• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Korps landelijke politiediensten

  3.7 Korps landelijke politiediensten (KLPD)

  Het Korps landelijke politie diensten (KLPD) is, naast de
  vijfentwintig regiokorpsen, het zesentwintigste politiekorps met
  zelfstandige en ondersteunende taken. De KLPD vervult zowel taken
  die primair samenhangen met de strafrechtelijke handhaving van de
  rechtsorde als taken die daarmee geen direct verband houden. Het
  KLPD was ook onderwerp van onderzoek in het rapport van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. Op basis
  hiervan heeft de commissie besloten de onderdelen van het KLPD te
  onderzoeken op basis van de volgende onderzoeksvragen:

  a. Welke ondersteunende diensten zijn er bij het KLPD? Op welke
  wijze zijn deze ondersteunende diensten georganiseerd?

  b. Welke activiteiten voeren deze diensten uit met betrekking
  tot de opsporing?

  c. Oefent het Landelijk parket het gezag uit over de
  ondersteunende diensten van het KLPD?

  d. Wordt voor de concrete handelingen van deze diensten het
  gezag uitgeoefend door de recherche-officier in de regio en de
  betrokken zaaksofficier?

  Het KLPD is onderverdeeld in zes divisies en een rechercheteam:
  divisie Informatie Technologie, divisie Koninklijke en diplomatieke
  beveiliging, divisie Logistiek, divisie Mobiliteit, divisie
  Ondersteuning en de divisie Centrale recherche informatie (CRI).
  Het rechercheteam dat bij de KLPD is georganiseerd heet het
  Landelijk rechercheteam (LRT). Het LRT is aan te merken als het
  zevende kernteam. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de
  onderdelen die een taak hebben op het gebied van de opsporing.
  Achtereenvolgens worden de activiteiten van de divisies CRI,
  Ondersteuning, Mobiliteit en het LRT behandeld.

  3.7.1 Organisatie KLPD

  Het KLPD vervult uiteenlopende taken en functies in de
  opsporing, wat tot uiting komt in een sterk gevarieerde
  organisatie, waarbinnen specifieke afdelingen soms betrekkelijke
  autonome posities hebben. Verschillende onderdelen van het KLPD
  vervullen een rol in de opsporing en bestrijding van
  (georganiseerde) criminaliteit. Op dit moment bevindt veel
  verschillende informatie zich op verschillende plaatsen. Het is
  niet duidelijk welke afdeling en functionaris over welke informatie
  beschikt. De rechercheinformatie op landelijk niveau is naar het
  oordeel van de commissie te versnipperd. Het ministerie van
  Justitie heeft bij de aansturing van het KLPD het accent steeds
  gelegd op het beheer en niet zozeer op het vaststellen van
  beleidskader. In enkele gevallen zijn speerpunten aangegeven, zoals
  «financiële recherche» en «bestrijding van
  kinderporno», maar van een integrale visie op de taken van
  het KLPD is geen sprake. Initiatieven voor richtinggevend beleid
  zijn vooral aan het KLPD zelf overgalaten. In vergelijking met
  andere onderdelen van het KLPD besteedde het ministerie van
  Justitie relatief de meeste aandacht aan de divisie CRI en het
  LRT.

  Algemene Rekenkamerrapport

  In september 1998 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport
  uitgebracht over de uitwisseling van recherche-informatie tussen de
  divisie CRI en de politieregio’s (Uitwisseling van
  recherche-informatie tussen CRI en politieregio’s, Algemene
  Rekenkamer, 24 september 1998 (Tweede Kamer 1998-1999, 26
  215)).

  De Algemene Rekenkamer onderzocht de CRI in 1997. In het rapport
  wordt stevige kritiek op de CRI geleverd. De hoofdconclusie is dat
  er ernstige gebreken kleven aan zowel de informatieverstrekking van
  de regio’s aan de CRI, de veredeling (bewerking) van informatie
  door de CRI, het beheer van de informatie van de CRI en de
  informatieverstrekking van de CRI aan de regio’s. De focus van de
  Algemene Rekenkamer richtte zich op slechts een deel van het
  werkterrein van de CRI. De Algemene Rekenkamer richtte zich alleen
  op de bestaande feitelijke stand van zaken. Belangrijke
  ontwikkelingen en vooruitgang op het gebied van de
  informatiehuishouding zoals de lnfodesks, MRO’s en VROS heeft de
  Algemene Rekenkamer genegeerd. De CRI is voor de
  informatiehuishouding afhankelijk van andere diensten. Sommige
  korpsen zijn heel snel met het verschaffen van informatie, andere
  heel afwachtend. Dat heeft te maken met een dominante cultuur bij
  de politie van wel geïnteresseerd zijn in het ontvangen van
  onderzoeksinformatie, maar niet in het delen ervan. Dit geldt
  weliswaar tussen regiokorpsen en de nationale CRI, maar eveneens in
  de relatie tussen districten en regionale recherche. De CRI moet
  een groot aantal klanten bedienen. De positie van de CRI binnen het
  KLPD is bijzonder: de KLPD is opdrachtgever en afnemer tegelijk. De
  CRI heeft nog de meeste moeite gehad om opgenomen te worden binnen
  het eigen KLPD. Het rapport van de Algemene Rekenkamer geeft de
  onmacht aan van de mogelijkheid van sturing van de recherche
  informatiehuishouding. Dat heeft te maken met de organisatie van
  het politiebestel in zijn algemeenheid en de recherche in het
  bijzonder. Er is een complex van diensten en korpsen, met onder
  meer als gevolg dat de CRI niet is ingebed in landelijk gevormde
  recherchestructuren. Verder hebben noch het ministerie van Justitie
  noch het Openbaar Ministerie hun zeggenschap aangewend om tussen
  regiokorpsen, kernteams en de CRI passende samenwerking op te
  leggen. Ten derde hebben de korpschefs de CRI niet de taken gegeven
  om landelijk een aantal criminaliteitsvormen te onderzoeken, maar
  zijn deze als aandachtsgebieden buiten de CRI aan de kernteams
  toegewezen.

