• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Kernteams

  3.6 Kernteams

  In de tweede helft van de jaren tachtig is de belangstelling
  voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit toegenomen. In
  dit kader ontstond de gedachte om permanente opsporingscapaciteit
  vrij te maken ter bestrijding van dit type criminaliteit. Gezien
  het feit dat de criminele activiteiten zich veelal uitstrekten over
  grote delen van Nederland en het buitenland werd besloten tot de
  oprichting van interregionale opsporingsteams. Aanvankelijk werd
  gesproken van interregionale rechercheteams (IRT’s); vanaf 1994 van
  kernteams. Het zijn thans zes kernteams, te weten
  Noord-Oost-Nederland, Randstad-Noord en Midden, Zuid, Rotterdam,
  Haaglanden en Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek. Van de
  kernteams wordt een prominente rol verwacht bij de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit.

  In het onderzoek van de commissie is expliciet aandacht besteed
  aan de kernteams. Op basis van het enquêterapport en de
  daarin geformuleerde beslispunten zijn de volgende onderzoeksvragen
  geformuleerd:

  a. Welke activiteiten voeren de kernteams op dit moment uit? Op
  welke wijze zijn de kernteams op dit moment georganiseerd? Hebben
  de taken en de organisatie van de kernteams een nadere regeling
  gekregen op basis van de wet? Beperken de taken van kernteams zich
  tot opsporingsonderzoek naar georganiseerde en
  organisatiecriminaliteit met een landelijk of internationaal
  belang? Wie beslist over de werkzaamheden van de kernteams?

  b. Geeft de periodieke evaluatie aanleiding de centrale
  financiering van kernteams te overwegen?

  c. Is reeds voorzien in aparte opleidingsmodules in
  recherchetechnieken, regelgeving en vaardigheden voor medewerkers
  van kernteams?
  d. Kan op dit moment al bepaald worden of en in hoeverre de
  kernteams inhoudelijke betekenis hebben?

  De commissie heeft de kernteams nader onderzocht door middel van
  gesprekken en aangeleverde documenten. Een aantal kernteams is meer
  specifiek onderwerp van onderzoek geweest. Achtereenvolgens
  behandelt de commissie de organisatie van de kernteams, de selectie
  van onderzoeken en de gebruikte methoden, de positie van de CID en
  de samenwerking met andere organisaties.

  3.6.1 Organisatie van kernteams

  Nieuwe kernteamregeling

  Door middel van convenanten met de betrokken regiokorpsen zijn
  in 1993 de kernteams opgericht. Deze convenanten zijn het
  organisatorisch kader geweest voor de start van de kernteams. De
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft ten
  aanzien van de kernteams ondermeer aanbevolen dat de taken en
  organisatie van de kernteams een nadere regeling dienen te krijgen
  op basis van de wet. Door middel van een nieuwe in april 1999
  vastgestelde kernteamregeling is aan deze aanbeveling uitvoering
  gegeven, zodat de convenanten met de inwerkingtreding van de nieuwe
  regeling zullen zijn vervallen. De nieuwe kernteamregeling zal op 1
  januari 2000 in werking treden. De nieuwe kernteamregeling volgt op
  hoofdlijnen de structuur van de convenanten. Naar aanleiding van
  een aanbeveling van de enquêtecommissie is de taakstelling
  nader gespecificeerd. Het begrip «ontmanteling van criminele
  organisaties», dat in de overwegingen van de individuele
  convenanten was opgenomen, is geschrapt. De taken van de kernteams
  zijn specifiek omschreven en bestaan uit het verrichten van
  verkennend onderzoek, het verrichten van opsporingsonderzoek, de
  daadwerkelijke voorkoming van strafbare feiten en het verlenen van
  ondersteuning aan de regionale politiekorpsen op het gebied van de
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Deze taken worden
  verricht in het kader van de bestrijding van de georganiseerde en
  organisatiecriminaliteit met een landelijk of internationaal
  belang. De kernteamregeling kent een andere vorm van financiering
  dan de convenanten. Op dit moment worden de kernteams niet op
  uniforme wijze gefinancierd door de deelnemende regiokorpsen. Onder
  de werking van de kernteamregeling zal de minister van Binnenlandse
  Zaken en Koninkrijksrelaties voor de kosten van de instandhouding
  van de kernteams jaarlijks een aantal budgetverdeeleenheden bij de
  regiokorpsen in mindering brengen en deze rechtstreeks aan de
  beherende regio ter beschikking stellen. In de convenanten zijn
  geen afspraken opgenomen die ingaan op de rechtspositie van degenen
  die zijn aangesteld bij een kernteam. Het is aan de regiokorpsen
  overgelaten om hier invulling aan te geven. In de nieuwe
  kernteamregeling wordt vastgelegd dat de ambtenaar van politie die
  werkzaam zal zijn bij het vaste deel van het kernteam in vaste
  dienst treedt van het kernkorps. Met de betrokkene wordt voordat
  hij in dienst treedt afgesproken dat hij na ten minste vier jaar en
  maximaal zes jaar terugkeert naar het regionale politiekorps. Na
  consultatie van onder andere de kernteamdriehoeken en de
  kernteamchefs is tevens de mogelijkheid opgenomen dat genoemde
  termijn eenmalig met twee jaar wordt verlengd.

