• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Normering

  HOOFDSTUK 2 NORMERING EN INZET OPSPORINGSMETHODEN

  2.1 Normering algemeen

  De crisis in de opsporing bestond volgens de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden, naast een
  organisatiecrisis en een gezagscrisis crisis, uit een
  normeringscrisis. Het was duidelijk dat er de afgelopen 10 jaar een
  wildgroei in opsporingsmethoden had plaatsgevonden. Voor het
  merendeel van die opsporingsmethoden was geen (expliciete)
  wettelijke regeling opgesteld. Meer in het algemeen concludeerde de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden dat een
  adequate normstelling voor het optreden van politie en justitie
  tegen georganiseerde criminaliteit ontbrak. De wetgever had
  nagelaten deze juridische leemte te dichten. Het werd in de
  praktijk aan de rechterlijke macht overgelaten specifieke methoden
  op toelaatbaarheid te toetsen. De jurisprudentie bepaalde voor een
  groot gedeelte de normen van de opsporing, waardoor voor wat
  betreft de opsporing in toenemende mate sprake was van een
  «rechtersstaat». Normering vooraf – een fundamentele
  eis in de rechtsstaat – is te lang achterwege gebleven, oordeelde
  de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
  (Eindrapport parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden Kamerstuk 24 072, nrs. 10-11, 1995-1996.)

  Dit hoofdstuk gaat in op de bevindingen van het
  evaluatie-onderzoek naar de normeringscrisis. De commissie stelt
  daarbij de beantwoording van de volgende vragen centraal: a. Is
  voor de praktijk van de opsporing nu voldoende duidelijk welke
  normen (gaan) gelden voor de opsporing? b. Is de feitelijke inzet
  van opsporingsmethoden in de praktijk in overeenstemming met de
  normen? c. In hoeverre en op welke wijze hebben interne richtlijnen
  van politie, bijzondere opsporingsdiensten en het OM (inclusief de
  Centrale toetsingscommissie) bijgedragen aan de normering van
  opsporingsmethoden? d. Is er sprake van consistentie in wetgeving,
  jurisprudentie en richtlijnen ten aanzien van het gebruik van
  opsporingsmethoden? e. Vindt voldoende vastlegging van de
  activiteiten van opsporingsambtenaren plaats? f. Bestaat er
  noodzaak tot nadere normering van activiteiten van politie en OM
  met betrekking tot opsporing, ordehandhaving of hulpverlening?

  De commissie concentreert zich daarbij op de vraag hoe de
  normering in het interregnum, de periode tussen het rapport van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden en de
  inwerkingtreding van nieuwe formele wetgeving in de toekomst, vorm
  heeft gekregen. Het interregnum beslaat de tijdsperiode eind juni
  1996 – het moment waarop de Tweede Kamer de 129 beslispunten heeft
  aangenomen – tot 1 februari 2000 – het moment dat inwerkingtreding
  van het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden (verder te
  noemen wetsvoorstel BOB) wordt beoogd.

  2. 1.1 Normering in het interregnum

  Beslispunten van de Tweede Kamer

  Wanneer opsporingsmethoden een inbreuk maken op de rechten en
  vrijheden van burgers, is legitimatie van dat overheidsoptreden bij
  wet noodzakelijk. De Tweede Kamer nam de aanbeveling over dat
  opsporingsbevoegdheden in een democratische rechtsstaat een
  expliciete wettelijke basis nodig hebben. Daarmee gaf de Kamer het
  formele startsein voor een grootscheeps wetgevingsproject ter
  wijziging van het Wetboek van strafvordering. De parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden gaf een voorzet door de
  toelaatbaarheid van de verschillende bijzondere opsporingsmethoden
  te relateren aan fasen in het (opsporings-)onderzoek en de mate van
  verdenking en ernst van de strafbare feiten. Hoe zwaarder de
  inbreuk van de opsporingsmethode op de persoonlijke levenssfeer van
  burgers, hoe hoger de autoriteit die daarvoor toestemming moet
  geven. Per opsporingsmethode werd aangegeven wat daaronder moet
  worden verstaan en welke voorwaarden voor inzet dienen te gelden.
  Het gefaseerde kader van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden bevat aanwijzingen voor een wettelijke regeling
  van de volgende bijzondere opsporingsmethoden en fasen van
  onderzoek:

  -verkennend onderzoek
  -pro-actieve fase van opsporing;
  -aftappen telecommunicatie;
  -direct afluisteren;
  -observeren en volgen;
  -plaatsbepalingsapparatuur;
  -inkijkoperaties;
  -inzet van informanten;
  -deals met criminelen;
  -getuigenbescherming;
  -kroongetuigen;
  -infiltratie;
  -gecontroleerd afleveren en doorlating.

  De methoden dienden vooraf te worden getoetst aan objectieve
  criteria waaronder proportionaliteit, subsidiariteit,
  controleerbaarheid van politie en justitie, het nagestreefde doel
  en het effect van de methode alsmede de risico’s van het gebruik
  van de methode. Ook deed de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden voorstellen voor de wijze waarop met verzamelde
  politie informatie zou moeten worden omgegaan (waaronder ook
  misdaadanalyse en bestuurlijke rechtshandhaving). Naast regels voor
  het vastleggen van het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden
  ging de parlementaire enquêtecommissie ervan uit dat alle
  methoden in het openbaar ter terechtzitting (kunnen) worden
  verantwoord.

