• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Georganiseerde misdaad in Nederland

  1.5 Georganiseerde criminaliteit in Nederland

  Aan de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit
  behoort een goed onderbouwd inzicht in de aard, ernst en omvang van
  de criminaliteit ten grondslag te liggen. In navolging van de
  studie van de onderzoeksgroep-Fijnaut, die in opdracht van de
  parlementaire enquêtecommissie is uitgevoerd, heeft de
  minister van Justitie een tweejaarlijkse rapportage over de aard
  van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en te signaleren
  ontwikkelingen toegezegd. Onlangs verscheen het resultaat van de
  eerste WODC-monitor van de georganiseerde criminaliteit (december
  1998) gebaseerd op recent afgesloten opsporingsonderzoeken op dit
  terrein. Een van de twee hoofdbevindingen luidt dat niet gesproken
  kan worden van verweving tussen onder- en bovenwereld; er zijn wel
  raakvlakken geconstateerd. De tweede conclusie laat zien op welke
  wijze criminelen gebruik maken van netwerken
  (samenwerkingsverbanden en sociale relaties) in plaats van
  hiërarchische relaties zoals voorheen wel werd aangenomen.

  De heer Biesheuvel: ( .. ) In dat kader heb ik allereerst een
  vraag aan de heer Van de Bunt. Kunt u naar aanleiding van het
  wetenschappelijk onderzoek dat onder andere is gedaan in opdracht
  van de parlementaire enquêtecommissie aangeven wat – we zijn
  nu een paar jaar verder – de huidige klemmende problemen zijn en
  welk onderzoek u verricht heeft in dat kader?
  De heer Van de Bunt (Directeur van het WODC): Het rapport heet
  Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Je zou dat rapport
  kunnen zien als een voortzetting, een actualisering, van het
  onderzoeksrapport dat ten behoeve van de parlementaire
  enquêtecommissie is gemaakt. Misschien is het goed om in een
  aantal korte streken het beeld neer te zetten en voor een deel ook
  in negatieve zin. Daar bedoel ik dit mee. Zowel in het rapport van
  de onderzoeksgroep-Fijnaut als in het recente WODC-rapport komt
  naar voren dat er in Nederland geen sprake is van verweving tussen
  georganiseerde misdaad en bijvoorbeeld het openbaar bestuur, de
  politiek of de economie. ( .. ) Het feit dat er geen sprake is van
  verweving wil absoluut niet zeggen dat er geen relaties zijn tussen
  georganiseerde misdaad en de wettige samenleving. Wat uit het
  recente rapport van het WODC vooral naar voren komt, is dat er
  juist ontzettend veel positieve raakvlakken zijn tussen
  georganiseerde misdaad en de wettige omgeving. ( .. ) Ik wil
  daarmee aangeven dat er voortdurend, in de sfeer van de consument
  en in de sfeer van het faciliteren, raakvlakken zijn tussen de
  georganiseerde misdaad en de wettige samenleving. Zonder u allen
  hier geen handel in illegale cd’s.
  De heer Biesheuvel: Dat is een kras voorbeeld, maar u bedoelt.
  zonder helers, geen stelers.
  De heer Van de Bunt: Dat is natuurlijk zo. Er zijn voortdurend
  raakvlakken en dat biedt ook kansen aan opsporing en aan
  bestuurlijke preventie, maar dat is een onderwerp waar wij nog wel
  op zullen terugkomen. Het eerste wat ik graag wilde opmerken, is
  dat er dus geen verweving is, maar dat er wel veel raakvlakken
  zijn. Een tweede algemene constatering is dat er geen sprake is van
  hiërarchie. Je kunt niet zeggen dat de georganiseerde misdaad
  erger is naarmate er sprake is van meer hiërarchie in de
  organisatie. Wij hebben geconstateerd dat de mensen niet zozeer
  door hiërarchische lijnen bijeen worden gehouden, als wel door
  sociale relaties. Dat er geen echte hiërarchie is, wil niet
  zeggen dat er geen succesvolle misdadigers zijn, want die zijn er
  wel. Alleen werkt men meer projectmatig: men kent elkaar en doet
  het zo nu en dan met elkaar. «Geen hiërarchie, maar wel
  sociale relaties» heeft als consequentie dat de betekenis van
  die sociale relaties verstrekkend is. Een voorbeeld van de werking
  van sociale relaties is dat de etniciteit, de etnische komaf er
  strikt gezien niet meer zo toe doet. Dat is een andere conclusie
  dan die van de commissie-Fijnaut. Je ziet in toenemende mate
  heterogeen samengestelde groepen die niet toevallig zijn
  samengesteld, maar waarbij de sociale relaties de rode draad zijn
  die door de organisatie heen loopt. Dat die sociale relaties er
  zijn, biedt ook kansen voor de opsporing, want men moet die sociale
  relaties, net als in het dagelijkse leven, onderhouden. Wij hebben
  in de door ons bestudeerde dossiers gezien dat mensen heel veel bij
  elkaar kwamen, ook al was dat niet nodig voor het volvoeren van de
  criminele activiteit. Men ontmoette elkaar twee, drie keer per week
  vaak op vaste punten in uitgaansgelegenheden. Wij hebben in onze
  slotbeschouwing opgemerkt dat dit mogelijheden biedt voor de
  opsporing. Het beeld van weinig mededeelzame criminelen die zuinig
  zijn met het geven van informatie aan elkaar, klopt niet, want men
  praat veel met elkaar en men komt veel samen waarbij een passant
  criminele plannetjes worden gesmeed. Ik weet niet of ik nu nog
  verder moet gaan; ik heb nu twee belangrijke punten genoemd
  (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  De WODC-monitor wordt hoofdzakelijk uitgevoerd aan de hand van
  een analyse van een aantal afgesloten gerechtelijke vooronderzoeken
  en opsporingsonderzoeken. Daarbij zijn niet de resultaten uit ander
  onderzoek naar de omvang van bepaalde vormen van criminaliteit
  meegenomen, zoals de criminaliteitscijfers van het Centraal Bureau
  voor Statistiek (CBS). Dit beperkt niet alleen het beeld (de aard
  van) de criminaliteit in het algemeen en ook de bijzondere vormen
  van criminaliteit maar werkt ook door op de daarop gebaseerde
  strategieën voor een aanpak van de zware georganiseerde
  criminaliteit.