  Organisatievormen

  Er is een duidelijk onderscheid in de organisatie van perifere
  en niet-perifere kernteams. De kernteams Randstad Noord en Midden,
  Zuid en Noord-Oost Nederland zijn voorbeelden van perifere
  kernteams en voldoen het meest aan de oorspronkelijke gedachte van
  een identificeerbare, aparte organisatie voor zaken van
  bovenregionaal belang. De andere drie kernteams zijn ingebed in de
  reguliere recherche-organisatie van het regiokorps. Deze
  niet-perifere kernteams worden gedomineerd door de steden waar het
  kernteam gevestigd is. Bovendien maken zij gebruik van de diensten
  en middelen van de regio waar ze gevestigd zijn.

  Het kernteam Rotterdam-Rijnmond is van start gegaan in 1994 en
  is ondergebracht bij de Regionale recherche dienst. Met de andere
  twee niet-perifere kernteams Amsterdam en Haaglanden is het
  kernteam Rotterdam-Rijnmond niet herkenbaar als afzonderlijke
  eenheid. Het kernteam is geïntegreerd in de regionale
  recherchedienst en projecten worden dan ook gezamenlijk met de
  Regionale recherche dienst uitgevoerd. Verschillende rechercheurs
  gaven aan dat het onderscheid tussen kernteam-onderzoek en
  onderzoek door de regionale recherche nauwelijks bestaat. Alle
  rechercheurs van de Regionale recherche dienst volgen ook de
  kernteam-modules die na de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden door de rechercheschool zijn ontwikkeld. Het
  voordeel is dat het kernteam gebruik kan maken van de faciliteiten
  en diensten (bijvoorbeeld de CID) van de regionale recherche. Het
  nadeel is echter dat het kernteam geen eigen zelfstandige positie
  meer heeft. Het is moeilijk de activiteiten van het kernteam te
  onderscheiden van de regionale recherche.

  Aandachtsgebieden

  De kernteams hebben ieder voor zich een eigen aandachtsgebied
  toegewezen gekregen door het College van procureurs-generaal. De
  verdeling van aandachtsgebieden is in de loop der jaren aan
  verandering onderhevig geweest.