  Tussenperiode: wetsvoorstel in de maak

  Het ministerie van Justitie heeft zich er vervolgens op
  toegelegd om een wetsvoorstel BOB te concipiëren. Maar ook in
  het interregnum bestond in de praktijk behoefte aan een heldere
  lijn. Deze tussenperiode kenmerkt zich door het tijdelijke karakter
  van de normering in afwachting van de definitieve wetgeving met
  betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Uit het
  onderzoek van de commissie blijkt dat de kenbronnen met betrekking
  tot de inzet van bijzondere opsporingsmethoden in dit interregnum
  zijn:

  -de interne regels en richtlijnen binnen openbaar minister en
  politie, in het bijzonder de zogenoemde Voorlopige
  uitgangspunten;
  -de jurisprudentie;
  -de toekomstige wetgeving (in de verschillende versies gedurende
  het interregnum).

  De interne regels en richtlijnen worden op hoofdlijnen besproken
  (in paragraaf 2.1.2.). Aansluitend wordt de toekomstige wetgeving
  zoals die thans aanhangig is in de Eerste Kamer uiteengezet (in
  paragraaf 2.1.3) en worden de hoofdbevindingen naar aanleiding van
  het jurisprudentieonderzoek beschreven (in paragraaf 2.1.4). Ook
  andere conceptwetgevingsprodukten uit de tussenperiode worden op
  die plaats in vogelvlucht belicht, te weten de wijziging van de Wet
  politieregisters ter regeling van de bijzondere politieregisters
  (de huidige CID- en «grijzeveld»-registers), het
  wetsvoorstel Toezeggingen aan getuigen in strafzaken en het
  wetsvoorstel ter Bevordering van integere besluitvorming openbaar
  bestuur (BIBOB). In de daarop volgende paragrafen wordt per
  bijzondere opsporingsmethode afzonderlijk aandacht besteed aan de
  regelgeving in het interregnum en worden de ervaringen in de
  praktijk met de inzet van de afzonderlijke methoden uiteengezet. Op
  eenzelfde wijze wordt de omgang met informatie besproken. In
  bijlage 6 is een overzicht van huidig en toekomstig recht
  opgenomen, waarin per methode het kabinetsstandpunt, specifieke
  bestaande wetgeving (indien aanwezig), relevante richtlijnen en
  jurisprudentie en de toekomstig wetgeving zijn weergegeven. Het
  hoofdstuk sluit af met een toelichting op de kennis van normering
  in de praktijk en de opleiding van opsporingsambtenaren en leden
  van het openbaar ministerie (paragraaf 2.6).

  2.1.2 Interne regels en richtlijnen

  Voorlopige uitgangspunten

  In het debat op 6 en 7 november 1996 gaf de Kamer aan dat
  politie, openbaar ministerie en bijzondere opsporingsdiensten geen
  afwachtende houding mogen aannemen ten aanzien van wat te zijner
  tijd, naar aanleiding van de aanbevelingen van de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden, aan normering in
  wetgeving en richtlijnen zal worden vastgelegd. Om die reden zijn
  de «Voorlopige uitgangspunten van het College van
  procureurs-generaal met betrekking tot de inzet van (bijzondere)
  opsporingsmethoden en -middelen» (Voorlopige uitgangspunten,
  24 januari 1997, kenmerk PG0197.143) (verder te noemen de
  Voorlopige uitgangspunten) opgesteld en per brief van 24 januari
  1997 onder alle (fungerend) hoofdofficieren van justitie verspreid.
  De toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal
  stelde voor wat betreft de status van het stuk dat, ook al dragen
  de uitgangspunten een voorlopige karakter, dat niet wil zeggen dat
  daarmee op vrijblijvende wijze kon worden omgegaan. Uitdrukkelijk
  werden de hoofdofficieren verzocht erop toe te zien, dat
  daadwerkelijk conform deze uitgangspunten wordt gewerkt.
  Uiteindelijk zou een en ander als richtlijn van het College een
  meer definitieve vorm krijgen, aldus de aanbiedingsbrief.

  Ingevolge de Voorlopige uitgangspunten gelden vier algemene
  voorwaarden voor de inzet van opsporingsmethoden:

  a.Er moet sprake zijn van «opsporen»: het
  verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en informatie
  over (voorbereiding van) strafbaar handelen al dan niet in
  georganiseerd verband, met het doel te komen tot een
  strafrechtelijke sanctie;

  b.Naast een (toekomstige) wettelijke basis dienen de beginselen
  van proportionaliteit en subsidiariteit in acht te worden genomen.
  Daarnaast moeten de effectiviteit en de beheersbaarheid van het
  middel worden bezien, zowel vóór de inzet als
  periodiek daarna (en moet dus een termijn voor inzet worden
  gesteld);

  c.De inzet van de verschillende methoden moet worden gerelateerd
  aan een van de volgende opsporingsfasen: (1) verkennend, (2)
  pro-actief en (3) klassiek opsporingsonderzoek;

  d.Eik gebruik van opsporingsmethoden en -middelen dient in
  beginsel te worden vastgelegd in een proces-verbaal, of soms in een
  andere schriftelijke vorm zoals bijvoorbeeld een journaal
  (Voorlopige uitgangspunten, 24 januari 1997, kenmerk PGO/97.143,
  Hoofdstuk 1.)

