• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Observatie

  2.2 Observatiemethoden

  2.2.1 Vragen naar aanleiding van de beslispunten

  Het gaat bij observatiemethoden om de navolgende methoden:

  – aftappen telecommunicatie

  – direct afluisteren

  – observeren en volgen

  – plaatsbepalingsapparatuur

  – inkijkoperaties

  Op basis van de beslispunten van het rapport van de
  parlementaire

  enquêtecommissie opsporingsmethoden (beslispunten 17 tot
  en met 37) heeft de commissie zich de volgende onderzoeksvragen
  gesteld:

  a. Welke formele regels en richtlijnen hanteert de praktijk van
  de opsporing bij de inzet van observatiemethoden?

  b. Hoe en onder welke voorwaarden worden de observatiemethoden
  in de praktijk van de opsporing gehanteerd?

  c. Wie beslist in de praktijk van de opsporing over de inzet van
  de observatiemethoden?

  d. Welke controle is er in de praktijk van de opsporing op de
  inzet van de opsporingsmethoden?

  2.2.2 Richtlijnen en wetgeving

  Ten aanzien van observatie zijn in het interregnum geen
  specifieke richtlijnen of conceptrichtlijnen tot stand gebracht,
  met uitzondering van een regeling voor uitvoering van
  grensoverschrijdende observatie. Wel is een aantal
  conceptuitvoeringsregelingen die uitvoering geven aan enkele
  bepalingen van het wetsvoorstel BOB ter advisering aan betrokkenen
  rondgestuurd.

  Besluit technische hulpmiddelen bijzondere
  opsporingsmethoden

  In dit besluit worden eisen gesteld aan technische hulpmiddelen
  die kunnen worden ingezet ter uitvoering van een bevel tot
  stelselmatige observatie of een bevel tot het opnemen van
  vertrouwelijke communicatie. Deze eisen zijn noodzakelijk om de
  authenticiteit en de betrouwbaarheid van de met deze hulpmiddelen
  vastgestelde gegevens te waarborgen. Alle regio’s en bijzondere
  opsporingsdiensten mogen gebruik maken van goedgekeurde
  standaardconfiguraties, die worden gekeurd door de Dienst
  technologie en operationele ondersteuning (DTOO) van het Korps
  landelijke politiediensten (KLPD).

  Regeling opnemen vertrouwelijke communicatie

  Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel BOB mogen alleen
  politiefunctionarissen die voldoen aan bepaalde bekwaamheidseisen
  uitvoering geven aan een bevel tot het opnemen van vertrouwelijke
  communicatie. In deze regeling worden de eisen weergegeven waaraan
  deze politiefunctionarissen moeten voldoen.