  De heer Ficq (waarnemend voorzitter van het College van
  procureurs-generaal): Waar het om gaat bij die aandachtsgebieden,
  is hoe je deze uitdiept. Op zich is het aandachtsgebied juist een
  van de middelen die je hebt om de zaak waar je prioriteit aan wilt
  geven, in den brede aan te pakken: én doordat je de
  informatiehuishouding op een bepaalde manier gaat bundelen,
  én doordat je bijvoorbeeld via het instellen van verkennende
  onderzoeken dat verder gaat uitdiepen. Een derde punt is dat er in
  ieder operationeel onderzoek dat loopt bij een kernteam, steeds
  achteraf een evaluatie plaatsvindt, waarbij een van de elementen
  juist is hoe de connectie met de legale wereld geweest is. Van
  daaruit kun je ook in kaart brengen waar eventuele kwetsbare punten
  zitten. Een product van een kernteam is niet alleen een gepakte
  dader, maar is wel degelijk ook het in kaart brengen van kwetsbare
  aspecten van onze samenleving in zijn totaliteit. Wat heel
  belangrijk is -dan sluit ik aan bij wat Van de Bunt zo-even zei –
  is het facet van de totale politiële informatiehuishouding
  daar omheen. Er zal een sterkere relatie moeten komen tussen wat
  via de informatieknooppunten op het regionale niveau gebeurt.
  Immers, daar wordt op het regionale niveau de kennis gebundeld, van
  wat er op het terrein van de aandachtsgebieden met name gebeurt bij
  de kernteams en wat gebundeld wordt in informatieplatforms. Bij die
  informatieplatforms worden dikwijls juist de plaatjes naast elkaar
  gelegd van wat er in de regio’s gebeurt en wat bij de
  aandachtsgebieden ook blijkt~ ook in relatie tot de inzet van de
  kernteams, en voorts van wat er op nationaal niveau bij CRI
  gebeurt. Er zal één nationale politiële
  informatiehuishouding moeten bestaan, waar ook in grote mate van
  vrijheid informatie wordt uitgewisseld. Als dat niet gebeurt, zal
  een deel van wat de heer Van de Bunt straks zei, illusoir worden.
  Als het zo is dat het met name gaat om sociale relaties, dat het
  met name gaat om dienstverlening en datje moet komen tot een goed
  evenwicht tussen het lange termijn onderzoek en de korte klap, dan
  vergt dat kennis van je omgeving waarin je je beweegt. Dat is heel
  essentieel. Als je kiest voor aandachtsgebieden zoals we die nu nog
  hebben, die met name voor een stuk langs etnische lijnen bepaald
  zijn, betekent het datje de rest van je informatie op een andere
  manier met elkaar moet delen. (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei
  1999.)

  Het kernteam Noord-Oost Nederland heeft onder meer de
  Oost-Europese criminaliteit als aandachtsgebied gekregen. Het
  kernteam heeft een onderzoek ingesteld om een beeld te krijgen van
  de criminele geldstromen en de daaruit voortvloeiende risico’s van
  corruptie en manipulatie in relatie tot de Oost-Europese
  georganiseerde misdaad voor de Nederlandse samenleving. Het
  kernteam Rotterdam-Rijnmond heeft als aandachtsgebieden Zuid-Oost
  Aziatische criminaliteit en milieucriminaliteit. Voor dit laatste
  aandachtsgebied is een speciaal kernteam Milieu opgericht.

  De Tanker Cleaning Rotterdam-zaak (TCR-zaak) vormde de
  aanleiding voor de oprichting van het kernteam Milieu. Door deze
  zaak had men in Rotterdam veel expertise opgebouwd met betrekking
  tot milieuzaken. Formeel draait het kernteam Milieu sinds 8
  december 1995 met een convenant voor drie jaar. Het kernteam is een
  samenwerkingsverband tussen het ministerie van Volkshuisvesting,
  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de politie en het openbaar
  ministerie bedoeld om zware milieucriminaliteit een structurele
  plaats binnen de politie te geven. Overigens is de TCR-zaak niet
  representatief voor het werk van het kernteam: het kernteam draait
  zelf geen zaken maar biedt een deel van de inhoudelijke
  projectvoorbereiding (strafrechtelijk vooronderzoek/verkennend
  onderzoek, «acquisitie»). Het kost het kernteam echter
  veel moeite de onderzoeken bij de regio’s onder te brengen. Het is
  echter niet gelukt om binnen drie jaar milieu-expertise structureel
  in de organisatie in te bedden: In de «Strategische notitie
  van het OM» (1998) staat dat het expertise team (kernteam
  Milieu) zal worden omgevormd tot een landelijk team: de Landelijke
  milieu groep onder het KLPD.