  Daarnaast worden vier verantwoordingscategorieën
  onderscheiden:

  Centrale toetsingscommissie (CTC)-toetsingszaken,
  CTC-registratiezaken officier van justitie (OvJ)-toetsingszaken en
  OvJ-registratiezaken. (Voorlopige uitgangspunten, 24 januari 1997,
  kenmerk PGO/97.143, Hoofdstuk 1.) Meer specifiek betreft het:

  CTC-toetsingszaken:
  Opsporingsmethoden van deze categorie worden vooraf ter toetsing
  aan de Centrale toetsingscommissie voorgelegd waarna deze over de
  inzet aan het College van procureurs-generaal adviseert.,
  langdurige (projectmatige) infiltratie, burgerinfiltratie,
  storefront. In beginsel geldt een verbod op de inzet van de
  criminele burgerinfiltrant en het doorlaten van schadelijke
  stoffen; ontheffing van het verbod kan via de
  CTC-toetsingsprocedure worden verleend.

  CTC-registratiezaken:
  Het betreft hier opsporingsmethoden die achteraf gemeld moeten
  worden aan de CTC. verschillende vormen van eenmalige kortlopende
  infiltratie, zoals pseudo-koop en voorkoop, gecontroleerd afleveren
  en het doorlaten van overige (niet schadelijke) goederen, inzet van
  bepaalde plaatsbepalingsapparatuur (kermiten argosbaken en
  geotach), bewegingsmelders in een loods en kijkoperaties.

  OvJ-toetsingszaken:
  Opsporingsmethoden van deze categorie behoeven voorafgaande
  toestemming van de ClD of zaaksofficier van justitie, die beslist
  op basis van een door de politie opgemaakt rapport of ingevuld
  toetsingsformulier. Het gaat om observatie door middel van
  videocamera’s en het volgen (schaduwen), het gebruik van
  meeluisterapparatuur (het auditief meekrijgen dan wel het geval dat
  één van de gespreksdeelnemers op de hoogte is),
  bepaalde plaatsbepalingsapparatuur (baken in of aan een voorwerp),
  overige bewegingsmelders, scannen/printen en postvang (met
  machtiging rechter-commissaris), huisvuil waarvan geen afstand is
  gedaan, data-surveillance en CID-rechtshulp alsmede niet genoemde
  middelen.

  OvJ-registratiezaken:
  In dat geval oordeelt de politie zelfstandig binnen de door het
  openbaar ministerie aangegeven kaders. Achteraf wordt periodiek
  melding gemaakt van de inzet van deze methoden: videocamera tijdens
  verhoor met toestemming en huisvuil waarvan afstand is gedaan.

  Per bijzondere opsporingsmethode geven de Voorlopige
  uitgangspunten een definitie en indien noodzakelijk nadere
  voorwaarden voor de inzet. Daarbij wordt sterk geleund op het
  kabinetsstandpunt, de beslispunten van de Tweede Kamer en de visie
  van de wetgevingsjuristen van het ministerie van Justitie.
  Afstemming tussen het College van procureur-generaal en het
  ministerie, dan wel de minister, vindt plaats in de
  overlegvergadering (Maandelijks overleg tussen de mini t r van
  Justitie en het College van procureur – generaal.)

  Richtlijn overgangsregeling bijzondere
  opsporingsbevoegdheden

  Naast de Voorlopige uitgangspunten dient tevens de Richtlijn
  overgangsregeling bijzondere opsporingsbevoegdheden van 12 maart
  1998 als algemene regeling te worden genoemd. Deze richtlijn van
  het College van procureurs-generaal is een interne regeling van het
  openbaar ministerie, die gebaseerd is op de toen geldende versie
  van het wetsvoorstel BOB. Om binnen politie aan deze
  overgangsregeling bekendheid te geven is het in de tweede helft van
  1997 aan het Landelijk Platform CID-officieren aangeboden. Een
  aantal maanden later bleek de overgangsregeling nog onbekend te
  zijn in het veld. De voorzitter van het College van procureurs
  generaal heeft toen aan landelijk officier van justitie F.C.V. de
  Groot gevraagd via de recherche-officieren bekendheid te geven aan
  de overgangsregeling. De richtlijn is pas na de behandeling van het
  wetsvoorstel BOB aangemeld voor de overlegvergadering.

  De overgangsregeling ziet toe op de toepassing van bijzondere
  opsporingsbevoegdheden in de periode voorafgaand aan de
  inwerkingtreding van het wetsvoorstel BOB.

  «De nieuwe formele vereisten die in het wetsvoorstel aan
  de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden worden gesteld
  bestaan voornamelijk uit het door de officier van justitie afgeven
  van een schriftelijk bevel tot inzet van de bevoegdheid. Door reeds
  te anticiperen op de inwerkingtreding van de wet en deze bevelen af
  te geven, richt het openbaar ministerie de opsporingsonderzoeken zo
  in dat reeds nu aan de nieuwe regels voldaan wordt in zaken die ook
  na inwerkingtreding van de wet zullen voortduren of aan de rechter
  worden voorgelegd.»

  Vervolgens wordt in deze overgangsregeling per methode
  aangegeven aan welke voorwaarden het OM dient te voldoen bij de
  inzet van bepaalde bijzondere opsporingsmethoden. Daarbij wordt
  zeer direct aansluiting gezocht bij de inhoud van het wetsvoorstel
  BOB. De overgangsregeling sluit af met een aantal standaardbevelen
  ten behoeve van de praktijk.

