• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Informanten en infiltranten

  2.3 Informanten en infiltranten

  2.3.1 Vragen naar aanleiding van de
  beslispunten

  2.3.2 Regelgeving informanten
  2.3.3 Praktijk informanten
  2.3.4 Regelgeving infiltratie
  2.3.5 Praktijk infiltratie
  2.3.8 Deals met criminelen
  2.3.7 Getuigenbescherming
  2.3.6 Opsporingsgelden
   

  2.3.1 Vragen naar aanleiding van de
  beslispunten

  In het kader van de inzet van informanten en infiltranten zijn
  de volgende opsporingsmethoden van belang:

  – informanten
  – deals met criminelen
  – getuigenbescherming
  – politie-infiltratie
  – burger-infiltratie (crimineel en niet-crimineel)
  – storefront en pseudo-dienstverlening
  – stelselmatig informatie-inwinnen door politieman

  De commissie heeft op basis van de beslispunten 37a tot en met
  57 de navolgende algemene onderzoeksvragen gesteld:

  a. Welke formele regels en richtlijnen hanteert de praktijk van
  de opsporing bij de inzet van deze methoden?

  b. Hoe en onder welke voorwaarden worden deze methoden in de
  praktijk van de opsporing gehanteerd?

  c. Wie beslist in de praktijk van de opsporing over de inzet van
  deze methoden?

  d. Welke controle is er in de praktijk van de opsporing op de
  inzet van deze opsporingsmethoden?

  e. Hoe functioneert de nieuwe Regeling bijzondere
  opsporingsgelden?

  terug naar inhoud document

  2.3.2 Regelgeving informanten

  In het Plan van aanpak van 3 juli 1996 naar aanleiding van het
  rapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden, zoals dat door het toenmalige kabinet is
  opgesteld, formuleren de ministers van Justitie en van Binnenlandse
  Zaken de volgende uitgangspunten voor het runnen van
  informanten:

  – De officier van justitie dient toestemming te geven voor het
  inschrijven en runnen van een informant; hij is daarvoor ten volle
  verantwoordelijk en heeft toegang tot alle relevante informatie,
  inclusief de identiteit van de informant;

  – Waarborgen ter geheimhouding van de identiteit van de
  informant worden alleen gegeven na schriftelijke machtiging van de
  officier van justitie;

  – De informant pleegt geen strafbare feiten onder regie van
  politie en justitie;

  – Het runnen van informanten dient te geschieden door specifieke
  opsporingsambtenaren van de CID en heeft opsporing tot doel. Deze
  methode is toegestaan op grond van een redelijk vermoeden van
  gepleegde en te plegen misdrijven die door hun aard of
  georganiseerd verband een ernstige inbreuk op de rechtsorde
  opleveren;

  – Opsporingsambtenaren kunnen niet als informant worden
  ingeschreven.

  In de Voorlopige uitgangspunten van het College van
  procureurs-generaal worden deze uitgangspunten nogmaals benadrukt.
  Een informant wordt hier gedefinieerd als iemand die onder zekere
  waarborging van diens anonimiteit, anders dan als getuige aan een
  opsporingsambtenaar, al dan niet gevraagd, inlichtingen verstrekt
  over een gepleegd of nog te plegen strafbaar feit. De waarborg van
  anonimiteit mag volgens de Voorlopige uitgangspunten niet te
  absoluut zijn. De politie mag niet gegijzeld worden in haar
  handelen door de veiligheid van de informant. In de Voorlopige
  uitgangspunten wordt een onderscheid gemaakt tussen een informant
  sec en een informant die door de politie of het openbaar ministerie
  gevraagd wordt om informatie in te winnen. Bij de laatste informant
  bestaat het risico dat de informant infiltrant wordt. «Om dit
  te voorkomen is het noodzakelijk om van een inzet als bedoeld ( …
  ) altijd vooraf de officier van justitie in kennis te stellen.
  Bovendien dient de officier van justitie maandelijks te bezien of
  verder gegaan moet worden met dit soort informanten.»
  (Voorlopige uitgangspunten, 24 januari 1997, kenmerk PGO/97.143,
  Hoofdstuk 2). In de Voorlopige uitgangspunten worden enkele
  voorbeelden gegeven ter onderscheiding van de begrippen informant
  en infiltrant.

  De informant, die door zijn runners naar een bepaald café
  gestuurd wordt om zijn ogen en oren de kost te geven, verricht met
  de gang naar het café geen handelingen in het criminele
  milieu en wordt dan ook geen infiltrant. Het betreft hier slechts
  milieuverkenning.
  De informant die schoonmaker is in een bedrijf dat naast legale ook
  strafbare handelingen pleegt, en alleen zijn ogen en oren de kost
  geeft, verricht weliswaar (schoonmaak)handelingen in de criminele
  organisatie, dat zijn echter geen toepasselijke handelingen. Ook
  deze informant is geen infiltrant.
  In de Concept-richtlijn informanten en infiltranten (mei 1998) is
  geprobeerd het omgaan met informanten in regels te vatten. Het
  omgaan met informanten was tot dan toe in geen enkele richtlijn
  opgenomen. In deze concept-richtlijn wordt het onderscheid tussen
  een informant en een infiltrant als volgt verwoord:
  Met onderscheid tussen de informant en de infiltrant zit in de aard
  van de door de betrokken persoon gepleegde handelingen: de
  informant is iemand die zijn ogen en oren de kost geeft in de
  omgeving van de verdachten of binnen de criminele organisatie en de
  aldus verkregen informatie doorspeelt aan de politie, terwijl de
  infiltrant juridisch gesproken in enigerlei vorm deelneemt
  (medeplegen, medeplichtigheid, voorbereidingshandelingen, deelname
  aan een criminele organisatie, etc.) aan de door of binnen de
  criminele groepering gepleegde strafbare feiten.»

  Deze concept-richtlijn geeft verder regels voor de inschrijving
  van informanten, het runnen van informanten door medewerkers van de
  CID onder gezag van de CID-officier van justitie, het doen van
  toezeggingen aan informanten door de CID-officier, de controle op
  de informant, de afscherming van personalia, de verbalisering en
  vastlegging en de verstrekking van informatie aan derden en aan
  buitenlandse diensten. De regeling gaat er van uit dat met iedere
  informant een contract wordt gesloten. Ten behoeve van dit contract
  is een modelovereenkomst bij de regeling gevoegd. In de
  concept-richtlijn is geen verbod op het plegen van strafbare feiten
  opgenomen. In deze richtlijn staat aangegeven dat een informant die
  strafbare feiten pleegt steeds verantwoordelijk blijft voor de
  eigen daden en als verdachte kan worden aangemerkt. Het plegen van
  strafbare handelingen door een informant kan leiden tot
  beëindiging van de relatie met de CID. In het modelcontract
  staat een vermelding dat de informant verklaart niet betrokken te
  zijn bij de strafbare feiten waaromtrent hij informeert. De
  concept-richtlijn gaat er kennelijk impliciet van uit dat het bij
  informanten vooral gaat om personen die strafbare feiten plegen. Er
  bestaat een Instructie voor de officier van justitie belast met de
  gezagsuitoefening over het informatiewerk (ook wel genoemd de
  Gedragscode voor CID-officieren van justitie 1999). De officier van
  justitie controleert volgens deze instructie tenminste tweemaal per
  jaar het voorlopige register en het subjectenregister op correcte
  opname daarin en tijdige verwijdering daaruit van subjecten.
  Formeel heeft hij daar echter geen toegang toe. Hij moet daarbij
  oog hebben voor het evenwicht tussen een doelmatige uitvoering van
  de politietaak (artikel 4 WpoIR) en de bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer. Ook controleert hij tweemaal per jaar het
  informantenregister. Informanten worden slechts met zijn
  toestemming ingeschreven. Hij toetst daarbij de kwaliteit van de
  informant, bepaalt de duur van de inzet en verlengt deze wanneer de
  omstandigheden daartoe naar zijn oordeel aanleiding geven. De
  hoofdofficier van justitie bepaalt in overleg met de officier
  wanneer beloningen worden toegekend; betaling van
  verzekeringsbeloningen aan een informant door tussenkomst van de
  CID, geschiedt uitsluitend met toestemming van de CID-officier.
  Verstrekking van informatie van informanten aan derden heeft
  uitsluitend plaats met toestemming van de CID-officier van
  justitie.

  Tegelijkertijd blijft een aantal oude richtlijnen en regels
  bestaan. De CID-regeling (1995) en de Ethische aspecten van
  CID-werkzaamheden (1995) zijn nog steeds van kracht. Ingevolge de
  CID-regeling (1995) heeft een CID ter uitvoering van haar taak
  diverse gegevens te registreren. Te noemen zijn de
  CID-subjectenindex, registraties van de aanvang en beëindiging
  van CID-acties, registraties van verstrekkingen van inlichtingen
  uit de CID-registers en een informantenregister. De ethische code
  voor de CID bestaat uit 41 gedragsregels, die nu grotendeels ook in
  de Concept-richtlijn informanten en infiltranten zijn overgenomen.
  In het wetsvoorstel BOB wordt ingegaan op de rol van informanten.
  In artikel 126v wetsvoorstel BOB is neergelegd dat de officier van
  justitie schriftelijk kan bevelen dat een opsporingsambtenaar met
  een persoon die zelf geen opsporingsambtenaar is overeenkomt dat
  deze voor de duur van het bevel bijstand verleent aan de opsporing.
  De persoon verleent deze bijstand door stelselmatig informatie in
  te winnen omtrent een verdachte of ten aanzien van iemand ten
  aanzien van wie een redelijk vermoeden bestaat dat deze is
  betrokken bij het in georganiseerd verband beramen of plegen van
  misdrijven. In de Memorie van Toelichting wordt uitdrukkelijk een
  relatie gelegd met liet schenden van de privacy van de persoon over
  wie inlichtingen worden ingewonnen. Voor andere diensten van een
  informant – zoals een algemeen verzoek informatie over een
  criminele organisatie te verstrekken, of te rapporteren welke
  personen zich ophouden in een bepaalde omgeving – is geen bevel
  vereist. Het op eigen initiatief gegevens verzamelen en aan de
  politie verstrekken valt evenmin onder artikel 126v. De Hoge Raad
  heeft zelfs aanvaard dat materiaal dat in strijd met het recht is
  vergaard (is gestolen) en vervolgens ter beschikking van politie en
  justitie is gekomen, voor het bewijs mag worden gebruikt (HR 11
  april 1995, NJ 1995, 537). Volgens artikel 4.2 Wet op de
  politieregisters dienen gegevens die worden opgeslagen in een
  register rechtmatig te zijn verkregen, maar dat was in de genoemde
  uitspraak van de Hoge Raad kennelijk niet van belang.

  terug naar inhoud document

  2.3.3 Praktijk informanten

  Respondenten onderkennen een verschil in het omgaan met
  informanten in de periode vóór en na de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden. Het runnen van
  informanten zelf is vrijwel hetzelfde gebleven. Maar de controle is
  scherper en de lijnen zijn strakker geworden. In het bijzonder
  speelt de CID-officier een grotere rol, waarbij moet worden
  aangetekend dat die rol tussen officieren onderling sterk
  verschilt. Anderen benadrukken dat het accent meer is komen te
  liggen op het runnen van informanten facilitair aan de tactische
  recherche. De min of meer zelfstandige gegevensinwinning via
  informanten neemt af en er wordt meer gekeken naar de tactische
  behoefte.

  Selectie informanten

  Informanten worden in veel gevallen «uit de
  verhoorkamer» geplukt of melden zich spontaan aan. Er wordt
  getracht actief informanten te werven in nieuwe
  criminaliteitsgebieden als fraude- en milieu-criminaliteit. Zo
  worden er in toenemende mate pogingen gedaan om zogenoemde
  bovenwereld informanten te runnen. Respondenten geven echter aan
  dat het moeilijk is om informanten te vinden op het gebied van
  fraude- en milieucriminaliteit. De meerderheid van de informanten
  geeft zodoende informatie over «klassieke»
  criminaliteit zoals drugscriminaliteit. Wie niet als informanten
  mogen werken zijn de zogenoemde geheimhouders (bijvoorbeeld medisch
  personeel, notarissen). Zij hebben wel vaak relevante informatie
  voor politie en justitie. Het kan gebeuren dat hun beroepsgeheim ze
  ook zelf in gevaar brengt vanwege kennis over bepaalde strafbare
  feiten.

  Eerste contact met informanten

  Voordat informanten worden ingeschreven, vindt er met hen een
  eerste, oriënterend gesprek plaats. Bij dat gesprek zijn de
  CID-rechercheurs en in bepaalde gevallen ook de chef RCID en de
  CID-officier aanwezig. Indien de chef RCID of de CID-officier niet
  aanwezig is bij het gesprek, bespreken de CID-rechercheurs het
  gesprek achteraf met hen. Het oriënterend gesprek wordt
  gebruikt om de werkwijze van de CID toe te lichten en de betrokken
  persoon op zijn rechten en plichten te wijzen. Bij een eerste
  gesprek worden (nog) geen toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt.
  Tevens wordt tijdens dat gesprek duidelijk gemaakt dat de informant
  geen strafbare feiten dient te plegen. Een aantal respondenten
  geeft aan dat in die fase veel informanten afvallen vanwege te hoge
  verwachtingen.