  De heer Rouvoet: Wij spreken nu in algemene termen over het
  criminaliteitsbeeld maar ik zou het nog graag iets verder
  ingekleurd willen zien wat betreft vormen van criminaliteit. Ik
  hoor. geen verweving, maar wel raakvlakken en: geen
  hiërarchie, maar wel sociale relaties. Wellicht kan de heer
  Van de Bunt aangeven of wij echt weten wat er zich allemaal in ons
  land afspeelt. Dan gaat het mij om typen criminaliteit. Gaat het
  allemaal om drugs, of zijn er ook andere vormen te noemen? Bij het
  onderwerp prioriteitsstelling komen wij hierop nog wel terug, maar
  het lijkt mij goed om nu al te weten waar we het allemaal over
  hebben.
  De heer Van de Bunt: Ongeveer tweederde van alle grote
  opsporingsonderzoeken heeft betrekking op harddrugs, softdrugs en
  een combinatie daarvan. Afgaande op die verdeling kan men
  constateren dat dit de hoofdmoot van de georganiseerde
  criminaliteit is. Het probleem van de politie is ook ons probleem:
  over wat je niet ziet, kun je niet oordelen. Nieuwe lijnen, zoals
  vrouwenhandel, hebben meer aandacht gekregen. Onderzoek daarvan
  laat schrijnende gevallen zien. Een paarjaar geleden zagen wij dit
  soort zaken eenvoudigweg nog niet. Met «wij» bedoel ik:
  politie, justitie, media en wetenschap. Wij worden bij het maken
  van een beeld hiervan gehandicapt door wat wordt aangegeven of door
  wat door de politie wordt onderzocht. ( .. ) In de opzet van het
  boek Georganiseerde criminaliteit in Nederland hadden wij een
  hoofdstuk «het misdaadgeld» gepland. Wij konden echter
  dat hoofdstuk niet vullen. Wij hebben 40 zaken hiertoe bekeken, wij
  hebben met specialisten gesproken en wij hebben stapels
  onderzoeksrapporten van de politie erop nageslagen, maar op die
  vraag moeten wij het antwoord schuldig blijven. Ik vind dit
  zorgelijk. Het misdaadgeld blijft ergens; het komt in de legale
  economie terecht.
  De voorzitter: Betekent dit dat er een gebrekkig beeld bestaat van
  de criminaliteit in ons land?
  De heer Van de Bunt: Zo wil ik het niet stellen.
  De voorzitter: Je kunt alleen wat je weet, goed onderzoeken. U
  baseert zich op strafrechtelijke onderzoeken die zijn afgerond.
  De heer Van de Bunt: Dat is de gekozen methode. In de tweede fase
  van het onderzoek, nadat bestudeerd was wat onderzocht was, hebben
  wij een gespreksronde gehouden met de kenners in het veld om de
  huidige trend te kunnen opsporen.

  Naar aanleiding van de resultaten van de monitor wordt
  geadviseerd om naast langdurig onderzoek met verregaande
  opsporingsmethoden, dat nodig blijft om hoofdpersonen uit de
  georganiseerde criminaliteit aan te kunnen pakken, ook de strategie
  van «korte klappen» veelvuldiger te gebruiken. Bij dit
  ingrijpen zou de strategie gericht kunnen zijn op het opsporen van
  de knooppunten in de netwerken.

  1.6 Opbouw rapport

  De commissie heeft bij de opbouw van haar rapport aangesloten
  bij de indeling in de typen crises in de opsporing. In hoofdstuk 2
  behandelt de commissie de normering en inzet van
  opsporingsmethoden. Aan de hand van de beslispunten omtrent
  specifieke opsporingsmethoden geeft de commissie een beeld van de
  huidige stand van zaken alsmede de activiteiten in de periode
  tussen de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
  en heden. De commissie gaat in hoofdstuk 3 in op de organisatie van
  de opsporing, terwijl in hoofdstuk 4 de controle op en het gezag
  over de opsporing centraal staan. In deze beide hoofdstukken komen
  aan de hand van de beslispunten de betrokken organisaties aan de
  orde. In hoofdstuk 5 geeft de commissie de hoofdlijnen van een
  aantal bijzondere bevindingen die een relatie hebben met zaken die
  door de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
  zijn beschreven. De commissie sluit het rapport af met hoofdstuk 6
  waarin de conclusies en aanbevelingen worden weergegeven.
   
  vorige    volgende    inhoud