  Sedert 1 januari 1997 wordt door het kernteam Rotterdam-Rijnmond
  uitvoering gegeven aan het aandachtsgebied Zuid-Oost Aziatische
  criminaliteit in de vorm van een speciaal expertisecentrum dat
  gedurende een tijdsbestek van vier jaren inzicht beoogt te
  verschaffen in de aard, ernst en omvang van criminele activiteiten,
  gepleegd door de Zuid-Oost Aziaten in Nederland, of buiten
  Nederland (doch met een relatie naar Nederland). Deze opdracht
  heeft geleid tot de oprichting van het Expertise-team Zuid-Oost
  Azië binnen het kernteam Rotterdam-Rijnmond. Wanneer inzichten
  is verkregen in personen en/of groeperingen die zich bezighouden
  met diverse vormen van criminaliteit, kunnen vervolgens
  operationele onderzoeken worden geïnitieerd, teneinde
  strafrechtelijk te kunnen optreden tegen deze personen en/of
  groeperingen.

  In sommige gevallen krijgt een kernteam het verzoek, naast de
  bestaande aandachtsgebieden, naar een bepaald onderwerp nader
  onderzoek te doen. Dit heeft plaatsgevonden bij het kernteam Noord
  Oost Nederland dat onderzoek had gedaan naar mensensmokkel. Op
  basis van dit onderzoek, alsmede uit een notitie «Een zorg
  apart» van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) is
  gebleken dat internationale, professioneel opererende
  smokkelorganisaties een prominente rol spelen. Daarom is besloten
  voor de duur van vier jaar een Unit mensensmokkel (UMS) op te
  richten. De toevoeging van deze aandachtsgebieden is afhankelijk
  van overwegingen van criminele politiek en landelijk-politieke
  aard. Maatschappelijke en/of politieke ontwikkelingen kunnen ertoe
  leiden dat de kernteams ook andere aandachtsgebieden toegewezen
  krijgen. Dit is ook de reden dat sommige kernteams ook andere
  activiteiten ondernemen dan het toegewezen aandachtsgebied. Er doen
  zich problemen voor met de aandachtsgebieden. In de eerste plaats
  is de ratio voor de verdeling van de aandachtsgebieden niet altijd
  duidelijk. In de tweede plaats zijn door de verdeling naar
  geografische gebieden de kernteams in de praktijk de hun toegewezen
  landen min of meer als hun exclusieve domein gaan beschouwen, wat
  de samenwerking met andere kernteams en de regiokorpsen
  bemoeilijkt. In de derde plaats maken de kernteams tot op heden
  geen deel uit van de nationale informatiehuishouding, waardoor de
  vergaarde informatie op de specifieke aandachtsgebieden niet via de
  landelijke registers voor de totale opsporing van nut is
  gemaakt.

  3.6.2 Praktijk kernteams

  Opsporingsmethoden

  De kernteams maken gebruik van alle opsporingsmethoden. Hierbij
  gaat het om traditionele opsporingstechnieken als taps,
  camera-observaties en meer risicovolle methoden als infiltratie en
  pseudo-koop. Er is geen wezenlijk onderscheid in het gebruik van de
  opsporingsmethoden door de regionale recherche en de kernteams. Wel
  hebben de kernteams het voordeel dat zij zich exclusief kunnen
  bezighouden met georganiseerde criminaliteit. In de meeste
  kernteams is intern al uitgebreid gesproken over de mogelijkheden
  van verschillende opsporingsmethoden. Deze bevinding toont direct
  de bijzondere positie van de kernteams. Zij zijn opgericht om de
  opsporing van georganiseerde criminaliteit vorm te geven. Het gaat
  bij kernteamzaken nagenoeg steeds om omvangrijke onderzoeken naar
  grote criminele organisaties. Ten behoeve van dit soort
  opsporingsonderzoeken dienen dan ook veelvuldig bijzondere
  opsporingsmethoden te worden toegepast. Het is dan ook niet
  verwonderlijk dat de kernteams met de implementatie van de
  aanbevelingen van de enquêtecommissie ver zijn gevorderd.