  Conglomeraat van richtlijnen en regels voor de opsporing

  In het verlengde van de Voorlopige uitgangspunten zijn
  vervolgens richtlijnen ontwikkeld (deels in concept) die de
  voorwaarden moeten regelen voor onder meer de volgende
  onderwerpen:

  a. procedure voor toetsings- en registratiezaken bij de Centrale
  toetsingscommissie;
  b. inzet van informanten en infiltranten;
  c. doorlaten en gecontroleerd afleveren;
  d. afspraken met criminelen;
  e. getuigenbescherming;
  f. verkennend onderzoek;
  g. verbaliseringsplicht en schriftelijke verantwoording in
  strafzaken;
  h. omgang met buitenlandse rechtshulpverzoeken;
  i. financiële beloning van informanten, infiltranten en
  tipgevers;
  j. het beschikbaar stellen van toongeld, pseudo-koop-, voorkoop- en
  andere bijzondere opsporingsgelden ter ondersteuning van de
  opsporing.

  Het gevolg daarvan is een conglomeraat van regels en
  richtlijnen, die het geldend recht voor de praktijk van de
  opsporing hebben gevormd. Een gedeelte van deze regelgeving bestond
  al voor het rapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden, maar is nog steeds geldend. Het gaat dan
  (ondermeer) om:

  – Brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer
  «Infiltratie als opsporingstechniek» (3 december
  1985);
  – Richtlijn infiltratie (20 februari 1991),
  – Richtlijn schriftelijke vastlegging dwangmiddelen (13 april
  1994);
  – Handleiding Kijkoperaties (7 december 1994); – Instellingsbesluit
  CTC (december 1994);
  – CID-regeling (1995);
  – Ethische aspecten van CID-werkzaamheden (Recherche Advies
  Commissie 1995),
  – Richtlijn inzake de toepassing van artikel 552 i Wetboek van
  strafvordering (informatieverstrekking aan buitenlandse
  opsporingsinstanties in het kader van internationale rechtshulp) (1
  januari 1995),”
  – Richtlijn vrijwillige medewerking banken bij onderzoek (12 juni
  1996);
  – Voorlopige uitgangspunten van het College van procureurs-generaal
  met betrekking tot de inzet van (bijzondere) opsporingsmethoden en
  -middelen (24 januari 1997);
  – Richtlijn afspraken met criminelen (13 maart 1997),
  – Leidraad internationale rechtshulp (10 juli 1997);
  – Regeling voor de uitvoering van grensoverschrijdende observatie
  (10 juli 1997);
  – Richtlijn schriftelijke verantwoording in strafzaken artikel
  152-153 Wetboek van strafvordering (28 januari 1997, Staatscourant
  1997, nr. 68, p. 8);
  – Concept-procedure toetsings- en registratiezaken CTC (versie 3
  maart 1998);
  – Concept-richtlijn informanten – infiltranten (versie 3 maart
  1998),
  – Concept-richtlijn «niet-ingrijpen» (later genoemd:
  Concept-richtlijn doorlaten en gecontroleerd afleveren) (versie 3
  maart 1998),
  – Richtlijn overgangsregeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (12
  maart 1998);
  – Regeling bijzondere opsporingsgelden (19 mei 1998);
  – Instructie getuigenbescherming (9 april 1998),
  – Richtlijn financieel beheer infiltratie (9 juli 1998),
  – Instructie verkennend onderzoek (1 december 1998);
  – Instructie voor de officier van justitie belast met de
  gezagsuitoefening over het informatiewerk (voorheen Gedragscode
  CID-OvJ genoemd) (2 februari 1999);

  Per brief van 3 maart 1999 brengt het ministerie van Justitie
  het College van procureur-generaal formeel op de hoogte van de
  uitkomsten van de behandeling van het wetsvoorstel BOB in de Tweede
  Kamer in november 1998, in het bijzonder het (absolute) verbod om
  met criminele burgerinfiltranten te werken en het bij amendement
  ingevoegde verbod op doorlaten (Briefkenmerk 747804/599/EB)

  Recent (1 februari 1999) is een aantal concept
  uitvoeringsregelingen die uitvoering geven aan enkele bepalingen
  van het wetsvoorstel BOB ter advisering aan de betrokken
  organisaties voorgelegd:

  – Besluit technische hulpmiddelen;
  – Samenwerkingsbesluit infiltratie,
  – Besluit bewaren en vernietigen processen-verbaal,
  – Concept-regeling infiltratieteams”
  – Concept-regeling opnemen vertrouwelijke communicatie politie
  (versie van 1 februari 1999).

  Op deze plaats wordt volstaan met de opmerking dat het er
  formeel dan wel niet toe doet of een regeling de naam richtlijn,
  handleiding, instructie draagt of dat deze in de vorm van een brief
  van de minister of van het College aan de parketten is vervat. De
  commissie heeft geconstateerd dat deze regels en richtlijnen
  slechts met de nodige moeite bij elkaar kunnen worden gebracht.
  Weinigen binnen de politie en het openbaar ministerie zijn op de
  hoogte van het bestaan van alle richtlijnen. De onduidelijkheid van
  de status van regels en richtlijnen werkt verwarrend. Dit geldt des
  te meer daar waar richtlijnen nog gelden die vóór de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden tot stand
  zijn gekomen, terwijl over dezelfde of aanpalende onderwerpen
  nieuwe richtlijnen tot stand zijn gebracht. De (concept-)
  richtlijnen spreken elkaar bovendien hier en daar tegen.

