• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Internationale samenwerking

  3.10 Internationale samenwerking

  De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft
  zijdelings aandacht besteed aan verschillende aspecten van
  internationale samenwerking met betrekking tot bijzondere
  opsporingsmethoden. De commissie werd in haar evaluatie-onderzoek
  vele malen geconfronteerd met het belang van internationale
  samenwerking op dit gebied. Ten aanzien van de internationale
  samenwerking constateert de commissie de volgende problemen. In de
  eerste plaats is het onduidelijk welk recht geldt bij de opsporing
  in Nederland door buitenlandse opsporingsorganisaties. In de tweede
  plaats doen zich vele problemen voor rond de praktische
  samenwerking tussen de regio’s en het buitenland. Tenslotte blijkt
  de organisatie van de rechtshulpverlening niet goed te
  functioneren.

  3.10.1 Rechten regels internationale samenwerking

  Bij grensoverschrijdend optreden van opsporingsambtenaren zijn
  van toepassing regels van het volkenrecht, het nationale recht van
  de zend-staat en het nationale recht van de gast-staat. Dat geldt
  zowel voor optreden van buitenlandse opsporingsambtenaren in
  Nederland, als bij optreden van Nederlandse opsporingsambtenaren in
  het buitenland. De eindverantwoordelijkheid voor beide
  strafrechtelijke internationale betrekkingen heeft de minister van
  justitie. Met de uitvoering van een rechtshulpverzoek aan Nederland
  is echter de officier van justitie belast in het arrondissement
  waarin de gevraagde handeling moet worden verricht, of waar het
  verzoek is ontvangen (art. 552i Wetboek van Strafvordering). De
  verantwoordelijkheid voor het optreden in het buitenland van
  Nederlandse opsporingsambtenaren is qua organisatie niet anders
  geregeld dan die voor enig ander optreden van dezelfde Nederlandse
  opsporingsambtenaren. Wel gelden in zekere mate Nederlandse op het
  (preventieve) toezicht gerichte vormvoorschriften, als aan het
  buitenland om rechtshulp wordt gevraagd: voor een huiszoeking in
  Antwerpen is de opening van een gerechtelijk vooronderzoek (en
  daarmee de betrokkenheid van de rechter-commissaris) in Nederland
  nodig. Hoewel de inzet van bijzondere opsporingsmethoden met een
  internationale dimensie niet de instemming van de minister of het
  departement behoeft – daargelaten die waarbij zulks ook bij
  toepassing in Nederland is voorgeschreven -wordt het uit het
  oogpunt van een zorgvuldige behandeling van internationale zaken
  noodzakelijk geacht dat er afstemming tussen openbaar ministerie en
  departement plaatsvindt. Het Bureau internationale rechtshulp in
  strafzaken (BIRS) zou daarbij een sleutelrol moeten hebben.

  Illustratief is de samenwerking met Turkije in de 4M-zaak (Hans
  Nelen, Els Barendse, Jaqueline van der Schaaf, Mondiaal met man en
  macht, WODC juli 1998). De rechtshulpverzoeken werden door de
  rechercheurs geconcipieerd. Het openbaar ministerie en de
  rechter-commissaris leidden deze veelal via de persoonlijke
  contacten rechtstreeks door naar Turkije. De afdeling IR,
  voorganger van het Bureau internationale rechtshulp in strafzaken
  (BIRS) was dan ook zeker niet van alle rechtshulpverzoeken op de
  hoogte. BIRS zou volgens de betrokkenen bij het 4M onderzoek een
  centraal informatie-knooppunt moeten worden, maar volgens
  diezelfden is BIRS nu nog te passief en te ver van de praktijk af
  om zijn helpdeskfunctie goed te kunnen vervullen.

  De opvattingen over internationale samenwerking na de
  parlementaire enquête opsporingsmethoden lopen uiteen. In de
  praktijk hebben vooral het LRT, de kernteams, de infiltratieteams
  en de observatieteams alsmede uiteraard de FIOD in douanezaken er
  meer dan gemiddeld mee te maken. Dikwijls wordt gesteld dat de
  regelgeving in het buitenland soepeler is dan in Nederland, maar de
  waarderingen daaromtrent verschillen. Sommigen noemen nauwelijks
  knelpunten. Anderen doen dat wel. Zij benadrukken dat in het
  buitenland misverstanden bestaan over de mogelijkheden van de
  Nederlandse politie en over de verplichting van de Nederlandse
  politie om overal toestemming voor te vragen. Juist in regio’s waar
  men grote kennis van de buitenlandse opvattingen verwacht zijn
  dergelijke geluiden echter nauwelijks te horen. Wel blijkt ook daar
  dat internationale samenwerking bemoeilijkt wordt door onderlinge
  verschillen in strafrecht en strafvordering. Een door velen genoemd
  concreet knelpunt is het Nederlandse verbod om met criminele
  burgerinfiltranten te werken.