  Ontwikkeling divisie Recherche

  In 1998 is een begin gemaakt met de opzet van een Divisie
  recherche binnen het KLPD. De bedoeling is alle
  recherche-activiteiten binnen de KLPD in één divisie
  onder te brengen onder leiding van één recherchechef.
  Dit moet leiden tot een geïntegreerde recherchefunctie,
  waarbij coördinatie- en afstemmingsproblemen worden
  gereduceerd. Daarnaast zal de nieuwe divisie tal van praktische
  voordelen met zich meebrengen zo is de verwachting. Per 1 april
  jongstleden is een projectleider aangesteld om het Plan van aanpak
  voor de Divisie Recherche uit te voeren. Het KLPD streeft ernaar de
  divisie Recherche voor het einde van 1999 operationeel te
  hebben.

  Gezags- en beheersstructuur

  De minister van Justitie is tot aan de overgang van het beheer
  van het KLPD naar de minister van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties formeel verantwoordelijk voor het beheer van
  het KLPD. Beheersaangelegenheden voor het gehele KLPD komen aan de
  orde in de zogenoemde beheersvierhoek waaraan de korpschef van de
  KLPD, de hoofdofficier van het Landelijk parket, de
  directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand
  namens de minister van Justitie en de directeur-generaal Openbare
  Orde en Veiligheid namens de minister van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties deelnemen. Het medebeheer door de Minister van
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt in de praktijk
  nauwelijks inhoud. De Raad van het KLPD, die als een soort
  regionaal college fungeert, stelt jaarlijks de organisatie, de
  formatie, de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het
  jaarverslag voor het KLPD vast. Het gezag over het KLPD als geheel
  ligt volledig bij de persoon van de hoofdofficier van het Landelijk
  parket. De hoofdofficier van het Landelijk parket oefent deze
  functie uit op voorstel van het College van procureur-generaal. De
  gezagspositie is evenwel niet geformaliseerd in wetgeving. Sinds
  1998 is hiervoor een overleg opgezet tussen de gemandateerd
  korpsbeheerder, de hoofdofficier verbonden aan het Landelijk parket
  en de korpschef van het KLPD. Het is de bedoeling dat dit overleg
  de prioriteiten in de opsporingstaken van het KLPD vaststelt.

  Vaststelling beleidsprioriteiten

  Het ministerie van Justitie heeft bij de aansturing van het KLPD
  het accent steeds gelegd op het beheer en niet zozeer op het
  vaststellen van beleidskaders. In enkele gevallen zijn speerpunten
  aangegeven, zoals «financiële recherche» en
  «bestrijding van kinderporno», maar van een integrale
  visie op de taken van het KLPD is geen sprake. Initiatieven voor
  richtinggevend beleid zijn vooral aan het KLPD zelf overgelaten. In
  vergelijking met andere onderdelen van het KLPD besteedde het
  ministerie van Justitie relatief de meeste aandacht aan de divisie
  CRI en het LRT.

  3.7.2 divisie CRI

  De Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) is het onderdeel
  van het KLPD dat ondersteuning verleent aan de regionale,
  internationale en bijzondere opsporingsdiensten. De CRI ondersteunt
  de recherche met recherche-expertise, recherche-informatie en
  strategische misdaadanalyse. De divisie CRI is onderverdeeld in 4
  diensten. In de onderstaande tabel is de organisatie van deze
  divisie kort weergegeven.

  Organisatie divisie CRI.

  – Dienst Recherche Informatie afdeling Nationaal inzicht
  afdeling Internationale inlichtingen uitwisseling afdeling
  Meldpunten afdeling Recherche informatiebureaus

  – Dienst Bijzondere Recherche Zaken afdeling Terrorisme afdeling
  Getuigenbescherming Landelijk infiltratie team (LIT) afdeling
  Nationale coördinatie politiële infiltratie (ANCPI)

  – Dienst Berichtenbehandeling en Identificatie

  – Dienst Recherche Advisering en Ontwikkeling

  De afdelingen binnen de dienst Recherche informatie richten zich
  vooral op de informatietaak van het recherchewerk. Informatie is
  nodig voor de directe opsporing, voor de coördinatie tussen
  recherche-onderzoeken, voor de besturing van het rechercheproces
  (prioriteitstelling en effectmeting) en voor de vaststelling van
  aard en omvang van de criminaliteit. Met name de afdeling Nationaal
  inzicht geeft voor een belangrijk deel invulling aan de functie van
  de NCID, die in artikel 6 van de CID-regeling 1995 wordt
  omschreven. De NCiD-functie wordt verder uitgeoefend door de
  afdelingen Internationale inlichtingen uitwisseling, Meldpunten en
  Recherche informatiebureaus.