  De voorzitter: Ik heb een vraag aan de heer Oldekamp. Hij zei
  zojuist dat het sinds « Van Traa» duidelijk moet zijn
  wat een informant is en wat een infiltrant is. De heer Reineker
  heeft nu een soort profiel van een informant gegeven. De heer
  Ofdekamp heeft ook gezegd dat hij gelooft dat er zelfs richtlijnen
  zijn over wat een informant is. Kan hij mij aangeven wat het
  verschil is tussen een informant en een willekeurige burger?
  Wanneer spreek je van een informant? Als ik naar de politie ga om
  te vertellen dat mijn overbuurvrouw rare dingen doet, ben ik dan
  een informant of ben ik dan iets anders?
  De heer Oldekamp (CID-officier van justitie, parket Haarlem): Onder
  omstandigheden kunt u dan informant zijn, maar het is natuurlijk
  heel flauw om dat op te merken. Je wordt niet zomaar informant.
  Laat ik bij het begin beginnen om het begrijpelijker te maken. Een
  crimineel – over het algemeen zijn het immers criminelen – kan door
  de politie worden benaderd of kan zelf de politie benaderen. Het is
  ook mogelijk dat iemand in een lopende strafzaak zegt dat hij meer
  weet over de betrokken groepering, maar dat hij dat eigenlijk niet
  durft te vertellen. Dan zijn er meerdere mogelijkheden. Laten we
  kiezen voor de mogelijkheid dat de tactische politieman op dat
  moment zo kien is om te zeggen: stop maar, ik praat verder niet met
  je, wat je wilt verklaren, kun je misschien kwijt bij de CID. Dan
  wordt er contact opgenomen met de CID en die beoordeelt vervolgens
  of met die man een gesprek wordt aangegaan. Laten we ervan uitgaan
  dat met die man in gesprek wordt gegaan. Hij legt dan een verhaal
  neer en afhankelijk van zijn informatie kan hij informant worden,
  want het is mogelijk dat hij iets zegt wat volstrekt overbodig,
  irrelevant en strafrechtelijk niet interessant is. In dat geval zeg
  je tegen hem: bedankt voor je verhaal en voor de moeite, maar we
  hebben geen zin om verder met je te praten; ga maar weer terug naar
  de tactische recherche. Voor hetzelfde geld kan hij echter heel
  waardevol zijn. Binnen het arrondissement hebben wij afspraken over
  hoe we dat aanpakken en binnen het kernteam is het heel duidelijk
  dat de CID, voordat met zo’n persoon verder gesproken wordt, een
  soort persoonsdossier van die man maakt. Dat wordt ter beoordeling
  aan mij voorgelegd, waarna ik het fiat geef om wel of niet met die
  man door te gaan. Daarin staan dus niet alleen de persoonlijke
  omstandigheden van die man, maar ook het belang van het onderzoek
  en de risico’s om met hem te praten, want ook die risico’s moeten
  altijd worden ingeschat. Als ik aan de hand daarvan het fiat geef
  om met die man verder te gaan, is de vuistregel dat de persoon na
  drie gesprekken ingeschreven moet worden. Het is een ijzeren wet
  dat, als er informatie van iemand wordt gebruikt en als door de CID
  dus een proces-verbaal van die persoon wordt uitgegeven, die
  persoon ingeschreven moet worden. Dan krijgt hij een uniek nummer.
  Dat is voor de CID Nederland van belang, omdat verschillende CID’s
  dan niet dezelfde persoon «aanlopen» en omdat daarmee
  centraal kan worden gezien dat iemand ergens «loopt».
  Op dat moment is hij informant. Het is dus afhankelijk van de
  informatie die gebruikt wordt en van de duur van de gesprekken met
  die persoon.
  De voorzitter: Wat mogen zij?
  De heer Oldekamp: In beginsel mogen zij luisteren. In het
  zogenaamde intakegesprek – u moet zich dat niet voorstellen als een
  sollicitatiegesprek – wordt tegen de aspirantinformant gezegd dat
  het de hoofdregel is dat hij zich niet schuldig mag maken aan
  strafbare feiten om die vervolgens aan ons te verklaren. Het is
  naïef om te veronderstellen dat een informant geen criminele
  handelingen zou verrichten. Hij zit in die wereld en het kan best
  voorkomen dat hij iets doet wat niet mag. Hij mag zoiets echter
  niet witwassen bij de CID, Hij mag niet zeggen: «Ik weet dit,
  geef dat maar uit» en vervolgens: «Ik heb het toch
  verteld, je mag mij daar niet voor aanhouden». Als hij over
  zijn eigen strafbare handelingen verklaart, wordt hij net als
  iedere andere verdachte aangehouden. (Verslag Rondetafelgesprek, 21
  mei 1999.)

  Inschrijving van informanten

  De inschrijving van informanten geschiedt doorgaans met
  toestemming van de CID-officier van justitie. De CID-officier wordt
  in de praktijk in kennis gesteld van de beoogde inschrijving, maar
  is er niet altijd direct bij betrokken. Bij het kernteam Noord-Oost
  Nederland is de CID-officier aanwezig bij het eerste gesprek dat
  wordt gevoerd met informanten. In Midden- en West-Brabant neemt de
  CID-officier in samenspraak met de CID-chef de beslissing over het
  wel of niet runnen van informanten en de periode dat de informant
  zal worden gerund. Hierbij spelen criteria als zwaarte van delict,
  kwetsbaarheid van informant en controversialiteit van de zaak een
  rol. In Limburg-Zuid heeft de CID-officier eind 1998 met de chef
  RCID afgesproken dat het inschrijven van informanten met de
  CID-officier wordt besproken. Dit houdt in dat CID-rechercheurs de
  CID-officier bellen met de informatie die zij hebben over de
  potentiële informant voordat deze wordt ingeschreven. Over het
  algemeen hebben zowel de CID-officier als de RCID-chef geen
  rechtstreeks contact met de informanten. In de regio Limburg-Zuid
  is de CID-officier wel meegegaan bij een tiental
  informantengesprekken om te ervaren hoe dergelijke gesprekken
  verlopen. Hij nam geen deel aan de gesprekken. Per informant wordt
  een dossier aangelegd waarin persoonlijke gegevens van de informant
  worden bewaard, de antecedenten, de afspraken die zijn gemaakt, de
  informatie die de informant heeft verschaft, de betalingen die de
  politie aan de informant heeft gedaan, etc. Deze
  informantendossiers dienen de controle op de informant en de
  transparantie van de politie. De informantendossiers zijn ook van
  belang voor het afleggen van verantwoording bij de rechter. De
  nieuwe wet Politieregisters staat echter niet toe dat inhoudelijke
  gegevens van informanten in het Zwacri-register worden bewaard.

  Afspraken met informanten

  De afspraken met informanten worden soms vastgelegd in een
  specifiek contract. Zo heeft de landsadvocaat aan het regiokorps
  Kennemerland advies uitgebracht over een concept-overeenkomst
  tussen de CID en een informant welke overeenkomst uiteindelijk niet
  is gesloten. In andere gevallen worden slechts mondelinge afspraken
  gemaakt. Bij een gestuurde informant en in eik geval bij een
  informant in de zin van artikel 126v wetsvoorstel BOB zouden de
  afspraken schriftelijk moeten worden vastgelegd, maar voorbeelden
  daarvan heeft de commissie niet of nauwelijks aangetroffen. Er
  bestaat nog geen uniforme praktijk op dit terrein. Sommige
  betrokkenen betwijfelen bovendien de wenselijkheid van vastlegging
  van afspraken. Illustratief is de vraag: «Als je iets
  schriftelijk vastlegt kan de informant je dan via een civiele actie
  voor de rechter tot nakoming dwingen?» Tevens bestaat er
  discussie over welke inhoudelijke afspraken met informanten kunnen
  worden gemaakt. Conform het wetsvoorstel BOB dient de overeenkomst
  tot het stelselmatig inwinnen van informatie schriftelijk te worden
  vastgelegd.

  De heer Rabbae: U hebt het over een overeenkomst. Sluit u een
  overeenkomst met alle informanten of alleen maar met de gestuurde
  informanten?
  De heer Oldekamp (CID-officier van justitie, parket Haarlem): Wij
  stellen alleen voor de gestuurde informant een schriftelijke
  overeenkomst op.
  De heer Rabbae: Mijnheer Reineker. Doet u dat met alle informanten
  of alleen met de gestuurde informanten? U maakte net geen
  onderscheid tussen beide informanten.
  De heer Reineker: In het kader van de nieuwe wetgeving wordt die
  situatie mogelijkerwijs anders, als die wetgeving van kracht wordt.
  Ik zei al dat mijn persoonlijke mening is dat er bij openbare
  gelegenheden geen verschil hoeft te bestaan tussen informanten die
  uit eigen wetenschap of levenspatroon met informatie aankomen en
  informanten die door CID-rechercheurs naar openbare gelegenheden
  worden gestuurd om hun ogen en oren de kost te geven. In het kader
  van de nieuwe wetgeving zullen alleen contracten of convenanten
  worden afgesloten met gestuurde informanten die de politie
  structureel van informatie voorzien.
  De heer Rabbae: Wat staat er eigenlijk in zo’n contract?
  De heer Oldekamp: Misschien kan ik die vraag beantwoorden. Wij zijn
  een keer zover gekomen dat we tot een overeenkomst in concept zijn
  gekomen. In die overeenkomst staat niet zoveel. Het is een
  overeenkomst die de politie sluit, dus niet de officier met de
  informant. Tot zover zijn we nog nooit gekomen, maar ik verwacht
  dat het in de toekomst zeker zal gebeuren. Er ontstaat een probleem
  als de informant zegt dat hij een afschrift wil hebben van die
  overeenkomst.
  De heer Rabbae: Mag ik u even onderbreken? De eerste vraag was wat
  er in zo’n overeenkomst staat. Wij zullen daarna spreken over de
  gevolgen van zo’n overeenkomst.
  De heer Oldekamp: In de overeenkomst staat in ieder geval wat hij
  wel en niet mag. Ik moet me even voor de geest halen wat er precies
  in heeft gestaan. Er staat in dat het openbaar ministerie een
  inspanningsverplichting heeft om de informant af te schermen, mocht
  er iets misgaan waardoor zijn identiteit op straat komt te liggen.
  Er staat in wat de doelgroep is, maar dat staat ook in het bevel.
  Op dit moment wordt nog bekeken wat wel en niet kan. Ik zou willen
  dat ik een blauwdruk van de overeenkomst en het bevel had maar die
  is er niet. (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999.)

  Aanmelden informanten bij de afdeling Nationaal inzicht

  De CID-en van de regiokorpsen zijn verantwoordelijk voor de
  aanmelding van informanten bij de afdeling Nationaal inzicht van de
  divisie CRI. Als een RCID een informant wil aanmelden, dan is bij
  de RCID software van de afdeling Nationaal inzicht beschikbaar om
  met de personalia van de informant een uniek nummer aan te maken.
  Dit nummer dient de RCID vervolgens door te geven aan de afdeling
  Nationaal inzicht. Vervolgens wordt bij de afdeling Nationaal
  inzicht van de Centrale recherche informatiedienst (CRI) nagegaan
  in het Informanten coderingssysteem (ICS) of het nummer elders
  reeds voorkomt. Als er een koppeling is met het informantennummer,
  betekent dit dat de persoon ergens anders al staat ingeschreven als
  informant. De afdeling Nationaal inzicht brengt dan de betreffende
  korpsen met elkaar in contact. De chef RCID is formeel
  verantwoordelijk voor de aanmelding van informanten bij de afdeling
  Nationaal inzicht. Van een kritische toets op de aanmelding van
  nieuwe informanten door de chef RCID is niet altijd sprake.
  Informanten worden over het algemeen daadwerkelijk aangemeld bij de
  afdeling Nationaal inzicht. Sommige regio’s lopen echter nog wel
  achter in het schonen van hun informantenbestanden. Dat is
  bijvoorbeeld het geval in Midden- en West- Brabant. In het bestand
  van de CID staan ongeveer 1100 informanten ingeschreven. Daarvan
  zijn er ongeveer 700 aangemeld bij de afdeling Nationaal inzicht.
  Deze 700 informanten worden volgens respondenten actief gerund

  Tabel 1: Aantal ingeschreven informanten per politieregio
   
   
   
   

  Politieregio 

  Groningen 
  Friesland 
  Drenthe 
  IJsselland 
  Twente 
  Noord-Oost Gelderland 
  Gelderland Midden 
  Gelderland Zuid 
  Utrecht 
  Noord-Holland Noord 
  Zaanstreek Waterland 
  Kennemerland 
  Amsterdam-Amstelland 
  Gooi en Vechtstreek 
  Haaglanden 
  Hollands Midden 
  Rotterdam-Rijnmond 
  Zuid-Holland Zuid 
  Zeeland 
  Midden- en West-Brabant 
  Brabant Noord 
  Brabant Zuid-Oost 
  Limburg Noord 
  Limburg Zuid 
  Flevoland 
  KLPD 

  Aantal informanten 

  234 
  137 
  173 
  165 
  120 
  184 
  176 
  329 
  445 
  429 
  53 
  159 
  227 
  75 
  126 
  249 
  166 
  61 
  199 
  717 
  401 
  411 
  45 
  382 
  315 
  14

  Schoning 

  regelmatig 
  regelmatig 
  om de 2 maanden 
  om de paar maanden 
  laatste tijd 
  regelmatig 
  niet 
  regelmatig 
  regelmatig 
  om de paar maanden 
  regelmatig 
  om de paar maanden 
  regelmatig 
  regelmatig 
  regelmatig 
  maandelijks 
  regelmatig 
  regelmatig 
  regelmatig 
  om de paar maanden 
  niet 
  niet 
  regelmatig 
  om de maand 
  regelmatig 
  regelmatig 

  (Brief afdeling Nationaal inzicht (CRI) d.d. 4 maart 1999, kenmerk
  1999CB1 1678. Dit zijn het aantal informanten die in 1999 staan
  ingeschreven bij de afdeling Nationaal Inzicht)

  De commissie heeft geen goede verklaring gevonden voor de grote
  verschillen in aantallen ingeschreven informanten tussen de
  politieregio’s. De afdeling Nationaal inzicht bewaart coderingen
  van uitgeschreven informanten gedurende vijf jaar. Zij vermoedt dat
  een aantal regio’s uitgeschreven informanten niet afmeldt (Brief
  Divisie CRI d.d. 4 maart 1999).

  Politieman ingeschreven als informant

  Het komt in zeldzame gevallen nog voor dat politiemensen als
  informant staan ingeschreven. Er bestaan volgens respondenten
  mogelijkheden om politiemensen als informant in te schrijven
  wanneer zij zich in gesloten groeperingen bevinden. Een voorbeeld
  is de Turkse politieman die hele specifieke – naar hem herleidbare
  – informatie heeft over een Turkse criminele organisatie. In een
  dergelijk geval wordt de politieman in de praktijk toch als
  informant ingeschreven. Een uitzondering voor het inschrijven van
  politiefunctionarissen als informant moet worden gemaakt voor de
  CID van de Rijksrecherche.