  3.10.2 Nederlandse bijdragen aan buitenlandse
  opsporingsonderzoeken

  Het belang van de nationale soevereiniteit bij
  politie-samenwerking is in de praktijk onmiskenbaar.

  Een voorbeeld biedt een zaak waarin de Haagse rechtbank een
  uitlevering aan Duitsland in kort geding heeft verboden, omdat in
  de strafzaak die ten grondslag lag aan het Duitse verzoek tot
  uitlevering, gebruik was gemaakt van informatie vergaard door een
  Duitse vertrouwenspersoon die had opgetreden op Nederlands
  grondgebied zonder dat daarvoor door de Nederlandse autoriteiten
  toestemming was verleend (Rechtbank Den Haag 4 december 1996,
  96/1244). Bij brief van 22 september 1997 is namens de minister van
  justitie aan de Bundesminister der Justiz deze zaak met nog enkele
  andere beschreven; daarbij wordt benadrukt dat «bij elke
  nieuwe actie (of vervolgactie~, die wordt ondernomen door die
  infiltranten, informanten en/of vertrouwenspersonen op Nederlands
  grondgebied, opnieuw toestemming gevraagd dient te worden. Slechts
  onder zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden
  afgeweken». Indien een Duitse infiltrant, informant en/of
  vertrouwenspersoon op eigen initiatief in Nederland optreedt moet
  de Duitse justitie bij kennisneming van die informatie en de
  gebruikmaking ervan in een Duitse strafzaak bij wijze van
  rechtshulp alsnog instemming vragen aan het Nederlandse openbaar
  ministerie. Op 26 november 1998 is de Bundesminister opnieuw
  aangeschreven, ditmaal omdat was gebleken dat over langere perioden
  op Nederlands grondgebied direct is afgeluisterd door Duitse
  autoriteiten. Hiervoor was geen toestemming gevraagd en deze was
  ook niet gegeven, waar deze bij de in 1997 en 1998 geldende stand
  van het Nederlandse recht ook niet gegeven had kunnen worden. De
  Nederlandse minister wijst er op dat ook in de toekomst direct
  afluisteren voorbehouden zal zijn aan Nederlandse
  opsporingsambtenaren en dat direct afluisteren door buitenlandse
  opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied ook dan in strijd
  zal zijn met de Nederlandse wet. Overigens speelt de
  soevereiniteitsproblematiek niet alleen in relatie tot Duitsland:
  er zijn ook geruchten van vergaand optreden van Britse en
  Amerikaanse opsporingsambtenaren in ons land.

  Het grensoverschrijdend optreden van de buitenlandse
  opsporingsambtenaar kan in een aantal gevallen zijn gebaseerd op de
  Schengen uitvoeringsovereenkomst. Voor grensoverschrijdende
  observatie in dat kader moet het Landelijk informatie punt
  observatie (LIPO) worden benaderd. Dat is met de coördinatie
  van dergelijke observatiewerkzaamheden belast. Dergelijke
  observaties worden zo spoedig mogelijk overgenomen door een van de
  vijf Schengenteams. Het team in de regio Midden- en West-Brabant
  heeft in 1998 in dit kader 59 inzetten gepleegd; daarmee werd
  ongeveer 20% van de tijd besteed aan dergelijke
  rechtshulpverzoeken.