  De Richtlijn onderzoek van telefoongesprekken van 2 juli 1984 en
  de Handleiding kijkoperaties van 7 december 1994 zijn nog steeds
  geldig. Volgens de Concept-richtlijn «Procedures in
  toetsings- en registratiezaken» van 3 maart 1998 worden alle
  kijkoperaties gemeld aan de Centrale toetsingscommissie. Dat geldt
  ook voor operaties waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige
  technologie in het kader van observatie, zoals peilzenders en
  bakens. Ook zijn in de Voorlopige uitgangspunten van het College
  van procureurs-generaal normen gegeven over het gebruik van
  videocamera’s, meeluisterapparatuur, (direct afluisteren is nog
  niet toegelaten), plaatsbepalingsapparatuur/ peilbakens
  (kermitbaken, argosbaken, geotach, OT-baken), bewegingsmelders,
  scannen, kijkoperaties, het printen ex artikel 125f Wetboek van
  strafvordering, postvang ex artikelen 100-102 Wetboek van
  strafvordering, en datasurveillance. Tevens wordt in de Richtlijn
  overgangsregeling bijzondere opsporings~ bevoegdheden van 12 maart
  1998 door het College van procureur-generaal aangegeven dat de
  bevoegdheid tot toepassing van het opnemen van vertrouwelijke
  communicatie met een technisch hulpmiddel in de zin van direct
  afluisteren eerst gaat gelden na inwerkingtreding van het
  wetsvoorstel, zodat er ten aanzien van deze categorie van
  opsporingsbevoegdheden geen overgangsregeling van toepassing is. In
  de overgangsregeling worden de voorwaarden zoals opgenomen in de
  artikelen 126g en 126o van het wetsvoorstel BOB voor stelselmatige
  observatie van toepassing verklaard op de periode tot de formele
  inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De volgens artikelen 126aa,
  lid 2 wetsvoorstel BOB noodzakelijke nadere regeling van het
  gebruik van bijzondere opsporingsbevoegdheden ten aanzien van
  geheimhouders is nog niet in tot stand gekomen. Ook zullen nog in
  aparte Algemene maatregelen van bestuur nadere regels voor de
  technische hulpmiddelen moeten worden vastgesteld en voor het
  bewaren en vernietigen van processen-verbaal en andere voorwerpen
  waaraan gegevens kunnen worden ontleend die zijn verkregen door
  observatie met een technisch hulpmiddel (artikelen 126cc en 126ee
  wetsvoorstel BOB). In het wetsvoorstel BOB zijn alleen die vormen
  van observatie expliciet geregeld die stelselmatig zijn: het gaat
  er volgens de Memorie van Antwoord dan om de vraag of een min of
  meer volledig beeld van de aspecten van iemands leven wordt
  verkregen. Vormen van observatie die geen of slechts een zeer
  geringe inbreuk op de grondrechten (privacy) van betrokkenen maken,
  kunnen worden gebaseerd op artikel 2 Politiewet 1993. In dit
  verband kan worden gedacht aan een vuilnissnuffel. De parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden ging in haar
  aanbevelingen uit van een grote betekenis van de duur van de
  observatie voor de vraag of wetgeving noodzakelijk is vanuit het
  oogpunt van grondwetgeving en mensenrechten. In het wetsvoorstel
  BOB is benadrukt dat ook door kortstondige observatie een bepaald
  aspect van iemands leven in beeld kan worden gebracht: bijvoorbeeld
  als het gaat om kortstondige observatie met opname-apparatuur op
  een intieme plaats, zoals een bordeel, kan deze als stelselmatig
  gelden. Bepalend voor de stelselmatigheid zijn niet alleen het
  object van observatie (personen in plaats van zaken) en de duur
  ervan, maar ook de plaats (rond of op een woning is observatie
  eerder stelselmatig dan rond of op een loods op een verlaten
  terrein), de intensiteit of frequentie en het al dan niet toepassen
  van een technisch hulpmiddel. Over het begrip
  «stelselmatig» worden door het kabinet in ieder geval
  op één aspect elkaar tegensprekende visies
  gegeven.

  In een brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer
  van 18 november 1998 wordt nog enig nader inzicht gegeven in de
  interpretatie van het begrip stelselmatig: «Betreft het een
  technisch hulpmiddel, bijvoorbeeld een video-camera, die beelden op
  een band opslaat, dan is er sprake van stelselmatige observatie,
  omdat dan achteraf een volledige weergave mogelijk is en de beelden
  systematisch toegankelijk zijn (..) Observatie van een persoon met
  apparatuur die beelden opneemt, geldt altijd als stelselmatige
  observatie ook als die observatie maar kort duurt, tenzij het gaat
  om een of enkele foto’s (..)»

  Niet altijd als stelselmatige observatie aan te merken is het
  met behulp van een camera observeren van de in- en uitloop van een
  woning: «Een camera gericht op de voordeur van een woning
  teneinde vast te stellen of en welke personen de woning betreden en
  verlaten is aan te merken als observatie op personen. Dit hoeft
  echter niet steeds stelselmatige observatie te zijn. Het richten
  van een camera op een deur van een woning waarmee personen die daar
  toevallig naar binnengaan worden geregistreerd is geen
  stelselmatige observatie van die personen, omdat een aspect van hun
  leven niet stelselmatig in kaart wordt gebracht». Echter, in
  andere gevallen kan dit wel aangemerkt worden als stelselmatige
  observatie. Zo staat geschreven in de Nota naar aanleiding van het
  Verslag (uit maart 1998; Kamerstuk 25 403, nr. 7, 1997-1998) over
  het gedurende drie maanden onafgebroken filmen van iemands
  voordeur. « … aan een observatie als hier omschreven (zal)
  gewoonlijk een bevel ten grondslag moeten liggen. Het gaat in dit
  geval immers niet om de deur, maar om de persoon die door de deur
  gaat. Indien beoogd wordt een volledig beeld te krijgen van een
  bepaald aspect van zijn of haar leven is daarvoor een bevel nodig.
  »