  Werkgroep bijzondere opsporingsbevoegdheden

  Onder de nieuwe directie Opsporingsbeleid van het ministerie van
  Justitie is het project ter implementatie van de Wet bijzondere
  opsporingsbevoegdheden ondergebracht. In april 1999 bracht de
  Werkgroep bijzondere opsporingsbevoegdheden (werkgroep Van der
  Beek) in opdracht van genoemde directie de consequenties van het
  wetsvoorstel BOB voor de opsporingspraktijk in kaart. Deze
  inventarisatie van knelpunten had wellicht al in een eerder stadium
  aan de hand van de ervaringen met de concept-richtlijnen en de
  consultatie van het veld over het wetsvoorstel kunnen plaatsvinden.
  Het rapport van de werkgroep (april 1999) beoogt voor de overgang
  van oud naar nieuw (van het huidige regime naar de inwerkingtreding
  van de wet BOB) toelichting en uitleg te geven over de bevoegdheden
  tot observatie, infiltratie, pseudokoop of -dienstverlening en
  stelselmatige inwinning van informatie. Daartoe zijn niet alleen
  bepaalde passages uit de Memorie van Toelichting bij het
  wetsvoorstel verduidelijkt weergegeven en aangevuld met
  praktijkvoorbeelden, ook is gezocht naar onderscheidende criteria
  tussen de verschillende bijzondere opsporingsbevoegdheden. De
  resultaten van deze analyse zijn zoveel mogelijk in de bespreking
  van de verschillende methoden meegenomen.

  De voorzitter: ( .. ) Toch even terug in de tijd. De Kamer heeft
  destijds geformuleerd dat wij niet vonden, dat de bestrijding van
  de criminaliteit mocht stagneren in deze in juridische zin
  ingewikkelde periode. Je hebt wel politieke uitgangspunten
  geformuleerd maar de wetgeving is nog bij het oude en de
  jurisprudentie ligt er ook al lang. U hebt de Voorlopige
  uitgangspunten snel geformuleerd. Vervolgens bleek dat niet
  voldoende: er was veel onduidelijkheid. Dat moge blijken uit het
  feit dat er zo’n bundel is die ook door anderen – niet alleen door
  mevrouw Van Zeben, want we hebben het vaker gehoord -wordt
  gebruikt. Vond u het niet tot een taak van het College behoren om
  meer duidelijkheid te scheppen over datgene wat in die Voorlopige
  uitgangspunten kennelijk nog niet duidelijk genoeg was voor de
  praktijk? Dat zegt overigens niets over de kwaliteit van die
  Voorlopige uitgangspunten zelf, dat hoeft het althans niet, maar
  men wist er kennelijk nog niet genoeg raad mee.
  De heer Ficq (waarnemend voorzitter van het College van
  procureurs-generaal): Ik denk dat er onderdelen waren waar nog
  niemand raad mee wist en die ook in het parlement nog niet uit
  gediscussieerd waren, zoals het onderscheid informant/infiltrant
  waar veel problemen in zaten, alsook het punt van het doorlaten.
  Watje kunt doen, doordat deze zaken wel ter toetsing – in ieder
  geval het punt informant/infiltrant – kwamen van de CTC, is aan de
  hand van concrete casus kijken of je een bepaalde ruimte kunt
  creëren. Die vorm van denken heeft ook zijn neerslag gevonden
  in de concept-richtlijnen waar u zojuist met de heer De Groot over
  sprak. Die zijn vervolgens in discussie geweest onder andere met de
  minister. Toen werd aangegeven, ook in die discussies: daar ligt
  een stuk beslag op van de politieke discussie die er nog over
  gevoerd moet gaan worden.
  De voorzitter: Dan komen we eigenlijk op het omgekeerde punt. U
  geeft aan waarom dat niet kon: er lag nog een stuk beslag op van de
  politieke discussie. Er was een conceptrichtlijn
  «doorlaten», en waarom bleef dat een concept? Dat was
  omdat eigenlijk tussen het college aan de ene kant en de minister
  en het departement aan de andere kant geen overeenstemming bereikt
  kon worden over het inhoudelijke…
  De heer Ficq: Het werd gewoon niet verstandig geacht om daarop door
  te gaan, omdat daar nog een discussie in het parlement..
  De voorzitter: Een jaar lang is deze een keer of zes, telkens
  wederkerend, aan de orde geweest. Men werd het er ten principale
  niet over eens. Ondertussen stond die conceptrichtlijn wel in de
  bundel van de heer De Groot. Hebt u toen niet een moment gedacht.
  is het dan niet een beetje gek dat daar wel mee gewerkt wordt?
  Immers, er was uitdrukkelijk geen politiek consent op.
  De heer Ficq: Ik denk dat we even uit elkaar moeten houden een
  aantal voorlopige stukken, zoals die, ook in relatie met hetgeen
  van de heer De Groot afkomstig was, het land ingegaan zijn. Als u
  praat over de richtlijn infiltrant/informant en de richtlijn met
  betrekking het doorlaten, dan waren dat zaken die in principe,
  zeker als het ging om infiltrant/informant, ter toetsing kwamen bij
  de CTC. Daar konden dus geen ongelukken mee gebeuren. Doorlaten was
  ook een staande praktijk. Doorlaten betekende in principe dat dit
  alleen kon, als het ging om zaken als illegale cd’s enz., om de
  daders te achterhalen. Niet als het ging om bijvoorbeeld het
  doorlaten van partijen drugs van enige omvang, waar ik het zojuist
  over had, één tot vijf kilo, daar het ging het in
  principe om «tip de zaak weg», zoals het heette. Een
  ander voorbeeld betreft het volgende, ik refereer aan een stuk
  waarvan ik weet dat u het ook gezien hebt. Dat waren een aantal
  conceptaanbevelingen die je wellicht op dit moment zou kunnen
  toepassen. Die zijn, inderdaad met mijn consent als
  portefeuillehouder, via dat platform van CID-officieren aan het
  land aangereikt, in de zin van: doe het voorlopig maar zo, in het
  kader van de overgangsregeling, dan zit je in ieder geval aan de
  veilige kant. Waar er formeel geen duidelijkheid is, zullen
  professionals in hun dagelijkse praktijk hun eigen weg gedeeltelijk
  moeten vinden, maar dan wel toetsend met elkaar, ook in relatie tot
  het College (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  De verschillende richtlijnen en regels worden nader besproken in
  de paragrafen over de specifieke onderwerpen. De Richtlijn
  schriftelijke verantwoording strafzaken (28 januari 1997) is
  vanwege het algemene karakter van deze richtlijn hieronder op
  hoofdlijnen weergegeven.