  De heer Dittrich: Ik wil de heer Oldekamp een nadere vraag
  stellen over wat hij zojuist zei. Kan hij aangeven wat het nadeel
  of het voordeel is als een opsporingsambtenaar als informant staat
  ingeschreven?
  De heer Oldekamp (ClD-officier van justitie, parket Haarlem): Het
  moet en het zal, als het aan mij ligt, altijd tot de uitzonderingen
  behoren. Een opsporingsambtenaar is geselecteerd. Hij moet
  informatie op papier zetten. Dat is één van zijn
  taken. Het is niet de bedoeling dat een opsporingsambtenaar
  allerlei activiteiten verricht, vervolgens niet aan het papier
  toevertrouwt maar wel openlijk neerlegt. Daarom zeg ik: een
  opsporingsambtenaar in beginsel altijd op papier. Er kunnen zich
  situaties voordoen waarin dat niet kan. En dan moetje naar die
  bijzondere uitzondering grijpen, dat iemand vervolgens onder
  waarborgen bij een bepaalde dienst wordt ingeschreven. Ik wil daar
  niet op ingaan, want dat weet u net zo goed als ik.
  De heer Dittrich: Kunt u inzichtelijk maken wat voor type
  bijzondere omstandigheden dat dan zouden kunnen zijn?
  De heer Oldekamp: Je kunt je voorstellen dat een politieman iets
  weet over een politieman uit de eigen regio. Ik ben niet in de
  politiecultuur opgegroeid, maar je krijgt er soms wat van mee. De
  politiecultuur is een andere cultuur dan de cultuur op straat of de
  cultuur van de Bijenkorf. Die politiecultuur heeft iets van: als
  wij aangevallen worden, sluiten de rijen zich. Je kun je
  voorstellen dat een politieman iets weet over een collega. Iedereen
  weet dat het gebeurt, maar alleen die politieman durft daarmee te
  komen. Hij brengt dat naar buiten. En alle collega’s die weten dat
  de collega over wie de verklaring is afgelegd fout is, keren zich
  tegen de politieman die de verklaring heeft afgelegd omdat hij over
  de eigen organisatie praat. Dat gaat het hele land door, als dat
  gebeurt. Vervolgens kan hij zijn werk nergens meer uitoefenen,
  terwijl hij misschien verliefd is op zijn vak. Dat zou een
  overweging kunnen zijn om het op deze manier in de eigen
  organisatie op te lossen.
  De heer Rabbae: Is er een andere manier denkbaar om hem te
  beschermen, dus zonder hem als informant in te schrijven?
  De heer Olielamp: Ja, natuurlijk. Je hebt in de wet de beperkte
  afschermingsmogelijkheden. Je kunt denken aan een bedreigde getuige
  bij de rechter-commissaris. Dat heeft een nadeel. Als de informatie
  die de rechter-commissaris op moet schrijven zeer geanonimiseerd is
  en er weinig overblijft, heb je in feite nog niks. Je moet dan een
  heel zware procedure ingaan met alle risico’s van dien, terwijl je
  van tevoren kunt verwachten dat het uiteindelijke effect nihil is.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999.)

  Het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden biedt in de
  toekomst via artikel 126j Wetboek van strafvordering de
  mogelijkheid dat, ingeval van een verdenking van een misdrijf, aan
  een opsporingsambtenaar het bevel wordt gegeven om -zonder kenbaar
  te maken dat hij als zodanig optreedt – stelselmatig informatie in
  te winnen over een verdachte. Omwille van de misleiding van
  verdachte en mensen in zijn omgeving werd een wettelijke basis
  noodzakelijk geacht. Binnen de systematiek van het wetsvoorstel BOB
  en ter vermijding van verwarring over de term
  «informant», is blijkens de Memorie van Toelichting
  gekozen voor de benaming «stelselmatige informatie-inwinning
  door een opsporings-ambtenaar» in plaats van «politie
  informant». Buiten het geval van de politieambtenaar die zich
  onder een andere identiteit in de kring van verdachte bewoog en
  zich ook aansloot bij Jehova’s Getuigen (Rechtbank Arnhem, 18 april
  1995, nr. 05/075090/92) zijn de commissie geen andere gevallen van
  «stelselmatige informatie-inwinning door een
  opsporings-ambtenaar» bekend geworden.

  Runnen van informanten

  Informanten worden in de onderzochte regio’s altijd door een
  koppel CID-rechercheurs gerund. Wanneer één van de
  twee runners afwezig is, wordt ofwel de afspraak met de informant
  verplaatst, ofwel gaat een andere CID-rechercheur of de chef CID
  mee. Als informanten actief worden gerund, betekent het dat er
  geregeld contact tussen hen en de CID is. Ook zijn er niet-actieve
  informanten. Dat zijn informanten die bij de CID staan
  ingeschreven, maar waarmee in de laatste periode geen of weinig
  contact is geweest. De CID-officier van justitie dient te bezien of
  informanten ingeschreven moeten blijven of niet.

  In een van de districten van de regio Limburg-Zuid heeft de CID
  70 informanten in haar bestand. Deze worden niet allemaal actief
  gerund. Daarmee wordt wel contact onderhouden omdat de
  CID-rechercheurs verwachten dat zij in de toekomst nuttige
  informatie kunnen (blijven) geven.
  In principe worden aan informanten geen toezeggingen gedaan, zeker
  niet met betrekking tot vrijwaring ten aanzien van strafbare
  feiten. Wel is het voorgekomen dat de CID kleine diensten heeft
  verleend aan een informant. Zo heeft een CID wel eens een informant
  geholpen om aan een woning te komen. Ook is het voorgekomen dat een
  CID-officier een informant gewezen heeft hoe proefverlof te
  verkrijgen. Als het belang van de zaak het toelaat, kan een
  informant in de gevangenis onder een lichter regime worden
  geplaatst. In zo’n situatie treedt de CID-officier in overleg met
  de zaaksofficier. Veel kan het openbaar ministerie niet doen, omdat
  dit bij andere criminelen zou opvallen.

  Afscherming informanten

  In de onderzochte regio’s is de stelregel dat de identiteit van
  informanten niet bekend wordt gemaakt. De identiteit van de
  informanten wordt alleen niet meer gewaarborgd als de informanten
  strafbare feiten plegen. Respondenten geven aan dat daarbij geen
  onderscheid wordt gemaakt tussen het plegen van strafbare feiten
  binnen de zaak waarover de informant tipt en strafbare feiten die
  de informant pleegt buiten de zaak waarover hij tipt. Dat neemt
  niet weg dat als een informant als verdacht in een andere zaak
  wordt gearresteerd, het niet ertoe doet dat hij informant is.

  Een informant tipte over 400 gram gestolen semtexachtige
  springstof De verdachte werd gearresteerd. Ondertussen bleek de
  informant zelf verdachte te zijn in een verdovendemiddelenzaak.
  Daarin is de informant ook als verdachte opgespoord. De (enige)
  consequentie is in dit geval geweest dat de CID geen informatie
  meer heeft gegeven afkomstig van de informant.

  De anonimiteit van informanten wordt ook niet meer gewaarborgd
  wanneer zij zelf over hun rol voor de politie gaan praten. Het is
  aan de CID-officier om te besluiten of de identiteit van een
  informant prijs wordt gegeven. Sommige respondenten vrezen dat
  informanten binnenkort in het openbaar voor de rechter moeten
  getuigen. Er zijn echter tal van voorbeelden waaruit blijkt dat de
  rechter uiterst terughoudend is om informanten ter openbare
  terechtzitting te horen.

  In een onderzoek naar (faillissements)fraudes door het kernteam
  Zuid komt de naam van een geheimhouder naar voren. Dit onderzoek is
  – mede – op basis van informatie van informanten opgestart. Nog
  voordat de rechter zich over de zaak buigt, verschijnen in de pers
  berichten over de betrokkenheid van de geheimhouder bij strafbare
  feiten. Deze berichten zijn afkomstig van iemand, meneer X, die een
  alias hanteert en zegt opgetreden te hebben als informant in deze
  zaak. De rechtbank hoort politieambtenaren die informanten hebben
  gerund in de fraudezaak. Voorts hoort zij de journalisten die
  contacten met meneer X hebben gehad. Vragen naar de identiteit van
  meneer X. worden door de rechtbank belet. Het verzoek om
  informanten te horen wordt afgewezen. De rechtbank sluit de
  behandeling van de feiten af De officier van justitie krijgt de
  gelegenheid om op de volgende zittingsdag aan het requisitoir te
  beginnen. Op dat moment verschijnen in de pers berichten waarin
  meneer X zijn ware identiteit onthult en zijn visie geeft op zijn
  rol als CID-informant. Hij zegt dat hij in opdracht van de CID naar
  de krant is gegaan om de reputatie van de geheimhouder schade toe
  te brengen. Naar aanleiding hiervan besluit de rechtbank alsnog
  meneer X te horen. Ook de CID-runners worden nogmaals gehoord. Zij
  ontkennen dat ze de informant richting de krant hebben gestuurd. In
  haar uitspraak geeft de rechtbank als haar oordeel dat niet is
  komen vast te staan dat het kernteam en/of de CID (mede)
  verantwoordelijk zijn voor de publiciteit rondom de geheimhouder.
  Zij veroordeelt de geheimhouder tot 12 maanden gevangenisstraf. In
  dit geval besluit de rechtbank dus pas tot het horen van de
  informant nadat de informant zelf zijn identiteit heeft
  prijsgegeven. De rechtbank wil (zolang de informant niet kan worden
  gehoord) wel zelfde CID-runners horen. Dit terwijl deze ook al – in
  aanwezigheid van de verdachte – bij de rechter-commissaris zijn
  gehoord.

  Gestuurde informant

  Er bestaat in de praktijk veel onduidelijkheid over de definitie
  van een gestuurde informant. Is er sprake van een gestuurde
  informant wanneer de CID-rechercheur de informant vraagt dicht aan
  de bar te gaan zitten; mee te drinken met verdachte(n) die de
  politie op het oog heeft, waarvoor politie de informant geld
  toestopt; en de informant vraagt naar het een en ander te
  informeren? Is toestemming van de CID-officier van justitie nodig
  om aan informanten te vragen hun oor ergens te luisteren te leggen.
  Moet een informant worden tegenhouden als deze aangeeft een
  (kleine) hoeveelheid illegale goederen te willen
  «halen»? Ook wordt het nut van het onderscheid tussen
  een gestuurde en niet-gestuurde informant in twijfel getrokken. Een
  CID-officier geeft aan dat het onderscheid tussen informanten en
  gestuurde informanten niet alleen onhelder gedefinieerd is, maar
  ook niet relevant is. Deze CID-officier is van mening dat het
  cruciale onderscheid het wel of niet plegen van strafbare feiten
  is. Andere officieren zijn van mening dat het sturen van
  informanten inhoudt dat informanten «toepasselijke
  handelingen» plegen. Bij sommige onderzochte organisaties
  doet het begrip «gestuurde informant» niet ter zake;
  daar is de stelregel dat informanten niet worden gestuurd.
  Informanten dienen alleen informatie te leveren. Zodra sprake is
  van enige vorm van sturing c.q. regie, wordt daar gesproken van
  infiltratie. Een informant dient enkel de ogen en oren open te
  houden. Deze wordt een (burger-) infiltrant wanneer de persoon in
  enigerlei vorm de handelingen van een crimineel
  beïnvloedt.

  Vastlegging activiteiten en informatie

  De gesprekken die worden gevoerd met informanten en de
  informatie die zij geven worden in een journaal vastgelegd. Ook het
  niet-bruikbare materiaal wordt vastgelegd in journaals. In het
  register zware criminaliteit worden dergelijke gegevens niet
  opgenomen. Indien dergelijke gegevens toch eventueel met het oog op
  onderzoek naar derden, of om welke reden dan ook niet verloren moet
  gaan, wordt soms een apart proces-verbaal opgemaakt. Respondenten
  in de onderzochte regio’s geven aan dat het «zakboekje»
  is verdwenen. CID-rechercheurs leggen de afspraken die zij hebben
  met informanten vast. Ook leggen zij vast wat zij hebben besproken
  met informanten. Vele respondenten noemen het meer intensief
  rapporteren een van de belangrijkste gevolgen van het rapport van
  de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden.

  Sommige CID-rechercheurs geven aan dat zij naar hun idee het
  merendeel van hun tijd besteden aan het invoeren van
  CID-informatie, in plaats van aan het runnen van informanten. Dat
  laatste beschouwen zij als hun eigenlijke taak. Als zodanig zien
  zij voor zichzelf een geringe taak met betrekking tot de totale
  recherche-informatiehuishouding. Zij beschouwen overigens niet de
  uitvoering van taken op het gebied van projectvoorbereiding en
  informatiehuishouding als onnodig, maar verwachten de uitvoering
  ervan met name van anderen.

  Een deel van de informatie in het CID-register betreft
  zogenoemde 00-informatie. Deze informatie kan niet worden
  afgeschermd, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de identiteit van een
  informant bekend wordt (de vrouw van de crimineel die op de hoogte
  is van activiteiten van haar man die alleen zij kan weten). Op dit
  moment bestaan er in een onderzochte regio’s 757 00 berichten op
  een totaal van 22 112 documenten (ongeveer 1 op de 30). Het
  vaststellen van de 00-status vindt plaats in overleg tussen de
  CID-rechercheur en de CID-coördinator. Respondenten geven aan
  dat wordt geprobeerd 00 informatie alleen voor uitzonderlijke
  gevallen te hanteren. De korpsbeheerder is verantwoordelijk voor de
  vastlegging. De officier van justitie bepaalt weliswaar welke
  gegevens moeten worden vergaard, maar in de praktijk bepaalt het
  politiemanagement hoe die gegevens worden opgeslagen. De greep van
  het openbaar ministerie is daarop beperkt.

  Onderscheid tussen een informant en een infiltrant

  Voor de praktijk is duidelijk dat informanten geen strafbare
  feiten mogen plegen, maar er bestaat veel onduidelijkheid over het
  precieze onderscheid tussen een informant en een
  (burger)infiltrant. In de gesprekken met betrokkenen zijn diverse
  voorbeelden gegeven over dit problematische onderscheid. Een
  voorbeeld is het volgende:

  Een criminele organisatie neemt contact op met een bollenblazer
  omdat zij een bijzonder soort glasbollen wil aanschaffen ten
  behoeve van XTC-laboratorium. Als er een kans is dat de
  bollenblazer ter terechtzitting moet verschijnen dan loopt de
  politie het risico dat zij hem kwijt is als informant. De
  bollenblazer wil immers niet het risico lopen zijn werk te
  verliezen.

  Rechercheurs geven aan dat zij «met enige regelmaat»
  de CID-officier vragen of een informant bepaalde handelingen wel of
  niet mag verrichten. Gelet op artikel 140 Wetboek van strafrecht
  lopen informanten al snel het risico aangemerkt te worden als
  deelnemer aan een criminele organisatie of als medeplichtige
  wanneer zij handen spandiensten verrichten ten behoeve van
  criminele activiteiten van anderen. Ook plegen zij strafbare feiten
  wanneer zij «monsters» -kleine hoeveelheden verboden of
  uit het criminele circuit afkomstige goederen – aanleveren bij de
  CID. Respondenten geven aan dat de meeste informanten zelf
  crimineel zijn, omdat personen die relevante informatie kunnen
  geven dicht tegen het criminele milieu aan zitten. Zo ontkomen
  informanten die goede informatie kunnen verschaffen er moeilijk aan
  om die hand- en spandiensten te verrichten. In de onderzochte
  regio’s zijn informanten zelf geheel verantwoordelijk voor de
  strafbare feiten die zij plegen. Politie en openbaar ministerie
  geven ook geen toestemming aan informanten om strafbare feiten te
  plegen. In voorkomende gevallen beoordelen zij of een informant in
  zo’n geval (burger-)infiltrant wordt. Volgens respondenten neemt de
  bereidheid van informanten om voor de politie te werken af, doordat
  hun handelingen sneller als strafbare feiten worden aangemerkt.

