• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Onderzoeksvragen

  1.2 Onderzoeksvragen

  De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft
  de aanbevelingen in hoofdstuk 10 van haar eindrapport geformuleerd
  als beslispunten (Kamerstuk 24 072, nr. 25, 1995-1996.) Deze
  beslispunten zijn in het debat in de Kamer over het eindrapport
  overgenomen of geamendeerd. Het debat in de Kamer leidde tot een
  definitieve lijst van beslispunten. De beslispunten vormen de
  neerslag van het oordeel van de Kamer over het rapport van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. De
  commissie heeft deze beslispunten dan ook als uitgangspunt
  gehanteerd bij de inrichting van dit evaluatie-onderzoek. In
  bijlage 1 is een overzicht gegeven van de definitieve
  beslispunten.

  De commissie heeft een onderscheid gemaakt tussen verschillende
  typen onderzoeksvragen:

  – hoofdvragen omtrent de crisis in de opsporing
  – onderzoeksvragen naar aanleiding van de beslispunten

  De beantwoording van de onderzoeksvragen naar aanleiding van de
  beslispunten kan gebruikt worden om een antwoord te geven op de
  meer algemene hoofdvragen rond de crisis in de opsporing. De
  hoofdvragen hebben een beoordelend karakter, terwijl de
  onderzoeksvragen naar aanleiding van de beslispunten primair
  feitelijk zijn. De hoofdvragen in dit onderzoek zijn hieronder
  weergegeven. De onderzoeksvragen naar aanleiding van de
  beslispunten worden steeds aan het begin van de desbetreffende
  paragraaf weergegeven.

  Normeringscrisis

  a. Is voor de praktijk van de opsporing nu voldoende duidelijk
  welke normen (gaan) gelden voor de opsporing? b. Is de feitelijke
  inzet van opsporingsmethoden in de praktijk in overeenstemming met
  de normen? c. In hoeverre en op welke wijze hebben interne
  organisatierichtlijnen van politie, bijzondere opsporingsdiensten
  en het openbaar ministerie (inclusief de Centrale
  toetsingscommissie) bijgedragen aan de normering van
  opsporingsmethoden? d. Is er sprake van consistentie tussen
  wetgeving, jurisprudentie en organisatierichtlijnen ten aanzien van
  het gebruik van opsporingsmethoden? e. Vindt voldoende vastlegging
  van de activiteiten van opsporingsambtenaren plaats? f. Bestaat er
  noodzaak tot nadere normering van activiteiten van politie en
  openbaar ministerie met betrekking tot opsporing of
  ordehandhaving?

  Organisatiecrisis

  a. Zijn de bevoegdheden van alle betrokkenen rond de inzet en de
  controle van opsporingsmethoden in de praktijk helder en wordt
  conform deze bevoegdheden gewerkt? b. Is de samenwerking tussen
  betrokken organisaties adequaat? Vindt coördinatie en
  afstemming binnen de opsporingsorganisaties in voldoende mate
  plaats? c. Hoe is de vastlegging van de activiteiten van
  opsporingsambtenaren georganiseerd?

  Gezagscrisis

  a. Zijn de onderlinge verhoudingen tussen functionarissen en
  organisaties in de opsporing verbeterd en werkbaar? b. Wordt op
  verantwoorde wijze gezag uitgeoefend over de inzet van
  opsporingsmethoden door het openbaar ministerie? c. Bestaat er
  duidelijkheid over de wijze en de inhoud van de gezagsuitoefening
  door het openbaar ministerie? d. Heeft de gezagsuitoefening door
  het openbaar ministerie daadwerkelijk effect op het functioneren
  van de politie met betrekking tot de opsporing? e. Is controle op
  het gebruik van opsporingsmethoden door rechter-commissaris en
  korpsbeheerders adequaat?

  vorige    volgende    inhoud