  Richtlijn schriftelijke verantwoording strafzaken (28 januari
  1997)

  In deze richtlijn wordt nader bepaald hoe politie en OM het
  gebruik van bijzondere opsporingsmethoden moeten verantwoorden
  (artikel 152 van het Wetboek van strafvordering). Als uitgangspunt
  wordt vermeld dat alle in het kader van het totale
  opsporingsonderzoek verrichte opsporingshandelingen en
  -activiteiten schriftelijk bij proces-verbaal worden vastgelegd.
  Dit mag slechts achterwege blijven als naar het oordeel van de
  officier van justitie de onderzoeksverrichting of «bevinding
  iedere relevantie mist. De resultaten van het opsporingsonderzoek
  die van belang kunnen worden geacht voor het bewijs dienen
  integraal bij proces-verbaal te worden verantwoord en als
  processtukken bij het strafdossier worden gevoegd. Datzelfde geldt
  ook voor alle in het onderzoek toegepaste opsporingsmethoden en
  -middelen. De strafrechter moet in staat zijn tot een totale
  beoordeling van het gebruik van de opsporingsmethoden. Ook als de
  opsporingsmethoden zonder resultaat zijn gebleven dienen zij
  schriftelijk bij proces-verbaal te worden verantwoord.
  Gedetailleerde informatie over hoe de informatie is verzameld kan
  achterwege blijven. De richtlijn vermeldt verder gedetailleerd op
  welke wijze welke informatie in het proces-verbaal moet worden
  opgenomen.

  2.1.3 Toekomstige wetgeving

  In de periode na de verschijning van het rapport van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden zijn
  verschillende wetsvoorstellen ontwikkeld en in het parlement
  behandeld. Daarbij heeft in de publieke en politieke discussie
  vooral het wetsvoorstel BOB veel aandacht gekregen. Dit
  wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer
  aangenomen. Het voert te ver om in het kader van dit
  evaluatie-onderzoek een omvattende beschrijving van de inhoud en
  totstandkoming van deze wetten te geven. De commissie volstaat hier
  met een kort overzicht van de relevante wetgeving die tot stand is
  gekomen of in het parlement is behandeld in de periode na het
  verschijnen van het rapport van de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden.

  – Wetsvoorstel ter wijziging van het Wetboek van strafvordering
  in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot
  opsporing (wetsvoorstel BOB; Eerste Kamer 25 403, nr. 118,
  1998-1999).

  Het wetsvoorstel BOB vormt de primaire normerende uitkomst van
  het rapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden. In dit wetsvoorstel worden de meeste bijzondere
  opsporingsmethoden nader geregeld: observatie, infiltratie,
  pseudo-koop of -dienstverlening, opnemen van een besloten plaats,
  opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch
  hulpmiddel, telefoontap, vorderen van verkeersgegevens, verkennend
  onderzoek, informant, burgerinfiltrant en de burger pseudo-koop of
  -dienstverlening. Tevens wordt voorgesteld voor de toepassing van
  deze opsporingsbevoegdheden, naast de verdenking van een strafbaar
  feit, als nieuwe grondslag op te nemen het redelijk vermoeden dat
  in georganiseerd verband ernstige misdrijven worden beraamd of
  gepleegd.

  – Wetsvoorstel ter wijziging van de Wet politieregisters ter
  regeling van enkele bijzondere politieregisters (WpoIR; 2 Eerste
  Kamer 25 398, nr. 63, 1998-1999)

  Dit voorstel treft een wettelijke regeling voor enkele
  bijzondere politieregisters die door de criminele
  inlichtingendienst van de politie worden bijgehouden. Bestaande
  registers zoals het CID-register en het
  «grijze-veld»-register krijgen naast een formele basis
  een andere naam: respectievelijk het register zware criminaliteit
  en het voorlopige register. Het voorstel bevat met het oog op de
  bescherming van de persoonlijke levenssfeer nadere voorwaarden voor
  de opslag en het gebruik van persoonsgegevens.

  – Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van strafrecht en het
  Wetboek van strafvordering met betrekking tot verklaringen van
  getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar
  ministerie zijn afgelegd (Wet toezeggingen aan getuigen in
  strafzaken; 1 Kamerstuk 26 294, nrs. 1-2, 1998-1999).

  Dit voorstel bevat een beschrijving van een wettelijke regeling,
  volgens welke een afspraak kan worden gemaakt tussen de officier
  van justitie en een verdachte van een strafbaar feit met het oog op
  het verkrijgen van een getuigenverklaring in een strafzaak tegen
  een andere verdachte,’ het voornemen tot het maken van de afspraak
  wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de afspraak door de
  rechter-commissaris getoetst.

  – Wetsvoorstel op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  (Kamerstuk 25 877, nrs. 1-2, 1997-1998);

  In dit wetsvoorstel ~ dat zijdelings raakt aan het rapport van
  de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden ~ worden
  nadere regels gesteld met betrekking tot de organisatie en
  werkwijze van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Expliciet
  worden in dit wetsvoorstel voorstellen gedaan omtrent welke
  middelen inlichtingen- en veiligheidsdiensten onder welke
  voorwaarden en omstandigheden mogen inzetten.

