• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • FIOD

  3.9 Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)

  De bijzondere opsporingsdiensten kwamen in het rapport van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden uitgebreid
  aan de orde. Uit het rapport van de enquêtecommissie bleek
  ook dat er slechts in beperkte mate door de bijzondere
  opsporingsdiensten gebruik werd gemaakt van bijzondere
  opsporingsmethoden. De commissie heeft het dan ook niet
  noodzakelijk gevonden om in haar evaluatie uitgebreid aandacht te
  besteden aan alle bijzondere opsporingsdiensten. De commissie
  meende echter dat het voor het totale beeld van de opsporing in
  Nederland wenselijk zou zijn een van de meest zichtbare bijzondere
  opsporingsdiensten aan een onderzoek te onderwerpen. De commissie
  heeft er voor gekozen de FIOD nader te onderzoeken. Op basis van
  het enquêterapport kan een aantal onderzoeksvragen worden
  geformuleerd die betrekking hebben op bijzondere opsporingsdiensten
  in het algemeen. De commissie heeft deze onderzoeksvragen leidend
  gemaakt voor haar onderzoek naar de FIOD.

  a. Wordt wetgeving voorbereid over de organisatie, inrichting en
  taken van de bijzondere opsporingsdiensten? Is de samenwerking
  tussen politie en de FIOD in lagere regelgeving reeds
  vormgegeven?
  b. Hoe zijn de opsporingsactiviteiten binnen de FIOD op dit moment
  geregeld? Hoe krijgt gezag en controle bij de FIOD vorm?

  3.9.1 Organisatie

  Taak

  De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft een
  tweeledige taak. Zij is enerzijds belast met het verzamelen van
  gegevens die van belang zijn voor de heffing en de invordering van
  rijksbelasting. De FIOD is anderzijds belast met het opsporen van
  door de Belastingwet strafbaar gestelde feiten. De
  opsporingsactiviteiten van de FIOD concentreren zich op de
  behandeling van fiscale fraudezaken die de eenheden van de
  Belastingdienst aanleveren. De FIOD heeft daarnaast een taak in de
  opsporing van fraude ter zake van de niet-fiscale douanetaken
  (niet-fiscale fraude gaat niettemin vaak samen met fiscale fraude).
  Het gaat daarbij om zaken die voortvloeien uit de controle op in-
  uit- en doorvoer van goederen als wapens, verdovende middelen en
  bedreigde diersoorten. De FIOD is daarnaast op basis van
  internationale verdragen verplicht om rechtshulpverzoeken af te
  doen. Tenslotte draagt de FIOD bij aan de bestrijding van commune
  (georganiseerde) criminaliteit door deel te nemen aan verschillende
  samenwerkingsverbanden met politie en andere bijzondere
  opsporingsdiensten. De deskundigheid en informatie van de FIOD op
  het gebied van financieel rechercheren kan van nut zijn bij de
  bestrijding van criminaliteitsvormen waar sprake is van grote
  financiële belangen en grote gelden goederenstromen.

  Gezag

  Het gezag over opsporingsactiviteiten in concrete onderzoeken
  ligt bij de officier van justitie. Sommige FIOD-vestigingen hebben
  met twee arrondissementen te maken omdat de geografische structuren
  van de Belastingdienst en het openbaar ministerie niet met elkaar
  overeenkomen. De vestigingsplaats van een verdachte of
  rechtspersoon is bepalend voor het arrondissement waaronder een
  onderzoek valt. Het gezag over opsporingsactiviteiten in de
  voorfase ligt bij de officier van het Landelijk parket. De
  gezagsuitoefening van het openbaar ministerie over de fase waarin
  onderzoeken niet onder een specifiek arrondissement vallen, was
  onderwerp van de werkgroep «Gezag OM» vanuit het
  Platform Bijzondere Opsporingsdiensten. De gezagsuitoefening van
  het openbaar ministerie bij onderzoeken van de FIOD is sinds de
  parlementaire enquête opsporingsmethoden geïntensiveerd.
  De officier van justitie heeft bij megafraudezaken dagelijks
  contact met de teamleider en is een halve dag per week fysiek op de
  centrale vestiging aanwezig. Het openbaar ministerie lijkt
  voorzichtiger te zijn geworden met de inzet van bijzondere
  opsporingsmethoden. Bij het Landelijk parket is voor de bijzondere
  opsporingsdiensten een recherche-officier ingesteld in verband met
  de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden in onderzoeken die
  niet onder een specifiek arrondissement vallen, zoals thematische
  onderzoeken. De fraudeofficieren van de arrondissementsparketten
  hebben het gezag over deze concrete opsporingsonderzoeken.

  3.9.2 Praktijk

  Incidentele onderzoeken

  De FIOD werkt regelmatig samen met de politie. Het initiatief
  tot samenwerking kan van beide kanten uitgaan. Zodra de FIOD in een
  douaneonderzoek bijvoorbeeld op een partij drugs stuit, wordt de
  politie vaak verzocht een bijdrage aan het onderzoek te leveren.
  Andersom doet de politie incidenteel een beroep op de FIOD om
  bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een fraudeonderzoek. De
  FIOD stelt daarbij de voorwaarde dat de desbetreffende onderzoeken
  aansluiten bij de primaire taak van de FIOD (Voorschrift inzake de
  samenwerking van de Belastingdienst met de politie en andere
  opsporingsinstanties). Onderzoeken moeten een fiscale of
  douane-component in zich meevoeren. Daarnaast eist de FIOD vanaf
  het begin van het onderzoek bij strategische beslissingen in het
  onderzoek betrokken te zijn.

