• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Tactische recherche

  3.5 Tactische recherche

  De tactische recherche verzamelt informatie over strafbare
  feiten en personen die verdacht zijn. Deze rechercheurs hebben als
  taak bewijsmateriaal aan te leveren voor concrete strafzaken. In
  het onderzoek van de commissie is de tactische recherche eveneens
  onderwerp van onderzoek geweest. Daarbij ging de primaire aandacht
  uit naar de organisatie van de tactische recherche en naar de vraag
  in hoeverre er bijzondere opsporingsmethoden werden gebruikt. De
  commissie heeft de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd:

  a. Hoe is de tactische recherche op dit moment georganiseerd? Op
  welke wijze vindt de selectie van onderzoeken plaats? Welke
  opsporingsmethoden worden door de tactische recherche gebruikt?

  b. Hoe zijn de ondersteunende diensten op dit moment
  georganiseerd? Welke activiteiten voeren deze ondersteunende
  diensten op dit moment uit? Zijn zij onderdeel van de centrale
  recherchedienst in de regio? Opereren zij onder directe
  verantwoordelijkheid van de recherchechef en onder gezag van de
  recherche-officier en de betrokken zaaksofficier?

  In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de organisatie van
  de tactische recherche in de verschillende regio’s. Vervolgens
  staat de selectie van onderzoeken en de gebruikte
  opsporingsmethoden centraal. Tot slot gaat de commissie in op de
  inzet van de verschillende ondersteunende diensten.

  3.5.1 Organisatie tactische recherche

  In de door de commissie onderzochte regio’s was de tactische
  recherche in het algemeen over drie niveaus verdeeld: de
  basiseenheden voor de veel voorkomende criminaliteit, de districten
  voor de lokaal ernstige of middencriminaliteit en de regio voor de
  zware, georganiseerde criminaliteit. De benamingen voor de
  regionale eenheden liepen uiteen: de Regionale recherchedienst in
  Rotterdam, de Divisie georganiseerde criminaliteit (vanaf 1 januari
  2000 de Divisie recherche) in Midden en West Brabant en de divisie
  Regionale recherche in LimburgZuid. In de afgelopen jaren heeft men
  gestreefd naar een regionale recherche waarin zowel de tactische
  recherche als de ondersteunende diensten zijn vertegenwoordigd.
  Deze reorganisatie is in alle regio’s nog aan de gang, waarbij er
  duidelijke verschillen zijn in het tempo en de voortgang van deze
  integratie.

  In Rotterdam is de Regionale recherchedienst opgebouwd aan de
  hand van drie

  eenheden: twee uitvoerende eenheden (kernteam en het regionaal
  recherche team) en

  een ondersteunende eenheid. Op dit moment wordt de Regionale
  recherchedienst

  gereorganiseerd om de tactische recherche en de ondersteunende
  diensten te integreren. In de praktijk bestaat er al een vierde
  unit, maar formeel is de reorganisatie nog niet afgerond. In deze
  vierde unit worden alle ondersteunende diensten (RCID, OT AT
  tapkamer, PIT) ondergebracht.

  Bij de reorganisatie in Midden en West Brabant 1993 is de
  recherchefunctie onderverdeeld in: zware georganiseerde
  criminaliteit en organisatiecriminaliteit, (boven) lokaal ernstige
  criminaliteit, en veel voorkomende criminaliteit. De divisie richt
  zich vooral op de eerste criminaliteitsvorm. De vier districten en
  de dertig basisteams dienen de overige twee vormen op te pakken. De
  taakstelling van de divisie is tweeledig. Ten eerste zelfstandig
  haar recherchetaak uitvoeren. Ten tweede ondersteunend, adviserend
  en coördinerend optreden naar districten en teams in de
  regio.

