetsvoorstel Wijziging Politieregisters zullen deze registers
  worden vervangen door een voorlopig register en een register zware
  criminaliteit. De reden voor de naamsverandering is dat de
  benamingen voortaan aansluiten bij het doel van het register. De
  naam van het register wordt aldus losgekoppeld van het
  politieonderdeel dat het register bijhoudt. In de periode na de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden is
  nadrukkelijk aandacht besteed aan de omgang van de CID met de
  registers. Naar het oordeel van de enquêtecommissie blijkt
  CID-informatie in de praktijk vaak een ongeregelde verzameling
  informatie. Het grote aantal ingeschreven CID-subjecten en
  «grijze-veld»subjecten doet vermoeden dat veel personen
  onterecht zijn ingeschreven. Na de inwerkingtreding van de nieuwe
  Wet op de politieregisters zal informatie pas mogen worden
  opgeslagen als het betrekking heeft op zware georganiseerde
  criminaliteit of op misdrijven waarop naar de wettelijke
  omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld.
  Tevens zal in deze registers informatie mogen worden opgeslagen die
  betrekking heeft op bij algemene maatregel van bestuur te
  omschrijven misdrijven. Tot op heden is niet duidelijk welke
  misdrijven bij algemene maatregel van bestuur zullen worden
  aangewezen. Er bestaat in de praktijk nog veel onduidelijkheid over
  welke informatie in het vervolg mag worden opgeslagen. Uit
  gesprekken komt naar voren dat de vrees bestaat dat veel informatie
  over ernstige (midden)criminaliteit niet meer mag worden
  opgeslagen. Registerbeheerders stellen dat incidentele
  CID-informatie over middencriminaliteit door de wijziging van de
  Wet op de politieregisters niet meer kan worden opgeslagen en
  daarmee verloren zou gaan. Over het algemeen stellen RCID-chefs
  zich op het standpunt dat informatie hierover niet eerder wordt
  weggegooid dan wanneer het zeker is dat het ook moet c.q. volgens
  de nieuwe Wet op de politieregisters onvermijdelijk is. Laten
  regiokorpsen een grote terughoudendheid zien waar het gaat om
  informatie uit de registers te halen, als het gaat om de schoning
  van het register met betrekking tot de CID-subjecten is al wel een
  grote vooruitgang geboekt. Deze vooruitgang is zichtbaar bij de
  verwijsindex natuurlijke personen (CIDSI) van de afdeling Nationaal
  inzicht van de CRI. Deze verwijzingsindex is nu een actueel
  geschoond bestand. Vanaf 1996 is het aantal records waarin
  CID-subjecten is opgenomen alsmede het aantal unieke CID-subjecten
  natuurlijke personen gedaald. In 1998 heeft deze dalende tendens
  zich doorgezet. Het totaal aantal records is gedaald van 64 571 in
  het jaar 1996 naar 50 756 in het jaar 1998. Het aantal subjecten
  geeft hetzelfde beeld. Van 45 568 CID-subjecten in het jaar 1996
  naar 33 677 CID-subjecten in 1998. Als belangrijkste reden voor
  deze daling wordt gezien dat de politieregio’s over het algemeen
  beter en meer zijn gaan schonen. Het aantal grijze veld subjecten
  blijft over de afgelopen jaren ongeveer gelijk. Er is een daling te
  constateren van 11 747 in het jaar 1996 tot 10 045 in het jaar
  1997. Maar in het jaar 1998 is het aantal
  «grijzevelders» weer toegenomen tot 11 890. Deze
  toename wordt toegeschreven aan een aantal regio’s die hun grijze
  veldregisters niet goed op orde hadden. Deze regio’s zijn inmiddels
  aangeschreven.

  De heer Rouvoet: Geldt dat ook voor de informatie die bij
  schoning eigenlijk moet verdwijnen of verdwijnt die informatie in
  het bedrijfsprocessysteem?

  De heer Enders (chef CID, regiopolitie Midden- en West-Brabant):
  Nee, wat geschoond moet worden, wordt geschoond, dat gaat
  eruit.

  De heer Rouvoet: Ook als het om informatie gaat waarvoor u in
  een later stadium best wel eens belangstelling zou kunnen hebben?
  Bent u die informatie dan helemaal kwijt?

  De heer Enders: Op dit moment is dat zo: als er geschoond moet
  worden, wordt er geschoond. Ik weet dat er CID’s zijn die
  vooruitlopen op de regeling en die er inmiddels achter zijn dat zij
  te veel geschoond hebben en meer hadden mogen behouden. Enkele
  CID’s wachten dus rustig op de regelgeving. (Verslag
  Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  vorige    volgende    inhoud