  Afdeling Nationaal Inzicht

  Taken

  De afdeling Nationaal inzicht van de CRI heeft tot taak ter
  coördinatie van de samenwerking tussen regionale CID-en
  landelijke registraties bij te houden en de gegevens uit deze
  registers te bewerken en te analyseren. De taak van de afdeling
  Nationaal inzicht bestaat uit vijf onderdelen.

  1. Het verschaffen van inzicht in de aard en omvang van de zware
  en georganiseerde criminaliteit op nationaal niveau

  In het kader van deze taak verwerkt de afdeling informatie die
  door de regio’s aangeleverd wordt. Analisten brengen vervolgens
  criminele samenwerkingsverbanden in kaart. Op dit moment worden de
  eerste resultaten van deze activiteit zichtbaar. Hier doen zich wel
  enkele knelpunten voor. In de eerste plaats leveren de regiokorpsen
  hun informatie nog onvoldoende aan uit de CID-registers en uit de
  tijdelijke registers zijnde de lopende onderzoeken. In de tweede
  plaats zijn de kernteams niet in dezelfde geautomatiseerde omgeving
  geplaatst. Dat is echter wel nodig vanwege de eerder genoemde
  toebedeelde specifieke aandachtsgebieden. De kernteams zouden
  onderling met elkaar verbonden moeten zijn. In de derde plaats is
  de divisie CRI voor beleidsonderzoek volledig afhankelijk van de
  regiokorpsen. De divisie CRI heeft voor beleids- en
  analysedoeleinden zelf geen rechtstreekse toegang tot operationele
  informatie. Ten vierde doemt in de nabije toekomst een knelpunt op
  wanneer de nieuwe wet Politieregisters in werking is getreden. Bij
  de wijziging van de wet Politieregisters is geen voorziening
  getroffen voor de beleids- en analysetaken van de afdeling
  Nationaal inzicht. De gegevens uit een Zwacri-register dienen te
  worden verwijderd en vernietigd zodra een zaak is afgedaan c.q. een
  onherroepelijk vonnis is geveld. De informatie over personen die
  strafbare feiten hebben begaan kan weliswaar in de HKD-register
  worden opgenomen, maar daarmee gaat de onderlinge samenhang tussen
  meerdere criminele personen en strafbare feiten verloren. De
  samenhang tussen meerdere criminele personen en strafbare feiten in
  kaart brengen is noodzakelijk om criminele netwerken zichtbaar te
  maken. Door het ontbreken daarvan komt het verschaffen van inzicht
  in de aard en omvang van de zware georganiseerde criminaliteit op
  nationaal niveau onder druk te staan.

  2. De coördinatie van recherche-informatie ingevolge de
  CID-regeling

  Een onderdeel hiervan is de coördinatie van informatie met
  een hoog afbreukrisico waarvoor binnen de afdeling Nationaal
  inzicht een afgeschermde eenheid is ingericht, de eenheid
  Bronafschermingszaken. Van informatie met een hoog afbreukrisico is
  sprake wanneer bijvoorbeeld de bron gevaar zou lopen of wanneer als
  informatie te breed komt te liggen het onderzoek wordt geschaad.
  Daarbij moet gedacht worden aan 00-informatie, afkomstig van een
  informant of infiltrant, aan informatie over niet-integer gedrag,
  informatie ten behoeve van getuigenbescherming, etc.

  3. ontwikkelen en in stand houden verwijsindexen

  Voor de uitwisseling van informatie tussen opsporingsonderzoeken
  en de vaststelling van de aard en omvang van de criminaliteit maakt
  de afdeling gebruik van verwijsindexen. Op nationaal niveau
  coördineert de afdeling de registratie over de
  CID-subjectenindex (CIDSI) en beheert daarvoor drie indexen: CIDSI
  1, 11, en III. CIDSI 1 is de index voor natuurlijke personen. Deze
  verwijzingsindex is nu een actueel geschoond bestand. Vanaf 1996 is
  het aantal records waarin CID-subjecten is opgenomen alsmede het
  aantal unieke CID-subjecten natuurlijke personen gedaald. Als
  belangrijkste reden voor deze daling wordt gezien dat de
  politieregio’s over het algemeen beter en meer zijn gaan schonen.
  De CIDSI 11 heeft betrekking op rechtspersonen en wordt tot op
  heden nog niet goed gevuld. De regio’s zien hier tot nu toe nog
  onvoldoende de noodzaak van in. In de laatste verwijsindex (CIDSI
  111) worden de Meldingen recherche onderzoeken (MRO’s) opgeslagen.
  In de nabije toekomst zullen de drie systemen geïntegreerd
  worden in de landelijke applicatie Verwijzingsindex Recherche
  Onderzoeken en Subjecten (VROS). De opzet van de nationale
  verwijzingsindex VROS is een tweede onderdeel van het ABRIO-project
  «Recherche en informatiehuishouding». In de Raad van
  Hoofdcommissarissen zijn alle korpschefs met elkaar overeen gekomen
  dat de CID-subjectenindexen en het MRO-bestand moeten opgaan in het
  VROS. Deze nieuwe applicatie wordt gepositioneerd bij de regionale
  lnfodesks.

  4. Het uitvoeren van informatie-onderzoeken op een specifiek
  terrein

  De afdeling Nationaal inzicht kan in opdracht van de Cc zwacri
  c.q. het College van procureurs-generaal informatie-onderzoeken
  uitvoeren op een specifiek terrein. Voorbeelden zijn aan
  Joegoslaven en Italianen gerelateerde criminaliteit in Nederland.
  De resultaten van deze onderzoeken worden aangeboden aan de
  Cczwacri die daarover een advies aan het College van
  procureurs-generaal kan uitbrengen.