  De heer Rabbae: Ik begrijp uit beide definities dat een
  informant geen strafbare feiten mag plegen. Stel dat het om een
  chauffeur van een crimineel gaat die niets anders doet dan het
  chaufferen van de baas van de ene plek naar de andere, van het ene
  hotel naar het andere. Is dat een strafbaar feit of niet?
  De heer Olielamp (ID-officier van justitie, parket Haarlem): Dat
  zijn de gevallen waar je de meeste discussie over hebt. De vraag is
  wanneer hij wel een strafbare handeling pleegt en wanneer niet. Ik
  denk dat je per zaak moet beoordelen in hoeverre het wel of geen
  strafbare handeling is. We hebben één keer meegemaakt
  dat het zover kwam. Dan merkje ook dat de informanten goed
  geïnstrueerd zijn, want de informant zegt dan dat hij het niet
  doet. Hij verzint een smoes of hij zegt dat hij er niet aan begint
  Dat is het geval geweest bij een informant die sterk in zijn
  schoenen stond en ook wat aanzien had. Je kunt natuurlijk niet van
  iedere informant verwachten, zeker niet als hij het piepeltje van
  de organisatie is, dat hij zegt dat hij niet kan omdat zijn
  vrouwjarig is.
  De heer Rabbae: Dan heb ik een vraag aan de heer Reineker. Stel dat
  de betrokkene niet alleen chauffeert, maar ook af en toe de tas of
  een koffer van zijn baas draagt.
  De heer Reineker (teamleider IRT/CID chef regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland): Wij werken niet met informanten. Zij krijgen
  ook instructies dat ze dat soort activiteiten, wat ons betreft
  althans, niet kunnen ontplooien. Bij een tactisch onderzoek,
  waarbij observatieteams op straat zijn en telefoontaps worden
  gedraaid, zitten wij in het algemeen niet te wachten op informanten
  die in beeld komen bij de tactische recherche. Een chauffeur van de
  baas of de informant die de tas moet dragen, willen wij niet graag
  zien als ons observatieteam technische acties onderneemt en die
  willen wij ook niet over telefoontaps horen. Het moet in elke zaak
  afzonderlijk beoordeeld worden in overleg met de officier van
  justitie, de zaaksofficier en de CID-officier Het is niet uit te
  sluiten dat de informant waar u het in deze casus over heeft,
  deelneemt aan een criminele organisatie en dan maakt hij zich
  schuldig aan een strafbaar feit. (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei
  1999.)

  Respondenten geven aan dat het leven van een informant zich
  grotendeels buiten het gezichtsveld van de CID voltrekt. Volledige
  controle op het handelen van de informant is daarom niet mogelijk.
  Respondenten geven verschillende voorbeelden van «creatieve
  oplossingen». Zo geeft een aantal respondenten aan dat zij
  niet altijd «doorvragen» naar het (mogelijk) plegen van
  strafbare feiten door informanten of dat zij informanten duidelijk
  maken dat zij niet alles moeten vertellen aan de CID. Een aantal
  respondenten is van mening dat informanten pas het risico lopen dat
  de CID hen verbiedt iets te doen wanneer zij zélf aan de
  politie toestemming vragen om mee te werken aan strafbare
  feiten.

  Een informant vertelt dat er een partij drugs op een bepaalde
  lokatie ligt. Hij kan met de verdachte meerijden naar die lokatie.
  Hij vraagt aan de runner toestemming om mee te gaan. De kans
  bestaat dat de informant door de situatie gedwongen wordt de partij
  in- of uit te laden. Op dat moment pleegt hij een strafbaar feit en
  dus zal hij van tevoren geen toestemming krijgen. De politie is
  immers in zo’n geval verplicht om ook de informant te arresteren
  wegens deelneming aan een strafbaar feit.

  Het aanmerken van informanten als infiltranten wanneer zij
  kleine hand en spandiensten verrichten voor een criminele
  organisatie kan grote nadelen hebben voor de praktijk. Enerzijds
  kan zijn of haar rol als informant bij de criminele groepering aan
  het licht komen wanneer een informant weigert een dienst van
  geringe importantie – in relatie tot het delict – te verrichten.
  Anderzijds bestaat het gevaar dat een informant niet meer wordt
  afgeschermd wanneer de rechter de informant als infiltrant aanmerkt
  omdat deze dergelijke kleine diensten heeft gepleegd.

  De CID te Curaçao wordt benaderd door een marineman die
  vertelt dat een collega hem heeft gevraagd of hij wil meewerken aan
  een cocaïnetransport per marineschip. Er wordt contact
  opgenomen met de CID-officier van justitie op Curaçao, die
  de marineman toestemming geeft een vaarschema van het schip aan
  zijn collega te overhandigen. Er vinden voorbereidingen plaats voor
  een groot cocaïnetransport. De marineman speelt intussen het
  spel mee, hij overhandigt het vaarschema en geeft zijn collega een
  rondleiding op het schip. Tot twee maal toe gaan deze plannen niet
  door. Uiteindelijk wordt 127 kilo cocaïne per marinevliegtuig
  van Curaçao naar Nederland gevlogen. Tijdens het strafproces
  tegen de (hoofd)verdachten komt de rol van de marineman aan de
  orde: is hij een (gestuurde) informant of een (niet-criminele)
  burgerinfiltrant. De officier van justitie stelt zich in zijn
  requisitoir op het standpunt dat de rol van de marineman in het
  geheel zo gering is, dat (nog) geen sprake is van een
  burgerinfiltrant, maar van een gestuurde informant.

  De rechtbank toetst aan de Richtlijn infiltratie, het rapport
  van de parlementaire enquête commissie opsporingsmethoden en
  het wetsontwerp BOB en overweegt. «De rechtbank verwerpt het
  betoog van de officier van justitie dat (de marineman) na 9 januari
  1998 als gestuurde informant moet worden beschouwd, aangezien een
  gestuurde informant geen strafbare feiten mag begaan onder regie
  van politie of justitie en (de marineman) door voormelde
  instructies op te volgen en daarna ten opzichte van L. aan te geven
  zou meewerken, in de situatie is gekomen dat hij als deelnemer aan
  voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 10a Opiumwet kan
  worden aangemerkt».

  De hoofdverdachte is veroordeeld. De marineman is zowel bij de
  rechter-commissaris als ter terechtzitting uitgebreid gehoord. Er
  is van afgezien hem als bedreigde getuige te horen omdat zijn
  informatie zo specifiek was, dat de verklaringen eenvoudig naar hem
  te herleiden zouden zijn. Hij is inmiddels samen met zijn gezin
  opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma.

  Het verbod voor informanten om strafbare feiten te plegen wordt
  daarnaast ook als lastig ervaren omdat informanten geen monsters
  van gestolen goederen kunnen aankopen. In het verleden kwam het
  voor dat informanten een monsteraankoop deden. Een voorbeeld
  daarvan is het volgende:
  Het betreft een monsteraankoop uit een container gestolen
  sigaretten. De totaal waarde van zo’n container inclusief accijnzen
  is ongeveer 1 miljoen gulden. In het verleden kwam de informant met
  deze informatie langs en kocht vervolgens een doosje uit de
  container en bracht die naar de CID. Met de barcode op het doosje
  kon achterhaald worden om welke gestoten partij het ging.
  Vervolgens werd de zaak opgerold en ontving de informant 10%
  verzekeringsgeld (van 1 miljoen gulden). Nu kan aan de informant
  niet meer gevraagd worden of hij een doosje sigaretten wil kopen,
  omdat hij geen strafbare feiten meer mag plegen.

  In de onderzochte regio’s wordt er verschillend omgegaan met
  informanten die met monsters aankomen bij de CID. Eén
  CID-officier van justitie geeft aan dat een informant niet mag
  worden gevraagd (kleine hoeveelheden) drugs mee te nemen. Zou een
  informant er zelf mee komen, dan beschouwt de CID-officier het als
  «een stukje informatie», dat de CID-rechercheur in
  ontvangst neemt en laat testen. Eventueel zou de CID-rechercheur er
  proces-verbaal van kunnen opmaken en als zodanig kan het eventueel
  worden gebruikt als bewijsmateriaal. Wanneer informanten met een
  vuurwapen of een kleine hoeveelheid verdovende middelen komen,
  hangt het in sommige regio’s van de individuele rechercheur af hoe
  daarmee wordt omgegaan. Het vuurwapen wordt in de regel
  «ingenomen», of in beslag genomen. Een chef RCID brengt
  naar voren dat wanneer dit een eerste keer gebeurt (bijvoorbeeld:
  de informant toont een wapen), hij het wapen afneemt. Hij neemt het
  wapen niet in beslag en de informant krijgt ook geen boete. Bij een
  tweede keer zou deze chef RCID de informant wel aanhouden en een
  boete geven. Respondenten in een regio geven aan dat bijna
  wekelijks een informant een monster (bijvoorbeeld drugs, maar ook
  goederen ten behoeve van heling) meebrengt naar een gesprek met CID
  rechercheurs. De CID-officier accepteert het monster zolang de
  CID-rechercheurs er niet om hebben gevraagd. Uiteindelijk bepaalt
  de zaaksofficier of de monsters van de informant dienen te worden
  aangenomen. Andere onderzochte organisaties kiezen voor een
  «strenge» lijn. Met een informant die met een monster
  aankomt, wordt het contact afgebroken. Een extreem voorbeeld
  daarvan is de informant die kort geleden met een handgranaat kwam
  aanzetten en is aangehouden. Respondenten stellen in het algemeen
  dat het in vergelijking met de periode vóór de
  parlementaire enquête opsporingsmethoden moeilijker is
  geworden om goede informanten te vinden. Ook is de verwachting van
  veel respondenten dat met de nieuwe wetgeving een informant sneller
  als infiltrant wordt aangemerkt dan nu het geval is. Een informant
  die regelmatig informatie verschaft, zal snel in het schemergebied
  komen en mogelijk ook als infiltrant te beschouwen zijn. Daarnaast
  zitten vrijwel alle informanten in het criminele milieu; zij
  verkeren in de nabijheid van de criminelen tegen wie het onderzoek
  loopt. Dit draagt het risico in zich dat de informant al snel
  uitvoeringshandelingen ten behoeve van de crimineel pleegt. De
  verwachting van deze respondenten is dat er in de toekomst daardoor
  minder informanten zullen zijn dan nu het geval is. Het paradoxale
  is dat de informanten die het meeste weten, een grotere kans lopen
  strafbare handelingen te plegen. Informanten krijgen niet de kans
  (meer) om dieper in criminele organisaties te komen. Respondenten
  geven aan dat in die zin de CID vroeger veel betere
  informatieposities had. De informatie die de CID nu aan tactische
  teams geeft, vergt meer werk van de tactische recherche om er iets
  mee te kunnen. Aan de andere kant heeft de CID nu een breder
  informantenbestand, omdat ze op zoek zijn gegaan naar andere
  informatieposities.

  Informanten- en subjectenregisters

  Met de schoning van de informanten-registers is nog niet overal
  een begin gemaakt. In sommige regio’s zijn de registers al vergaand
  geschoond. In andere regio’s bestaat er weerstand tegen het
  vernietigen van de gegevens van informanten die worden geschoond.
  Daar wil men de gegevens van niet-actieve informanten bewaren,
  omdat deze informanten in (toekomstige) zaken weer belangrijke
  bronnen van informatie kunnen worden. Dan beschouwt men het kunnen
  achterhalen van hun achtergrond als van belang. Wel bestaat daar
  bij de CID officieren en CID-chefs veelal de intentie om op korte
  termijn alle informanten door te nemen en het register te schonen.
  Een ander knelpunt is dat de termijnen voor de schoning van het
  informanten-register niet overeenkomen met de termijnen van
  financiële verantwoording. De gegevens over niet-actieve
  informanten moeten na vijf jaar worden geschoond, terwijl tot zeven
  jaar na dato verantwoording moet kunnen worden afgelegd over de
  uitgaven, waaronder uitgekeerde tipgelden. De CID beschikt over een
  zogenoemd CID-subjectenregister en een
  «grijzeveld»-register. In de toekomst zal het eerste
  register het register zware criminaliteit worden en het tweede het
  voorlopige register. De chef RCID is formeel verantwoordelijk voor
  het beheer van deze registers. Gegevens over CID-subjecten mogen
  vijf jaar worden bewaard, waarna ze moeten worden verwijderd.
  Verder dienen CID-subjecten te worden aangemeld bij de NCID ten
  behoeve van de landelijke CID subjecten index (CIDSI). Gegevens
  over «grijze-veld»-subjecten mogen een half jaar in het
  register staan. Dan moet worden bezien of deze subjecten de status
  CID-subject krijgen en in dat register worden opgenomen, of dat de
  gegevens worden verwijderd.

  Verstrekken van CID-informatie

  CID-informatie wordt – gevraagd en ongevraagd – verstrekt aan
  tactische teams. Dat gebeurt over het algemeen met een zogenoemd
  4x4formulier. Dat is het CID-informatieformulier waarop een
  evaluatie wordt aangegeven van zowel de bron (de informant) als de
  informatie. Tevens wordt aangegeven in welke hoedanigheid de
  informatie te gebruiken is (wel of niet operationeel te gebruiken,
  met of zonder vermelding van de bron en al dan niet na overleg met
  de afzender). Het 4×4-formulier wordt opgemaakt door de
  CID-rechercheurs en wordt door de chef RCID ondertekend. De CID
  maakt een proces-verbaal op van de informatie wanneer het tactische
  team de informatie als bewijs wil gebruiken. Voor de Maastrichtse
  rechtbank deed zich in kort geding de vraag voor of een voormalige
  verdachte die was getapt kennis mocht nemen van de CID gegevens die
  over hem waren opgeslagen. De korpsbeheerder weigerde deze gegevens
  te verstrekken. Omdat de rechtbank zichzelf niet bevoegd achtte
  inzage te nemen, verzocht zij om advies van de Registratiekamer. Na
  kennisneming van dat advies beval de rechtbank de korpsbeheerder
  een kopie over te leggen van de gegevens die over verdachte waren
  geregistreerd. De korpsbeheerder bleef echter weigeren de
  informatie af te geven. (Rechtbank Maastricht 22 maart 1996, NJ
  1997,26)

  terug naar inhoud document

  2.3.4 Regelgeving infiltratie

  De Richtlijn infiltratie (1991) is formeel nog steeds leidraad
  bij infiltratie. De Voorlopige uitgangspunten (1997) en de
  Concept-richtlijn informanten en infiltranten (1998) vullen de
  Richtlijn infiltratie aan. In de Voorlopige uitgangspunten wordt
  een infiltrant gedefinieerd als de politiefunctionaris of burger
  die al dan niet onder dekmantel van een aangenomen identiteit,
  onder het gezag van het openbaar ministerie en onder regie van de
  politie (het criminele milieu binnendringt en) in het criminele
  milieu toepasselijke handelingen verricht of zal gaan verrichten
  dan wel aan een (criminele) organisatie goederen of diensten levert
  ten behoeve van gepleegde of nog te plegen strafbare feiten. In het
  bijzonder is in de Voorlopige uitgangspunten een verbod neergelegd
  op de inzet van criminele burgerinfiltranten.