  Personeels- en opleidingenbeleid

  Het personeel van een kernteam wordt voor vier tot zes jaar
  gedetacheerd. Vooral voor perifere kernteams is dit een probleem.
  Het kernteam Noord-Oost Nederland heeft op dit moment problemen met
  het werven van rechercheurs. De personele problemen zijn terug te
  voeren op de constructie waarmee het kernteam Noord-Oost Nederland
  is opgezet. Het kernteam kan niet zelf personeel in dienst nemen,
  maar slechts gedetacheerd krijgen vanuit de regiokorpsen. Terugkeer
  van de kernteammedewerkers is de verantwoordelijkheid van de
  regiokorpschefs. Sommige korpschefs doen er wel iets aan, anderen
  houden er totaal geen rekening mee. In het laatste geval moeten de
  kernteammedewerkers terug in het regiokorps in functies waar ze met
  hun opgedane kennis niet uit de voeten kunnen. Bij de niet-perifere
  kernteams, zoals Rotterdam-Rijnmond, is dit veel minder van belang:
  hier verlaten de rechercheurs van het kernteam de regionale
  recherchedienst niet of ze zijn makkelijker in de regionale
  recherche terug te plaatsen.

  De heer Biesheuvel: Ik stap over naar de landelijke
  opsporingsdiensten. Het woord «kernteam» is al een paar
  keer gevallen. Ik zal eerst wat langer stilstaan bij de kernteams
  en dan bij de overige landelijke, bovenregionale
  opsporingsdiensten. Mijnheer Aalbersberg, wij hebben de indruk dat
  in regio’s wel eens wordt gezegd dat een onderzoek echt bij hen
  hoort. Het is dan de vraag in hoeverre de regio in voldoende mate
  meewerkt aan regio-overstijgend onderzoek. Dat kan zich
  bijvoorbeeld uiten in de mate waarin gemakkelijk informatie en
  mensen worden afgestaan aan kernteams. Kunt u daarop reageren?

  De heer Aalbersberg (chef kernteam Noord-Oost Nederland): Het
  moeilijkste is volgens mij de politie-informatiehuishouding. Daar
  worden namelijk keuzes gemaakt en daar wordt bepaald welk onderzoek
  wordt aangepakt. Een tactisch onderzoek kan in theorie natuurlijk
  overal worden uitgevoerd. Als u aan een recherchechef 30
  rechercheurs geeft en u zet ze ergens op een waddeneiland, kunnen
  zij het onderzoek ook doen. Dit is dus ook een prioritaire vraag:
  waar zetje de capaciteit neer. In Nederland hebben wij ervoor
  gekozen, met de interregionale kernteams sterkte vrij te maken en
  die vooral te gebruiken voor de bovenregionale onderzoeken. Daarbij
  heeft eik kernteam eigenlijk twee invalshoeken. De ene betreft de
  aandachtsgebieden, waarbij bijvoorbeeld Noord-Oost Nederland de
  Oost-Europese criminaliteit, de Turkse criminaliteit, mensenhandel
  en mensensmokkel onderzoekt. De andere invalshoek betreft de
  onderzoeken die «boven het maaiveld van de regio’s» uit
  komen. Er zou ook een andere keuze gemaakt kunnen worden. Waar je
  de capaciteit ook neerzet, het gaat toch om het vrijmaken van
  capaciteit voor de wat langdurige aanpak, zonder dat die dagelijks
  gehinderd wordt door de prioriteiten die ook gelden. Waar je de
  capaciteit neerzet, is eigenlijk niet zo relevant, het gaat meer om
  de vraag hoe de interregionale formatie wordt gevormd. Dat is de
  ontwikkeling waar de heer Ficq ook naar verwees, namelijk een
  benadering waarbij met platforms wordt gewerkt. De kerntaak van de
  kernteams is naar mijn mening meer dat dit beeld wordt gehanteerd,
  zodat ook de juiste prioriteiten gesteld kunnen worden. De vraag
  over de uitwisseling van mensen is natuurlijk lastig. De
  Nederlandse concernpolitie waarover wij praten, bestaat nog niet,
  want er is nog steeds sprake van zelfstandige regio’s. Er zit
  altijd een spanningsveld tussen enerzijds een kernteam dat mensen
  graag wil opleiden, hen een bepaalde periode wil houden, daar
  energie in steekt en vervolgens hoopt dat de kennis die erin is
  gestopt behouden blijft, en anderzijds het regionale beeld dat
  politiemensen allround moeten zijn, terug moeten naar de basis en
  eigenlijk, zoals dat heet, in het pak op straat moeten werken. Ook
  in Noordoost-Nederland merken wij dat dit spanningsveld het soms
  moeilijk maakt om eerst de juiste kwaliteit vanuit de regio’s in
  het kernteam te krijgen en vervolgens iemand te zien verdwijnen in
  algemene dingen, terwijl in die persoon zes a zeven jaar op
  allerlei vakgebieden is geïnvesteerd. Dat beeld is dus zeker
  aanwezig. (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  Uit het onderzoek blijkt in ieder geval dat de medewerkers van
  het kernteam een meer intensieve opleiding hebben gehad dan
  anderen. Kernteammedewerkers hebben een breed scala aan
  opleidingsmogelijkheden. Dit is neergelegd in de kernteamregeling.
  Ten opzichte van de regiokorpsen zijn de kernteams bevoorrecht qua
  opleidingen. Aan de Rechercheschool te Zutphen zijn als uitvloeisel
  van de werkgroep-Behling speciale opleidingsmodules voor
  kernteammedewerkers vervaardigd. In feite is daardoor een
  tweedeling binnen de politie ontstaan als het gaat om
  opleidingsmogelijkheden. Door de uitgebreide
  opleidingsmogelijkheden zijn kernteammedewerkers goed op de hoogte
  van nieuwe wetgeving en beleidsvorming.