  5. Het uitvoeren van overige onderdelen van de CID-taak

  De CID-en van de regiokorpsen zijn verantwoordelijk voor de
  aanmelding van informanten bij de afdeling Nationaal inzicht. Als
  een RCID een informant wil aanmelden, dan is daarvoor software van
  de afdeling Nationaal Inzicht beschikbaar om met de personalia van
  de informant een uniek nummer te maken. Dit nummer geeft de RCID
  vervolgens door aan de afdeling Nationaal inzicht. Nationaal
  inzicht boekt dit nummer in het Informanten Coderingssysteem (ICS)
  en controleert dan of het nummer elders reeds voorkomt. Als er een
  match is op het informantennummer belt de afdeling Nationaal
  Inzicht de RCID van het korps dat het nummer als eerste heeft
  aangemeld, waarop de betreffende RCID contact kan opnemen met de
  tweede RCID. Een probleem kan echter zijn dat de regiokorpsen niet
  in alle gevallen een actueel geschoond informantenbestand voeren.
  Het informantencoderingssysteem (ICS) wordt soms onheus gebruikt.
  Het onheus gebruik heeft betrekking op schending van
  procedure-afspraken. Binnen de Nederlandse politie is afgesproken
  dat de RCID-en van de regiokorpsen alleen informanten aanmelden bij
  de afdeling Nationaal inzicht indien die informanten ook
  daadwerkelijk door de CID-en worden aangelopen. Indien een persoon
  niet zijnde een informant door een regiokorps wordt aangemeld als
  informant uitsluitend om er achter te komen of die persoon in een
  ander korps informant is, komt de afscherming van de identiteit van
  informanten op losse schroeven te staan. Daardoor komt de (moeizaam
  opgebouwde) aanmelding van informanten door de regiokorpsen bij en
  de coördinerende taak van de afdeling Nationaal inzicht in het
  geding.

  Meldingen recherche-onderzoeken

  Vanaf 1996 moeten de korpsen hun onderzoeken aanmelden bij de
  afdeling Nationaal inzicht van de CRI. Deze aanmelding heeft tot
  doel om de onderzoeken tussen de verschillende korpsen te
  coördineren. Het aanmelden van onderzoeken dient middels een
  standaardformulier te gebeuren: het formulier Melding Recherche
  Onderzoek (MRO). Het formulier MRO is ook opgenomen in de
  gewijzigde CID-regeling 1995. Met de MRO’s ontstaat een landelijk
  overzicht van de onderzoeken die de politie uitvoert. Volgens het
  huidige criterium moeten onderzoeken worden aangemeld zodra er
  tenminste één CID-subject bij het onderzoek betrokken
  is. De ondergrens die geldt voor het melden van
  rechercheonderzoeken en de opname in het systeem wordt verlaagd: in
  het vervolg zullen niet alleen onderzoeken met betrekking tot
  CID-subjecten worden opgenomen, maar álle onderzoeken worden
  geregistreerd die langer dan een week duren en die gericht zijn op
  misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Op het
  formulier MRO moeten behalve CID-subjecten ook andere
  onderzoeksgegevens, zoals objecten, contactpersoon, start en te
  verwachten einddatum van het onderzoek worden ingevuld. In de
  praktijk verloopt de melding van recherche-onderzoeken veelal via
  de RCID van het regiokorps. Voor de RCID geldt immers al vanouds
  dat zij haar CID-subjecten (natuurlijke personen en/of
  rechtspersonen) moet aanmelden bij de divisie CRI. De aanmelding
  van recherche-onderzoeken is in de loop van de jaren aanmerkelijk
  verbeterd.

  Tabel 2. Aantallen MRO’s per regiokorps
  Aantal bij de NCID nieuw aangemelde MRO’s
   

  Regiokorps 

  Rotterdam-Rijnmond 
  Limburg-Zuid 
  Midden- en West Brabant 
  Amsterdam-Amstelland 
  Kennemerland 
  Haaglanden 
  CID KLPD 

  1996 

  134 
  27 
  12 
  129 
  37 
  101 
  29 

  1997 

  149 
  85 
  87 
  144 
  24 
  92 
  22

  1998 

  133 
  30 
  65 
  185 
  30 
  158 
  36

   
  1996: NCIDjaarverslag 1996.
  1997: Jaaroverzicht 1997 Criminele Inlichtingen Dienst
  verwijsindexen.
  1998: Jaaroverzicht 1998 Criminele Inlichtingen Dienst
  verwijsindexen.