  Voor de afgrenzing tussen stelselmatig informatie inwinnen (door
  de informant) en infiltratie wijst het rapport, van de werkgroep
  Van der Beek, erop dat in het eerste geval niet op verzoek van
  politie en justitie wordt deelgenomen aan een groep van personen of
  een georganiseerd verband waarbinnen misdrijven worden beraamd of
  gepleegd. De informant treedt slechts op als luistervink. Opgemerkt
  wordt in het rapport dat niet

  uitgesloten is dat de informant op eigen initiatief betrokken is
  bij het plegen van misdrijven; deze kunnen echter niet plaatsvinden
  op verzoek van de overheid. Het moeizame onderscheid tussen
  informanten en infiltranten – zoals door de commissie gesignaleerd
  in voorgaande paragrafen – wordt daarmee in zoverre niet verholpen
  dat in het licht van de actieradius van artikel 140 Wetboek van
  Strafrecht (deelneming aan een criminele organisatie) en artikel
  10a Opiumwet (de voorbereidingshandeling bij opiumwetdelicten) tal
  van handelingen aanleiding kunnen geven voor twijfel. Moet
  bijvoorbeeld het chaufferen voor een criminele organisatie of het
  dragen van een paar dozen of tassen (ongeacht de bekendheid met het
  vervoerde – illegale – goed) worden aangemerkt als strafbare feiten
  die van de informant een infiltrant maken?

  2.2.3 Praktijk observatie

  Inzet observatieteam

  In de verschillende regio’s krijgt het observatieteam (OT) zijn
  opdrachten voor ondersteuning meestal van een tactisch team. Soms
  komen de verzoeken van de CID, zoals wanneer de CID de
  betrouwbaarheid van een informant wil controleren. De procedure
  voor de inzet van deze observatieteams is aanzienlijk verscherpt.
  Observaties worden in alle onderzochte regio’s alleen uitgevoerd na
  toestemming van de officier van justitie. Het tactisch team dat om
  ondersteuning verzoekt, zorgt voor de schriftelijke toestemming. De
  toestemming is schriftelijk, maar wordt soms eerst mondeling
  gegeven. Van het tactisch team krijgt het OT een aantal
  basisgegevens, zoals de criminele groep waar het onderzoek zich op
  richt en omschrijvingen van de persoon of lokaliteit die het OT
  moet observeren. In een enkele regio is een standaardformulier
  ontwikkeld waarop de basisgegevens staan die het OT in ieder geval
  moet hebben om te kunnen werken.

  Wanneer bijvoorbeeld een tactisch team in de regio Limburg-Zuid
  het OT wil inzetten, wordt de aanvraag getoetst op een aantal
  punten waaronder, doelmatigheid, aard van de verdenking,
  proportionaliteit en subsidiariteit, privacy, en wijze van
  afscherming van de inzet. Wanneer aan de criteria wordt voldaan en
  de officier van justitie toestemming geeft voor de observatie,
  maakt de projectleider van het tactisch team een werkopdracht met
  daarin het beoogde doel van de observatie. Als het doel is behaald
  of onhaalbaar lijkt, wordt de observatie afgebroken.