  Liaison-officers

  Liaison-officers zijn buitenlandse (opsporings)ambtenaren die
  zijn geplaatst of geaccrediteerd bij de ambassade van de zendstaat
  in Nederland met als doel de politiële en justitiële
  samenwerking tussen zendstaat en Nederland te bevorderen. In
  Nederland zijn thans 34 liaison-officers gestationeerd uit dertien
  landen. Zij zijn in Nederland gestationeerd op basis van bilaterale
  rechtshulpverdragen, dan wel op basis van artikel 47 van de
  Schengen Uitvoeringsovereenkomst. De liaison-officer werkt in
  Nederland volgens de «Richtlijn met betrekking tot de
  stationering van liaison-officers in Nederland, d.d. 21 maart
  1994». In deze richtlijn worden een aantal aanwijzingen
  gegeven waarvan Nederland het wenselijk acht dat de liaison-officer
  die bij zijn werkzaamheden in acht zal nemen. Het doel van de
  stationering van liaison-officers in Nederland is om de wederzijdse
  samenwerking tussen Nederland en betrokken zendstaten te bevorderen
  en te bespoedigen. Daartoe wordt bijstand verleent bij de
  uitwisseling van informatie ten behoeve van de voorkoming en
  bestrijding van de criminaliteit in het algemeen en meer in het
  bijzonder bij de uitwisseling van informatie met Nederlandse
  bijzondere opsporingsdiensten voor zover het gemeenschappelijke
  activiteiten op het terrein van de voorkoming en bestrijding van
  criminaliteit betreft. Daarnaast wordt bijstand verleent bij de
  uitvoering van verzoeken om rechtshulp in strafzaken en bij de
  uitwisseling van informatie ten behoeve van het voorkomen of
  tegengaan van verstoringen van de openbare orde. Het is
  liaison-officers niet toegestaan zelfstandig onderzoeks- en
  opsporingshandelingen te verrichten. Indien als gevolg van een
  rechtshulpverzoek daadwerkelijke opsporing van strafbare feiten in
  Nederland is vereist, vindt dat plaats door Nederlandse
  opsporingsambtenaren onder het gezag van het Nederlandse Openbaar
  Ministerie. Volgens de genoemde richtlijn dient de divisie CRI een
  toezichthoudende rol te vervullen met betrekking tot de
  werkzaamheden van de liaison officer, alsmede inkomende en
  uitgaande informatie te coördineren. Het belang van de
  tussenkomst van de CRI is tweeledig. Enerzijds dient de CRI
  toezicht uitte oefenen over de activiteiten van de
  liaison-officers. Dit toezicht kan alleen worden verwezenlijkt
  indien de CRI het totaaloverzicht heeft over alle activiteiten van
  de betreffende liaison-officer. Anderzijds heeft de CRI een
  coördinerende taak met betrekking tot de informatiestroom van
  en naar het buitenland. Daarom dient de CRI op de hoogte te zijn
  van de informatie die door de liaison-officer met de regio’s wordt
  uitgewisseld. De parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden concludeerde met betrekking tot liaison-officers
  in Nederland dat het, gelet op genoemde richtlijn, twijfelachtig is
  of de CRI zijn toezichthoudende functie op de liaison-officers
  daadwerkelijk kan uitoefenen.

  De minister van Justitie heeft vervolgens een
  werkgroep-«Liaisons» ingesteld met als taakopdracht een
  onderzoek in te stellen naar de noodzakelijkheid en mogelijkheid
  voor aanscherping van de bestaande richtlijn voor de buitenlandse
  liaison-officers in Nederland. In de werkgroep participeren
  vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, het openbaar
  ministerie en de divisie CRI. De werkgroep heeft nadat zij een
  aantal knelpunten heeft beschreven een reeks van aanbevelingen
  gedaan. Kort samengevat luiden de belangrijkste knelpunten en
  aanbevelingen:
  a. Er zou algemeen beleid ten aanzien van de uitgangspunten van
  liaison-officers ontwikkeld moeten worden; dat is er nu niet.
  Daarbij dient aandacht te worden geschonken aan de wenselijkheid
  van de stationering, de bevoegdheden, de wijze van begeleiding en
  mogelijk de opheffing van de diplomatieke onschendbaarheid;
  b. Nederland stemt altijd in met een verzoek tot stationeren van
  een liaison zonder dat er afspraken worden gemaakt en voorwaarden
  worden geformuleerd met betrekking tot de stationering van een
  buitenlandse liaison in Nederland. Voordat een buitenlandse liaison
  in Nederland wordt geplaatst dient er met de zendstaat een
  bilateraal overleg plaats te vinden;
  c. De huidige richtlijn spreekt in termen van
  «wenselijkheid», hetgeen betekent dat de in de
  richtlijn neergelegde regels niet afdwingbaar zijn en er geen
  mogelijkheid bestaat de regels ervan te sanctioneren. Er dient een
  nieuwe richtlijn te worden opgesteld waarin dwingend wordt
  geformuleerd dat men dient te handelen conform de richtlijn;
  d. In de nieuw op te stellen richtlijnen dient expliciet te worden
  bepaald dat de CRI verantwoordelijk is voor het toezicht op en de
  coördinatie van de werkzaamheden van de liaisons in
  Nederland;
  e. In de nieuw op te stellen richtlijnen dienen duidelijke regels
  te worden opgenomen over de procedure die de liaison-officer dient
  te volgen wanneer hij contacten wil leggen met de regionale
  politiekorpsen of kernteams. Noodzakelijke voorwaarde is daarbij
  dat de CRI steeds op de hoogte is van de informatie die wordt
  uitgewisseld;
  f. Expliciet dient in de nieuwe richtlijn omschreven te worden wie
  verantwoordelijkheid draagt voor de activiteiten en de aangeleverde
  informatie van de liaison-officer; De geldende regelgeving inzake
  het optreden van buitenlandse liaison-officers dient nadrukkelijk
  onder de aandacht te worden gebracht van de politie en het Openbaar
  Ministerie.