  In Limburg-Zuid heeft de organisatie van de tactische recherche
  de minste veranderingen ondergaan. De tactische recherche op
  divisieniveau bestaat uit twee teams van 8 man. De twee teams
  vormen de afdeling Georganiseerde criminaliteit binnen de divisie
  Regionale recherche. Deze regionale recherche verricht in totaal
  ongeveer 8 onderzoeken per jaar De onderzoeken van de divisie
  richten zich op georganiseerde criminaliteit en op het midden en
  klein «bedrijf». Het criterium is dat deze zaken
  gemiddeld 1 jaar duren. De chef van de afdeling Georganiseerde
  criminaliteit is belast met de dagelijkse leiding van de regionale
  recherche.

  De organisatie van de tactische recherche op het niveau van de
  districten en de basiseenheden is in alle regio’s nagenoeg gelijk.
  Op de districten worden ad-hoc rechercheteams geformeerd voor de
  aanpak van midden criminaliteit, ofwel criminaliteit die de
  basiseenheden overstijgt. Deze organisatie van de tactische
  recherche kan echter wel problemen geven in de aansturing. In de
  meeste regio’s hebben zowel de divisiechef als de districtschef
  zeggenschap over de rechercheactiviteiten. Dit leidt in sommige
  gevallen tot onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling
  tussen beide functionarissen.

  Onderzoeken

  De tactische recherche verricht veelal op projectbasis
  opsporingsonderzoek in concrete zaken. Hiervoor worden rechercheurs
  in speciale projectteams bij elkaar gebracht. In het geval van
  opsporingsonderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit gaat het
  steeds om uitgebreidere teams of units die zich richten op een
  bepaalde groepering. Dergelijke onderzoeken zijn over het algemeen
  omvangrijk en langdurig. Regionale recherchediensten verrichten per
  jaar dan ook niet meer dan enkele onderzoeken. Ter illustratie
  heeft de Regionale recherchedienst in Rotterdam-Rijnmond zich in
  1999 ten doel gesteld 11 opsporingsonderzoeken af te ronden. In
  Midden- en West-Brabant behandelt de divisie per jaar ongeveer 10
  tot 12 zaken.

  Selectie onderzoeken

  Voor de selectie van onderzoeken gebruiken de regio’s
  verschillende procedures. Sommige regio’s beschikken over een
  uitgebreid model op basis waarvan de selectie van onderzoeken wordt
  bepaald. Hoewel deze vorm van selectie zeer arbeidsintensief is,
  vormt hij wel de beste garantie voor een goede selectie.

  De regio Rotterdam-Rijnmond heeft, in samenspraak met de regio
  Haaglanden, een uitgebreid model ontwikkeld voor de selectie van
  onderzoeken. Op basis van weegfactoren, uitgewerkt in een checklist
  die bestaat uit vier stappen (herkenningsfactoren,
  gevalsbeschrijvingen, beleids- en inschattingsvariabelen benoemen,
  maatschappelijke schade inschatten) wordt de keuze voor het
  uitvoeren van bepaalde onderzoeken gerationaliseerd. Aan het
  managementteam worden door het bureau projectvoorbereiding
  scanrapportages aangeboden aan de hand waarvan beoordeeld wordt
  welke zaken worden aangepakt. Gebaseerd op de keuzen van het bureau
  projectvoorbereiding maakt het managementteam (bestaande uit de
  divisiechef en zijn plaatsvervanger, de drie unithoofden en de
  zwacri-officier van justitie) een eerste selectie. Na het besluit
  omtrent de keuze van onderzoeken wordt bezien wie en welke middelen
  nodig zijn.

  Wel kost de intensieve procedure veel tijd en capaciteit wat ten
  koste gaat van de operationele onderzoeken. De projectplannen
  kennen een zeer grote mate van gedetailleerdheid. Voor de andere
  regio’s is de situatie problematischer. Hier wordt de selectie van
  zaken vooral bepaald door de beschikbare capaciteit en de
  actualiteit. In dergelijke gevallen is het nauwelijks mogelijk tot
  een selectie te komen, omdat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor
  het uitvoeren van nieuwe onderzoeken.