  Anticiperend op het wetsvoorstel BOB wordt in het merendeel van
  de gevallen gewerkt met schriftelijke bevelen tot observatie
  afkomstig van de officier van justitie. Bij de Richtlijn
  overgangsregeling bijzondere opsporingsbevoegdheden van 12 maart
  1998 zijn enkele modelbevelen voor stelselmatige observatie en voor
  politiële infiltratie gevoegd. De modelbevelen zijn – al dan
  niet na enige eigen inkleuring – op een aantal parketten in
  gebruik. Respondenten geven aan dat zij heel positief staan ten
  opzichte van het feit dat stelselmatig observeren wettelijk
  geregeld gaat worden. Wel is op dit moment nog onduidelijk wat
  «stelselmatig» is. Het gebruik van de schriftelijke
  bevelen is nog deels onontgonnen terrein. Zo komt het voor dat niet
  alle formulieren door de officier van justitie zijn ondertekend;
  dat er verschillende soorten formulieren worden gebruikt; dat in
  een onderzoek verschillende methoden op één formulier
  worden vermeld; dat begin- en eindtijd van de inzet niet wordt
  ingevuld; en dat de inzet van een methode voor onbepaalde tijd
  wordt toegestaan. Ten aanzien van dit laatste punt is het plaatsen
  van een videocamera immers in veel gevallen minder kostbaar dan
  «fysiek» observeren. Elke opsporingsambtenaar mag het
  bevel tot stelselmatig observeren uitvoeren. Een aantal
  respondenten vreest dat het gevolg daarvan zal zijn dat, omdat
  teams ongetraind zullen observeren, zij een grotere kans zullen
  lopen om op te vallen. Dat kan het werk van het OT in de toekomst
  bemoeilijken. Andere respondenten achten het juist noodzakelijk dat
  ook reguliere rechercheurs stelselmatig observeren. Er bestaat geen
  algemeen overzicht van de inzet van observatie gedifferentieerd
  naar de verschillende vormen van observatie, noch is ooit onderzoek
  gedaan naar de effectiviteit van dit middel in
  opsporingsonderzoeken naar zware georganiseerde criminaliteit. Wel
  dient de inzet van foto- en videocamera of het gebruik van enkele
  bijzondere vormen van plaatsbepalingsapparatuur aan de CTC ter
  registratie te worden doorgegeven. In dat overzicht is daling
  zichtbaar van het aantal ter registratie aangemelde foto- en
  video-observaties: in 1997 was sprake van 223 en in 1998 van 90
  aanmeldingen. Het gebruik van een peilbaken is blijkens het
  overzicht licht gestegen: in 1997 zou dit middel 139 maal zijn
  ingezet en in 1998 160 maal.

  Observatie met inzet van technische hulpmiddelen

  Het observatieteam kan voor zijn werk gebruik maken van
  technische hulpmiddelen zoals plaatsbepalingsapparatuur (waaronder
  peilbakens en geotachs) en foto- en videocamera’s. De overweging om
  technische hulpmiddelen in te zetten kan heel praktisch van aard
  zijn. Respondenten geven aan dat ook door een gebrek aan capaciteit
  bij het OT steeds vaker gebruik wordt gemaakt van technische
  hulpmiddelen. Technische hulpmiddelen worden pas na toestemming van
  de officier van justitie geplaatst. De toestemming is schriftelijk
  maar wordt soms eerst mondeling gegeven. Bij het gebruik van
  technische hulpmiddelen kan het observatieteam worden bijgestaan
  door de sectie technische ondersteuning (STO). De STO wordt met
  name ingeschakeld om videocamera’s op te stellen ten behoeve van
  observatie. Voor de plaatsing van plaatsbepalingsapparatuur en
  geotachs wordt in sommige regio’s gebruik gemaakt van de diensten
  van een eigen plaatsingsteam binnen het observatieteam. Voor de
  inzet van bijzondere hulpmiddelen wordt de Dienst technologie en
  operationele ondersteuning (DTOO) van het KLPD ingeschakeld.
  Sommige rechercheurs verwachten dat de technische
  observatiemiddelen die politie en justitie inzetten steeds bekender
  zuilen worden. Zo kan het bijvoorbeeld bekend worden dat er in het
  opsporingsonderzoek gebruik is gemaakt van een peilbaken in een
  voertuig. Een aantal respondenten vreest dat criminelen hun
  voertuig voortaan zodanig beveiligen dat het bij voorbaat moeilijk
  wordt een peilbaken te plaatsen. Ook is het voorgekomen dat er veel
  moeite wordt gedaan om peilbakens terug te halen. Ter illustratie:
  in een onderzoek is f 60 000,- uitgegeven om een baken van f 2000,-
  terug te halen. De reden daarvoor is dat voorkomen moest worden dat
  een complete serie bakens onbruikbaar zou worden.

  In een geval waarin de recherche had besloten over te gaan tot
  gecontroleerde aflevering, zijn bij binnenkomst van de drugs door
  de DTOO bakens op de containers en de auto s van de hoofdverdachten
  geplaatst. Per ongeluk is vergeten de bakens uit te zetten toen de
  auto’s en de containers in de loods stonden. Daardoor konden ze
  worden ontdekt. De bende was gealarmeerd en de politie moest meteen
  ingrijpen, zonder dat de bende op heterdaad werd betrapt bij het
  overhevelen van de lading.

