• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Rapport Kalsbeek Ten Geleide

  Ten Geleide

  Is de crisis in de opsporing voorbij? Dat is in de kern de vraag
  waarop de Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden een
  antwoord moest geven. Een half jaar lang heeft de commissie,
  tezamen met haar staf, zich met deze vraag bezig gehouden.
  Gezamenlijk hebben commissie en staf ongeveer 250 mensen gesproken
  : van CID-runner tot minister en van zaaksofficier tot
  korpsbeheerder. Daarnaast zijn meters papier bestudeerd.

  Door dit intensieve onderzoek meent de commissie te kunnen
  vaststellen dat de crisis in de opsporing is omgezet in een
  veelheid aan veranderingsprocessen. Sommige daarvan zijn zo goed
  als voltooid, andere zijn nog maar net begonnen, een aantal
  veranderingen had sneller en beter gekund. In ieder geval is de
  motivatie om veranderingen te bewerkstelligen groot. De
  hoofdboodschap van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden is goed doorgedrongen: geen opsporing zonder
  wettelijke grondslag en meer transparantie. De conclusies en
  aanbevelingen dienen er toe deze veranderingsprocessen verder te
  bevorderen en zo nodig in de goede richting bij te buigen. De
  commissie stelt de Kamer dan ook voor over eik van de aanbevelingen
  een oordeel te geven.

  Tussen het moment waarop de politieke uitgangspunten met
  betrekking tot de normering van de opsporing werden vastgesteld en
  het tot stand komen van formele wetgeving ligt een periode van
  bijna 3 jaar. In die periode is voor zover dat kon, geanticipeerd
  op wetgeving in ontwikkeling maar is ook een omvangrijk geheel van
  richtlijnen, concept-richtlijnen en dergelijke tot stand gebracht.
  Met elkaar dekten deze regelingen het gehele terrein van de
  opsporing. Van consistentie binnen en tussen deze regels was echter
  niet altijd sprake. Ook waren deze regels voor de praktijk moeilijk
  toegankelijk. Gevolg daarvan is geweest dat velen die dag in dag
  uit met praktijkproblemen werden geconfronteerd te weinig houvast
  werd geboden. Er is dan ook niet eenduidig met – de veronderstelde
  – normen omgegaan.

  Het openbaar ministerie is er sinds de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden diep van doordrongen dat
  men het gezag over de politie diende te hernemen. Bij
  zaaksofficieren is dat het meest merkbaar. Vrijwel zonder
  uitzondering zijn zaaksofficieren zeer betrokken bij het
  recherchewerk. Ook de CID-officieren oefenen hun gezag intensiever
  uit dan tevoren, al zijn hier grotere verschillen tussen de
  arrondissementen. De functie van rechercheofficier heeft gestalte
  gekregen maar betwijfeld wordt of voor de op zich zelf nuttige taak
  een aparte functionaris had moeten worden aangesteld. Het College
  van procureur-generaal heeft verschillende richtlijnen vastgesteld.
  Aan de implementatie van deze richtlijnen is, na verzending aan de
  hoofdofficïeren, door het College verder geen aandacht
  geschonken.

  Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden was aanleiding voor velen om initiatieven te
  ontplooien teneinde te komen tot een betere organisatie van de
  opsporing. Binnen regio’s zijn veelal uitgebreide reorganisaties
  tot stand gebracht die tot daadwerkelijke veranderingen hebben
  geleid. De verschillen tussen regio’s zijn echter groot. Deze
  verschillen zijn deels te verklaren uit de Politiewet waarin aan
  regio’s een grote autonomie wordt toegekend maar deels ook uit het
  feit dat vanuit het centrale niveau geen uitgangspunten of
  handreikingen zijn geformuleerd die bij de reorganisatie behulpzaam
  hadden kunnen zijn.

  De commissie is tijdens haar onderzoek ook gestuit op een aantal
  feiten en gebeurtenissen die de commissie ernstig acht. De
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft de
  opsporing een spiegel voorgehouden . Een zeer verontrustend element
  daarin was de zogenoemde Delta-methode. Naar de commissie nu is
  gebleken is hier echter niet zozeer sprake van een spiegel als wel
  van een one-way-screen, waarachter een werkelijkheid ligt die nog
  verontrustender is dan de Delta-methode al was. De Delta-methode
  heeft slechts gediend als een dekmantel voor nog veel
  grootschaliger criminele activiteiten. Hierdoor is tenminste door
  middel van parallel-importen 15 000 kilo cocaïne in- (of
  door-)gevoerd met behulp van informanten die een dubbelrol
  speelden. Deze werkwijze is alleen mogelijk indien sprake is van
  corruptie bij overheidsfunctionarissen. Het onderzoek naar deze en
  enkele andere verontrustende feiten stagneert omdat er in dit geval
  sprake is van onderling wantrouwen binnen politie en justitie.

  Het werk van parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden heeft een zeer grote invloed gehad op de
  opsporingspraktijk. Velen noemen Maarten van Traa persoonlijk als
  uitdagend en inspirerend gesprekspartner. Voor de opsporing is
  niets meer hetzelfde sinds «van Traa». Dat hij zelf
  geen resultaat meer kan zien van zijn werk betreuren commissie en
  staf zeer.

  De commissie hecht er aan te benadrukken hoe positief zij is
  over de medewerking die zij van politie en justitie heeft gekregen.
  De openhartigheid was groot. Het is aan de kamer een oordeel te
  geven over het werk van de commissie. Voor ieder van de leden geldt
  ondertussen dat het afgelopen half jaar van grote waarde is
  geweest. De commissie heeft de opsporingspraktijk beter leren
  kennen dan op welke andere manier dan ook mogelijk was geweest. Dat
  had overigens niet gekund zonder de staf. Zij heeft het afgelopen
  half jaar een topprestatie geleverd, De commissie is deze 12 mensen
  veel dank verschuldigd.

  Ella Kalsbeek

  voorzitter
   
  volgende    inhoud