  In Midden West Brabant wordt in het zogeheten Productie-overleg
  de prioriteiten vastgesteld met betrekking tot de selectie van
  onderzoeken. In de praktijk blijkt de rol van dit Productie-overleg
  beperkt en blijkt van echte prioritering geen sprake te zijn. Dit
  fenomeen doet zich ook voor in Limburg-Zuid. In de praktijk ervaren
  zowel de operationele chefs als de tactische recherche en de CID
  deze prioriteiten als onvoldoende selectief. Er worden steeds
  nieuwe prioriteiten gesteld, maar geen postprioriteiten benoemd. In
  feite is de praktijk van selectie datgene wat zich bij de CID, de
  basiseenheden en districten voordoet.

  Een ander punt is de relatie tussen de districten en de
  regionale recherche met betrekking tot het uitvoeren van specifieke
  onderzoeken. In sommige gevallen pakken districten zaken op die
  feitelijk bij de regionale recherchediensten uitgevoerd zouden
  moeten worden. Het kan ook voorkomen dat zaken die aan de divisie
  zijn aangereikt geen tactische gevolg hebben gekregen.

  Procedure voor inzet methoden

  De tactische recherche maakt in principe gebruik van alle
  opsporingsmethoden. In samenspraak met de zaaksofficier maakt de
  tactisch onderzoeksleider een projectplan voor een bepaald
  opsporingsonderzoek. In dit projectplan zijn verschillende zaken
  bij de aanvang van een onderzoek nader geregeld. Hoewel er geen
  vaste structuur bestaat voor deze projectplannen worden in de
  meeste plannen tevens voorstellen gedaan voor de te gebruiken
  opsporingsmethoden. Vrijwel alle onderzoeken beginnen met het
  afluisteren van telecommunicatie (tappen) en observatie. Deze
  opsporingsmethoden worden door de tactische recherche het meest
  gebruikt. Voor het gebruik van dergelijke methoden doet de
  tactische recherche een beroep op de ondersteunende diensten. In
  het vervolgtraject vindt uitgebreid overleg plaats tussen de
  zaaksofficier en de tactisch leider van het onderzoek. Over het
  algemeen stelt de tactische recherche een bepaalde
  opsporingsmethode voor, waarna de zaaksofficier de beslissing
  daartoe neemt of het eventueel doorgeleidt naar hogere openbaar
  ministerie-niveaus. In vrijwel alle gevallen volgt de officier het
  advies van de tactisch leider. Er is inmiddels sprake van een
  intensieve samenwerking tussen politie en openbaar ministerie bij
  de bepaling van de inzet van opsporingsmethoden. De enige reden
  voor een minder frequent overleg kan de geringe capaciteit van het
  openbaar ministerie zijn.

  De verslaglegging van het gebruik van deze methoden is
  tegenwoordig goed geregeld. De tactische recherche maakt – meer dan
  in het verleden verslagen van de werkzaamheden. Deze verslagen
  vinden niet altijd plaats in de vorm van processen-verbaal, maar
  ook in activiteitenjournaals van de verschillende rechercheteams.
  In de reorganisaties die binnen de tactische recherche hebben
  plaatsgevonden is veel aandacht besteed aan het registreren van
  alle opsporingshandelingen door de tactische recherche.

  De heer Rouvoet: Mijnheer Cloin, in 1996 komt de parlementaire
  enquêtecommissie met haar bevindingen en vervolgens wordt er
  gediscussieerd over vastlegging en verantwoording en over het
  strikter regelen van een aantal zaken. Aanbevelingen ter zake zijn
  door Kamer en kabinet overgenomen. Er is regelgeving in de maak. U
  bent recherchechef in het zuiden des lands. is er sinds de
  enquête op het punt van vastlegging al veel veranderd?