  Met een criminele burgerinfiltrant mag volgens de Voorlopige
  uitgangspunten niet worden gewerkt. In zeer uitzonderlijke gevallen
  zoals ontvoeringen, gijzelingen, levensdelicten of aanslagen is het
  mogelijk dat ontheffing van het verbod wordt verleend. De inzet van
  de infiltrant behoeft zeer strakke begeleiding, de infiltrant staat
  onder permanente controle door het openbaar ministerie en zeker
  moet zijn gesteld dat de infiltrant stuurbaar is. Het moet gaan om
  een kortstondige, eenmalige, overzichtelijke actie. Projectmatige
  infiltratie met een criminele burgerinfiltrant behoort dus niet tot
  de mogelijkheden. De ontheffing wordt verleend via de lijn CTC en
  College van procureur-generaal Voordat aan de ontheffing uitvoering
  wordt gegeven, wordt de beslissing van het College ter kennis
  gebracht van de minister van Justitie. Door het geven van een
  aanwijzing kan deze de ontheffing ongedaan maken.

  In de Richtlijn overgangsregeling bijzondere
  opsporingsbevoegdheden wordt voor de voorwaarden waaronder
  infiltratie plaatsvindt aansluiting gezocht bij het wetsvoorstel
  BOB. De (latere) Concept-richtlijn informanten en infiltranten
  geeft nadere en geactualiseerde voorwaarden ten aanzien van
  politie- en burgerinfiltratie. Daarbij wordt eveneens aangesloten
  bij het wetsvoorstel BOB. Cruciaal bij infiltratie blijft het
  Talloncriterium: de infiltrant mag door zijn optreden de verdachte
  niet brengen tot ander handelen dan waarop zijn opzet tevoren reeds
  was gericht. De op de misdrijven gerichte opzet van de verdachte
  dient te blijken uit concrete en betrouwbare inlichtingen. De
  primaire beoordelingseisen voor de inzet van infiltratie worden
  gevormd door proportionaliteit en subsidiariteit.
  Infiltratie-acties behoeven toestemming van het College van
  procureurs-generaal na advies van de CTC. Expliciet wordt in de
  conceptrichtlijn vermeld dat een infiltrant alleen werkt met een
  specifieke opdracht; van een blanco volmacht aan de infiltrant kan
  geen sprake zijn. De Concept-richtlijn informanten en infiltranten
  geeft nadere voorwaarden voor de inzet van burgerinfiltranten. Met
  de burgerinfiltrant moeten vooraf sluitende en schriftelijke
  afspraken zijn gemaakt over zijn opdracht, over de door hem te
  verrichten strafbare handelingen, de geheimhouding van zijn
  identiteit en zijn eventuele optreden als getuige. In deze
  Concept-richtlijn wordt nogmaals het werken met criminele
  burgerinfiltranten (in principe) afgewezen. Een burgerinfiltrant
  wordt volgens deze richtlijn als crimineel aangemerkt wanneer hij
  actief is in hetzelfde criminele veld of binnen hetzelfde criminele
  milieu als waarin hij gaat infiltreren, dan wel wanneer hij ten
  aanzien van de gepleegde of nog te plegen misdrijven waartegen het
  onderzoek zich richt, een relevant strafrechtelijk verleden heeft.
  De vraag of een dergelijk strafrechtelijk verleden relevant is, is
  uitsluitend ter beoordeling van het openbaar ministerie. In de
  concept-richtlijn wordt de regeling voor de ontheffing van het
  verbod op de inzet van een criminele burgerinfiltrant gegeven.
  Daarbij moet vast staan dat de inzet van de criminele
  burgerinfiltrant met een grote mate van waarschijnlijkheid
  effectief zal zijn en moet de stuurbaarheid van de infiltranten de
  permanente controle door het openbaar ministerie gewaarborgd zijn.
  Opgemerkt moet worden dat in de concept-richtlijn een aantal
  criteria genoemd in de Voorlopige uitgangspunten niet terugkomt. In
  de concept-richtlijn is niet neergelegd dat een (criminele)
  burgerinfiltrant pas mag worden ingezet nadat is vastgesteld dat
  geen enkel ander middel meer ingezet kan worden. Ook komt er niet
  in terug dat de moeilijke doordringbaarheid van een crimineel
  milieu op zich, de inzet van een criminele burgerinfiltrant niet
  rechtvaardigt. Op het punt van de besluitvorming bestaat ook
  verschil tussen de conceptrichtlijn en de Voorlopige
  uitgangspunten. In de Voorlopige uitgangspunten is neergelegd dat
  de beslissing, voorbereid door de CTC, wordt genomen door het
  College van procureurs-generaal en ter kennis wordt gebracht aan de
  minister van Justitie, die de ontheffing van het verbod door het
  geven van een aanwijzing ongedaan kan maken. In de conceptrichtlijn
  staat dat de minister van Justitie, op voorstel van het College van
  procureurs-generaal, besluit tot het opheffen van het verbod.
  Tevens dient de Regeling financieel beheer infiltratie genoemd te
  worden. In deze regeling wordt een nadere invulling gegeven aan de
  verantwoordelijkheden omtrent de financiële verantwoording met
  betrekking tot infiltratie-operaties. Meer specifiek beoogt de
  regeling voor te schrijven hoe politie en openbaar ministerie
  moeten handelen met betrekking tot criminele ontvangsten verkregen
  uit infiltratie-acties. Criminele ontvangsten kunnen volgens de
  regeling zijn verkregen uit de inzet van infiltranten, uit de
  activiteiten van storefront operaties, uit pseudo-koopoperaties of
  op enige andere wijze. Alle criminele ontvangsten worden afgedragen
  aan het KLPD, dat vervolgens de ontvangsten aan het
  begrotingsartikel geheime ontvangsten van de justitiebegroting ter
  beschikking stelt.

  In de artikelen 126h en 126p wetsvoorstel BOB wordt de
  politiële infiltratie geregeld. Kenmerkend voor de infiltratie
  is volgens de Memorie van Toelichting dat wordt meegewerkt of
  deelgenomen aan een groep waarbinnen misdrijven worden beraamd of
  gepleegd, zodat er een risico is dat de opsporingsambtenaar
  strafbare feiten pleegt. Wanneer een opsporingsambtenaar deelneemt
  aan een niet-criminele groep, kan wel sprake zijn van het
  undercover stelselmatig inwinnen van informatie, bedoeld in de
  artikelen 126j en 126qa wetsvoorstel BOB. De politiële
  pseudo-koop of pseudo-dienstverlening is apart geregeld in de
  artikelen 126i en 126q wetsvoorstel BOB. Weliswaar moet het ook in
  deze gevallen gaan om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is
  toegelaten, maar anders dan voor de infiltratie is hierbij niet
  vereist dat het misdrijf een ernstige inbreuk op de rechtsorde
  oplevert. Ook de vormvoorschriften zijn minder stringent: er is
  geen toestemming van de CTC nodig en er kan worden volstaan met een
  schriftelijk bevel van de officier van justitie, waarna de
  pseudo-koop ter registratie wordt gemeld aan de CTC. Ter uitvoering
  van het wetsvoorstel BOB zijn inmiddels enkele concept
  uitvoeringsregelingen aan het veld voorgelegd. In het kader van
  infiltratie gaat dat om twee concept uitvoeringsregelingen:

  Samenwerkingbesluit infiltratie

  Dit besluit behelst de eisen waaraan opsporingsambtenaren van de
  Koninklijke marechaussee, bijzondere opsporingsdiensten of
  buitenlandse opsporingsdiensten moeten voldoen om als infiltrant te
  mogen worden ingezet. Deze eisen zijn altijd begeleiding door een
  politieel infiltratieteam en vooraf advies van de afdeling
  infiltratie van het KLPD.

  Regeling infiltratieteams

  In deze regeling wordt de organisatorische context van de vijf
  (inter)regionale infiltratieteams en het landelijke infiltratieteam
  geschetst.

  Materieel wordt het onderscheid tussen pseudokoop en infiltratie
  door de werkgroep Van der Beek gevonden in het feit dat de
  pseudokoper niet binnendringt in en vervolgens onderdeel uitmaakt
  van het criminele verband. Vanwege het eenmalige karakter van de
  handeling wordt de pseudokoop gezien als een minder ingrijpende
  bevoegdheid, ook al kunnen aan de eenmalige transactie meerdere
  contacten vooraf gaan. Het door een opsporingsambtenaar
  stelselmatig informatie inwinnen over de verdachte verschilt in die
  zin van infiltratie dat voor het stelselmatig inwinnen van
  informatie slechts contact wordt gezocht met een persoon, dan wel
  dat wordt binnengedrongen in een nietcriminele omgeving. In
  beginsel worden daarbij ook geen strafbare handelingen verricht.
  Het onderscheid tussen de criminele en de nietcriminele
  burgerinfiltrant wordt uitgelegd aan de hand van de motie die het
  werken met een criminele burgerinfiltrant verbiedt. In het rapport
  van de werkgroep wordt dit nader uitgelegd aan de hand van de
  CTC-jurisprudentie. Uit het hebben van een strafblad vloeit nog
  niet voort dat een infiltrant als crimineel dient te worden
  aangemerkt. Er dient een afweging gemaakt te worden afhankelijk van
  het infiltratietraject, de persoon van de infiltrant en de inhoud
  en relevantie van het strafblad. Iedere twijfel omtrent de
  betrouwbaarheid van de infiltrant moet worden uitgesloten. De
  commissie is van mening dat hiermee nog onvoldoende duidelijk is
  wanneer strafbare feiten als relevant moeten worden aangemerkt.
  Meer duidelijkheid biedt de definitie van de burgerinfiltrant in de
  Conceptrichtlijn informanten en infiltranten (mei 1998). De
  «burgerinfiltrant wordt als crimineel aangemerkt wanneer hij
  actief is in hetzelfde criminele veld of binnen hetzelfde criminele
  milieu als waarin hij gaat infiltreren, dan wel wanneer hij ten
  aanzien van de gepleegde of nog te plegen misdrijven waartegen het
  onderzoek zich richt, een relevant strafrechtelijk verleden
  heeft».

  Storefronts

  De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
  concludeerde dat met het gebruik van storefronts (ook wel
  «frontstores» genoemd) in Nederland nog weinig ervaring
  was opgedaan. Als voorbeeld werd gewezen op enkele internationale
  acties met betrekking tot financiële dienstverlening. Dat type
  storefront moet onderscheiden worden van dekmantelbedrijven die bij
  de politiële infiltratieteams «op de plank
  liggen», met het doel om een andere identiteit van een
  informant of infiltrant aannemelijk te maken. Een storefront wordt
  gezien als een specialis van het middel van infiltratie, die moet
  voldoen aan min of meer dezelfde eisen. Er dient daarbij bedacht te
  worden dat storefronts beperkte mogelijkheden kennen vanwege de
  noodzakelijke afscherming van derden, zoals fiscale diensten. Alle
  storefronts behoren landelijk te worden geregistreerd, aldus de
  enquêtecommissie In de Voorlopige uitgangspunten, de Regeling
  financieel beheer infiltratie (Staatscourant 1998, nr. 141, p. 5)
  en de Concept-richtlijn informanten en infiltranten (mei 1998)
  wordt het gebruik van een storefront gedefinieerd als »het
  door of vanwege de politie onder gezag van het openbaar ministerie,
  ten behoeve van een criminele organisatie opzetten en/of
  exploiteren van een coverbedrijf ( … ) door middel waarvan
  facilitaire ondersteuning in de vorm van goederen of diensten, aan
  de criminele organisatie wordt aangeboden, op het moment dat die
  organisatie daarom vraagt«. In de regelingen wordt de inzet
  van een storefront gezien als een voorziening ten behoeve van
  infiltratie; nadere voorwaarden voor de inzet zijn niet gesteld.
  Ook in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel BOB wordt
  aangegeven dat de storefront een verschijningsvorm van infiltratie
  is. De praktische uitwerking daarvan wordt niet gezien als
  onderwerp van wetgeving, maar van interne regels en richtlijnen.
  Specifieke regels en voorwaarden blijken echter thans nog te
  ontbreken.

  terug naar inhoud document

  2.3.5 Praktijk infiltratie

  Toename politie-infiltraties

  Over do periode 1996 tot heden hebben de meeste
  infiltratietrajecten die zijn voorgelegd aan de CTC betrekking op
  onderzoeken naar verdovende middelen. Ook verdenkingen in de
  richting van de handel in vuurwapens (inclusief springstoffen),
  valsemunterij, het witwassen van geld en het vermoeden van
  (politiële) corruptie vormden een aantal malen de aanleiding
  voor een infiltratievoorstel. Een enkele maal wordt een
  infiltratieverzoek voorgelegd naar aanleiding van een moordzaak (of
  ter voorkoming van een liquidatie), kinderporno op internet (en
  solisten in de zedensfeer), bedreiging en brandstichting. Het
  aantal toetsingsverzoeken voor politie-infiltratie is gestegen van
  16 zaken in 1996 naar 26 zaken in 1998. De stijging is mogelijk te
  verklaren vanuit het algemeen bekend worden van het verbod op het
  werken met criminele burgerinfiltranten naar aanleiding van de
  behandeling van de aanbevelingen van de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden in de Tweede Kamer. Het
  aantal voorgelegde burgerinfiltratiezaken correspondeert niet met
  de meer uitgebreide overzichten van de CTC. Zo is er in 1998 in een
  aantal zaken (drie maal) sprake van een mix van politiële en
  burgerinfiltratie. In 1998 worden in totaal negen
  toetsingsvoorstellen met burgerinfiltratie voorgelegd; zes maal
  betreft het een toetsingsverzoek dat is gebaseerd op een
  rechtshulpverzoek. Over de daadwerkelijke effectiviteit bestaat
  enig verschil van inzicht binnen de politie-organisatie. Het WOPC
  zal binnenkort een rapport uitbrengen over de effectiviteit van
  infiltratie

  Organisatie politie-infiltratie

  Een politieel infiltratieteam (PIT) werkt alleen in opdracht van
  het openbaar ministerie. De inzet is in eerste instantie
  afhankelijk van de behoefte van de projectleider van een onderzoek.
  De projectleider van een tactisch team bespreekt dit met het hoofd
  van de regionale recherche. Deze legt de situatie voor aan het PIT.
  Het PIT bekijkt samen met de officier van justitie of het PIT in de
  zaak iets betekenen kan. Vervolgens maakt het PIT een conceptplan
  (inclusief een concept-begroting). Uit de daarop volgende
  bespreking komt het plan van aanpak voort. Indien iedereen het eens
  is gaat dit plan via de zaaksofficier en de hoofdofficier voor
  toestemming voor het middel infiltratie naar de CTC. Na de
  toestemming wordt de operatie gestart. Een respondent geeft aan dat
  indien de CTC toestemming geeft, de strikte afspraak geldt dat de
  zaaksofficier en de teamleider PIT elke 14 dagen de ontwikkelingen
  doorspreken. Een andere respondent van een PIT geeft aan dat
  vóór de feitelijke inzet schriftelijke afspraken
  worden gemaakt tussen het PIT en het tactisch team. In overleg met
  de officier van justitie en de korpschef blijken deze afspraken in
  de praktijk soms af te wijken van de voorwaarden die gesteld zijn
  door de CTC of de adviezen die zijn gedaan door de CTC. De
  afspraken hebben ondermeer betrekking op:

  – de gestelde voorwaarden, adviezen en opmerkingen van de
  CTC;

  – de te maken kosten;

  – de tijdslimiet;

  – en de te ontplooien activiteiten.

