• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Van crisis naar verandering

  1.4 Van crisis naar verandering

  De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
  constateerde in haar eindrapport een drievoudige crisis in de
  opsporing. Organisaties i de opsporing moesten aan de hand van de
  beslispunten van de Kamer orde op zaken stellen en de crisis in de
  opsporing te lijf gaan. De commissie heeft deze veranderingen in
  dit rapport in kaart gebracht. Daarbij heeft zij er acht op
  geslagen dat (veel van) de organisaties in de opsporing op het
  moment dat het rapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden uitkwam, al bezig waren met reorganisaties. Bij
  de beoordeling van haar bevindingen heeft de commissie niet alleen
  getoetst aan conventionele beoordelingscriteria. Zij heeft ook
  rekening gehouden met de hindernissen waarmee organisaties in
  verandering te maken hebben.

  Beoordelingscriteria

  Organisaties in het openbaar bestuur hebben te maken met
  uiteenlopend eisen waaraan hun optreden moet voldoen. De
  beoordelingscriteria waaraan overheidsoptreden gewoonlijk wordt
  getoetst, zijn grofweg onder te verdelen in drie categorieën.
  Overheidsorganisaties moeten in de eerste plaats voldoen aan eisen
  die betrekking hebben op de rechtmatigheid van hun handelen. De
  commissie verwacht dat organisaties in de opsporing op een
  rechtmatige manier omgaan met de inzet van opsporingsmethoden. Zij
  verwacht dat er een wettelijke basis is voor de inzet van
  opsporingsmethoden, dat de bevoegdheden voor de inzet van methoden
  eenduidig zijn en dat het gebruik van opsporingsmethoden wordt
  vastgelegd en getoetst. Overheidsorganisaties hebben in de tweede
  plaats te maken met eisen van doelmatigheid en effectiviteit. De
  commissie verwacht dat opsporingsmethoden doelmatig worden gebruikt
  en bijdragen aan een effectieve bestrijding van de criminaliteit.
  In de derde plaats moeten overheidsorganisaties voldoen aan eisen
  die betrekking hebben op hun betrouwbaarheid en stabiliteit. De
  commissie vindt dat de samenleving moet kunnen vertrouwen op de
  betrouwbaarheid van het opsporingsapparaat. Organisaties in de
  opsporing moeten zorg dragen voor de geloofwaardigheid en
  legitimiteit van de criminaliteitsbestrijding. De criteria waaraan
  het functioneren van organisaties in de opsporing wordt getoetst
  sporen soms onderling maar zullen in veel gevallen tegenstrijdig
  zijn. Uitgebreide procedures bij de inzet van opsporingsmethoden
  dragen bijvoorbeeld bij aan de rechtmatigheid van de opsporing,
  maar doen wellicht afbreuk aan een efficiënte en snelle manie
  van werken. Politie en justitie moeten op een rechtmatige wijze
  opsporen maar moeten anderzijds op de grenzen van het wettelijk
  genormeerde gebruik van opsporingsmethoden balanceren, wil de
  bestrijding van sommige vormen van georganiseerde criminaliteit tot
  bevredigende resultaten leiden. Kortom, organisaties in de
  opsporing staan voor de lastige taak aan uiteenlopende en soms
  tegenstrijdige eisen tegemoet te komen. De commissie verwacht dat
  deze opsporingsorganisaties in staat zijn steeds verantwoorde
  afwegingen te maken. De drie bovenstaande
  «conventionele» criteria zouden misschien voldoende
  zijn voor een zakelijke beoordeling van het functioneren van
  organisaties in de opsporing. De commissie voert evenwel een
  evaluatie van veranderingen uit. Zij moet in de eerste plaats een
  beoordeling geven van de mate waarin opsporingsorganisaties in
  staat zijn geweest veranderingen door te voeren die de crisis in de
  opsporing hebben bestreden. Het is daarbij van belang te
  onderzoeken in hoeverre organisaties in de opsporing in staat zijn
  geweest zich op een verantwoorde wijze aan te passen.

  Veranderingsprocessen stellen organisaties voor grote
  uitdagingen en zullen slechts tot resultaten leiden indien bepaalde
  hindernissen worden overwonnen. De commissie beseft dat
  veranderingen in de opsporing met soortgelijke problemen gepaard
  zijn gegaan. Bij de beoordeling van haar bevindingen zal de
  commissie niet alleen uitgaan van conventionele
  beoordelingscriteria, maar ook de specifieke moeilijkheden die met
  veranderingen samengaan inachtnemen. De commissie probeert zo tot
  een afgewogen oordeel te komen.

