• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Methoden en opzet van het onderzoek

  1.3 Methoden en opzet van het onderzoek

  1.3.1 Deelonderzoeken

  De commissie heeft verschillende deelonderzoeken uitgevoerd die
  gezamenlijk de onderzoeksvragen beantwoorden:

  a. Literatuur- en documentenanalyse
  b. Jurisprudentie-analyse
  c. Diepte-onderzoeken:
  c1 Rotterdam
  c2 Limburg-Zuid
  c3 Midden- en West-Brabant
  c4 Kernteam Noord-Oost Nederland
  c5 Kernteam Rotterdam
  c6 Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)
  c7 Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD)
  c8 Korps landelijke politiediensten (KLPD)
  c9 Openbaar ministerie Landelijk: Centrale toetsingscommissie,
  Landelijk parket, College van procureurs-generaal
  c10 Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties
  d. Breedte-onderzoeken:
  d1 Kennemerland
  d2 Kernteam Randstad Noord en Midden
  d3 Amsterdam-Amstelland
  d4 Kernteam Amsterdam
  d5 Haaglanden
  d6 Kernteam Haaglanden.

  De commissie heeft gekozen voor een primair kwalitatief
  onderzoek aangezien zij een breed beeld wilde geven van de huidige
  stand van zaken omtrent de inhoud en organisatie van de opsporing.
  Kwantitatief onderzoek naar de omvang en intensiteit van bepaalde
  opsporingsmethoden zou slechts een gedeelte van de onderzoeksvragen
  kunnen beantwoorden. Kwalitatief onderzoek biedt daarentegen de
  mogelijkheid meer intensief verschillende aspecten van de
  onderzoeksvragen te bezien. De beperking van kwalitatief onderzoek
  is dat volledige geldigheid en generaliseerbaarheid van bevindingen
  niet kan worden gegarandeerd. De commissie heeft met de opzet van
  haar onderzoek echter nadrukkelijk geprobeerd de validiteit van het
  onderzoek te vergroten. De betrouwbaarheid en geldigheid van
  onderzoek kan worden vergroot door de toepassing van verschillende
  onderzoeksmethoden. De commissie maakt daarbij onderscheid tussen
  diepte-onderzoeken en breedte-onderzoeken. De organisaties waar de
  commissie een diepteonderzoek heeft uitgevoerd werden bevraagd op
  alle aspecten van de organisatie en de inhoud van de opsporing. Dat
  betekent dat van deze organisaties alle relevante documenten
  intensief zijn bestudeerd. Tevens zijn in deze organisatie vele
  interviews gehouden met alle betrokkenen (tactische en
  financiële rechercheurs, medewerkers van criminele
  inlichtingendiensten, observatieteams, infiltratieteams,
  recherchechefs, divisiechefs, teamleiders, officieren van justitie,
  ambtenaren van departementen, korpsbeheerders, korpschefs,
  hoofdofficieren van justitie, procureurs-generaal, ministers). Per
  organisatie werden de belangrijkste bevindingen weergegeven. De
  breedte-onderzoeken dienden als een controlegroep om te bezien in
  hoeverre de bevindingen van de commissie in de diepte-onderzoeken
  ook elders van toepassing waren. De bevindingen uit de
  diepte-onderzoeken werden getoetst aan de bevindingen van de
  breedte-onderzoeken. De organisaties waar de commissie een
  breedte-onderzoek heeft uitgevoerd, werden op hoofdlijnen bevraagd
  en onderzocht. De commissie bestudeerde de toegezonden documenten
  en legde werkbezoeken af. De keuze van de organisaties waar
  diepte-onderzoeken en breedteonderzoeken werden uitgevoerd, was
  gebaseerd op verschillende criteria:

  -combinatie van nog niet eerder onderzochte en reeds door de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden onderzochte
  organisaties;
  -omvang van de organisatie;
  -variatie in regio’s, arrondissementen, kernteams, bijzondere
  opsporingsdiensten en inlichtingendiensten.

  Alle relevante openbare en vertrouwelijke documenten van de
  onderzochte organisaties werden door de commissie opgevraagd en
  geanalyseerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de
  documenten die de commissie heeft ontvangen. Tevens werden met ruim
  250 functionarissen binnen de organisaties interviews gehouden. In
  bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle personen met wie een
  vraaggesprek is gevoerd.

