• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Binnenlandse Veiligheidsdienst

  3.8 Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)

  De Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) heeft ingevolge de Wet
  op de inlichtingenen veiligheidsdiensten (WIV) tot taak het
  verzamelen van gegevens omtrent organisaties en personen die
  aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar
  vormen voor de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid
  of voor andere gewichtige belangen van de Staat (Wet op de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten, artikel 8, tweede lid). Naast
  deze taak is aan de BVD wettelijk opgedragen het verrichten van
  veiligheidsonderzoeken voor de vervulling van vertrouwensfuncties
  en het bevorderen van maatregelen ter beveiliging van gegevens
  waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt
  geboden. Deze gegevens kunnen zowel overheidsinformatie betreffen
  als gegevens van het bedrijfsleven. Voor de laatste categorie geldt
  dat het gegevens betreft die naar het oordeel van de
  verantwoordelijke minister van vitaal belang zijn voor de
  instandhouding van het maatschappelijk leven. De (zijdelingse)
  betrokkenheid van de BVD met de georganiseerde criminaliteit heeft
  de commissie doen besluiten aandacht te besteden aan de
  werkzaamheden van de BVD. Op basis van de beslispunten van de Kamer
  komt de commissie tot de volgende onderzoeksvragen:

  a. Op welke wijze werkt de BVD samen met politie en justitie bij
  opsporing van strafbare feiten? Welke rol speelt de BVD op dit
  moment bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit?
  Maken BVD-ambtenaren deel uit van rechercheteams?

  b. Hoe krijgt het «gezag» over de BVD feitelijk
  vorm? Controleert de VD-officier alle relevante informatie om voor
  de rechtmatigheid van de verkrijging van informatie in
  ambtsberichten te kunnen instaan?

  In deze paragraaf staan de werkzaamheden van de BVD centraal. In
  de eerste plaats komt de relatie tussen de BVD en de bestrijding
  van de georganiseerde criminaliteit aan de orde. Dit wordt gevolgd
  door een uiteenzetting over de relatie tussen de BVD en de
  regionale politie.

  3.8. 1 De BVD ende georganiseerde criminaliteit

  Georganiseerde criminaliteit

  Ambtenaren die voor de BVD werken hebben geen bevoegdheden tot
  het opsporen van strafbare feiten. Georganiseerde criminaliteit op
  zichzelf vormt zodoende geen aandachtsgebied voor de BVD. De BVD
  doet slechts onderzoek naar georganiseerde criminaliteit wanneer
  dat in specifieke gevallen een gevaar oplevert voor de
  democratische rechtsstaat. In de uitoefening van haar taken
  onderhoudt de BVD echter wel degelijk een relatie met politie en
  justitie. Zo heeft iedere politieregio een Regionale
  inlichtingendienst (RID) die ten behoeve van de BVD feitelijke
  werkzaamheden uitvoert. Daarnaast kan de uitwisseling van
  informatie tussen de BVD en politie en justitie van belang zijn
  voor de opsporing van georganiseerde criminaliteit. De BVD kan voor
  een opsporingsonderzoek relevante informatie door middel van
  ambtsberichten via de landelijk officier van justitie verstrekken
  aan politie en justitie. Toch heeft de BVD zich de afgelopen jaren
  uitgebreid beziggehouden met de georganiseerde criminaliteit.
  Vanwege de ruime taakomschrijving van de BVD is het mogelijk om de
  activiteiten van de BVD op het gebied van de georganiseerde
  criminaliteit binnen de taakdefinitie te laten vallen. Ook de
  nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (IVD) biedt de BVD
  de mogelijkheid aandacht te besteden aan de georganiseerde
  criminaliteit indien op een of andere wijze de belangen van de
  staat in het geding zijn. Voor de BVD is de georganiseerde
  criminaliteit alleen van belang voor zover de verstrengeling van de
  onder- en bovenwereld in het geding is. Alleen dan komt de
  integriteit van het openbaar bestuur in gevaar.