  Infiltratie door buitenlandse opsporingsambtenaren

  Infiltratie door buitenlandse opsporingsambtenaren is ex artikel
  126h, lid 4 van het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden
  mogelijk. Volgens het concept Samenwerkingsbesluit infiltratie (25
  januari 1999) zullen de buitenlandse ambtenaren in eigen land over
  opsporingsbevoegdheid moeten beschikken en een voldoende niveau van
  kennis en vaardigheden moeten bezitten om het betreffende bevel
  goed tot uitvoering te kunnen brengen. Ze moeten zich houden aan de
  Nederlandse wet- en regelgeving en ook moeten de Nederlandse
  autoriteiten in staat zijn hen aanwijzingen te geven. De
  buitenlandse opsporingsambtenaar mag alleen worden belast met de
  uitvoering van een bevel tot infiltratie in een Nederlands
  opsporingsonderzoek, als de infiltrant zal getuigen in de strafzaak
  die daaruit voortvloeit. Bij het optreden op grond van een
  buitenlands rechtshulpverzoek ten behoeve van een buitenlands
  opsporingsonderzoek wordt deze eis niet gesteld, omdat de
  berechting dan in den vreemde zal plaatsvinden. In bijvoorbeeld
  Engeland levert de eis problemen op, omdat het Verenigd Koninkrijk
  met zijn zogenoemde disclosure procedure wettelijke voorschriften
  kent die zich kunnen verzetten tegen het door een
  opsporingsambtenaar openbaren van bepaalde informatie. Het is
  overigens wel voorgekomen dat Britse ambtenaren een
  getuigenverklaring voor de rechter hebben afgelegd. Gevolg van de
  complicaties is evenwel dat ambtenaren uit dergelijke landen in
  beginsel niet in aanmerking komen voor infiltratie ten behoeve van
  Nederlandse onderzoeken.

  De procureurs-generaal gingen niet akkoord met de door de CTC
  gesuggereerde oplossing in een geval waarin zich dit probleem
  voordeed om een andere infiltrant te introduceren die bereid zou
  zijn wel te getuigen in de Nederlandse strafzaak, zij zagen hierin
  een soort U-bocht en meenden dat aan de buitenlandse autoriteiten
  een proces-verbaal gevraagd zou moeten worden dat vergelijkbaar is
  met een Nederlands CID-proces-verbaal.

  Buitenlandse criminele burgerinfiltranten

  De inzet van criminele burgerinfiltranten levert veel vragen op
  in het kader van de internationale samenwerking. Met name door
  landen als Duitsland (Vertrauens Personen) en Engeland en Amerika
  (Participating lnformants) worden regelmatig assistentie-aanvragen
  gedaan waarbij dit speelt. Volgens de Nederlandse interpretatie
  gaat het daarbij om in min of meerdere mate criminele
  burgerinfiltranten, hetgeen reden is om in dergelijke gevallen mee
  te delen dat deze operaties naar Nederlands recht niet meer zijn
  toegestaan.

  De heer Rabbae: Dan kom ik op het laatste onderdeel. Mijnheer
  Geraedts, na Van Traa mag ik constateren dat wij op dit gebied nu
  een andere praktijk en wetgeving hebben dan menig ander land, met
  name als het gaat om het inzetten van de criminele burgerinfiltrant
  Komt het voor dat een ander land in Nederland een criminele
  infiltrant inzet in het kader van een buitenlands onderzoek?
  De heer Geraedts (onderzoeksleider Regionale recherche,
  regiopolitie Limburg-Noord): Dat weten wij niet altijd, want dat is
  afhankelijk van de insteek die wij kiezen. Het is op dit moment
  onduidelijk of de Nederlandse overheid de competentie heeft om het
  voortraject, voortvloeiend uit een strafrechtelijk onderzoek in een
  ander land, te toetsen naar Nederlandse normen. Als je naar de
  internationale verdragen kijkt, met name over het
  vertrouwensbeginsel, dan is het duidelijk dat dit niet het geval
  is. In de casuïstiek van de Hugo-zaak – die is ook behandeld
  door de commissie-Van Traa – heeft de Hoge Raad in november 1993
  geoordeeld dat de opvatting dat een in het buitenland in dit geval
  Duitsland, opgestarte pseudo-koopactie aan de Nederlandse regels
  moet voldoen, in zijn algemeenheid onjuist is. Dat betekent dat
  wij, gelet op het vertrouwensbeginsel en de uitspraken van de Hoge
  Raad, in beginsel niet hoeven te toetsen welke burgers in dat
  opsporingsonderzoek in het buitenland zijn ingezet. Ik zie mij al
  naar het buitenland gaan en aan mijn collega’s vragen stellen: Is
  er uitgelokt? Hoe ben je aan die man gekomen? Wat voor strafblad
  heeft hij?
  De heer Rabbae: Leidt dit ertoe dat, hoewel wij in Nederland de
  criminele burgerinfiltrant categorisch hebben afgewezen, een
  buitenlandse infiltrant in Nederland strafbare feiten mag
  plegen?
  De heer Geraedts: Als wij, zoals de laatste keer, een
  pseudo-koopactie hebben, als het om een aankoop gaat, in dit geval
  van een partij verdovende middelen van een grotere hoeveelheid, dan
  is dat een eenmalige actie, kortlopend. Vervolgens keert men terug
  naar het buitenland. De vraag is of de buitenlandse autoriteiten
  toestaan dat je zover gaat Als zij dat antwoord niet geven, dan is
  het aan het OM om het al dan niet toe te staan. Je weet het echter
  nooit zeker, tenzij het OM zegt, al dan niet op basis van een
  verdrag, vastgelegd per protocol: indien jullie infiltratie- en
  pseudo-koopacties willen, dan stellen wij op voorhand de volgende
  toetsingsvragen. Is er voldaan aan het Tallon-criterium? Is het
  proportioneel subsidiair en zorgvuldig, gelet op onze belangrijkste
  beginselen?’ (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999.)