  – Wetsvoorstel bevordering integere besluitvorming openbaar
  bestuur (BIBOB; Concept wetsvoorstel BIBOB, juli 1997);

  Dit wetsvoorstel voorziet in een nieuw instrumentarium dat is
  gericht op het waarborgen van de integriteit van het openbaar
  bestuur en de voorkoming van onbedoelde facilitering door de
  overheid van criminele activiteiten. Er wordt een Bureau
  bevordering integere besluitvorming (Bureau BIBOB) in het leven
  geroepen, dat bestuursorganen en aanbestedende overheidsdiensten
  desgevraagd adviseert over de mate van risico dat een subsidie,
  vergunning of uitvoering van een overheidsopdracht mede zal worden
  gebruikt ten behoeve van criminele activiteiten.

  – Reorganisatie openbaar ministerie en wijziging Wet op de
  rechterlijke organisatie (Kamerstuk 24 034 en 25 392);

  De reorganisatie OM en de daaruit voortvloeiende wijziging van
  de Wet op de rechterlijke organisatie heeft zijdelings een relatie
  met de rapportage van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden. In verschillende voortgangsrapportages van de
  minister van Justitie omtrent de reorganisatie van het OM wordt
  gerefereerd aan de veranderingen naar aanleiding van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. In het
  wetsvoorstel wordt de nieuwe structuur en organisatie van het OM
  nader omschreven.

  – Wetsvoorstel Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek
  (Eerste Kamer 23 251, nr. 199, 1998-1999);

  Dit wetsvoorstel was al aanhangig voor de rapportage van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. Het
  wetsvoorstel regelt een integrale herziening van de procedure van
  het gerechtelijke vooronderzoek.

  2.1.4 Jurisprudentie

  De rechtspraak in het interregnum lijkt redelijk uit de voeten
  te kunnen. De uitspraken van met name de Hoge Raad laten een
  verdere uitbouw zien van de jurisprudentiële lijn zoals die al
  voor de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden is
  ingezet. In het algemeen zijn de interne regels en richtlijnen die
  zijn opgesteld voor de inzet en organisatie van de bijzondere
  opsporingsmethoden voor de rechterlijke macht niet
  doorslaggevend.

  In een uitspraak van 4 maart 1998 overweegt het Bossche Hof in
  dit verband als volgt. «Daarbij overweegt het hof bovendien
  dat binnen het openbaar ministerie ingevolge de Richtlijn
  infiltratie, vastgesteld door de vergadering van de
  procureurs-generaal, niet tot infiltratie kan worden overgegaan
  zonder toestemming van de CTC. Nu aan die voorwaarde in casu is
  voldaan kon krachtens interne regels binnen het OM in beginsel tot
  infiltratie worden overgegaan. De achteraf nog te beantwoorden
  vraag of de actie rechtens toelaatbaar is, hangt echter niet af van
  die toestemming. » Met andere woorden de rechter zal de
  toelaatbaarheid, de aard en de duur daarvan aan de hand van alle
  rechtens van belang zijnde criteria zelfstandig toetsen, los van de
  afwegingen die de landelijk officier van justitie heeft gemaakt bij
  de toestemming om tot infiltratie over te gaan.

  In het verlengde daarvan wordt in de rechterlijke uitspraken in
  het interregnum zelden (expliciet) getoetst aan de voorwaarden die
  zijn neergelegd in het wetsvoorstel BOB.

  In een zaak waarin over een periode van negen maanden
  observaties waren uitgevoerd op basis van verdenking van
  overtreding van de Opiumwet (onder meer voor de woningen van
  verdachten), komt de Hoge Raad (HR 16 maart 1999, nr 109 916) tot
  het volgende oordeel: «Het Hofheeft door te oordelen dat in
  het midden kan blijven of sprake is geweest van stelselmatige
  observatie ( .. ) tot uitdrukking gebracht dat het zich niet
  gehouden achtte tot de in het verweer voorgestane toetsing van de
  observaties aan wetsvoorstel 25 403 (Bijzondere
  opsporingsmethoden). Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste
  rechtsopvatting».

  De rechterlijke macht staat thans meer toe dan op basis van
  huidige richtlijnen en toekomstige wetgeving nog toelaatbaar wordt
  geacht. In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat voor de
  rechter bepaalde opsporingsmethoden nooit toelaatbaar zijn,
  bijvoorbeeld omdat de integriteit van de opsporing in het geding is
  (HR 30 september 1997, nr. 105 363).

  De Hoge Raad oordeelde in september 1997 in verband met het
  onder regie van de CID met behulp van politie-infiltrant en een
  informant – doorlaten van 250 kilo cocaïne: «om te
  bepalen of sprake is van schending van beginselen van behoorlijke
  procesorde is van belang of gekozen -niet in de wet voorziene
  opsporingsmethoden ( .. ) de toets van proportionaliteit,
  subsidiariteit en zorgvuldigheid kunnen doorstaan. » In zijn
  algemeenheid kan dan ook niet worden gezegd dat bepaalde
  opsporingsmethoden nooit toelaatbaar zijn (HR 30 september 1997,
  nr. 105 363 ; zie daarvoor Hof Den Haag 12 juni 1996).