  Implementatie van veranderingen

  Veranderingen leiden pas tot gewenste effecten wanneer zij in
  uitvoerende organisaties worden geïmplementeerd. Organisaties
  lopen bij de implementatie van veranderingen echter regelmatig
  tegen de grenzen aan van het controleren van veranderingen op
  uitvoerend niveau. Daarnaast zijn er op uitvoerend niveau
  beperkingen aan het doorvoeren van veranderingen die herleid kunnen
  worden tot de beleidsvrijheid van uitvoerders. De mogelijkheden om
  veranderingen op uitvoerend niveau te controleren en bepalen zijn
  beperkt. Veranderingen worden veelal op centraal niveau ontwikkeld
  en vormgegeven op basis van politieke besluitvorming. Daarbij wordt
  niet altijd even veel rekening gehouden met de uitvoerbaarheid en
  haalbaarheid van veranderingen. Bovendien kunnen de gevolgen van
  veranderingen op centraal niveau niet volledig worden overzien.
  Uitvoerders worden daarom regelmatig geconfronteerd met dilemma’s
  en knelpunten die voortvloeien uit centraal vormgegeven
  veranderingen. Een tweede moeilijkheid van veranderingen vloeit
  voort uit de discretionaire ruimte van uitvoerders. Uitvoerders in
  publieke organisaties beschikken over een bepaalde mate van
  beleidsvrijheid, waarbij zij zelfstandig beslissingen moeten nemen
  zonder dat daarvoor regels en procedures beschikbaar zijn.
  Veranderingen binnen organisaties zullen onder andere betrekking
  moeten hebben op de discretionaire ruimte van uitvoerders, willen
  zij werkelijk tot effect leiden. Er zijn twee mogelijkheden om een
  brug te slaan tussen veranderingsinitiatieven en het gedrag en
  functioneren van uitvoerders. Een eerste mogelijkheid heeft
  betrekking op de inperking van de beleidsvrijheid van uitvoerders.
  Het management binnen een organisatie kan het handelen van
  uitvoerders bepalen aan de hand van heldere regels en procedures en
  een strikt systeem van sancties. Deze dwingende manier van sturing
  en controle is echter zelden haalbaar of effectief. De praktijk kan
  meestal niet volledig door regels en procedures worden omvat.
  Leidinggevenden beschikken bovendien vaak niet over de relevante
  informatie die voor volledige controle van het uitvoerende proces
  nodig is. De tweede mogelijkheid voor het doorvoeren van
  veranderingen heeft betrekking op het beïnvloeden van de
  beleidsvrijheid. Leidinggevenden kunnen proberen inzicht te krijgen
  in de wijze waarop beleidsvrijheid wordt ingevuld. Dit inzicht
  maakt het mogelijk de invulling van de discretionaire ruimte te
  beïnvloeden door het referentiekader wat hieraan te grondslag
  ligt te veranderen. Een gemeenschappelijke filosofie of visie op
  centrale doelstellingen en de manier waarop die moeten worden
  uitgevoerd, verzekeren de representatie van de uitgangspunten die
  aan veranderingen ten grondslag liggen. De ontwikkeling en
  aanpassing van een gemeenschappelijk kader vergen echter geduid,
  volharding en inlevingsvermogen. De effectiviteit van een
  dergelijke manier van veranderen is niettemin effectief omdat
  veranderingen worden geaccepteerd en uitvoerders hun handelen
  vrijwillig aanpassen.

  Verandering na crises

  Het adagium luidt dat crises kansen bieden voor veranderingen.
  Dat betekent echter niet dat veranderingen snel en probleemloos
  verlopen. Veranderingen zijn processen waarbij voortdurend
  hindernissen moeten worden genomen. Een crisis, die de legitimiteit
  en stabiliteit in een beleidssector doet afnemen, neemt deze
  hindernissen niet weg. In sommige gevallen worden juist nieuwe
  hindernissen en problemen opgeworpen. Veranderingen zijn niet
  voltooid met het aanpassen van formele doelstellingen, het
  uitvaardigen van regels en wetten en het wijzigen van
  organisatiestructuren. Veranderingen leiden pas tot aanhoudende
  resultaten indien zij zowel door de individuele leden van de
  organisaties als door de omgeving worden geaccepteerd.
  Standaardprocedures en werkwijzen moeten aan de hand van opgedane
  ervaringen eerst opnieuw vorm krijgen. Daarna moeten veranderingen
  in de sociale structuren van organisaties worden geïntegreerd.
  Dit proces van internalisering of institutionalisering is echter
  niet gemakkelijk en kost vaak veel tijd. Het hangt van het
  uithoudings- en aanpassingsvermogen van organisaties af in hoeverre
  hervormingen uiteindelijk slagen. De besluit- en beleidsvorming
  tijdens crises vindt doorgaans plaats op centraal niveau. Verhoogde
  maatschappelijke en politieke aandacht voor de opsporing leidden na
  de parlementaire enquête tot initiëring van
  veranderingen op centraal politiek en bestuurlijk niveau. Deze
  veranderingen moesten vervolgens op uitvoerend niveau worden
  doorgevoerd. Een «top down» benadering van
  veranderingen leidt doorgaans echter tot weerstand op uitvoerend
  niveau. Maatregelen en initiatieven tot verandering stuiten in de
  uitvoering dikwijls op onvoorziene en onbedoelde dilemma’s.
  Tenslotte kan de perceptie van een crisis op centraal niveau sterk
  verschillen van die op uitvoerend niveau. Procureurs-generaal en
  korpschefs zitten dicht tegen de politieke gezagsdragers aan en
  worden doorgaans directer met de (politieke) noodzaak van
  veranderingen geconfronteerd dan rechercheurs en officieren van
  justitie die zich richten op het primaire proces. Tussen centraal
  en uitvoerend niveau kunnen zo discussies ontstaan over de noodzaak
  van bepaalde aanpassingen en de manier waarop veranderingen het
  best kunnen worden doorgevoerd. Dergelijke meningsverschillen
  zullen de bereidheid om aan de veranderingen mee te werken
  verminderen. Een crisis kan wel de bereidheid tot veranderen in
  gang zetten of versterken. Deze zal sterker gelden naarmate de
  crisis door alle betrokkenen als zodanig wordt herkend.

  vorige    volgende    inhoud