  De heer Cloin (chef Divisie recherche, regiopolitie Midden- en
  West-Brabant): Er is de laatste jaren nogal wat veranderd. Wij
  legden bij observaties de zaak eerst vast in een soort verslag
  waaruit wij konden putten als dit nodig was voor het
  proces-verbaal. De laatste jaren wordt elke waarneming door het
  observatieteam vastgelegd bij het proces-verbaal. Dat is een
  wezenlijk verschil. (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  In de meeste strafonderzoeken die de commissie heeft bestudeerd
  zijn methoden processen-verbaal opgenomen. In een methoden
  proces-verbaal zijn alle gebruikte opsporingsmethoden in een
  specifieke zaak weergeven. Dit methoden proces-verbaal is onderdeel
  van het zaaksdossier en wordt ook als zodanig voorgelegd aan de
  rechter. Het komt slechts zelden voor dat er geen processen-verbaal
  of journaals aan een zaaksdossier zijn toegevoegd.

  In de gesprekken met tactische rechercheurs kwamen verschillende
  problemen naar voren met betrekking tot het gebruik en het
  vastleggen van opsporingsmethoden:

  a. Bureaucratisering

  Volgens enkelen is het niet meer mogelijk iets buiten het papier
  om te doen. Deze toegenomen «bureaucratie» na de
  enquêtecommissie wordt door velen als een duidelijk knelpunt
  aangewezen. Bij de voorbereiding van een project moeten er allerlei
  onderliggende stukken overlegd worden aan de officier van justitie
  om toestemming te krijgen voor (het verlengen van) observatie of
  tappen. Bovendien is de toestemming vaak van korte duur. Wanneer er
  vervolgens niets gebeurt (op de tap bijvoorbeeld), dan is het
  moeilijk om redenen aan te geven om door te gaan. Sommige
  rechercheurs zien hier een probleem, omdat criminele groepen
  volgens hen alle reden hebben even «rust» in te bouwen
  (bijvoorbeeld wanneer ze een vermoeden hebben dat ze geobserveerd
  of getapt worden). Als voordeel van het vastleggen ziet men dat het
  nu gemakkelijker is zich achteraf te verantwoorden.

  b. Geloofwaardigheid

  De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft
  de geloofwaardigheid van de politie in de rechtszaal aangetast: de
  politiemensen worden niet meer op hun woord geloofd. Steeds vaker
  stellen advocaten van verdachten vraagtekens bij de integriteit van
  de opsporing in plaats van bij de rechtmatigheid van de toegepaste
  opsporingsmethoden. Er zijn voorbeelden waar meer dan 100 getuigen
  in een grote strafzaak voor de rechter worden gehoord.

  c. Onduidelijke begrippen/regels

  Er bestaat veel onduidelijkheid over de begrippen en de regels
  zoals die in het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden
  worden gehanteerd. Vooral over het onderscheid
  informant/infiltrant, het verbod op doorlaten en de mogelijkheden
  of onmogelijkheden van het verkennend onderzoek bestaan veel
  vragen. Zie hierover ook hoofdstuk 2.

  d. Vertrouwelijkheid

  De toename van het papierwerk en de eis om meer vast te leggen
  hebben ook gevolgen gehad voor de mogelijkheden lopende onderzoeken
  af te schermen. Bij elke zaak loopt men het risico dat informatie
  over lopende onderzoeken of informanten prijs moet geven. Hierdoor
  is de bereidheid van informanten en instellingen – bijvoorbeeld
  banken of internet providers – om mee te werken aan onderzoeken
  duidelijk afgenomen.

  Geen rol voor de hulpofficier van justitie

  Vanuit de gedachte «hoe zwaarder de inbreuk op
  grondrechten door het gebruik van een opsporingsmethode, hoe hoger
  de autoriteit die daar toestemming voor moet geven» kan het
  mogelijk en wenselijk zijn om bij geringe inbreuken of in
  spoedeisende gevallen een voorziening te treffen binnen de
  politieorganisatie zelf. In het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsbevoegdheden is bij de inzet van genoemde methoden geen
  rol weggelegd voor de hulpofficier «nieuwe stijl»
  (gecertificeerd sinds april 1998). Dit wordt in de praktijk als
  gemis ervaren.

  De voorzitter: Dan komen we bij een ander onderwerp. Er is een
  stapel gezag boven het politiewerk gekomen. Het blijft niet bij een
  zaaksofficier, maar er kunnen nog allerlei geledingen boven komen.
  In theorie lijkt het mij mogelijk dat de politie daardoor
  dejuridiseert, in die zin dat men geen lastige beslissingen meer
  neemt maar die voorlegt aan de betreffende geleding van het
  openbaar ministerie. Mijnheer Roerink. Is dat een reëel
  gevaar?