  Naast de aanmelding van nieuwe onderzoeken, moeten korpsen ook
  wijzigingen in onderzoeken (updaten van de onderzoekssubjecten) en
  de daadwerkelijke beëindiging van onderzoeken melden. Het
  onderzoek van de commissie heeft uitgewezen dat het actualiseren
  van de MRO’s door de regiokorpsen nog sterk verbeterd kan worden.
  Beëindigde onderzoeken worden niet afgemeld en wijzigingen in
  (de CID-subjecten van) het onderzoek worden nog onvoldoende
  doorgegeven. De coördinatie vindt plaats door de afdeling
  Nationaal Inzicht van de divisie CRI. De coördinatie houdt in
  dat de gegevens uit de MRO’s van alle korpsen met elkaar worden
  vergeleken. Dit gebeurt geautomatiseerd. Vergelijking kan
  bijvoorbeeld opleveren dat eenzelfde persoon bij meerdere korpsen
  voorwerp van onderzoek is of dat een voertuig in een
  recherche-onderzoek van een bepaald korps tevens voorkomt in een
  onderzoek van een ander korps. Zodra er op een van de objecten of
  CID-subjecten een dubbeling wordt geconstateerd, zorgt de afdeling
  Nationaal Inzicht ervoor dat de betrokken politieregio in kennis
  wordt gesteld. Voor de melding van recherche-onderzoeken en de
  coördinatie hanteert de afdeling Nationaal Inzicht een
  verwijsindex, de zogeheten CID-subjecten Index (CIDSI) III. Van
  1996 tot halverwege 1997 werden de recherche-onderzoeken aangemeld
  door het opsturen van MRO’s naar de divisie CRI. In de loop van
  1997 is een aantal regionale recherchesystemen zodanig aangepast
  dat de MRO’s geautomatiseerd kunnen worden aangeleverd. Per
  december 1998 melden 22 van de 26 korpsen hun MRO’s geautomatiseerd
  aan bij de afdeling Nationaal Inzicht. In CIDSi 111 waren in juni
  1997 12 750 onderzoeksobjecten en 1213 onderzoeken opgenomen. In
  december 1998 waren deze aantallen reeds opgelopen tot 27 285
  objecten en 2042 onderzoeken. Dit is een stijging van zeventig
  procent van de onderzoeken en een stijging van ruim tweehonderd
  procent van de objecten, wat het nut van de verwijzingsindex
  uitdrukt.

  Verbeteringen nationale coördinatie
  recherche-informatie

  De mogelijkheden om op nationaal niveau informatie tussen alle
  opsporingsonderzoeken uit te wisselen en af te stemmen, zijn in
  ontwikkeling. Zo zullen de huidige drie verwijsindexen in mei 1999
  opgaan in de applicatie VROS (Verwijsindex Recherche Onderzoeken en
  Subjecten). VROS is een systeem waarmee de geautomatiseerde
  coördinatie van recherche-onderzoeken geoptimaliseerd wordt.
  De onderzoeksteams bij de regiokorpsen en kernteams moeten daartoe
  hun onderzoekssubjecten e.d. aanleveren bij de afdeling Nationaal
  inzicht. In het programma VROS vindt wekelijks een match plaats van
  alle MRO’s met de onderzoeksentiteiten van CIDSI 1 en 11. Ook
  worden de gegevens uit de MRO’s onderling gematcht. Dubbelingen in
  o.a. CID-subjecten, voertuigen, etc. worden geautomatiseerd aan de
  regiokorpsen en kernteams terug gemeld, zodat de betreffende
  korpsen met elkaar tot afstemming kunnen komen. Dit nieuwe register
  VROS wordt nationaal beheerd door de afdeling Nationaal Inzicht
  (Registratie van recherche-onderzoeken J.B.A. de Wit en J.
  Posthumus, Algemeen Politieblad, nr. 3, 30 januari 1999, p. 12 t/m
  14.)

  De regiokorpsen kunnen het register rechtstreeks inzien via de
  CID of de regionale infodesks. Het biedt de mogelijkheid om
  informanten die actief zijn in een onderzoek te matchen met
  onderzoekssubjecten. Het belang daarvan is dat uitgesloten kan
  worden dat opsporingsteams voor de verrassing komen te staan dat
  een subject in hun onderzoek informant van een ander korps blijkt
  te zijn, mits alle korpsen consequent hun onderzoekssubjecten en
  informanten aanmelden. Tot slot is ook het welslagen van VROS
  volledig afhankelijk van aanlevering van recherche-informatie door
  de regiokorpsen en kernteams. Het is tevens afhankelijk van de
  recherche-applicaties binnen de regio’s en kernteams. De rol van de
  korpsleiding en de districtschefs is hierbij van groot belang. Tot
  op heden bepaalt iedere regio zelf met welke systemen gewerkt
  wordt. Het kan zijn dat een regiokorps de informatiehuishouding en
  de registraties redelijk op orde heeft voor wat betreft het
  regionale rechercheniveau, maar dat dit niet het geval is voor de
  districten. In sommige regio’s staan de districten zelfs redelijk
  autonoom ten opzichte van het regionale niveau. Een voorbeeld
  hiervan is het korps RotterdamRijnmond. Zolang een nationale
  informatiehuishouding ontbreekt, zullen de opsporing, de
  coördinatie tussen recherche-onderzoeken, de besturing van het
  rechercheproces en de vaststelling van aard en omvang van de
  criminaliteit problematisch verlopen.

  3.7.3. Afdeling Internationale inlichtingen uitwisseling

  De afdeling Internationale inlichtingen uitwisseling fungeert
  als intermediair tussen Nederland en het buitenland voor
  internationale inlichtingenuitwisseling op het gebied van de zware
  en georganiseerde criminaliteit. Volgens de Richtlijn met
  betrekking tot de stationering van liaison-officers in Nederland
  van 21 maart 1994 dient de divisie CRI een toezichthoudende rol te
  vervullen met betrekking tot de werkzaamheden van de
  liaisonofficer, alsmede de inkomende en uitgaande informatie te
  coördineren. De parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden concludeerde met betrekking tot liaison-officers
  in Nederland dat het, gelet op genoemde richtlijn, twijfelachtig is
  of de CRI zijn toezichthoudende functie op de liaison-officers
  daadwerkelijk kan uitoefenen. Vervolgens heeft de minister van
  Justitie een werkgroep-Liaisons ingesteld met als taakopdracht een
  onderzoek in te stellen naar de noodzakelijkheid en mogelijkheid
  voor aanscherping van de bestaande richtlijn voor de buitenlandse
  liaison-officers in Nederland (zie ook paragraaf 3.10).