  Met name deze materie levert bij politie en justitie als het
  gaat om internationale samenwerking enige onrust op. Vooral wanneer
  de zaak toch ook gedeeltelijk voor de Nederlandse rechter komt, is
  er steeds weer twijfel of de officier van justitie de
  verantwoordelijkheid zal durven nemen voor optreden waarbij
  buitenlanders betrokken waren. Ook het openbaar ministerie worstelt
  met deze materie.
  Zo was er in een van de CTC zaken uit 1998 sprake van een
  buitenlands rechtshulpverzoek waarbij een buitenlandse burger in
  zijn rol als tussenpersoon bij drugstransporten op Nederlands
  grondgebied die enkele buitenlandse politiële infiltranten zou
  introduceren bij Nederlandse verdachten. Daarbij zou mogelijk een
  gecontroleerde aflevering plaatsvinden van een tiental kilo hard
  drugs. In het jaar voorafgaand aan dit verzoek was deze informant
  nog in het buitenland aangehouden wegens overtreding van de
  Opiumwet. Na vrijlating was hij voor deze zaak benaderd. De CTC
  meende dat door eenmalig en kortstondig contact de informant niet
  de status criminele burgerinfiltrant kon krijgen; het positieve
  advies aan het college van procureurs-generaal wordt daar
  overgenomen, maar de minister onthoudt zijn instemming. In een
  ander geval werd echter wel toestemming door het ministerie van
  Justitie gegeven, zonder dat de minister op de hoogte was, voor een
  actie waarbij gebruik werd gemaakt van een criminele
  burgerinfiltrant die tijdens zijn verblijf in Nederland werd
  gedetineerd en alleen tijdens de ontmoeting met de Nederlandse
  verdachte tijdelijk in vrijheid word gesteld. De minister ad
  interim is niet geraadpleegd omdat men op het departement van
  mening was dat het niet aangaat louter politieke dekking te zoeken.
  Het gesprek tijdens de ontmoeting is met medeweten van de criminele
  burgerinfiltrant afgeluisterd.
  Soms is de achtergrond van een door de buitenlandse
  opsporingsdiensten geïntroduceerde persoon onduidelijk. Vooral
  op Schiphol komt het voor dat verdovende middelen met een koerier
  worden afgeleverd in het buitenland. Buitenlandse politiediensten
  vragen dan soms Nederlandse medewerking al was het maar voor de
  transit.
  In 1998 werd aldus 30 keer een succesvol gecontroleerde aflevering
  in het buitenland gerealiseerd en 37 keer in Nederland. Wanneer de
  aflevering betrekking heeft op passagiers die op doorreis zijn en
  op Schiphol een tussenlanding maken wordt gesproken van
  «uitgestelde aanhouding en inbeslagneming buiten
  Nederland». Bij deze «specialis» van de
  gecontroleerde aflevering wordt niet expliciet de eis gesteld van
  voortdurende observatie door het ontvangende land, hetgeen wel het
  gevel is bij gewone gecontroleerde afleveringen waarom door het
  buitenland wordt verzocht.
  In een geval waarin de buitenlandse autoriteiten verzochten om de
  koffer van de koerier op Schiphol van een zendertje te mogen
  voorzien, rees de vraag of er nu eigenlijk sprake was van een
  buitenlandse criminele burgerinfiltrant. Men ging – er eigenlijk
  tegen beter weten in – vanuit dat zulks niet het geval was en ook
  een schriftelijke overeenkomst met deze passant bleef achterwege.
  Als de betrokkene was aangehouden en de goederen in beslag waren
  genomen, had deze met recht en rede kunnen stellen in opdracht en
  naar de aanwijzingen te handelen van buitenlandse politie- of
  justitie-autoriteiten. Door de CRI is gesteld dat het risico
  bestaat, dat bij streng vasthouden aan de normen naar de huidige
  interpretatie in dergelijke gevallen conflicten met buitenlandse
  opsporingsinstanties ontstaan die vanwege het belang van goede
  samenwerking worden «opgelost» door meewerking te
  verlenen aan allerlei U-bochtconstructies. Vermelding verdient dat
  bij de afweging of een infiltratie doorgang moet vinden het gegeven
  dat de verdachte tegen wie het middel wordt ingezet zelf een
  Nederlander is, kennelijk nauwelijks een rol speelt. Wel werd in
  een zaak uit 1997 waarbij een Belgische politie-infiltratie speelde
  de eis gesteld dat in geval van arrestatie van de Nederlandse
  verdachte in België uitlevering aan Nederland zou moeten
  volgen. Met het oog op het verbod van verkapte uitlevering is de
  laatste eis, goed te begrijpen.
  Verkapte uitlevering is de uitzetting van een persoon met het doel
  deze in handen te spelen van de buitenlandse justitiële
  autoriteiten waarbij de betrokkene de rechten die hem krachtens
  uitleveringsverdragen en de Uitleveringswet toekomen worden
  onthouden. Waarnemen dat iemand de grens overgaat terwijl men weet
  dat deze persoon 6 kg cocaïne met zich voert en hij aan de
  andere zijde van de grens zal worden opgepakt, wordt door de
  politie niet als verkapte uitlevering beschouwd. In dat geval laat
  de Nederlandse politie slechts na van zijn bevoegdheden gebruik te
  maken. Zulks is anders als de Nederlandse politie meewerking
  verleent aan een pseudo-koop in het buitenland. Het staat niet vast
  of in dat geval verkapte uitlevering moet worden aangenomen.