  De heer Roerink (chef Divisie regionale recherche, regiopolitie
  Limburg-Zuid): Ik ben blij dat u die vraag stelt. Een van de dingen
  waar wij over nadenken, is dat met invoering van de wet-BOB en de
  hele structuur van bevelen, met verlengingen en de inrichting
  ervan, in feite alle zaken rechtstreeks aan de officier van
  justitie gebonden worden. De rol van het recherchemanagement en dus
  ook van de gecertificeerde hulpofficier verdampt als het ware door
  het spel dat tussen de rechercheur en de officier van justitie zal
  plaatsvinden. Ik weet niet of het zo zal gaan, want beslissingen
  worden uiteindelijk voorbereid door het recherchemanagement, maar
  ik zie het wel als een reëel gevaar. Ik pleit er dan ook voor
  om de positie van hulpofficier in de lijn van strafvordering, waar
  hij al vanaf 1876 een plek inneemt, ook in de nieuwe wet-BOE mee te
  nemen, zodat de hulpofficier zijn rol kan spelen. Hij kan de
  ervaren recherchemanager zijn en de natuurlijke gesprekspartner van
  de officier van justitie.

  In het begin hadden we het over de goede verhoudingen. Met goede
  verhoudingen worden de dingen natuurlijk allemaal opgelost, maar we
  weten niet waar we over tien jaar staan. Ik zou het erg jammer
  vinden als het recherchemanagement door de werking van de wet op
  dit niveau over tien jaar verdampt tot beheersbaas en minder
  interessant wordt voor politiemanagers. (Verslag Rondetafelgesprek,
  25 mei 1999.)

  Informatie uit lopende onderzoeken

  Een veel gehoord probleem is de uitwisseling van informatie
  tussen lopende onderzoeken. Vooral bij langdurige onderzoeken wordt
  het verstrekken van informatie als een probleem ervaren. Het is
  moeilijk informatie naar een ander onderzoek over te hevelen zonder
  het lopende onderzoek te verstoren. In dergelijke gevallen is het
  na een bepaalde termijn noodzakelijk aan de rechter bekend te maken
  op basis van welke informatie opsporingshandelingen zijn verricht.
  De praktijk ziet zich daarom genoodzaakt tot het kiezen van
  bepaalde omwegen om toch de relevante informatie te verstrekken. Er
  worden verschillende methoden gehanteerd om informatie uit lopende
  gerechtelijke vooronderzoeken te verstrekken. In sommige regio’s
  wordt de informatie uit lopend onderzoek direct verstrekt aan de
  hand van een tactisch proces verbaal. Andere regio’s verstrekken de
  informatie via een omweg – veelal via de CID – om zo de bron van de
  informatie af te schermen.

  Evaluatie

  De commissie heeft vastgesteld dat in enkele regio’s evaluaties
  van opsporingsonderzoeken zijn gehouden, waarbij expliciet is
  aangegeven op welke wijze nadere lessen zouden moeten worden
  getrokken uit eerdere onderzoeken. De kwaliteit van de evaluaties
  loopt nogal uiteen. Soms wordt een vast stramien gehanteerd voor de
  evaluaties. In het regiokorps Rotterdam-Rijnmond is een apart
  bureau Evaluatie opgezet. Dit heeft geresulteerd in de evaluatie
  van enkele onderzoeken, maar deze zijn nog niet op schrift gesteld.
  Met behulp van evaluaties wordt geprobeerd het zelflerend vermogen
  van de politieorganisaties te verbeteren.