  CID-functie kernteams

  Een aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden is voorts dat de kernteams een eigen CID zouden
  moeten hebben. Thans beschikken kernteams niet over een eigen CID.
  In de praktijk zijn, om aansluiting te krijgen op de CID-structuur,
  alternatieve oplossingen gevonden, die er op neer komen dat
  materieel het kernteam een eigen CID heeft die CID-informatie
  verzamelt en informanten worden

  gerund. Formeel worden conform de bepalingen van de CID-regeling
  ’95 de werkzaamheden van de CID van het kernteam onder
  verantwoordelijkheid van het kernkorps uitgevoerd en is de
  RCID-chef in de praktijk registerbeheerder.

  Het kernteam Noord-Oost Nederland heeft formeel, volgens de
  CID-regeling 1995, geen eigen CID. Materieel is echter in het
  kernteam wel een aparte CID aanwezig met een eigen chef. Deze CID
  is qua beheer ingebed bij het beherend korps van het kernteam,
  regiopolitie IJsselland. Tussen de CID van het kernteam en de CID
  van het regiokorps wordt veel en regelmatig overlegd. Omdat de
  onderzoeken van het kernteam veelal een internationaal karakter
  hebben, bestaat er weinig kans dat er conflicten ontstaan met
  onderzoeken van de regio. De laatste zijn veelal gericht op de
  regio zelf

  Toekomstige verantwoordelijkheidsstructuur CID-en en
  kernteams

  Over de vraag of het kernteam een eigen CID moet hebben, is mede
  naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden – in 1997 een discussie gevoerd. De Cczwacri
  heeft naar aanleiding van een notitie van het Landelijk parket het
  College van procureurs-generaal geadviseerd, waarbij 2 modaliteiten
  naar voren zijn gebracht:

  a. de huidige situatie, waarbij de CID-registers van het
  kernteam onder het beheer van een RCID blijven vallen, en

  b. de modaliteit waarbij de formele en materiële
  verantwoordelijkheid bij één persoon komt te
  liggen.