  Na de parlementaire enquête opsporingsmethoden is volgens
  een respondent van een PIT de besluitvorming rond de inzet van
  infiltratie op een (nog) hoger niveau neergelegd. In de loop van
  het traject vindt er over de vorderingen regelmatig (er) overleg
  plaats tussen de chef van de uitvoerende PIT-eenheid, de
  projectleider van het onderzoeksteam en de zaaksofficier. Bij
  ingewikkelde trajecten vindt er zeker één maal in de
  veertien dagen overleg plaats. Alle activiteiten van het PIT worden
  vastgelegd in een journaal. Een respondent geeft wel aan dat
  officieren van justitie verschillen in hun oordeel over welke
  informatie uit het journaal in een proces-verbaal moet komen. De
  Afdeling nationale coördinatie politiële infiltratie
  (ANCPI) verzorgt de randvoorwaarden voor het politieel infiltreren.
  Dat houdt ondermeer in het verschaffen van een valse identiteit,
  sieraden en bankpasjes.

  Uitlokkingsverbod: het Talloncriterium

  Bij infiltratie staat evenals bij de pseudo-koop het
  uitlokkingsverbod voorop (het zogenoemde Tallon-criterium, dat ook
  tot de vereisten van artikel 6 EVRM wordt gerekend; EHRM 9 juni
  1998, NJCM 1998, p. 896-900). In een geval waarin werd voorgesteld
  dat een politie-infiltrant zou investeren in een criminele
  organisatie om zich vervolgens terug te trekken in de hoop dat
  geweld tegen hem zou worden gebruikt, is dit voorstel afgekeurd:
  «Een dergelijk scenario heeft het element van uitlokking in
  zich, omdat men van tevoren reeds verwacht dat door het optreden
  van de infiltrant geweld of dreiging daarmee zal
  plaatsvinden», aldus de CTC in 1998. De CTC geeft aan dat de
  eerste fase in de voorbereiding van een infiltratie nog kan bestaan
  uit een milieuverkenning -dat wil zeggen uit het in kaart brengen
  van contacten en gebruiken door in het milieu personen en situaties
  gade te slaan. Deze opvatting van de CTC verdient vermelding, omdat
  de milieuverkenning op zichzelf niet wordt beschouwd als
  infiltratie maar als een vorm van observatie. In het kader van een
  milieuverkenning kan bijvoorbeeld gezocht worden naar mogelijke
  corrumptieve contacten van de verdachte.

  Burgerinfiltrant

  Het aantal gevallen waarin sprake zou zijn geweest van de inzet
  van een criminele burgerinfiltrant is moeilijk te achterhalen omdat
  de cijfers van de CTC onduidelijk zijn in dit opzicht.
  Waarschijnlijk is het slechts incidenteel voorgekomen.
  Verschillende malen is besloten om bepaalde acties niet te laten
  doorgaan omdat betrokken functionarissen bij politie en OM het
  risico te groot achtten dat een informant daadwerkelijk een
  criminele burgerinfiltrant zou worden en dan niet meer afgeschermd
  zou kunnen worden.

  De heer Rabbae: U zei dat details daargelaten, de
  burgerinfiltrant eigenlijk niet meer voorkomt.
  De heer Zwerwer (lid CTC en advocaat-generaal, resoortsparket
  Leeuwarden): Ik meen wel, dat er voor de burgerinfiltrant een markt
  is. Er zijn namelijk allerlei specifieke terreinen waarop een
  niet-gespecialiseerde politieman zich niet kan begeven. Je kunt
  namelijk niet alles leren. Je kunt iemand wel leren zich te
  vermommen, maar een heleboel andere dingen niet. Daarom heb je voor
  dit werk een aantal verschillende mensen nodig. Hier gaat het
  echter om de criminele infiltrant. Het is uitgesloten dat men
  daarvoor een burger inzet, maar het is wel mogelijk een gewone
  burgerinfiltrant in te zetten. Alleen, bij het inzetten van
  burgerinfiltranten is het risico groter. Je zet ze evenwel meer in
  op terreinen die voor de desbetreffende persoon wat minder risico
  opleveren. Stel dat een beursfraude wordt geconstateerd en dat men
  maar op één manier de werkwijze van de organisatie
  kan ontdekken, namelijk door een deskundige zich in die organisatie
  te laten ingroeien. Daarvoor kun je niet politiemensen gebruiken,
  want een dergelijke materie is veel te specialistisch. In zo’n
  geval kan ik mij iets voorstellen bij het inzetten van de
  burgerinfiltrant. Als het evenwel gaat om de normale
  huis-tuin-en-keuken criminele organisatie die handelt in verdovende
  middelen of in goederen waarmee veel geld te verdienen valt, heeft
  men te maken met een braakliggend terrein voor de professionele
  deelnemer aan het geheel.
  De heer Rabbae: Er is discussie geweest over de vraag: wanneer is
  iemand crimineel? Kunt u bepalen wanneer een infiltrant crimineel
  is?
  De heer Zwerwer: Eigenlijk moet de vraag specifieker zijn. Het gaat
  er namelijk ook om, wat hij moet gaan doen. Voor mij is niet zo
  interessant of een informant of infiltrant die enigszins met een
  bepaalde organisatie te maken krijgt een keer achter het stuur
  heeft gezeten met een borreltje te veel op. Ik geloof dat het daar
  niet om gaat. Mijn interpretatie en ook die van de CTC is, dat er
  in dit verband sprake is van een crimineel als die persoon een
  duidelijke relatie heeft met datgene waarmee hij zich gaat
  bezighouden, bijvoorbeeld met criminele organisaties. Het kan
  voorkomen dat iemand die tot een bepaalde organisatie behoort zich
  ingraaft in een soortelijke organisatie en daarmee bepaalde
  bedoelingen heeft. Zoiets kan niet. (Verslag Rondetafelgesprek, 21
  mei 1999)

  Het verschijnsel criminele burgerinfiltrant roept de vraag op
  wat crimineel is: volgens de CTC is het enkel hebben van een
  strafblad niet genoeg. «Afhankelijk van het
  infiltratie-traject, de persoon van de infiltrant en de inhoud en
  relevantie van het strafblad dient een afweging te worden
  gemaakt», aldus de CTC in 1999. Daarbij kan een rol spelen of
  de infiltrant zich beweegt in hetzelfde (criminele) marktsegment
  als de verdachte. Nu komt het verschijnsel van (criminele)
  burgerinfiltrant met name ter sprake met betrekking tot
  buitenlandse rechtshulpverzoeken. In het kader van internationale
  samenwerking komt het voor dat volgens de Nederlandse interpretatie
  sprake is van – in mindere of meerdere mate – criminele
  burgerinfiltranten. Met name wanneer de zaak gedeeltelijk voor de
  Nederlandse rechter komt, is er steeds meer twijfel of de officier
  van justitie de verantwoordelijkheid wil nemen voor het optreden
  waarbij buitenlanders betrokken waren. De oordelen over de
  wenselijkheid van een criminele burgerinfiltrant verschillen. Het
  merendeel van de respondenten wijst de inzet van een criminele
  burgerinfiltrant af. De commissie is echter ook respondenten
  tegengekomen die van mening zijn dat deze opsporingsmethode de
  informatiepositie van de politie aanmerkelijk zou kunnen
  verbeteren. Een alternatief voor het werken met criminele
  burgerinfiltranten is niet goed te vinden in bestaande middelen,
  ook al omdat dit middel eerst naar voren komt na een indringende
  subsidiariteitsafweging.

  Pseudo-koop

  Een aantal respondenten is van mening dat het vreemd is dat er
  een onderscheid gemaakt wordt tussen pseudo-koop en infiltratie. In
  het wetsvoorstel BOB staat niet dat een pseudo-koop door een
  speciaal daarvoor opgeleide politieambtenaar dient te worden
  uitgevoerd; elke opsporingsambtenaar mag het doen. De stap is te
  verklaren vanuit de overweging dat een langdurige infiltratie-actie
  te zijner tijd kan worden afgerond met een pseudo-koop. Omgekeerd
  is evenwel een pseudo-koop ook denkbaar als afronding van een
  succesvolle telefoontap. Het vergt evenwel een voorbereiding om de
  pseudo-koper te introduceren bij de verdachte, welke voorbereiding
  tal van risico’s met zich draagt. De vraag is bijvoorbeeld hoeveel
  eraan vooraf mag gaan; hoe groot de koop mag zijn; en wat de
  veiligheidsaspecten (professionaliteits- en ervaringseis) zijn die
  worden gesteld aan de individuele politie-ambtenaar. Sommige
  respondenten zijn daarom van mening dat een pseudokoop feitelijk
  moet worden beschouwd als een infiltratie-actie. Als elke
  opsporingsambtenaar het middel pseudo-koop mag toepassen, vormt dat
  voor hemzelf een bedreiging omdat hij het ongetraind doet. Het kan
  ook het werk van de PIT’s bemoeilijken, omdat daardoor
  pseudo-koop-acties sneller aan het licht kunnen komen.

  Een ander punt van zorg voor respondenten is het feit dat een
  pseudo-koop alleen gemeld hoeft te worden bij de CTC en niet hoeft
  te worden getoetst zoals een infiltratietrajekt. De toestemming
  voor pseudo-koop is bij het van kracht worden van het wetsvoorstel
  alleen afhankelijk van de individuele officier van justitie: voor
  pseudo-koop is alleen een registratie bij de CTC vereist en niet
  een toetsing zoals bij infiltratie. Respondenten verwachten dat
  officieren van justitie daarom gemakkelijker zullen overgaan tot
  pseudo-koop dan tot infiltratie, omdat bij infiltratie de drempel
  immers hoger ligt. Een respondent schat zelfs dat acht van de tien
  officieren van justitie een pseudo-koop boven een infiltratie
  preferen. Een andere respondent geeft aan dat er officieren zijn
  die spreken van een pseudo- koop terwijl andere officieren over
  dezelfde zaak zeggen dat er sprake is van infiltratie. Bovendien
  bestaat het risico dat diegenen die niet met een PIT willen
  samenwerken een infiltratie bijvoorbeeld aanmerken als een
  pseudo-dienstverlening, waardoor zij ook aan de zwaardere
  toestemmingsprocedure voorbij kunnen gaan.

  Storefronts

  Ingevolge het Instellingsbesluit van de Centrale
  toetsingscommissie (CTC) en de Concept-procedures voor toetsing en
  registratie (1998) dienen storefront-operaties ter toetsing te
  worden voorgelegd aan de CTC. In de overzichten van de CTC is de
  inzet van een storefront verdisconteerd in het totale cijfer van
  politiële infiltratie-acties (in 1997 in totaal 20 en in 1998
  in totaal 26). Een specifiek overzicht is noch bij de CTC noch bij
  het KLPD voorhanden. In de praktijk komen storefronts met
  verschillende doeleinden voor, te weten storefront-operaties in de
  zin van een cover voor een politie-infiltrant of de dekmantelfirma
  die bedoeld is om met een verdachte zaken te doen (bijvoorbeeld in
  de sfeer van de financiële dienstverlening of een
  verhuurbedrijf van opslagruimte). Daarnaast zijn er ook stadia te
  onderscheiden waarin een storefront zich kan bevinden: in
  oprichting, op korte termijn (binnen enkele jaren) te
  operationaliseren en de storefront die op dit moment actief is in
  een concreet onderzoek (respectievelijk low level, medium level en
  high level storefront). Van de zijde van het KLPD is aangegeven dat
  zo’n vijftal storefronts het «high level» karakter
  heeft, terwijl enkele tientallen storefronts zich in een Aow
  level» fase bevinden. Op het moment dat het noodzakelijk is
  om een storefront te activeren, vindt toetsing door de CTC plaats.
  Daarnaast zijn er nog tal van storefronts bij de regiokorpsen.