  De commissie is tijdens haar onderzoek gestuit op verschillende
  aspecten die een relatie hebben met de zaken die door de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden zijn
  beschreven. De commissie heeft deze aspecten nader onderzocht en
  geeft de hoofdlijnen van haar bevindingen hierover in hoofdstuk 5
  weer.

  1.3.2 Afspraken ministers

  De commissie heeft kort na de aanvang van haar onderzoek
  gesproken met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken
  en Koninkrijksrelaties. In dit gesprek is afgesproken dat de
  regeling voor de informatievoorziening aan de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden onverkort zouden gelden
  voor deze commissie (Kamerstuk 24 072, nr. 12, 1995-1996, p. 147).
  Deze afspraken zijn in het onderstaande protocol nader
  geconcretiseerd:

  1.De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft ingesteld de
  Tijdelijke Commissie Uitvoering Aanbevelingen Opsporingsmethoden,
  De minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën verlenen
  medewerking aan het onderzoek van deze commissie. Ten behoeve van
  het onderzoek heeft de Tijdelijke commissie behoefte aan
  informatie. In het belang van een juiste balans tussen een
  voortvarende afhandeling en praktische werkwijze rond dit onderzoek
  enerzijds en een betrouwbare en veilige behandeling van gevoelige
  informatie over opsporing en vervolging anderzijds worden
  overeengekomen onderstaande afspraken. In de afspraken wordt een
  onderscheid gemaakt tussen operationele gegevens, betrekking
  hebbend op individuele verkennende- en opsporingsonderzoeken en/of
  strafzaken, en niet-operationele of beleidsgegevens, niet
  betrekking hebbend op individuele onderzoeken of strafzaken.
  Gegevens over de toepassing van opsporingsbevoegdheden in
  individuele onderzoeken en strafzaken worden aangemerkt als
  operationele gegevens.

  2.Indien de Tijdelijke commissie ten behoeve van het onderzoek
  behoefte heeft aan raadpleging door middel van inzage of
  verstrekking van operationele gegevens dan kan een verzoek tot
  inzage of verstrekking schriftelijk en rechtstreeks worden gericht
  tot degene die tot verstrekking bevoegd is. Een afschrift van het
  verzoek wordt door de commissie verstrekt aan de betrokken
  bewindspersonen.

  3.Ingeval de commissie op grond van punt 2 gegevens opvraagt of
  inzage verlangt in gegevens die volgens de verstrekker herleidbaar
  zijn tot de persoon van informanten of volgens deze tot
  levensbedreigende situaties kan leiden dan kunnen deze gegevens
  geanonimiseerd of gecodeerd worden door de verstrekker dat wil
  zeggen niet herleidbaar tot de bron van criminele inlichtingen. De
  gegevens worden vervolgens verstrekt door tussenkomst van het
  college van procureurs-generaal.

  4.Indien de verstrekker in exceptionele gevallen van mening is
  dat de verstrekking van operationele gegevens op grond van punt 2
  in strijd is met het belang van de staat zoals bedoeld in de
  Grondwet, dan legt hij de gegevens voor aan de betrokken
  minister.

  5.De commissie, in de persoon van haar voorzitter of bij
  ontstentenis de vice-voorzitter kan alle gegevens die ter kennis
  komen van de commissie verifiëren door kennisname van de
  niet-geanonimiseerde en niet-gecodeerde gegevens.

  6.Ten aanzien van operationele gegevens heeft de commissie, en
  de aan haar toegevoegde medewerkers, zich verplicht tot
  vertrouwelijke behandeling, om geen afbreuk te doen aan de belangen
  van de opsporing van strafbare feiten en de privacy. Daartoe heeft
  de commissie de noodzakelijke maatregelen getroffen op het gebied
  van beveiliging en huisvesting. Aan de medewerkers van de commissie
  is een geheimhoudingsplicht opgelegd.

  7.Indien de Tijdelijke commissie ten behoeve van het onderzoek
  behoefte heeft aan inzage of verstrekking van niet-operationele of
  beleidsgegevens dan kan een verzoek tot inzage of verstrekking
  schriftelijk en rechtstreeks worden gericht tot degene die tot
  verstrekking bevoegd is. Een afschrift van het verzoek wordt door
  de commissie verstrekt aan de betrokken bewindspersonen.