  3.7.4. Afdeling Recherche informatiebureaus (RIB’s)

  De divisie CRI kent een aantal steunpunten in de regio’s: de
  Recherche informatie bureaus (RIB’s). De CRI beschikt in totaal
  over 32 regionale steunpunten (Deze taak werd tot 1997 uitgeoefend
  door vijf Afdelingen Recherche Informatie (ARIs)). De RIB’s zijn
  een schakel tussen de divisie CRI en de regiokorpsen en kernteams.
  Zij leveren een bijdrage aan het nationaal criminaliteitsbeeld,
  voeren taken uit op het gebied van internationale rechtshulp en
  coördineren informatie, ook via VROS en CIDSI. Door de
  regiokorpsen en de kernteams worden de werkzaamheden van de RIB’s
  bijzonder gewaardeerd. Deze goede waardering neemt echter niet weg
  dat het resultaat van de werkzaamheden van de RIB’s mede
  afhankelijk is van de stand van de informatiehuishouding in de
  regiokorpsen en kernteams. Soms kan het RIB onvoldoende
  werkzaamheden uitvoeren ten gevolge van de gebrekkige
  informatiehuishouding bij de korpsen.

  3.7.5. Afdeling Meldpunten

  De afdeling Meldpunten coördineert, onder
  verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie,
  politie-informatie met een operationeel karakter en niet
  politiële informatie. De afdeling Meldpunten fungeert als
  intermediair tussen diverse politiële en justitiële
  instanties met een specifiek doel en gericht op specifieke
  doelgroepen. Het Gedetineerden recherche informatie punt (GRIP) is
  een voorbeeld van een meldpunt dat in 1994 is opgericht met het
  doel de samenwerking tussen de politie en de directie
  Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het ministerie van
  Justitie te verbeteren (1 Circulaire van de minister van Justitie
  d.d. 11 februari 1994 betreffende de oprichting van het meldpunt
  GRIP bij de CRI (kenmerk 424.696193) en de brief van de minister
  van Justitie d.d. 20 juli 1994 inzake de beleidsvorming t.a.v. GRIP
  (kenmerk 44716194/DJ)).

  Het doel van deze samenwerking is te komen tot een beter
  beveiligingsbeleid voor vlucht- en gemeengevaarlijke gedetineerden
  door middel van een zorgvuldige onderlinge uitwisseling van
  informatie. De samenwerking voorziet ook in het verstrekken van
  door het openbaar ministerie bekrachtigde adviezen aan directeuren
  van de penitentiaire inrichtingen op grond van informatie, waarbij
  de bron waaruit de informatie afkomstig is, wordt beschermd. Deze
  vertrouwelijke adviezen kunnen leiden tot het treffen van
  maatregelen tegen gedetineerden.

  Daarnaast is het GRIP niet op de hoogte van deals met
  gedetineerden voorzover het gaat om strafvermindering of
  financiële vergoedingen. Ook de directeuren zullen hiervan
  normaliter niet op de hoogte zijn. Enkele tijd geleden heeft zich
  een merkwaardig incident voorgedaan, wat eventueel verband houdt
  met een deal. Een officier van justitie heeft rond februari van dit
  jaar bij het GRIP een verzoek gedaan om advies uit te brengen een
  gedetineerde niet naar de extra beveiligde inrichting van Nieuw
  Vosseveld te Vught over te plaatsen. Het GRIP is hier niet op
  ingegaan en heeft het verzoek direct doorgestuurd naar de
  betreffende officier van justitie.

  3.7.6. Het LIT en de ANCPI

  Het Landelijk infiltratie team (LIT) coördineert en
  ondersteunt (inter)nationale infiltratie-activiteiten op basis van
  buitenlandse rechtshulpverzoeken en assistentieverzoeken van de
  Nederlandse opsporingsdiensten. De Afdeling nationale
  coördinatie politiële infiltratie (ANCPI) verleent
  ondersteuning bij het operationele gedeelte van infiltratieacties
  (verzorgen van valse identiteiten, facilitaire ondersteuning, etc.)
  Beide afdelingen vallen onder de dienst bijzondere recherchezaken.
  Het aantal zaken per jaar waarbij enige vorm van politiële
  infiltratie is gemoeid, is beperkt. In 1998 is landelijk gezien bij
  68 acties enigerlei vorm van ondersteuning geboden door
  politiële infiltratie in Nederland. In 1997 was dit slechts
  41. Deze acties kunnen variëren van assistentie bij een
  gespreksontmoeting tot het opbouwen van een storefront of een wat
  langer durende infiltratie. Veel van deze acties worden op verzoek
  van het buitenland, dan wel in samenwerking met buitenlandse
  opsporingsinstanties opgezet. Van de 68 acties in 1998 hadden 51
  zaken een internationale component. Voor het jaar 1997 hadden van
  de 41 acties 30 zaken een internationale component. De
  internationale dimensie komt ook tot uiting in de hoeveelheid zaken
  die het LIT heeft gedraaid ten opzichte van de nationale PIT’s. in
  1998 heeft het LIT aan 40, en in 1997 aan 30 zaken medewerking
  verleend.