  Dat het plaatsen van een technisch middel zelf ook een
  hachelijke onderneming kan zijn, blijkt uit een zaak waarin
  opsporingsambtenaren bij aanbrengen van een baken op een
  personenauto van een van de verdachte «op heterdaad»
  door de criminelen zijn ontdekt. De verdachten kwamen hierdoor op
  de hoogte van het onderzoek jegens hen. Vervolgens werd besloten
  het lopende gerechtelijk vooronderzoek in die zaak te sluiten.

  Inkijkoperaties

  In de periode sinds de enquêtecommissie is de praktijk van
  inkijkoperaties weinig veranderd. Inkijkoperaties komen nog steeds
  voor en hebben als doel ofwel a) het achterhalen of zich op een
  bepaalde plaats verboden goederen bevinden, ofwel b) een
  huiszoeking voorbereiden, ofwel c) het aanbrengen van technische
  hulpmiddelen. Inkijkoperaties worden door de regio’s en kernteams
  zelf uitgevoerd. In die gevallen waar het gaat om technisch of
  tactisch (heel) complexe activiteiten kan de Dienst Technologie en
  operationele ondersteuning (DTOO) worden ingeschakeld. De DTOO
  geeft aan een grote expertise te bezitten op dat gebied,
  uitgebreider dan de expertise aanwezig bij de korpsen. De DTOO
  ontvangt haar verzoeken met name van de kernteams en het LRT. In
  1998 ging het om vijftien aanvragen, waarvan er negen zijn
  gehonoreerd (In het geval er geen inzet volgde, is dat om
  technische of tactische reden, dan wel op initiatief van de
  aanvragen). Er bestaat overigens geen centrale registratie van
  inkijkoperaties. Over het algemeen vinden de operaties plaats in
  loodsen en garages. De commissie is geen gevallen tegengekomen van
  inkijkoperaties in woningen. Op dit gebied is enige jurisprudentie
  ontwikkeld sinds de enquêtecommissie De gevallen die zich
  hebben voorgedaan in de rechtspraak hebben niet tot overmatige
  bezwaren geleid. Twee gevallen zijn met name van belang. In het
  eerste geval was er drie keer sprake van inkijken. De eerste keer
  is er gekeken in een loods, de tweede keer in een loods en in een
  niet-bewoond maar wel tot bewoning bestemd pand, en een derde keer
  zijn er monsters genomen. De Hoge Raad heeft deze inkijkoperatie
  toelaatbaar geacht omdat er «oppervlakkig» was gekeken,
  alvorens de monsters te nemen, en niet «stelselmatig»
  gezocht. In het tweede geval is er middels het oplichten van
  dakpannen van een garagedak naar binnen gekeken. In dit geval
  oordeelde de Hoge Raad dat artikel 8 EVRM niet was geschonden

  Vastlegging

  Respondenten geven aan dat observatie-activiteiten sinds de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden beter
  worden vastgelegd. Observatie-activiteiten worden ofwel direct in
  een proces-verbaal ofwel in een (werk)journaal vastgelegd. Dat
  maakt controle achteraf mogelijk. Het tactisch team geeft
  vervolgens aan wat als bewijs in een proces-verbaal moet komen. Het
  OT maakt dan een proces-verbaal op. Sommige OT-secties beschikken
  over een laptop waarop een observant de waarnemingen en handelingen
  tijdens de observatie al vastlegt. Het procesverbaal wordt later
  eventueel door de andere leden van de sectie aangevuld. Het gebruik
  van technische hulpmiddelen wordt ook in processen-verbaal genoemd.
  Dat kan op heel summiere wijze: «gebruik gemaakt van een
  technisch hulpmiddel», zonder verdere specificaties. Sommige
  respondenten geven aan dat zij als meest specifieke vermelding
  bijvoorbeeld zouden opnemen: «gebruik van een baken».
  Anders dan bij observatie het geval is, wordt door de STO in
  principe geen proces-verbaal opgemaakt van de feiten die middels
  een camera zijn geregistreerd. Wel wordt al het audio en
  beeldmateriaal bewaard. Dit kan de afscherming van het werk van
  tactische teams bij de rechter-commissaris en/of de rechter
  bemoeilijken. Uit het jurisprudentie-onderzoek en de reacties van
  respondenten valt af te leiden dat het zelden (tot niet) voorkomt
  dat leden van een observatieteam ter terechtzitting moeten
  verschijnen. Wanneer een dergelijk geval zich voordoet kan, omwille
  van de afscherming van de identiteit van de observant in het kader
  van toekomstige OT-acties, worden volstaan met de ondervraging van
  de chef van het observatieteam.