  3.5.2 Ondersteunende diensten

  Voor het uitvoeren van opsporingsmethoden maken de tactische
  recherche en de CID-en vaak gebruik van ondersteunende diensten, te
  weten het observatieteam (OT), de sectie technische ondersteuning
  (STO), het politiële infiltratie team (PIT) en het
  arrestatieteam (AT). Niet alle regio’s hebben de beschikking over
  eigen ondersteunende diensten. In sommige gevallen wordt
  interregionaal samengewerkt. In navolging van de aanbevelingen van
  de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden hebben
  alle organisaties gestreefd naar een integratie van de
  ondersteuning binnen de recherche. In sommige regio’s is deze
  reorganisatie nog niet voltooid.

  Inzet ondersteunende diensten

  De inzet van de ondersteunende diensten is per regio
  verschillend geregeld. In alle door de commissie onderzochte
  regio’s is een uitgebreide beschrijving gevonden van de inzet
  procedures van de ondersteunende diensten. De ondersteunende
  diensten functioneren op basis van aanvraag. De beoordeling van het
  gebruik van opsporingsmethoden ligt in eerste instantie bij de
  leider van het onderzoek. In overleg met de officier van justitie
  bepaalt de tactisch leider of er gebruik wordt gemaakt van
  één van de ondersteunende diensten. Na goedkeuring
  van de officier van justitie kan de tactisch leider de dienst
  vragen ondersteuning te leveren. Het grootste probleem bij de
  ondersteunende diensten is het gebrek aan capaciteit. In alle
  regio’s is geklaagd over de beperkte capaciteit van de
  ondersteunende diensten. De procedure voor het aanvragen van deze
  ondersteuning is in alle regio’s redelijk uitgebreid. In alle
  regio’s is een overlegvorm waarin de verzoeken om ondersteuning
  beoordeeld worden.

  In urgente gevallen vindt er overleg plaats tussen de chef van
  de regionale rechercheafdeling en de chef van de ondersteunende
  eenheden.

  Werkzaamheden OT en STO

  Het observatieteam (OT) heeft als taak, al dan niet in
  groepsverband, onopvallend criminele personen te observeren en te
  volgen. Daartoe kan het observatieteam gebruik maken van technische
  en andere hulpmiddelen. Het observatieteam werkt alleen in opdracht
  van tactische teams en krijgt haar opdrachten via de tactisch
  operationeel leiders. Het observatieteam voert geen eigen
  informatie-onderzoeken uit.

  Het observatieteam maakt van al haar werkzaamheden een
  observatieverslag. Het tactische team geeft vervolgens aan wat
  daarvan in een proces-verbaal moet komen. Na het rapport van de
  enquêtecommissie worden observatie-acties beter vastgelegd,
  opnames worden bewaard, en bij onduidelijkheid worden door de leden
  van het OT eerder vragen gesteld (aan het openbaar ministerie).

  De Secties technische ondersteuning (STO) verzorgen de
  technische kant van het observeren van personen, zoals het plaatsen
  van videocamera’s. Zij hebben onder andere audio-, video-, en
  radio-apparatuur en eenvoudige plaatsbepalingsapparatuur ter
  beschikking ten behoeve van de recherche. In bepaalde gevallen kan
  een beroep worden gedaan op de Dienst technische operationele
  ondersteuning (DTOO) van de KLPD. Het inzetten van deze dienst is
  nagenoeg gelijk aan het OT. Ook hier wordt de

  aanvraag door de tactische leider gedaan en is de
  beschikbaarheid afhankelijk van de capaciteit. Vrijwel iedere regio
  heeft een eigen STO, maar geen enkele STO is gelijk.

  De regio’s waarderen de inzet van techniek in eigen beheer
  verschillend. Zo is voor een aantal regio’s het kostenaspect
  zwaarwegend. Het is aanzienlijk goedkoper om een camera of
  peilbaken te plaatsen in plaats van een politieman te laten
  observeren en deze regio’s zien de kosten van aanschaf van techniek
  als een goede investering. Andere regio’s willen, om niet
  afhankelijk te zijn van de beschikbare capaciteit van de DTOO, er
  zeker van zijn dat zij op de momenten dat het noodzakelijk is ook
  daadwerkelijk techniek in kunnen zetten. Een enkele regio heeft
  echter geen STO en doet voor iedere voorkomende klus een beroep op
  de DTOO. Het niveau van de STO’s in Nederland ligt daarom zeer ver
  uit elkaar.