  3.7.7. Activiteiten divisie Ondersteuning en divisie
  Mobiliteit

  De divisie Ondersteuning vervult een ondersteunende taak voor de
  politieregio’s met specifieke kennis en technieken op het terrein
  van technologische ondersteuning, levende have,
  politieluchtvaartdienst, recherche en bijstandscoördinatie. De
  Dienst technologie en operationele ondersteuning (DTOO) en de
  Recherchedienst transport en logistiek (RT&L) van de divisie
  Ondersteuning voeren zelfstandig opsporingsonderzoeken uit. Voor
  het onderzoek van de commissie zijn vooral deze afdelingen van
  belang.

  Dienst technologie en operationele ondersteuning (DTOO)

  De Dienst technologie en operationele ondersteuning (DTOO) is
  gesitueerd binnen de divisie Ondersteuning en heeft een
  ondersteunende functie. De doelstelling van de DTOO is het leveren
  van (tijdelijke) technische en operationele ondersteuning aan
  politie, justitie en overige opsporingsdiensten. Daarmee
  ondersteunt de DTOO allerlei politieactiviteiten op het terrein van
  recherche, milieu, grootschalig politieoptreden, verkeer,
  rampenbestrijding, enzovoorts. De DTOO beschikt daarvoor onder
  andere over geavanceerde plaatsbepalingssystemen en apparatuur voor
  audio en video-observatie. Behalve de integratie van techniek in
  recherche-onderzoeken, werkt de DTOO ook aan de ontwikkeling van
  nieuwe technologieën en methoden.

  Overzicht assistentie-aanvragen 1998
   

  Technisch middel 

  Videocamera 
  Videolaboratorium 
  af/meeluisterapparatuur 
  Audiolaboratorium 
  Kolibrie – geen inzetten meer 
  Peilbakens 
  Inkijkoperaties 
  Klonen semafoon 
  Uitleveren verbindingsapparatuur 
  -alleen voor openbare orde 
  Veiligheidsonderzoek (o.a. sweepen) 
  Overige assistenties/adviezen/uitleen 
   

  Aanvragen 

  121 
  320 
  12 
  79 

  160 
  15 
  144 
   

  248 
  63 

  1162

  Geen inzetten gevolgd 

  29 
  13 

  53 


   

  10 
  13 

  136

  De DTOO treedt alleen op na schriftelijke toestemming van de
  officier van justitie, die bij de aanvraag door een team ingediend
  moet worden. De DTOO hanteert deze vaste procedure sinds 1994. De
  reden was dat het voorkwam dat de DTOO iets moest doen waarvan
  later werd gezegd dat het niet de bedoeling was. Behalve met
  juridisch verantwoord handelen, heeft deze opstelling van de DTOO
  ook te maken met de effectiviteit van hun optreden. De middelen die
  worden ingezet zijn kostbaar; als het fout afloopt kunnen die
  middelen niet meer worden ingezet. Indien er geen juridische
  bezwaren zijn, spelen capaciteitsvragen voor de inzet van de DTOO
  een rol. Immers, is deze ook beperkt. De DTOO beslist zelf of ze
  aan een verzoek tot technische ondersteuning van een regiokorps of
  kernteam voldoet. Op basis van een eigen juridische toets wordt
  door de DTOO afgewogen of een verzoek wordt gehonoreerd. Dit
  gebeurt ook als een officier van justitie goedkeuring heeft
  verleend. De vraag aan welk team capaciteit wordt toebedeeld, wordt
  onder meer beïnvloed door de (maatschappelijke) gevoeligheid
  van een zaak. Voorts heeft de bestrijding van de zware
  criminaliteit door de kernteams en levensbedreigende zaken
  prioriteit. De DTOO heeft zoveel werk dat vrijwel alleen de
  kernteams en het landelijke rechercheteam (LRT) worden bediend.

  Divisie Mobiliteit

  De vier kerntaken van de divisie Mobiliteit zijn het bevorderen
  van mobiliteit en veiligheid, het bestrijden van criminaliteit en
  het toezicht houden op de belasting van het milieu, voor zover dit
  betrekking heeft op het (inter)nationaal verkeer en vervoer over
  weg, water of in de lucht. De taken die de divisie Mobiliteit
  verricht zijn zelfstandig, complementair en ondersteunend aan de
  regionale politiekorpsen, bijzondere opsporingsdiensten en andere
  organisaties. Tot 1996 werden bij de divisie Mobiliteit
  recherchewerkzaamheden uitgevoerd. Om de recherchewerkzaamheden te
  coördineren en te controleren zijn deze werkzaamheden
  samengevoegd tot de Recherchedienst transport en logistiek
  (RT&L) bij de divisie Ondersteuning. Bij de divisie Mobiliteit
  worden thans weer in beperkte mate rechercheactiviteiten ontplooid.
  Het gaat om eerstelijns recherchewerk ten behoeve van de taken van
  de divisie Mobiliteit. De recherchefuncties zijn inmiddels
  beschreven. Er zijn afspraken met de divisieleiding dat de
  coördinatoren het recherchewerk bewaken. Dat neemt niet weg
  dat de korpsleiding KLPD zich ervan bewust is dat dit voortdurend
  in de gaten gehouden moet worden. Dat roept de vraag op in hoeverre
  de divisie Mobiliteit voldoende kwaliteit van het recherchewerk
  gewaarborgd heeft voor het feit dat verkeersmensen
  recherche-activiteiten gaan ondernemen. Zodra het eerstelijns
  recherchewerk over zou gaan naar het tweedelijns werk, is de
  deskundigheid van RT&L nodig. Dat vereist een nauwkeurige
  afstemming tussen de leiding van de divisie Mobiliteit en de
  leiding van RT&L.