  8.Indien de verstrekker in exceptionele gevallen van mening is
  dat de verstrekking van nietoperationele of beleidsgegevens op
  grond van punt 2 in strijd is met het belang van de staat zoals
  bedoeld in de Grondwet, dan legt hij de gegevens voor aan de
  betrokken minister.

  9.Voor de publicatie van de rapportage van de Tijdelijke
  commissie wordt deze ter inzage gegeven aan de minister van
  Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties ter verificatie van de afspraken.

  10.Nadere afspraken worden gemaakt over het archiveren,
  retourneren en/of vernietigen van de verstrekte gegevens na afloop
  van de het onderzoek van de Tijdelijke commissie.

  In aanvulling op dit protocol is tevens overeengekomen dat de
  commissie bij operationele gegevens, indien de commissie en de
  verstrekker dat noodzakelijk achten, eerst inzage zou krijgen in de
  niet geanonimiseerde gegevens voordat tot verstrekking zou worden
  overgegaan. De commissie heeft hiervan verschillende malen gebruik
  gemaakt. De commissie constateert dat de afspraken met de ministers
  – na verschillende brieven richting de ministeries en het College
  van procureurs-generaal – werkbaar waren. De commissie kreeg over
  het algemeen de informatie waar zij om verzocht. Vanwege de
  complexe procedure duurde dat wel vaak langer dan de commissie
  wenselijk achtte. Dat neemt niet weg dat de commissie over het
  algemeen tevreden is over de informatieverstrekking door betrokken
  organisaties. Ook overigens was de medewerking door politie,
  justitie en andere betrokkenen goed, hetgeen door de commissie zeer
  op prijs is gesteld.

  1.3.3 Openbare afronding

  Een onderdeel van de opdracht van de commissie was een openbare
  afronding van het onderzoek. De commissie heeft verschillende
  alternatieven overwogen voor de invulling van deze openbare
  afronding. Vanwege het evaluatieve karakter van het onderzoek was
  de commissie van mening dat de openbare afronding een andere inhoud
  moest krijgen dan bij reguliere parlementaire onderzoekscommissies
  het geval is. De primaire doelstelling van de openbare afronding
  was niet de waarheidsvinding, zoals centraal staat bij een
  parlementaire enquêtecommissie. Verhoren, of vergelijkbare
  gesprekken, kwamen voor de commissie dan ook niet in aanmerking. De
  primaire functie van de openbare afronding was voor de commissie
  gelegen in de toetsing van de bevindingen van haar onderzoek aan
  oordelen van betrokkenen in het openbaar. De openbare afronding
  bood tevens de mogelijkheid om als commissie in het openbaar de
  cruciale aspecten van de organisatie en de inhoud van de opsporing
  te tonen aan de Nederlandse burgers. De commissie heeft gekozen
  voor rondetafelgesprekken als vorm voor de openbare afronding. De
  commissie heeft er op grond van deze overwegingen voor gekozen in
  twee dagen met verschillende betrokkenen te spreken over enkele
  aspecten van de opsporing. De keuze van onderwerpen is gebaseerd op
  de bevindingen uit het evaluatie-onderzoek. De commissie heeft op
  21 en 25 mei 1999 de volgende onderwerpen in een openbare zitting
  van de commissie aan de orde gesteld:

  a. dilemma’s met betrekking tot doorlaten en gecontroleerde
  aflevering;
  b. het onderscheid tussen informant en infiltrant;
  c. de vastlegging, professionaliteit en transparantie van de
  opsporing;
  d. de criminele politiek;
  e. het gezag over de opsporing.

  De commissie heeft in het openbaar gesproken met personen die
  zij eerder had geïnterviewd. Zij heeft bij de selectie van
  personen gelet op een spreiding in achtergrond en organisatie,
  zodat tijdens de gesprekken een breed beeld van de huidige stand
  van zaken in de opsporing kon worden gerealiseerd. Op het moment
  dat de openbare gesprekken werden gevoerd, bevond het eindrapport
  zich in een vergevorderd stadium. Daardoor was de commissie in
  staat zo precies mogelijk haar bevindingen te toetsen. Bijlage 4
  bevat de lijst van deelnemers aan de rondetafelgesprekken. In
  bijlage 5 is de letterlijke weergave van de inhoud van de
  gesprekken opgenomen.

  vorige
  volgende    inhoud