  Rechtshulpverzoeken en prioriteitsstelling

  Infiltratie is niet het enige punt dat bij internationale
  samenwerking vragen oproept. Er bestaat in het algemeen een
  spanning tussen verdragsverplichtingen om ook langdurige
  rechtshulpverzoeken in te willigen en de eigen afweging en
  prioriteitenstelling van een Nederlands rechercheteam. Ook de
  samenloop van een oorspronkelijk buitenlands en een Nederlands
  opsporingsbelang kan moeilijkheden veroorzaken. Juist in dergelijke
  gevallen komen verschillen in rechtscultuur en in rechtsregels
  duidelijk naar voren.
  Instructief is een zaak waarin in 1996-1997 langdurig, en
  uiteindelijk succesvolle is samengewerkt met de Royal Canadian
  Mounted Police. Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op een in
  Nederland wonende Canadees en diens betrokkenheid bij handel in
  soft drugs en witwasserij. Op zeker moment bleek ook onder meer een
  in Nederland woonachtige Israëli bij de zaak betrokken, die
  ook voor andere criminele organisaties ten onzent werkzaam was.
  Door deze bevinding ontstond een Nederlands opsporingsbelang.
  Gevolg was dat de tactiek op elkaar afgestemd diende te worden,
  welke afstemming niet vlekkeloos verliep. Hoewel een
  samenwerkingsconvenant (Memorandum of Understanding) was gesloten
  bleken de belangen niet altijd goed aan te sluiten – frequente
  ontmoetingen tussen de leidinggevenden hadden ontbroken. Ook het
  verschil in rechtscultuur leidde soms tot misverstanden (in Canada
  kunnen in het kader van opsporingsonderzoek koffers van verdachten
  op vliegvelden worden doorzocht en ook het feit dat in Canada niet
  een tapmachtiging voor een toestel wordt gegeven maar voor alle
  communicatie van een individu leidde tot wederzijds onbegrip. Een
  punt is dat in de Angelsaksische stelsels complete opnames tijdens
  de rechtszaak aanwezig moeten zijn en niet volstaan kan worden met
  het vastleggen van de relevante passages in de processen-verbaal.
  Een andere consequentie was dat in Nederland een gvo geopend moest
  worden om bepaalde dwangmiddelen toe te kunnen passen. Een
  complicatie hierbij was, dat volgens artikel 5521, lid 1 sub c geen
  rechtshulp verleend kon worden die betrekking heeft op strafbare
  feiten ter zake waarvan de verdachte in Nederland zou worden
  vervolgd. Ook rees bij de evaluatie de vraag hoe ver Nederlandse
  instanties moeten gaan bij het (kosteloos) inwilligen van
  omvangrijke rechtshulpverzoeken.

  Er is aanleiding om de regels voor buitenlandse liaison-officers
  aan te scherpen. Beide punten zijn onderkend door de minister van
  justitie. De inzet van buitenlandse burgers ten aanzien van wie
  reden bestaat om te vermoeden dat ze als crimineel zijn aan te
  merken stelt de Nederlandse politie en justitie geregeld voor
  vragen. De inzet van buitenlandse politie-infiltranten stuit vooral
  dan op bezwaren, als de buitenlandse infiltranten ook een rol
  zouden moeten kunnen vervullen in het kader van een Nederlandse
  strafzaak en zij krachtens hun eigen wetgeving niet bevoegd zijn
  gegevens te verstrekken aan de Nederlandse rechter. Door het
  buitenland geïnitieerde observatie-activiteiten in het kader
  van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst lijken geen specifieke
  problemen op te leveren.