  Bevoegdheden en inlichtingenmiddelen

  De bevoegdheden en inlichtingenmethoden van de BVD worden nu
  helder omschreven in het wetsvoorstel IVD. Deze bevoegdheden en
  inlichtingenmethoden komen echter niet overeen met die in het
  wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden. Er worden andere
  criteria en begrippen gehanteerd. De BVD is bevoegd tot veel
  verdergaande inlichtingenmethoden dan politie en justitie. Dat kan
  tot problemen leiden in gevallen waarbij openbare ordehandhaving en
  strafrechtelijke handhaving elkaar kruisen. De BVD geeft alleen
  informatie aan de politie door middel van formele ambtsberichten.
  Bij de BVD komen U-bochten om bepaalde informatie «wit te
  wassen» niet voor. Jaarlijks worden enkele tientallen
  ambtsberichten via de landelijk officier van justitie voor de BVD
  aan politie en justitie overhandigd. Een ambtsbericht betreft
  gewoonlijk de zogeheten «bijvangst» van de BVD. Dit
  vindt plaats wanneer de BVD bijvoorbeeld in een onderzoek naar
  terrorismedreiging met een grote partij harddrugs wordt
  geconfronteerd. In een dergelijk geval zal, als het eigen onderzoek
  dit toelaat, deze vondst in een ambtsbericht aan Justitie worden
  gemeld. In de periode 199711998 zijn door de BVD 67 ambtsberichten
  uitgebracht. Alvorens een ambtsbericht uitgaat, vindt overleg
  plaats met de landelijke officier van justitie. De landelijk
  officier ziet alle onderliggende stukken bij het ambtsbericht
  waarin relevante informatie wordt doorgegeven en kan op die manier
  de hardheid van de aangeboden informatie beoordelen. De voorwaarden
  voor een ambtsbericht zijn:

  – Er wordt alleen informatie verstrekt die aannemelijk en
  verifieerbaar is;
  – Er moet een absolute bronbescherming worden geboden;
  – Uit het bericht mag niet blijken welke modus operandi van de
  dienst is gebruikt (methodiek);
  – Uit het bericht mag ook niet blijken welke techniek is toegepast
  om te voorkomen dat kennis wordt verkregen van de stand van de
  techniek bij de BVD.

  3.8.2 De relatie met de regionale politie

  De BVD oefent haar taak uit in samenwerking met de regionale
  inlichtingendiensten (RID-en) van de politie. Deze RID-en hebben
  als taak informatie te verzamelen in het kader van de taakstelling
  van de BVD. Bovendien verzamelt de RID informatie in opdracht van
  de burgemeester informatie in het kader van de taakstelling van de
  BVD. In hoeverre de bevoegdheden van het wetsvoorstel IVD door de
  RID-en zelfstandig kunnen worden uitgeoefend, al dan niet in een
  samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een kernteam waarbij wordt
  deelgenomen aan een opsporingsonderzoek vanwege de verstrengeling
  van onder- en bovenwereld en/of vanwege de politieke achtergrond
  van een criminele organisatie, is op dit moment niet duidelijk.
  Formeel zijn deze taken strikt gescheiden; feitelijk lopen zij door
  elkaar heen. Het is de vraag of de kennis bij de RID gescheiden kan
  worden in informatie voor de BVD-taak en informatie over openbare
  orde-aspecten. Van een strikte scheiding van de informatie die deze
  verschillende methoden oplevert kan nauwelijks sprake zijn.

  De RID kan op verschillende manieren informatie verzamelen. Een
  RID-rechercheur kan, naast de raadpleging van openbare bronnen,
  voor de openbare ordetaak op twee en voor de BVD op drie manieren
  informatie inwinnen:

  – Een RID-rechercheur heeft of zoekt gesprekspartners.
  – Met gesprekspartners wordt geprobeerd een relatie op te bouwen,
  waarbij het mogelijk is dat deze persoon informant wordt.
  – In het kader van de BVD-taak kan een zogeheten
  «agent» worden gerund. Deze persoon kan worden gestuurd
  om bepaalde informatie te verstrekken. Een agent is altijd een
  burger; het kan een criminele burger zijn. Er worden altijd
  schriftelijke afspraken gemaakt. Een agent is in BVD-termen nooit
  een infiltrant. Een infiltrant is namelijk altijd een
  politie-infiltrant en daarmee wordt bij de BVD niet gewerkt.

  De politie kan alleen gebruik maken van informatie van de BVD
  voor zover de taakstelling van de BVD dat toelaat. Als dat het
  geval is – en de ruime taakstelling maakt veel mogelijk – dan
  draagt de BVD bij aan het onderzoek. De informatie die de BVD
  verzamelt, wordt via de bovenstaande procedure aan de politie
  doorgegeven. De waarde van informatie van de BVD wordt door de
  politie nog wel eens in twijfel getrokken. Meerdere malen bereikte
  de commissie het bericht dat de politie op een vraag aan de BVD
  informatie terug kreeg die zij zelf aan de BVD had gegeven. Voor de
  opsporing van strafbare feiten ten aanzien van georganiseerde
  criminaliteit speelt de BVD derhalve slechts een marginale rol.

  vorige    volgende    inhoud