  Notificatieplicht inzet bijzondere opsporingsmiddelen

  Een aantal respondenten verwacht dat de plicht in het
  wetsvoorstel BOB om álle bijzondere opsporingsmiddelen die
  tegen een persoon zijn gebruikt achteraf te melden aan de
  betrokkene, de zogenoemde notificatieplicht, een probleem zal
  worden. Ook als bijvoorbeeld infiltratie geen succes heeft gehad,
  er geen verdachten zijn aangehouden, of de infiltratie niet
  bijdraagt tot bewijsvoering ter terechtzitting zal de inzet van
  politiële infiltratie te zijner tijd aan degene tegen wie het
  middel is ingezet bekend moeten worden gemaakt. Daardoor wordt de
  «cover» opgeblazen, die wellicht nog eens had kunnen
  worden gebruikt. Het opbouwen van een cover kost immers veel tijd,
  moeite en geld. Overigens zal de melding aan betrokkene(n)
  ingevolge artikel 126bb wetsvoorstel BOB van de inzet van
  politiële infiltratie in verband met de veiligheid van de
  infiltrant niet eerder kunnen dan na de afbouw van de infiltrant.
  Eén PIT heeft overigens als gevolg van de meldingsplicht de
  afspraak bij de start van de inzet, dat de officier van justitie de
  zaak terugtrekt wanneer de infiltrant de status van bedreigde
  getuige niet kan krijgen. Er bestaat onzekerheid bij respondenten
  over de bescherming van politiële infiltranten indien zij als
  getuigen moeten aantreden. De vraag is bijvoorbeeld of een
  infiltrant die geen handelingen heeft verricht in het criminele
  milieu, maar daar alleen informatie heeft opgevangen en aan politie
  heeft doorgegeven, ook moet getuigen.

  terug naar inhoud document

  2.3.6 Opsporingsgelden

  Regeling bijzondere opsporingsgelden

  Op 1 juni 1998 is de Regeling bijzondere opsporingsgelden in
  werking getreden. Deze regeling vervangt de Regeling tip- toon- en
  voorkoopgelden. Volgens de toelichting was een grondige herziening
  van de oude regeling noodzakelijk omdat de oude regeling niet meer
  voldoende was toegesneden op de huidige opsporingspraktijk en het
  gereorganiseerde politiebestel. Daarnaast was de parlementaire
  enquête opsporingsmethoden een belangrijke impuls om
  onderdelen van de regeling aan te passen aan de huidige eisen en
  inzichten. De Regeling bijzondere opsporingsgelden beoogt de kaders
  te scheppen voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder
  gelden op grond van deze regeling door de minister van Justitie
  beschikbaar kunnen worden gesteld.

  De regeling heeft betrekking op tipgeld, de beloning
  (raambilletten), pseudo-koopgeld, opkoopgeld en toongeld. Deze
  begrippen worden gedefinieerd en vervolgens worden de
  aanvraagprocedures beschreven. De «aangewezen»
  (bevoegde) ambtenaar van de directie Strafrechtelijke handhaving
  van het ministerie van Justitie neemt de beslissing over de
  toekenning en de hoogte van tipgeld en beloning. Als bijlage 1 van
  de regeling zijn wegingsfactoren opgenomen aan de hand waarvan de
  hoogte van de tipgeldbedragen wordt vastgesteld. De regeling bevat
  geen inhoudelijke criteria met betrekking tot de beslissing over
  het gebruik van pseudo-koopgeld, opkoopgeld en toongeld. De politie
  doet daarover een voorstel aan de officier van justitie. Indien de
  officier toestemming verleent, wordt door tussenkomst van de
  hoofdofficier van justitie een schriftelijk verzoek gedaan aan het
  hoofd van de directie Strafrechtelijke handhaving, ter attentie van
  de aangewezen ambtenaar. Deze laatste zorgt voor de
  betaalbaarstelling.

  Praktijk

  In 1998 werden er 518 verzoeken om uitkering van tipgeld gedaan,
  waarvan er 504 door het ministerie zijn goedgekeurd. Het
  totaalbedrag aan uitgekeerd tipgeld bedroeg f 1 931 100,-. In 1997
  waren er 518 verzoeken, waarvan er 493 zijn goedgekeurd en werd er
  f 1 858 750,uitgekeerd. Voor 1996 zijn de cijfers: 468 verzoeken,
  438 goedgekeurd, f 1 556 300,- uitgekeerd. (Jaarverslag 1998
  Bijzondere opsporingsgelden). Er is derhalve een (lichte) stijging
  te zien in het aantal (goedgekeurde) verzoeken en uitgekeerde
  bedragen. Een deel van de respondenten is van mening dat de
  bedragen die aan informanten worden uitgekeerd niet in verhouding
  staan tot de bijdrage die zij leveren door het (met regelmaat)
  leveren van informatie.

  terug naar inhoud document

  2.3.7 Getuigenbescherming

  Reeds voor de parlementaire enquête opsporingsmethoden is
  de regeling van de bedreigde getuige ingevoerd in het Wetboek van
  strafvordering (artikelen 226a e.v. en artikel 190 Wetboek van
  strafvordering). Het gaat te ver om deze materie hier uitgebreid te
  behandelen.

  Regelgeving

  Met betrekking tot getuigenbescherming is bij brief van 26 juli
  1996 de basisprocedure getuigenbescherming door het College van
  procureurs-generaal aan alle (fungerend) hoofdofficieren van
  justitie kenbaar gemaakt. De ervaringen met de basisprocedure
  hebben tot voorstellen wijzigingen geleid. In de overlegvergadering
  van 9 april 1998 hebben het College van procureurs-generaal en de
  minister van Justitie vervolgens een aangepaste regeling
  goedgekeurd en neergelegd in de Instructie getuigenbescherming.
  Deze heeft de basisprocedure op 15 juli 1998 vervangen. De
  instructie regelt de te volgen procedure bij het aanvragen van
  getuigenbescherming. De doelgroep van de regeling bestaat uit
  personen die bescherming behoeven omdat zij betrokken zijn bij een
  opsporings- of vervolgingstactiek, zoals getuigen in een
  strafproces. Tevens is de regeling bedoeld voor personen wier
  bescherming geen strafvorderlijk belang (meer) dient maar voor
  wiens leven kan worden gevreesd. Dit betreft ondermeer infiltranten
  wier identiteit onbedoeld bekend is geworden. Alleen de
  hoofdofficier van justitie mag een aanvraag voor
  getuigenbescherming indienen. Daarvoor dient de hoofdofficier een
  gemotiveerd verzoek in bij de Centrale toetsingscommissie, indien
  de bescherming onderdeel uitmaakt van een
  opsporings/vervolgingstactiek; in de overige gevallen bij het
  College van procureurs-generaal. De CTC beoordeelt het verzoek op
  proportionaliteit en subsidiariteit en legt de zaak vervolgens al
  dan niet voor aan het College. Bij positieve beslissing van het
  College wordt de afdeling getuigenbescherming van de Dienst
  bijzondere recherche zaken van het KLPD ingeschakeld om een
  dreigingsanalyse te maken. Op basis van de dreigingsanalyse en een
  advies van de afdeling getuigenbescherming beslist het College over
  het opnemen van betrokkene(n) in het
  getuigenbeschermingsprogramma.

  Praktijk

  Het budget voor getuigenbescherming is afkomstig van de
  begrotingspost «geheime uitgaven». In 1998 zijn
  ongeveer twee á vier getuigenbeschermingsprogramma’s
  gestart. Op dit moment zitten in totaal ongeveer tien á
  vijftien personen (dat is inclusief familie) in een dergelijk
  programma. Een aantal personen is afkomstig uit het Copa-traject.
  De Dienst bijzondere recherche zaken (DBRZ) van het KLPD heeft 24
  uur per dag mensen beschikbaar om problemen met personen opgenomen
  in het programma op te lossen. Het besluit personen af te snijden
  van hun verleden en hen een totaal nieuw bestaan te geven is
  ingrijpend. In de meeste gevallen waarin de mogelijkheid voor
  bescherming wordt aangeboden is er geen alternatief. Tijdens het
  intake-gesprek wordt er wel gewezen op de gevolgen van het
  programma. Ook is een advocaat aanwezig bij het gesprek. Indien het
  openbaar ministerie een deal wil sluiten met een crimineel, dient
  het zich te realiseren dat hierdoor een dreiging ontstaat waardoor
  de opname in een getuigenbeschermingsprogramma nodig zal kunnen
  zijn. De hoofdofficier dient geen toezegging met betrekking tot
  opname in het programma te doen voor het College daarover een
  beslissing heeft genomen. Wel kan worden toegezegd dat de
  mogelijkheid ertoe zal worden onderzocht. Nadere toezeggingen over
  de inhoud van de te treffen beschermingsmaatregelen kan en mag het
  openbaar ministerie niet doen. De aangewezen maatregelen worden
  vastgesteld door de afdeling getuigenbescherming. (Instructie
  getuigenbescherming 1998.)

  De heer Rouvoet: ( .. ) Mijnheer Teeven, u heeft als officier
  enige ervaring met de regeling inzake bedreigde getuigen. Kunt u
  inzichtelijk maken welke afweging er wordt gemaakt alvorens een
  officier vraagt om toepassing van genoemde regeling? Er zijn
  positieve, maar ook negatieve aspecten aan verbonden in het kader
  van transparantie versus afscherming.
  De heer Teeven (CID-officier van justitie, parket Amsterdam): Vaak
  worden twee soorten bedreigde getuigen door elkaar gehaald. Wij
  kennen de extreme regeling bedreigde getuigen zoals neergelegd in
  artikel 226a en volgende en er is sprake van een bedreigde getuige
  waarvan iedereen in het dossier weet wie hij is: hij is bedreigd,
  maar niet anoniem. Laatstgenoemde kan beschermd worden op basis van
  artikel 190 Wetboek van strafvordering inzake het afschermen van
  woon- en verblijfplaats. Procestechnisch zijn er tussen twee
  soorten bedreigde getuigen verschillen. In het ene geval wordt de
  bedreiging getoetst door de rechter- commissaris en in het andere
  geval door de zittingsrechter.
  De heer Rouvoet: Ik doel met name op artikel 226a.
  De heer Teeven: De afweging is niet anders. Het gaat uiteraard om
  proportionaliteit en subsidiariteit in het belang van het
  onderzoek. De vraag is aan de orde of een en ander niet op een
  andere wijze kan gebeuren dan met een anonieme bedreigde getuige.
  Vaak komt men in eerste instantie als informant bij de CID binnen.
  Al vrij snel wordt besloten om betrokkene, als je daar als
  CID-officier kennis van krijgt, niet in te schrijven als informant.
  Je zegt dan: dit is iemand wiens getuigenis zich leent voor een
  volledig bewijs en niet als een verklaring van een informant. Je
  gaat dan ook al na of dat houdbaar is in de toekomst. In de aanvang
  kan de afscherming best standhouden, maar het is de vraag of dat
  ook nog lukt als de zaak in twee feitelijke instanties wordt
  behandeld en het gehele dossier in de openheid van de zitting op
  tafel komt. Dat is dus een afweging. Een andere afweging is de
  vraag of aan zo’n bedreigde getuige, of het nu een getuige op basis
  van artikel 226a is of op basis van artikel 190, rechtsbijstand
  moet worden gegeven. Dat is in het verleden niet altijd het geval
  geweest. Het openbaar ministerie heeft wel eens het standpunt
  gehuldigd, volledig in staat te zijn, de getuige te adviseren over
  zijn toekomst, mede kijkend naar het belang van de getuige en niet
  alleen van de zaak. De rechter heeft ons in verschillende
  strafzaken op onderdelen min of meer gecorrigeerd. Er zijn enige
  uitspraken gedaan waarin wordt gesteld dat het op de weg van het
  openbaar ministerie ligt om die kant van de zaak door een raadsman
  te laten behartigen. Als een bedreigde getuige ook door een
  raadsman geadviseerd moet worden, komt er voor het openbaar
  ministerie nog een lastige afweging bij, namelijk of de
  afscherming, de veiligheid van de getuige voor 30% in handen kan
  worden gelegd van een raadsman die is ingeschreven bij de Orde van
  advocaten. Die afweging komt er bij bedreigde getuigen steeds meer
  in.’ (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999.)

  2.3.8 Deals met criminelen

  De wetgeving werpt zijn schaduw minder vooruit met betrekking
  tot afspraken met criminelen dan bij de andere bijzondere methoden.
  Eerst in een veel latere fase is het nu aanhangige wetsontwerp, Wet
  toezeggingen aan getuigen in strafzaken (Kamerstuk 26 294, nrs.
  1-2, 1998-1999), tot stand gekomen. Wel is sinds 1 april 1997 de
  Richtlijn afspraken met criminelen zoals vastgesteld door het
  College van procureurs-generaal op 13 maart 1997 (Staatscourant
  1997, nr. 61) van kracht. Het gaat om afspraken tussen een
  crimineel – dat is een verdachte ten aanzien van wie een
  strafrechtelijk dwangmiddel is of kan worden toegepast of een
  veroordeelde – en het openbaar ministerie met het doel om een
  toetsbare getuigenverklaring te verkrijgen in ruil voor enige
  tegenprestatie van het openbaar ministerie. Andersoortige afspraken
  dan die waarin de verdachte toezegt te zullen getuigen, komen
  overigens ook voor. Zo heeft het Amsterdamse openbaar ministerie
  een schikking gesloten op grond van artikel 511c Wetboek van
  strafvordering (ontnemingswetgeving) in ruil voor het afzien van
  hoger beroep van de zijde van de veroordeelde. Dergelijke deals met
  criminelen worden in de aanhangige wetgeving en in de richtlijn
  niet nader geregeld. Volgens de richtlijn kan onder een deal niet
  worden verstaan de toezegging van het openbaar ministerie van
  strafrechtelijke immuniteit ter zake van ernstige strafbare feiten.
  In beginsel moet de tegenprestatie door het openbaar ministerie
  kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een
  inspanningsverplichting). De tegenprestatie kan ingevolge de
  richtlijn bestaan uit:
  – een beloning volgens de landelijke tipgeldregels;
  – een lagere strafeis dan op basis van de tenlastelegging normaal
  zou zijn, onder vermelding van de motivering daarvoor in het
  requisitoir;
  – enige verzachting van de strafexecutie, zonder in strijd te komen
  met de Gratiewet (kwijtschelding van straf).
  Andere vormen van tegenprestaties die in het verlengde liggen van
  het opportuniteitsbeginsel van het openbaar ministerie, worden niet
  in de richtlijn genoemd. Gedacht kan worden aan
  «tegenprestaties» die gelieerd zijn aan de
  transactiebevoegdheid van artikel 74 Wetboek van Strafrecht of het
  voorwaardelijk sepot dan wel de mogelijkheid om tot een schikking
  over te gaan bij de ontneming van een geschat voordeel (artikel 511
  c Wetboek van strafvordering) of de «fiscale deal» (dat
  wil zeggen dat een belastingaanslag wordt opgelegd). Aan de
  afspraken stelt de richtlijn bepaalde eisen die voortvloeien uit de
  beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en openheid. Een
  en ander betekent dat de te verkrijgen informatie deugdelijk en
  essentieel moet zijn voor de opsporing en het bewijs. Onvoldoende
  is dat de afspraak slechts informatie voor de CID oplevert; een
  afspraak moet immers een door de rechter te toetsen
  getuigenverklaring opleveren. Er dient een redelijke verhouding te
  zijn tussen de waarde van de te verschaffen informatie en de te
  leveren tegenprestatie. Het maken van een afspraak is alleen
  toelaatbaar als uiterste redmiddel in zaken van georganiseerde
  criminaliteit of zaken van leven en dood. De afspraak moet dringend
  noodzakelijk zijn om de opsporing, voorkoming of beëindiging
  van feiten mogelijk te maken die anders niet of niet tijdig zou
  plaatsvinden. Degene met wie het openbaar ministerie voornemens is
  een afspraak te maken en die (mede)verdachte is, geeft volledige
  informatie en opening van zaken over zijn of haar eigen aandeel.
  Uitgangspunt is dat de afspraak op de openbare terechtzitting moet
  worden getoetst; zeker in het geval de verklaring als bewijsmiddel
  tegen een andere verdachte wordt gebruikt. Elke stap op weg naar
  een afspraak en de uiteindelijke afspraak zelf worden dan ook in
  schriftelijke vorm neergelegd. Procedureel geldt de eis dat de
  betrokken hoofdofficier de afspraak ter toetsing voorlegt aan het
  College van procureurs-generaal, dat zich laat adviseren door de
  CTC. Zo daarvoor enige aanleiding bestaat, treedt de voorzitter van
  het College van procureurs-generaal met de minister van Justitie in
  overleg. Belangrijke uitspraken ter zake van deals deed de Hoge
  Raad in de zaak tegen Kobus (HR 30 juni 1998, NJ 1998, 799/ AAe
  1999, 56-61) en in de Hakkelaar-zaken (HR 6 april 1999, nrs.
  109.064 en 065).