  In de nieuwe kernteamregeling wordt het aan de kernteams zelf
  overgelaten op welke wijze de verantwoordelijkheid voor de
  inwinning en opslag van criminele gegevens vorm wordt gegeven. Door
  de kernteams Amsterdam-Amstelland, Zuid-Nederland,
  Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en het LRT worden de CID-en
  ondergebracht bij het kernkorps. Daarbij vindt de inwinning van
  criminele informatie plaats door het kernteam zelf in het kader van
  het rechercheproces. Ten aanzien van de opslag van deze gegevens
  loopt de verantwoordelijkheid hiërarchisch van de chef RCID
  via de recherchechef van het kernkorps naar de korpschef van het
  kernkorps. Voor deze niet-perifere kernteams betekent het dat er
  geen verandering in de huidige situatie optreedt. Het kernteam
  Randstad Noord en Midden en het kernteam Noord-Oost Nederland
  zullen een modaliteit hanteren waarbij deze perifere kernteams zelf
  voorzien in zowel de inwinning als de opslag van criminele
  inlichtingen. De verantwoordelijkheid voor de opslag van deze
  gegevens van het kernteam ligt niet bij de RCID-chef maar bij de
  kernteamchef. De kernteamchef kan daarna integraal verantwoordelijk
  zijn voor zowel de inwinning als de opslag van criminele
  inlichtingen van het kernteam.

  Relatie kernteam-regiokorps(en)

  Een belangrijk aandachtspunt bij de kernteams is de samenwerking
  tussen de teams en de betrokken regiokorpsen. Het kernteam heeft
  een nationale verantwoordelijkheid, maar is daarnaast ingebed in
  een regio. De medewerkers zijn gedetacheerd bij het kernteam en
  gaan na vier tot zes jaar ook weer terug naar de regio. De
  kernteamleiding wil de relatie met de regiokorpsen goed houden.
  Regiokorpsen kijken namelijk met een schuin oog naar de kernteams.
  De kernteamleiding wil voorkomen dat het kernteam een eiland wordt
  en vervreemdt van de regio.

  Het kernteam Noord-Oost Nederland bestaat uit negen deelnemende
  regiokorpsen. De korpsbeheerder en korpschef van de regio
  IJsselland en de hoofdofficier van justitie te Zwolle houden twee
  keer per jaar een superdriehoek. De superdriehoek bestaat uit 9 x 3
  verantwoordelijken (korpsbeheerder, korpschef en hoofdofficier). De
  betrokkenheid van een groot aantal korpsen vereist een zorgvuldige
  communicatie en coördinatie van werkzaamheden. De animo voor
  de superdriehoek is afgenomen. Volgens de korpsbeheerder is er
  minder te bespreken vanwege de heldere mandaatslijnen.

  Samenwerking tussen kernteams

  De samenwerking tussen de kernteams is minimaal. Dat is echter
  wel nodig omdat de kernteams gebonden zijn aan door het College van
  procureurs-generaal toebedeelde specifieke aandachtsgebieden. Deze
  aandachtsgebieden zijn geografische verdelingen. Zo heeft het
  kernteam Noord-Oost Nederland de gebieden Turkije en Oost-Europa;
  het kernteam Rotterdam-Rijnmond heeft Zuid-oost Azië en
  Zuid-Amerika. Door een dergelijke indeling van aandachtsgebieden
  kunnen verschillende kernteams met dezelfde personen, dezelfde
  delicten, lokaties, etc. te maken hebben. Daarom zouden de
  kernteams ook onderling met elkaar verbonden moeten zijn. De
  kernteams maken tot op heden niet middels een CID deel uit van de
  nationale informatiehuishouding. Met de introductie van een eigen
  CID of lnfodesk kunnen kernteams zelf verantwoordelijk worden
  gehouden voor de aanlevering van informatie ten behoeve van de
  nationale register.

  Soms is informatie van kernteams echter staatsgeheim en kan zij
  niet worden opgenomen in nationale registers. Een voorbeeld hiervan
  is het rapport (1998~ van het kernteam Noord-Oost Nederland over
  het project Oost-Europa, terwijl een belangrijk deel afkomstig is
  van politieregisters.

  Incidenteel vindt er samenwerking plaats tussen kernteams met
  betrekking tot operationele onderzoeken. Dit was het geval bij het
  onderzoek «Community», waarbij het kernteam
  Rotterdam-Rijnmond en Noord-Oost Nederland hebben samengewerkt.
  Daarnaast bestaat er een specifiek overlegorgaan voor
  kernteamchefs, waarin allerlei informatie over organisatie en
  onderzoeken wordt uitgewisseld.