  Recherchedienst transport en logistiek (RT&L)

  RT&L is ondergebracht bij de divisie Ondersteuning. Het doel
  van de RT&L is de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit in de transportsector. De ontwikkeling van de dienst
  RT&L is nog in volle gang. Op dit moment overweegt de
  korpsleiding van de KLPD of deze dienst het kernteam Transport zou
  moeten worden. De RT&L beschikt, net als het LRT, over een
  eigen CID. De CID van de RT&L runt voornamelijk informanten die
  uit de periferie van de criminele organisaties komen. Het zijn
  mensen die op de een of andere manier, legaal, faciliteiten aan de
  organisatie verlenen, bijvoorbeeld een autoverhuurder of een
  kroegbaas van een stamcafé. Door niet met informanten uit de
  eigenlijke criminele organisatie te werken, probeert men te
  voorkomen dat ongewild infiltratietrajecten ontstaan. De ervaring
  is dat de informanten «nieuwe stijl» betrouwbaarder
  informatie leveren omdat hun belangen niet op het criminele vlak
  liggen. Het runnen van informanten verloopt volgens een vaste
  procedure met intake-gesprekken en uitgebreide schriftelijke
  vastlegging. De sturing en controle op RT&L heeft zich tot voor
  kort gekenmerkt door gebrek aan functiescheiding bij de toenmalige
  CID-officier van justitie en onvoldoende structurele aandacht voor
  de CID, waaronder ook het beheer van de registers. Door de
  vermenging van verantwoordelijkheden voor de CID-en van het KLPD,
  van de Rijksrecherche en van de BOD-en bij de CID-officier is een
  tijd lang verwijdering ontstaan tussen de CID-officier en de
  leiding van de divisie Ondersteuning en de CID. Op initiatief van
  de interim-chef RT&L is de CID-officier weer terug gehaald en
  zijn het gezag en de verantwoordelijkheid van de CID-officier over
  RT&L weer hersteld. Vanaf 1998 heeft het Landelijk parket een
  nieuwe portefeuilleverdeling gemaakt en is er een andere persoon
  CID-officier. Deze officier vervult de functie nu ongeveer 1 jaar
  en verruilt de functie weer voor milieu-officier. Van
  continuïteit in het gezag en beheer over de CID van RT&L
  is zodoende weinig sprake.

  3.7.8 Landelijk Rechercheteam (LRT)

  Het LRT is de operationele recherche-eenheid van de KLPD. Het
  LRT streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een adequaat
  (inter)nationaal optreden tegen de georganiseerde criminaliteit in
  samenwerking met de regio’s. Daarbij richt het LRT zich met name op
  financieel rechercheren en innovatie van deze recherchemethode.

  Organisatie

  Het LRT is eind 1995 in drie maanden opgericht. Het beeld over
  de positie van het LRT in de opsporing was aanvankelijk diffuus.
  Men begon met een onderzoek naar een eenvoudige geldwisselaar en
  werkte daarna geleidelijk toe naar ingewikkelder onderzoeken. De
  pioniersfase van het LRT is inmiddels voorbij. Het team heeft thans
  een duidelijke taak en functie, waarbij financieel rechercheren en
  de innovatie van recherchemethoden centraal staan. Sinds de start
  van het LRT in januari 1996 tot december 1998 zijn door het LRT een
  26-tal onderzoeken gestart. De aard en omvang van de onderzoeken
  verschillen sterk. Zo is er een kortlopend onderzoek van 2 weken,
  maar de meeste onderzoeken duren een aantal maanden, met enkele
  uitschieters naar 24 maanden of meer. Ook de aard van de
  onderzoeken verschilt, al overheersen de zaken met een
  financiële component. Onderzoeksprojecten van het LRT worden
  na accordering van het College in behandeling genomen. Het advies
  van de Cczwacri wordt evenwel niet altijd door het College gevolgd.
  Onderzoeken met een sterk financieel karakter worden niet per
  definitie aan het LRT toegewezen. De inzet van OT, STO en CID vindt
  bij het LRT niet wezenlijk anders plaats dan bij andere
  rechercheteams.

  Samenwerking

  Het LRT stelt zich tevens ten doel de samenwerking met
  kernteams, regionale recherche-eenheden en bijzondere
  opsporingsdiensten aan te gaan. Deze samenwerking ligt zowel op het
  personele vlak als op onderlinge uitwisseling van gegevens (vooral
  CID- en vertrouwelijke gegevens) en de afstemming van
  recherche-onderzoeken. Het LRT kan ook in bijzondere gevallen op
  specifieke terreinen de kernteams en regionale recherche-eenheden
  zowel op operationeel gebied als op het gebied van uitwisseling van
  gegevens en kennisoverdracht ondersteunen. De regiokorpsen en
  kernteams ondervinden echter over het algemeen weinig van de
  samenwerking met het LRT op het personele vlak, qua deskundigheid
  en voor wat betreft recherche-ondersteuning bij onderzoeken. Dat
  zou onder andere te wijten zijn aan capaciteitsgebrek.

  vorige    volgende    inhoud