  Kernteams

  De FIOD werkt op een structurele basis samen met enkele
  kernteams. Jaarlijks wordt in het kaderconvenant met het openbaar
  ministerie capaciteit beschikbaar gesteld voor de samenwerking met
  de politie ter bestrijding van commune delicten. Er werken
  momenteel ongeveer 15 FIOD-medewerkers binnen de kernteams. De
  personele constructie is verschillend. Sommige rechercheurs zijn
  gedetacheerd, zoals bij het LRT het geval is, terwijl andere
  rechercheurs functioneel onder de FIOD blijven vallen. De
  bevoegdheden van FIOD-medewerkers in de kernteams verschillen per
  geval.

  CID

  Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor dat informatie
  met RCID-en wordt uitgewisseld. De teamleider van een onderzoek bij
  de FIOD doorloopt hiervoor steeds een formele procedure. Allereerst
  gaat de FIOD-liaison bij de CRI na of een bepaalde verdachte als
  subject bij een RCID staat ingeschreven. De FIOD doet vervolgens
  aan de desbetreffende RCID een verzoek om van informatie over het
  subject gebruik te mogen maken. Informatie kan na instemming van de
  operationeel chef van de CID en goedkeuring van de CID-officier in
  de vorm van een proces verbaal worden overgedragen. Er zijn echter
  RCID-en (o.a. regio Utrecht) die pertinent weigeren informatie af
  te geven en zich daarbij beroepen op artikel 14 van de Wet
  politieregisters. Waardevolle informatie gaat voor onderzoek
  verloren doordat de FIOD niet vrijelijk over CID-informatie kan
  beschikken. De RCID-en beschikken bovendien vaak niet over de
  specifieke expertise om voor het financieel onderzoek relevante
  informatie te vergaren. Potentiële informatie voor de FIOD
  komt over het algemeen uit de «bovenwereld»
  (boekhouders, ondernemers), terwijl RCID-en hun informatie veelal
  uit het criminele circuit halen. Volgens verschillende respondenten
  lopen opsporings- en controlefunctionarissen van de FIOD en de
  douane in bepaalde situaties nodeloos gevaar, doordat de
  uitwisseling van CID-informatie stroef verloopt. De FIOD beschikt
  vaak niet over informatie over vuurwapengevaarlijke personen,
  hetgeen bij controle en observatie van groot belang kan zijn. De
  gewijzigde Wet politieregisters biedt de FIOD (en andere BOD-en) de
  mogelijkheid registers zware criminaliteit te voeren. Deze
  mogelijkheid ontbreekt vooralsnog.

  HARC

  De FIOD neemt het strafrechtelijke traject voor haar rekening
  als de douane bij controles op verdovende middelen stuit.
  Tegenwoordig wordt daarbij regelmatig gewerkt met zogenoemde
  «Hit And Run Containerteams» (HARC). Deze teams doen
  kortlopende strafrechtelijke onderzoeken naar drugstransporten
  (circa zes weken) en bestaan uit functionarissen van de FIOD,
  douane en politie (marechaussee op Schiphol) die op basis van een
  convenant samenwerken. De HARC’s werken onder leiding van een
  officier van justitie. De operationele leiding van onderzoeken ligt
  wisselend in handen van politie en FIOD, naargelang de fiscale kant
  van de zaak nadrukkelijk een rol speelt in het onderzoek. Er zijn
  HARC’s in Amsterdam, Rotterdam, Roosendaal (haven Vlissingen) en
  Schiphol. De FIOD is op Schiphol regelmatig betrokken bij
  gecontroleerde afleveringen, die vaak eindigen met de aanhouding
  van verdachten.

  Methoden

  De FIOD maakt slechts in beperkte mate gebruik van bijzondere
  opsporingsmethoden. Methoden als infiltratie en pseudo-koop worden
  in fiscale onderzoeken niet toegepast. Er wordt wel gebruik gemaakt
  van verschillende observatiemethoden, gecontroleerde aflevering en
  verkennend onderzoek. De nadruk bij onderzoeken ligt echter op het
  volgen van geldstromen die in het verleden hebben plaatsgevonden.
  De inzet van bijzondere opsporingsmethoden is relatief laag
  vergeleken met onderzoeken waarbij wordt gerechercheerd in het
  heden en het van belang is de activiteiten van verdachten te
  blijven volgen. De inzet van bijzondere opsporingsmethoden beperkt
  zich over het algemeen tot de inzet van verschillende
  observatiemethoden. De FIOD beschikt voor fysieke observatieacties
  over een eigen OT. De FIOD maakt onderscheid tussen tipgevers en
  informanten. Tipgevers zijn personen die uit eigen beweging, en in
  beginsel eenmalig, informatie aanleveren over een vermoedelijk
  strafbaar feit. Informanten leveren daarentegen op structurele
  basis informatie aan en worden zodoende «gerund». De
  FIOD stelt zich bij de informatieverwerving lijdelijk op en runt
  niet zelfstandig informanten. Potentiële informanten worden
  overgedragen aan de RCID. Incidenteel is de centrale vestiging van
  de FIOD, die onderzoek doet naar zware georganiseerde
  criminaliteit, bij het runnen van een informant door de RCID
  betrokken. De FIOD maakt met enige regelmaat gebruik van
  gecontroleerde afleveringen.

  vorige    volgende    inhoud