  Daar waar wel samenwerking tussen kernteams vereist is, is deze
  niet altijd goed. De commissie heeft kennis genomen van een voorval
  tussen het kernteam AmsterdamAmstelland en het kernteam Noord Oost
  Nederland. De CID van het kernteam Noord Oost Nederland heeft al
  geruime tijd een informant die de CID veel informatie verschaft.
  Deze informant weet zoveel dat aangenomen moet worden dat hij zich
  midden in het milieu beweegt. Vanaf het begin is de informant
  gewezen op het feit dat de CID niet accepteert dat de informant
  strafbare feiten pleegt. Daarbij is hem tevens duidelijk gemaakt
  dat hij geen bescherming als informant kan genieten indien hij toch
  strafbare feiten zou plegen. Deze informant is door het kernteam
  verschillende keren gecheckt door de verschillende politiesystemen
  te bevragen. Deze controle heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat
  deze informant als subject zou worden aangemerkt. Het blijkt dat
  telefoongesprekken van deze informant al vanaf november 1998 door
  de politieregio Amsterdam-Amstelland worden afgeluisterd en
  opgenomen. Al snel weet de betrokken teamleider dat de gesprekken
  worden gevoerd met politiemensen van de CID van het kernteam Noord
  Oost Nederland. De verantwoordelijke Amsterdamse officieren van
  justitie worden over de zaak geïnformeerd, maar door de
  zaaksofficier en de tactisch teamleider wordt de eigen CID van
  Amsterdam niet in kennis gesteld van het feit dat zij een informant
  onder de tap hebben. Daarmee wordt de CID Amsterdam de mogelijkheid
  ontnomen om de CID van het kernteam Noord Oost Nederland te
  informeren over het feit dat één van hun informanten
  onderzoekssubject is in een Amsterdams rechercheonderzoek. Pas
  nadat de runners van de CID van het kernteam Noord Oost Nederland
  het vermoeden krijgen dat hun informant voorwerp van een Amsterdams
  rechercheonderzoek is en zij navraag gaan doen, worden de
  verantwoordelijke officieren en leiding van het kernteam Noord Oost
  Nederland door Amsterdam over de zaak geïnformeerd. Op 4
  januari 1999 wordt deze informant door de Amsterdamse politie
  gearresteerd op verdenking van grootschalige heroïnesmokkel.
  Hij verklaart na zijn aanhouding informant van de CID van het
  kernteam Noord Oost Nederland te zijn en de strafbare feiten in
  opdracht van de politie te hebben gepleegd. Het College van
  procureurs-generaal geeft begin januari de Rijksrecherche de
  opdracht een feitenonderzoek uit te voeren naar aanleiding van de
  verhalen die inmiddels de ronde doen over het kernteam Noord Oost
  Nederland. De Rijksrecherche heeft onderzocht op welke wijze de
  informant door de CID van het kernteam is gerund. Daarnaast is
  onderzoek gedaan naar de wijze waarop het regiokorps
  Amsterdam-Amstelland is omgegaan met het vermoeden dat hun
  verdachte elders optrad als informant/infiltrant en met het
  vermoeden dat runners van deze CID de informant van teveel
  informatie voorzagen. De Rijksrecherche komt tot de conclusie dat
  de runners van kernteam Noord Oost Nederland niet altijd voldoende
  afstand hebben genomen ten opzichte van de informant en niet altijd
  voldoende zorgvuldig zijn opgetreden. De Rijksrecherche verwijt het
  regiokorps Amsterdam-Amstelland een informant als verdachte aan te
  merken en zijn telefoongesprekken af te luisteren zonder dit ter
  kennis te brengen aan de voor de informant verantwoordelijke CID.
  Het regiokorps Amsterdam-Amstelland heeft kennelijk geen of
  onvoldoende vertrouwen gehad in zijn collega’s bij zowel het
  kernteam als het openbaar ministerie in Zwolle. Door het gebrek aan
  vertrouwen is de leiding van het kernteam Noord Oost Nederland en
  het verantwoordelijke openbaar ministerie noodzakelijke informatie
  onthouden om hun verantwoording te kunnen nemen.

  vorige    volgende   inhoud