  3.10.3 Nederlandse strafzaken met een buitenlandse component

  Regels voor rechtshulp

  In het Nederlandse Wetboek van Strafvordering staan slechts
  enkele regels die in het bijzonder van toepassing zijn op uitgaande
  verzoeken van rechtshulp (artikel 539a Wetboek van Strafvordering).
  Dat neemt niet weg dat in de rechtspraak met enige regelmaat vragen
  worden opgeworpen over de toelaatbaarheid van in het buitenland, al
  dan niet met hulp van buitenlandse autoriteiten, gevonden
  bewijsmateriaal. In gevallen van bestaande rechtshulpbetrekkingen
  wordt door de rechter alleen terughoudend getoetst of de overheid
  van het andere land haar bevoegdheden ter zake heeft uitgeoefend
  conform het in dat land geldende recht en de in Nederland geldende
  essentiële normen van een goede procesorde: men spreekt van
  het vertrouwensbeginsel. Voor de activiteiten van Nederlandse
  opsporingsambtenaren in het buitenland wordt de eerste grens
  bepaald door het soevereiniteitsbeginsel. Het uitvoeren van
  opsporingshandelingen waaronder ook het stelselmatig en gericht
  informatie inwinnen door een informant op verzoek van de politie
  gerekend wordt, vergt daarom in beginsel toestemming van de
  buitenlandse autoriteiten.

  In verband met een infiltratie-actie in Colombia werd aan het
  ontbreken van toestemming ook in de Nederlandse rechtspraak
  doorslaggevend gewicht toegekend.- «De vraag of ook de
  verdachte getroffen is in een belang dat de overtreden norm,
  respectering van de soevereiniteit van een andere staat, beoogt te
  beschermen speelt gelet op de (fundamentele) aard van de
  volkenrechtelijke norm, geen rol». Aldus het Haagse hof dat
  aan deze conclusie de uitsluiting van het bewijsmateriaal als
  conclusie verbond (Hof Den Haag 3 maart 1998, NJ 1998, 923). Het
  hof betrok zelfs niet in zijn beschouwing, of was aangeboden de
  Colombiaanse autoriteiten om toestemming achteraf te vragen, welke
  werkwijze in vroegere arresten geringe inbreuken op het
  volkenrechtelijk territorialiteitsbeginsel bleek te kunnen
  dekken.

  Internationale afspraken, zoals de Schengen
  uitvoeringsovereenkomst (SUO), kunnen een structurele basis leveren
  voor optreden in het buitenland. Artikel 40 SUO is van belang voor
  de grensoverschrijdende observatie. Deze regeling vergt een tevoren
  ingediend rechtshulpverzoek en toestemming van de bevoegde
  autoriteit van het land waar de voortgezette observatie
  plaatsvindt. De observerende ambtenaren zijn gebonden aan het recht
  van het land waar ze optreden. Vrijwel nergens mag bij
  grensoverschrijdende observatie een andere dan openbare plaats
  worden betreden; ook het gebruik van video-met geluidsopnames is
  verboden en het gebruik van valse, uit het gastland afkomstige
  nummerplaten is niet overal geregeld. Voor bepaalde strafbare
  feiten is spoedobservatie (te onderscheiden van achtervolging) voor
  een termijn van maximaal 5 uur toegestaan. Nog tijdens de
  observatie moeten de autoriteiten van de actie in kennis worden
  gesteld en naderhand moet een schriftelijk rechtshulpverzoek worden
  ingediend. Als een Nederlandse regio hulp nodig heeft in het
  buitenland wordt rechtstreeks contact opgenomen met de autoriteiten
  in het buitenland.

  In EU-verband ligt er in 1999 een (Protocol bij een)
  ontwerp-verdrag inzake wederzijdse rechtsbijstand in strafzaken. In
  het protocol wordt de elektronische surveillance voor
  observatie-doeleinden in een andere lidstaat geregeld, in artikel
  10 van het verdrag wordt gecontroleerde aflevering in ruimer
  verband dan dat van de drugssmokkel geplaatst- in art. 11 wordt
  gesteld dat voor infiltratie de regels zullen gelden voor de staat
  waar de actie plaatsvindt. De interceptie van telecommunicatie is
  in zeer veel verschillende verbanden aan de orde, met het
  voorlopige gevolg dat er nog geen verdragsbasis is voor
  geavanceerde communicatie (GSM, satelliet), maar hierover wel zeer
  actief wordt onderhandeld.