  Politiële infiltratieteams

  Sinds 1992 heeft de politie de beschikking over politiële
  infiltratieteams (PIT’s). Deze teams houden zich exclusief bezig
  met politiële infiltratieacties. Er zijn zes PIT’s in
  Nederland. PIT’s zijn faciliterend aan de regiokorpsen en de
  kernteams en zijn interregionaal georganiseerd. De leden zijn
  geworven uit de diverse betrokken politiekorpsen. De PIT’s bestaan
  over het algemeen slechts uit een beperkt aantal personen.

  Het PIT-Zuid, dat beschikbaar is voor drie politieregio’s in
  Brabant en twee politieregio’s in Limburg, bestaat uit tien man:
  vier infiltranten, vijf begeleiders en een administratieve kracht.
  Het PIT-Noord-Oost heeft zeventien formatieplaatsen, waarvan er op
  dit moment twaalf zijn ingevuld. Van de twaalf medewerkers zijn
  vijf personen politie-infiltrant.

  Ten opzichte van de procedures en regelingen voor de andere
  ondersteunende diensten, is de inzet van PIT’s met meer waarborgen
  omgeven. Het PIT werkt alleen in opdracht van het openbaar
  ministerie. De recherche-chef legt het probleem voor, waarna het
  PIT samen met de officier van justitie bekijkt of het PIT in die
  zaak iets betekenen kan. Vervolgens maakt het PIT een conceptplan
  (inclusief een conceptbegroting) waarbij wordt uitgelegd dat het
  PIT ondersteunende diensten verricht. Uit de daarop volgende
  bespreking komt het plan van aanpak. Indien iedereen het eens is
  gaat dit plan via de zaaksofficier en de hoofdofficier voor
  toestemming van het middel infiltratie naar de CTC. Na de
  toestemming wordt de operatie gestart. Indien de CTC toestemming
  geeft, zijn er strikte afspraken dat de zaaksofficier en de
  teamleider PIT frequent overleggen om de vorderingen door te
  spreken en te bezien of het infiltratietraject dient te worden
  doorgezet. Het PIT doet niets zonder gezamenlijke overeenstemming.
  Er is een stringent bewakingsproces. Dat is ook vereist voor de
  veiligheid van politie-infiltranten. Er wordt dan ook veel gedaan
  aan de begeleiding van politie-infiltranten (fysiek en mentaal).
  Infiltranten mogen hun functie bij het PIT ook slechts een beperkte
  periode vervullen. Bovendien is de inzet van politie-infiltranten
  niet zonder risico’s. Er wordt dan ook veel gedaan aan de
  begeleiding van politie-infiltranten (fysiek en mentaal).
  Infiltranten uit het PIT mogen deze functie dan ook slechts een
  beperkte periode vervullen.

  3.5.3 CID-tactische recherche

  De relatie tussen de CID en de tactische recherche vormde een
  belangrijk aandachtspunt voor de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden. Deze
  enquêtecommissie constateerde dat de relatie tussen de
  tactische recherche en de CID moeizaam verliep. In dit onderzoek
  heeft de commissie de relatie tussen beide onderdelen expliciet
  onderzocht:

  a. Wordt de leiding van het tactische team door de CID-chef op
  de hoogte gesteld van alle CID-trajecten, alsmede de wijze waarop
  de informatie is verzameld, die tijdens tactische
  opsporingsonderzoeken lopen? Komt het voor dat de tactische
  recherche eigen «CID-activiteiten» verricht?