  Aan die bevinding wordt niet afgedaan door het feit dat de Hoge
  Raad in een zaak in 1998 met betrekking tot de afspraken met
  criminelen de wetgever heeft opgeroepen om wetgeving tot stand te
  brengen; in die zaak werd zelfs – nadien nog uitgewerkt in het
  «Hakkelaararrest» (HR 30 juni 1998, NJ 1998, 799/ AA
  1999) – een nadere interpretatie gegeven van wat volgens de
  rechtspraak bij de afwezigheid van wetgeving al dan niet
  toelaatbaar is.

  Zo keurde de rechter in een aantal zaken zowel de inzet van een
  criminele burgerinfiltrant als het doorlaten van schadelijke
  goederen (drugs) niet op voorhand af.

  Het Amsterdamse hof (Hof Amsterdam, 21 december 1998, nr.
  23.1233.98, zie nieuwsbrief Strafrecht SDU, nr. 10, 29 januari
  1999) oordeelde over de uitgestelde inbeslagname (doorlaten) dat
  «[…] door het uitblijven van ingrijpen (naar aanleiding van
  informatie over de tap en observatie over verdovende middelen,
  red.) niet kan worden gezegd dat op ontoelaatbare wijze inbreuk is
  gemaakt op rechten van verdachte […] Wel is denkbaar dat, met het
  oog op (algemene) belangen van een integere strafrechtspleging, het
  achterwege blijven van een optreden dat kan voeren tot
  inbeslagneming van verdovende middelen onder omstandigheden leidt
  tot nietontvankelijkheid van het OM in zijn vervolging dan wel tot
  vermindering van de op te leggen straf».

  In een Haagse zaak van 3 maart 1998 (Hof ‘s-Gravenhage 3 maart
  1998, NJ 1998, 923) oordeelde het hof dat met de doelbewuste inzet
  va een (Criminele) burgerinfiltrant op Colombiaans grondgebied
  zonder daarvoor toestemming aan de Colombiaanse autoriteiten te
  vragen (ook achteraf niet) er in strijd met het volkenrechtelijk
  territorialiteitsbeginsel was gehandeld. De inzet van de
  burgerinfiltrant was getoetst aan de toen geldende normen, maar het
  hof oordeelde dat het bewijs onrechtmatig verkregen was. Dit was
  reden voor vrijspraak. Het hof was van oordeel datde confrontatie
  van het openbaar ministerie met een potentiële infiltrant die
  goede contacten had met hoge kringen van het Cali-kartel zo
  bijzonder was, dat de uitzonderingssituatie zich voordeed dat het
  openbaar ministerie gebruik mocht maken van een burger-infiltrant.
  Het feit dat de levering van een grote partij cocaïne was
  vertraagd, rechtvaardigde het feit dat het infiltratietraject
  aanzienlijk langer duurde dan in beginsel wenselijk was.

  Voor de rechter is de openheid – zowel schriftelijk als
  mondeling – die door politie en justitie moet worden betracht ter
  terechtzitting belangrijker dan het eventueel omstreden zijn van de
  methoden. Cruciaal voor de rechter is de vraag of inbreuk op
  mensenrechten wordt gemaakt (in het bijzonder het «fair
  trial» beginsel (artikel 6 EVRM) en het recht op privacy
  (artikel 8 EVRM». Ook de vraag welke gevolgen moeten worden
  verbonden aan een niet-volledige of niet-juiste verbalisering door
  de politie (welke verslaglegging ook met het oog op een eerlijk
  proces essentieel is (artikel 6 EVRM» en welke gevolgen
  moeten worden verbonden aan schendingen van het recht op respect
  voor het privé-leven (artikel 8 EVRM), stelt de rechter voor
  steeds opnieuw te maken lastige afwegingen.

  Maatgevend is de zaak van Charles Z: (HR 19 december 1995, NJ
  1996, 249 r.o. 5.2) «Bij de bespreking van deze middelen moet
  worden vooropgesteld dat, indien de rechter die over de feiten
  oordeelt vaststelt dat opsporingsambtenaren in het
  opsporingsonderzoek of in het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in
  de daaraan voorafgaande fase onrechtmatig hebben gehandeld, hij zal
  behoren afte wegen of die onrechtmatigheid van dien aard is dat
  daarop een processuele sanctie past Bij een bevestigende
  beantwoording van die vraag zal als sanctie in aanmerking kunnen
  komen de uitsluiting van bewijsmateriaal dat ten gevolge van dat
  onrechtmatig handelen is verkregen, indien het de verdachte is
  geweest die door dat handelen is getroffen in een belang dat de
  overtreden norm beoogt te beschermen. Voorts kan niet worden
  uitgesloten dat onrechtmatig optreden van opsporingsambtenaren
  onder omstandigheden een zodanig ernstige schending van beginselen
  van een behoorlijke procesorde oplevert dat zulks – ook in een
  geval waarin overigens voldoende op rechtmatige wijze verkregen
  bewijsmateriaal voorhanden is – tot niet-ontvankelijkverklaring van
  het openbaar ministerie dient te leiden. Een zo ver gaande sanctie
  kan in dat geval echter slechts volgen indien sprake is van
  ernstige inbreuken op die beginselen, waardoor doelbewust of met
  grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens
  recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan.
  Van geval tot geval zal dit moeten worden beoordeeld, zodat een
  algemene regel daarvoor bezwaarlijk kan worden gegeven».

  In het Hakkelaar-arrest blijkt de rechter ook de in artikel 359a
  Wetboek van strafvordering geboden mogelijkheid tot strafverlaging
  in geval van gebleken onrechtmatigheden bij het gebruik van
  bijzondere opsporingsmethoden toe te kunnen passen.

  vorige    volgende   inhoud