  Internationale CID-informatie

  Ten aanzien van het inwinnen van informatie met behulp van
  informanten door Nederlandse liaison-officers in het buitenland
  bestaat een concept-nota van de hand van het Landelijk parket, bij
  welker totstandkoming het BIRS van het ministerie van justitie en
  de Divisie CRI zijn betrokken geweest. Informatie van personen die
  op eigen initiatief gegevens verzamelen en aan de Nederlandse
  opsporingsambtenaren in den vreemde aanleveren kan worden aanvaard.
  Als een liaison-officer een algemeen verzoek doet aan een persoon
  om informatie over een criminele organisatie te verstrekken is dat
  onder omstandigheden ook toelaatbaar, maar toestemming voor deze
  handelwijze door de Nederlandse officier van justitie wordt gewenst
  geacht. Voor het stelselmatig en gericht informatiegaren dient
  evenwel een rechtshulpverzoek te worden ingediend en in eik geval
  zal de Nederlandse liaison-officer in het buitenland nooit zonder
  inschakeling van de officier van justitie hiertoe mogen overgaan.
  Bij de Nederlands politie bestaat terughoudendheid ten aanzien van
  het verstrekken van informatie aan buitenlandse
  opsporingsambtenaren, ook als zulks noodzakelijk is om hulp van
  buitenlandse autoriteiten te verkrijgen. Met betrekking tot
  Canadese en Duitse autoriteiten is dit te verklaren door het
  verschijnsel dat daar geen aparte CID-registers zijn en informatie
  onmiddellijk wordt opgewaardeerd door vastlegging in een
  proces-verbaal. Het bezwaar van deze terughoudendheid is ook
  gebleken aan het op Zuid Amerika georiënteerde kernteam
  Haaglanden. Onderzoek kan stuk lopen doordat de aanvrager
  onvolledige of onjuiste informatie geeft.

  Ook in België is men soms minder terughoudend met
  geheimhouding. In een door Limburg Zuid behandelde zaak is het
  voorgekomen dat een onderzoekssubject in Nederland in België
  als informant werd gerund. Het subject ging als verdachte mee in
  het Belgische onderzoek en de Antwerpse CID-officier Bijzondere
  opsporingsbevoegdheden is toen opgetreden als getuige à
  decharge. Hij vertelde dat het subject informant was. De zeven
  andere verdachten zaten in de zittingszaal.
  Ook in de in samenwerking met Turkije uitgevoerde 4M-zaak werd de
  informatie-uitwisseling gekenmerkt door aanvankelijke
  terughoudendheid van Nederlandse kant. Daarbij speelde een rol dat
  de Turkse politie veel sneller dan de Nederlandse politie gewenst
  acht, overgaat tot aanhouding van verdachten en inbeslagneming van
  drugs (waarmee een bonus kan worden verdiend).

  Diverse betrokkenen hadden in eerste instantie twijfels bij de
  vergaande samenwerking in die zaak: gewezen werd vooral op het
  risico van corruptie, het gevaar dat het onderzoek zou uitlekken en
  de mensenrechtensituatie. Wat de corruptie betreft, is deze wat de
  politie betreft in deze zaak niet aan de orde geweest, wel lieten
  twee rechters zich omkopen voor ieder een miljoen gulden waarna de
  tot gevangenisstraf in Turkije veroordeelde leverancier van de 4M’s
  na een paar maanden weer vrij rondliep. Van het lekken van
  informatie is evenwel geen sprake geweest en toen het onderzoek in
  de eindfase verkeerde werd overgegaan tot grotere openheid van
  Nederlandse zijde jegens de Turkse politie, waarmee goede
  rechtstreekse contacten waren ontstaan.

  Soms is samenwerking nodig met landen, ten aanzien waarvan geen
  volledige zekerheid bestaat ten aanzien van de ter plaatse geldende
  mensenrechtensituatie. Dat was ook het geval in de 4M-zaak. ]n dat
  geval is geprobeerd op subtiele wijze afspraken te maken teneinde
  de rechtmatigheid van uit Turkse politieverhoren verkregen bewijs
  te garanderen. Veiligheidshalve zijn alle bij de Turkse politie
  afgelegde verklaringen uiteindelijk buiten beschouwing gelaten bij
  de bewijsvoering.

  Enkele betrokkenen meenden dat de reden waarom de Turken
  toestemming gaven voor de samenwerking werd ingegeven door het
  Turkse uitgangspunt dat de verdachten een link hadden met de
  Koerdische beweging PKK. In het hele onderzoek speelden politieke
  overwegingen een rol: in het bijzonder de oprichting van het
  Koerdisch parlement in ballingschap op Nederlands grondgebied leek
  indirect van invloed. Toen het in dezelfde periode lopende
  onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden bij de Nederlandse autoriteiten twijfel deed
  ontstaan of de beoogde Nederlandse infiltratie-actie in Turkije wel
  moest doorgaan, gaven de Turken aan dat het niet doorgaan van de
  actie zou worden opgevat als een belediging – waarna de Nederlandse
  minister alsnog toestemming gaf.

  De verslaglegging van de inspanningen die in het kader van
  internationale samenwerking worden getroost, waren volgens de
  betrokkenen bij het 4M onderzoek nog te gering. Dergelijke
  verslaglegging is van belang, juist ook vanuit het perspectief van
  de «lerende organisatie».

  vorige    volgende    inhoud