  Met het rapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden was het voor de tactische recherche mogelijk de
  CID meer ondersteunend te laten werken. Dit was ook een van de
  redenen dat de tactische recherche en de CID geïntegreerd
  zouden worden. De ervaringen hiermee zijn echter niet overwegend
  positief. De relatie tussen beide organisatieonderdelen kenmerkt
  zich door gespannenheid. Uit het onderzoek is gebleken dat er vaak
  onduidelijkheid bestaat over de inbreng van de CID en de tactische
  recherche. Met de integratie van de CID en de tactische recherche
  was het doel de CID meer ondersteunend te laten werken. De praktijk
  laat zien dat dit nog niet optimaal functioneert. In de regio
  Midden-West Brabant bestaan verschillen in de waardering van
  tactische teams over de CID. Sommigen weten de CID goed te vinden,
  anderen zijn van oordeel dat de informatie van de CID te weinig
  opbrengt. Ook in de regio Limburg-Zuid is sprake van spanning
  tussen de CID en de tactische recherche. Bij de CID-rechercheurs
  ontstaat frustratie, omdat de tactische recherche onvoldoende
  gevolg geeft aan hun informatie. De tactische recherche verwijt de
  CID geen goede informatie aan te dragen. Volgens de tactische
  recherche sluit de CID-informatie onvoldoende aan bij de lopende
  onderzoeken. De tactische recherche verwacht CID-informatie die
  direct in het onderzoek te gebruiken is. Bovendien verwijt de
  tactische recherche de CID vooral informatie over klassieke
  delicten (drugs, overvallen enz.) aan te leveren. Informatie over
  specialistische taakvelden (milieu, fraude) wordt nauwelijks
  aangeleverd. De CID is echter van mening dat er wel informatie is
  op deze deelterreinen, maar dat er geen gevolg aan wordt gegeven.
  Dit heeft volgens hen te maken met een tekort aan capaciteit en een
  gebrek aan deskundigheid bij de tactische recherche. Het lijkt erop
  dat de problemen in de relatie tussen de tactische recherche en de
  CID vooral te maken hebben met onduidelijkheid over de rol die
  beide organisatieonderdelen zouden moeten vervullen. Het uitblijven
  van een duidelijke beschrijving van de positie van de CID ten
  opzichte van de tactische recherche heeft ook negatieve gevolgen
  voor de relatie tussen de CID en de tactische recherche. De
  werkgroep ter inventarisatie van de consequenties van het
  wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden in de praktijk
  (April 1999, p. 9-10) merkt in dit verband op dat «tengevolge
  van de wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden de taak van de CID in
  feite wordt teruggebracht naar een voornamelijk registrerende,
  waarbij de gegevens verkregen worden uit tactische (in de nieuwe
  betekenis) onderzoeken en waarbij alleen het runnen van informanten
  nog tot het actieve takenpakket van de CID zal blijven behoren. Het
  kader van de wet Bob zal aldus verstrekkende gevolgen kunnen hebben
  voor de organisatie en werkwijze van de politiekorpsen. De inzet
  van bijzondere opsporingsbevoegdheden als de stelselmatige
  observatie, het sturen van informanten en de infiltratie zijn als
  het ware tactisch geworden. Dit betekent dat voortaan de tactische
  rechercheteams worden belast met de uitvoering daarvan. Nader zal
  moeten worden onderzocht welke consequenties de wet Bijzondere
  opsporingsbevoegdheden zal hebben voor de organisatie en de
  werkwijze van de regionale politiekorpsen, specifiek op het gebied
  van de CID, en in het verlengde daarvan de consequenties voor de
  regelgeving op dit vlak. Voor wat betreft de beheersmatige aspecten
  kan worden aangehaakt bij het Besluit beheer regionale
  politiekorpsen. De gezagsmatige aspecten kunnen nader worden
  uitgewerkt in een openbaar ministerie-richtlijn.» Niet goed
  valt echter in te zien op basis waarvan het wetsvoorstel BOB
  dergelijke vergaande consequenties kan hebben. Genoemde methoden
  zijn onder voorwaarden ook te in te zetten in het kader van het
  onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in
  georganiseerd verband. Zo er dus al van enige wijziging in taak,
  organisatie en werkwijze sprake zal zijn, wordt allereerst gedacht
  aan een wijziging van de CID-regeling 1995 in het licht van het
  wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden en het wetsvoorstel
  ter wijziging van de Wet politieregisters.

  vorige    volgende    inhoud