  Vertoning banden/opnames bij de rechter (-commissaris)

  Leden van observatieteams en STO’s geven aan dat zij na de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden meer hebben
  moeten blootgeven van hun techniek omdat daar meer openheid over
  moet worden gegeven. De STO is in sommige van de onderzochte
  regio’s bijvoorbeeld voorzichtiger geworden met het plaatsen van
  camera’s, omdat het videomateriaal steeds vaker aan de verdediging
  ter beschikking moet worden gesteld. In de meeste onderzochte
  regio’s worden sinds de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden bovendien geen camera’s meer geplaatst in of bij
  woningen van derden, omdat het voorkomt dat de advocaat vraagt om
  ter terechtzitting de opnames te laten zien die door geplaatste
  camera’s zijn gemaakt. In Limburg-Zuid zijn bijvoorbeeld afspraken
  met justitie gemaakt dat a) er alleen camera’s worden geplaatst als
  er geen andere middelen mogelijk zijn en b) indien er opnames zijn
  gemaakt en de advocaat verzoekt deze te zien, de officier van
  justitie de zaak terugtrekt. Ook wordt gemeld dat een gevolg
  hiervan is dat er enorme investeringen in techniek nodig zijn om
  voldoende afwisseling te waarborgen. De verschijning van
  teamleiders van observatieteams zelf ter terechtzitting komt voor,
  maar is nog geen gemeengoed.

  Opnemen van communicatie

  Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van verschillende vormen van
  onderzoek van telecommunicatie (zoals het afluisteren en opnemen
  van telefoongesprekken en faxverkeer etc.). Illustratief is een
  groot onderzoek naar de invoer van verdovende middelen waarin met
  machtiging van de rechter-commissaris in totaal 68
  telefoon/fax-aansluitingen zijn afgeluisterd. Het zogenoemde tappen
  wordt ook steeds lastiger en omslachtiger door het veelvuldig
  gebruik van draadloze GSM-telefoons, het wisselen van
  telefoonkaarten, en de op de markt gekomen
  «prepaidcards». Afluisteren in het buitenland is
  lastig. De KPN kan telefoonnummers in het buitenland eruit
  filteren, maar verleent niet (altijd) medewerking aan de politie
  vanwege de hoge kosten. In een specifiek geval heeft de
  rechter-commissaris zonder resultaat daartoe diverse vorderingen
  bij de KPN gedaan. Respondenten van een kernteam geven aan dat er
  via providers wordt «afgeluisterd» van internet. Het
  probleem daarbij is wel dat daarvoor afspraken moeten worden
  gemaakt met de providers, wat nog onvoldoende lukt en geen
  garanties biedt voor de betrouwbaarheid dan wel het niet-lekken van
  providers. Ook roept dit de vraag op waar de grens ligt tussen
  actief en passief informatie inwinnen. De observant loopt het
  risico te worden aangemerkt als infiltrant op internet. De
  commissie is nauwelijks gevallen van direct afluisteren
  tegengekomen. In een melding ter registratie aan de CTC is sprake
  van een gecontroleerde aflevering in combinatie met inbeslagneming
  en aanhouding. Daarbij was sprake van afluisteren waarvan
  één van de gespreksdeelnemers op de hoogte was. In
  één arrest van het Amsterdamse hof ging het om
  gesprekken van infiltranten met een of meer verdachten, waarvan
  audio- of video-opnamen zijn gemaakt. Voor zover de opname ertoe
  strekt de veiligheid van de infiltranten te garanderen – waarbij de
  gesprekken op afstand simultaan worden gevolgd – accepteert het
  Amsterdamse Hof hiervoor artikel 2 Politiewet als wettelijke basis.
  Maar voor het vastleggen van de gesprekken ten behoeve van de
  strafvordering acht het hof onvoldoende wettelijke grondslag
  aanwezig. De opnamen en de transcripties van de gesprekken zijn
  daarom van het bewijs uitgesloten (Hof Amsterdam 8 maart 1999,
  Nieuwbrief Strafrecht 1999, 057). De verwachtingen ten aanzien van
  het wettelijk mogelijk worden van direct afluisteren zijn
  verschillend. Sommige rechercheurs verwachten er veel van, terwijl
  anderen niet denken dat ze er veel gebruik van zullen maken.

  vorige    volgende     inhoud