• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Instelling Commissie Kalsbeek

  HOOFDSTUK 1 INLEIDING, VRAAGSTELLINGEN VERANTWOORDING

  1.1 Instelling en samenstelling commissie

  De motie Schutte c.s. nodigde de Kamer uit de effecten van de
  aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden te volgen en te evalueren (Kamerstuk 24 072, nr.
  43, 1995-1996). De werkgroep Vervolgonderzoek
  enquêtecommissie opsporingsmethoden adviseerde de Kamer
  daartoe een kortlopend onderzoek uit te laten voeren door een
  tijdelijke commissie. Het onderzoek van deze evaluatiecommissie
  diende primair een evaluatief karakter te hebben (Kamerstuk 26 269,
  nr. 2, 1998-1999).

  «De werkgroep heeft vastgesteld dat de regering een grote
  hoeveelheid schriftelijke informatie aan de Kamer heeft verstrekt
  en toegezegd. Omdat de informatie noodzakelijkerwijs vrijwel steeds
  over onderdelen van de door de enquêtecommissie vastgestelde
  drie soorten crises (crisis in de opsporing, organisatiecrisis en
  gezagscrisis) gaat, bestaat naar het oordeel van de werkgroep
  echter het gevaar dat er een verbrokkeld beeld ontstaat. Dat risico
  wordt nog groter doordat de informatie op verschillende tijdstippen
  de Kamer bereikt. Gelet op het voorgaande acht de werkgroep het
  wenselijk het papieren beeld aan te vullen met een beeld in de
  praktijk. Het gaat erom vast te stellen wat er ten aanzien van de
  drie soorten crises is veranderd en of de veranderingen de beoogde
  effecten hebben gehad.» (Kamerstuk 26 269, nr. 2, 1998-1999,
  p. 6.)

  Dit rapport is het resultaat van de werkzaamheden van de
  Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden (verder te noemen
  de commissie). De commissie is door de Tweede Kamer op 18 november
  1998 ingesteld. De commissie diende binnen zes maanden vanaf de
  constituerende vergadering (d.d. 1 december 1998) haar rapport uit
  te brengen (Kamerstuk 26 269, nr. 3, 1998-1999.)

  De commissie bestond uit de volgende leden van de Tweede
  Kamer:

  Mw. Mr.
  E. Kalsbeek, PvdA (voorzitter)

  Mr. A.
  Rouvoet, RPF (vice-voorzitter)

  Mr. J.M.L.
  Niederer, VVD

  Mr. P.J.
  Biesheuvel, CDA

  Mr. B.O.
  Dittrich, D66

  Drs. M.
  Rabbae, GroenLinks

  De commissie had de beschikking over verschillende stafleden.
  Mw. mr. N.J.P Coenen (plaatsvervangend griffier Tweede Kamer) trad
  op als griffier van de commissie. Mr.dr. E.R. Muller (directeur
  Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden) vervulde de functie van
  inhoudelijk secretaris van de commissie.

  De volgende onderzoekers waren aan de commissie verbonden: drs.
  M.J. Bezuyen (senior onderzoeker-adviseur Crisis Onderzoek Team
  Universiteit Leiden), S. Dekker (onderzoeker-in-opleiding Crisis
  Onderzoek Team Universiteit Leiden), mr. C.J. Glorie
  (beleidsmedewerker PvdA-fractie Tweede Kamer), mw.mr. G.P.M.
  Grootscholten (beleidsmedewerker Nederlands Politie Instituut),
  mw.drs. A.H. Pieterse (onderzoeker-adviseur Crisis Onderzoek Team
  Universiteit Leiden), mw.drs. A.G. Roubos (beleidsmedewerker
  Rijksrecherche) en mw.mr. G.M.J. Kok (rechterlijk
  ambtenaar-in-opleiding).

  De commissie werd verder ondersteund door A.W. de Kooi
  (documentalist Tweede Kamer), M. Leeflang (documentalist Tweede
  Kamer) en mw. M. van Soest (secretaresse Tweede Kamer).

  De commissie maakte intensief gebruik van de adviezen en
  ondersteuning van prof. mr. Y. Buruma, hoogleraar Strafrecht en
  Strafprocesrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen.

  De commissie besteedt in haar evaluatie-onderzoek aandacht aan
  de veranderingen in de opsporing na het verschijnen van het rapport
  van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden.
  Tevens schetst de commissie een beeld van de huidige stand van
  zaken ten aanzien van de organisatie en inhoud van de opsporing in
  Nederland. De parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden concludeerde dat sprake was van een crisis in de
  opsporing die bestond uit drie elementen: ontbrekende normen’, een
  niet goed functionerende organisatie en problemen in de
  gezagsverhoudingen. Het onderzoek van de commissie is er op gericht
  te bezien in hoeverre de door de Tweede Kamer en kabinet
  vastgestelde definitieve lijst van beslispunten naar aanleiding van
  het rapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden anno 1999 heeft bijgedragen aan de bestrijding
  van de crisis in de opsporing (Kamerstuk 26 269, nr. 1, 1998~1999,
  p. 1.)

  Het is de eerste keer in de parlementaire geschiedenis voor
  zover de commissie kan nagaan, dat het parlement zichzelf de
  opdracht geeft na enkele jaren te bezien welke effecten eerder
  genomen beslissingen in de praktijk hebben gehad. Een dergelijke
  evaluatie biedt het parlement de mogelijkheid om diepgaand te
  beoordelen in hoeverre beslissingen van het kabinet en de Kamer
  daadwerkelijk leiden tot veranderingen in de praktijk.
  Evaluatie-onderzoeken kunnen de controlefunctie van het parlement
  versterken.

  vorige    volgende    inhoud