  De Hoge Raad in de Hakkelaarzaak (r.o.3.3): «Zoals volgt
  uit HR 30juni 1998, NJ 1998, 799, rubriek 5, zijn overeenkomsten
  als de onderhavige bij gebreke van een wettelijke regeling niet
  onder alle omstandigheden ongeoorloofd. Zolang een wettelijke
  regeling niet tot stand is gekomen, zal de rechter de concrete
  omstandigheden van het geval dienen te toetsen aan de in artikel 6
  EVRM aan een verdachte gewaarborgde fundamentele rechten en aan de
  mede uit artikel 6 EVRM afgeleide beginselen van een behoorlijke
  procesorde (..). In het EVRM worden fundamentele rechten
  gewaarborgd, waaronder in artikel 6 het recht van de verdediging op
  een eerlijke behandeling van zijn zaak. Het EHRM heeft zich niet
  uitgesproken over het gebruik van bewijsmateriaal dat is verkregen
  op basis van met andere verdachten gemaakte afspraken waarbij door
  het openbaar ministerie toezeggingen zijn gedaan omtrent de
  strafvervolging van hen dan wel de executie van hen betreffende
  rechterlijke beslissingen. In een drietal aan de ECRM voorgelegde
  zaken heeft de Commissie geoordeeld dat het gebruik van dergelijk
  bewijsmateriaal schending van het recht van de verdachte op een
  eerlijk proces kan opleveren, doch dat daarvan in de aan de
  Commissie voorgelegde zaken geen sprake was (Flanders tegen
  Nederland, nr. 25982194).
  In HR 30 juni 1998, NJ 1998, 799 is verder voor wat betreft de
  gevolgen voor de bewijsvoering van door het openbaar ministerie
  gedane toezeggingen als hier bedoeld nog het volgende overwogen.
  Onder omstandigheden kan de betrouwbaarheid van verklaringen
  afgelegd door een verdachte nadat door hem en het openbaar
  ministerie afspraken zijn gemaakt waarbij toezeggingen zijn gedaan
  met betrekking tot strafvermindering of strafrechtelijke vervolging
  nadelig worden beïnvloed door datgene waartoe die verdachte
  zich bij het afleggen van een getuigenverklaring waardoor een ander
  wordt belast, verplicht voelt, of door wat hij in zijn belang acht
  gelet op de gemaakte afspraken. In verband daarmee dient, indien de
  betrouwbaarheid van de verklaringen door de verdediging wordt
  betwist, de getuige te worden ondervraagd door een rechter bij
  voorkeur op de openbare terechtzitting waar de strafzaak wordt
  behandeld, waarbij ook de verdediging de gelegenheid krijgt tot het
  stellen van vragen aan de getuige. Bij gebreke van zodanige
  ondervraging is het gebruik tot het bewijs van ambtsedige
  processen- verbaal van politie waarin de (betwiste) verklaringen
  zijn opgenomen in beginsel ongeoorloofd. Verder zal de rechter,
  indien de betrouwbaarheid van de getuigen verklaringen wordt
  betwist, in zijn beslissing blijk moeten geven die betrouwbaarheid
  te hebben onderzocht. In zoverre is dan ook sprake van een
  bijzondere motiveringsplicht.»

  Het wetsvoorstel Toezeggingen aan getuigen in strafzaken (‘
  Kamerstuk 26 294, nrs. 1-2, 1998-1999 (voorgesteld artikel 44a en
  artikelen 226 g tot en met 2261 Wetboek van
  strafvordering)(verdachten en veroordeelden) wijkt op een aantal
  punten af van de richtlijn. Afspraken in het licht van het
  wetsvoorstel zullen in de toekomst beperkt worden tot het afleggen
  van een getuigenverklaring in het kader van een gerechtelijk
  vooronderzoek naar misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is
  toegestaan (artikel 67 Wetboek van strafvordering), die gepleegd
  zijn in georganiseerd verband en gezien hun aard en of de samenhang
  met andere door verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op
  de rechtsorde opleveren of naar misdrijven met een straf maximum
  van acht jaar of meer. Op vordering van de officier van justitie
  beoordeelt de rechter-commissaris de rechtmatigheid van de
  (schriftelijke) afspraak, in het bijzonder de dringende noodzaak en
  het belang van het verkrijgen van de verklaring. Pas als de
  rechter-commissaris de rechtmatigheid van de afspraak in een
  beschikking heeft neergelegd, komt de afspraak ingevolge het
  wetsvoorstel tot stand. Op grond van de gemaakte afspraak
  vermindert de rechter op vordering van de officier van justitie de
  straf die hij overwoog op te leggen tot maximaal een derde bij een
  onvoorwaardelijke tijdelijke vrijheidsstraf. Daarnaast biedt het
  wetsvoorstel de mogelijkheid om maximaal een derde van het
  onvoorwaardelijk gedeelte van de vrijheidsstraf of van een
  geldboete om te zetten in een voorwaardelijk gedeelte of kan een
  gedeelte van de vrijheidsstraf worden vervangen door een
  onvoorwaardelijke geldboete. Aan getuigen die reeds veroordeeld
  zijn kan in ruil voor een getuigenverklaring worden toegezegd dat
  de officier van justitie bij de indiening van een verzoekschrift om
  gratie een positief advies tot vermindering van de opgelegde straf
  met maximaal een derde zal uitbrengen.

  De heer Rouvoet: Het laatste onderwerp betreft deals met
  criminelen. Een wetsvoorstel hieromtrent is door de Tweede Kamer in
  behandeling genomen. Het houdt in dat het openbaar ministerie een
  bepaalde toezegging kan doen aan iemand die zelf het nodige op zijn
  kerfstok heeft om vervolgens die informatie van betrokkene in een
  strafzaak te gebruiken. Ik ben mij ervan bewust dat dit een
  buitengemeen niet-juridische formulering is.
  Mijnheer Teeven, kunt u aangeven welke elementen hierbij een rol
  kunnen spelen om een bepaald doel te bereiken?
  De heer Teeven (CID-officier van justitie, parket Amsterdam): Ook
  in dit geval zijn proportionaliteit en subsidiariteit aan de orde,
  met minstens zoveel nadruk op subsidiariteit. Het moet echt niet
  anders kunnen. Alsje in een criminele organisatie komt tot
  tweedelijnsverdachten, zijn om bij de top te komen dit middel en
  infiltratie de meest voor de hand liggende middelen. Zorgvuldigheid
  is ook een afweging. Als het openbaar ministerie een overeenkomst
  sluit met een getuige of een getuigelmedeverdachte, wordt naar de
  veiligheid van de persoon gekeken. Ook het gelijkheidsbeginsel
  speelt een rol. De volgende vraag is de afgelopen jaren in de
  rechtspraak aan de orde geweest. kan alleen met een kleine vis een
  grote vis worden gevangen of mag met een grote vis ook een grote
  vis worden gevangen? De uitspraken van de rechterlijke macht – er
  zijn enkele uitspraken van gerechtshoven – vertonen de lijn dat de
  rechter naar de betrouwbaarheid van de verklaring kijkt, maar de
  Hoge Raad heeft dat onlangs genuanceerd: de Hoge Raad heeft gezegd
  dat er binnen het openbaar ministerie wel degelijk afwegingen
  kunnen zijn die niet alleen invloed hebben op de betrouwbaarheid
  van de verklaring, maar ook op de bewijskracht- de wijze waarop het
  openbaar ministerie zijn afwegingen heeft gemaakt, kunnen van
  invloed zijn. Dat is iets anders dan wat de gerechtshoven in eerste
  aanleg hebben gezegd. De Hoge Raad heeft dat genuanceerd en dat
  betekent dat je zorgvuldigheid in acht moet nemen. (Verslag
  Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  Praktijk

  Uit de CTC-jaarverslagen blijkt dat in de jaren 1995 tot en met
  1998 respectievelijk slechts drie, tien, negen, en drie
  «deals met criminelen» ter toetsing zijn voorgelegd.
  Uit de «deals» die de commissie bekend zijn geworden,
  blijkt dat eenduidigheid in de toepassing van dit middel ontbreekt.
  In de praktijk heerst nog onvoldoende helderheid over de volgende,
  elkaar deels overlappende, elementen van een
  «deal»:
  – de definitie van een deal in het algemeen (afspraak met een
  verdachte of veroordeelde);
  – het moment waarop van een deal kan worden gesproken;
  – de inhoud van de tegenprestatie door het openbaar ministerie;
  – de gevallen waarin tot een deal mag worden overgegaan
  (bijvoorbeeld alleen bij bepaalde ernstige misdrijven);
  – de vorm waarin de afspraak dient te worden gegoten.

  Het is niet steeds zonneklaar wanneer een afspraak valt aan te
  merken als deal in de zin van de richtlijn en het wetsvoorstel en
  wanneer er sprake is van een transactie of schikking (in de
  financiële sfeer). Er bestaat ook onduidelijkheid over de
  vraag wanneer sprake is van een deal: er is een grijs veld tussen
  het ene uiterste, de mondelinge toezegging dat coulant zal worden
  geëist (een niet te zware straf) als de verdachte meewerkt in
  het grotere onderzoek, en het andere uiterste, de op schrift
  gestelde harde afspraak dat slechts een vastgesteld aantal jaren
  zal worden geëist. Parallel aan het sluiten van een
  overeenkomst in het dagelijks verkeer bestaat in de praktijk soms
  onduidelijkheid over het moment waarop een afspraak daadwerkelijk
  tot stand komt. Sommige officieren van justitie spreken in dit
  verband niet van deals maar van «oriënterende
  gesprekken», de «pre-contractuele fase» en van
  «pre-deals». In die fase worden ook over en weer
  verwachtingen gewekt; met name de verdachte of veroordeelde bevindt
  zich hierbij in een kwetsbare situatie omdat hij eerst moet
  vertellen wat hij weet – inclusief zijn eigen aandeel – waarna (na
  verificatie) mogelijk een «deal» tot stand komt. In de
  praktijk en ook bij de rechter blijkt daarom ook de verwachting die
  de verdachte in redelijkheid mocht hebben omtrent een te sluiten of
  gesloten deal een rol te spelen. Dat het sluiten van een deal moet
  worden gezien als een uiterst redmiddel geeft in de praktijk weinig
  problemen. In veel gevallen gaat het om ernstige delicten in de
  sfeer van georganiseerde criminaliteit met betrekking tot
  verdovende middelen en (vuur)wapens alsmede levensdelicten. Slechts
  een enkele maal wordt er een deal gesloten met het oog op vermeende
  corruptie binnen de politie. Dit delictstype valt in de toekomst
  buiten de actieradius van het wetsvoorstel Toezegging aan getuigen
  in strafzaken. Het blijkt in de praktijk niet altijd een eenvoudige
  opgave om een goed oordeel te vormen omtrent het aandeel van de
  verklarende verdachte in het feitencomplex waarvan hij wordt
  verdacht en/of waarover hij een verklaring aflegt. Het gevaar dat
  door de deal «met een grote vis een kleine vis wordt
  gevangen» is in een aantal strafzaken naar voren gebracht.
  Zeker wanneer het grote belang van een deal voor verdachte daarbij
  wordt betrokken, is het niet verwonderlijk dat in de praktijk in
  het algemeen terughoudend met dit middel wordt omgegaan. Het
  uitgangspunt dat de door de deal verkregen informatie essentieel
  moet zijn voor de opsporing en het bewijs en dat het onvoldoende is
  als de informatie alleen als CID informatie terug komt, blijkt in
  de praktijk niet (altijd) vanzelfsprekend. Het gebruik van de
  verklaringen als CID- en/of sturingsinformatie komt in de praktijk
  voor. Een van de problemen bij de afspraken met criminelen is dat
  er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de waarde van de
  getuigenverklaring en de tegenprestaties van het openbaar
  ministerie. In het wetsontwerp wordt alleen over afspraken ten
  aanzien van de strafvermindering geschreven. De
  enquêtecommissie en de Tweede Kamer gingen er destijds van
  uit dat de afspraken niet tot immuniteit zouden mogen leiden en dat
  is ook het uitgangspunt van artikel 2b Richtlijn afspraken met
  criminelen. In de discussies over deals met criminelen wordt de
  variant van volledige vrijwaring van straf ook wel
  «kroongetuige» genoemd. Niettemin laat de Hoge Raad (op
  aangeven van de advocaat-generaal) de mogelijkheid van toezeggingen
  met betrekking tot niet-vervolging nadrukkelijk open (HR 30 juni
  1998, NJ 1998, 799/AA 1999, 56-61, r.o. 5.2.4). Anderzijds gaan er
  – ondanks grote verwachtingen bij de politie – stemmen op die
  stellen dat het misschien wel efficiënt is om deals te
  sluiten, maar dat het vanuit effectiviteitsoogpunt dikwijls niet
  nodig is. Er zijn weinig zaken die alleen dankzij een
  «deal» kunnen worden afgerond. In de praktijk komen ook
  andere contraprestaties voor dan die betrekking hebben op de
  strafeis of het strafregime zoals genoemd in de richtlijn en het
  wetsvoorstel. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken in de
  financiële sfeer zijn. De commissie heeft daarnaast
  vastgesteld dat in één geval zelfs een tegenprestatie
  ten gunste van een derde is toegezegd. De richtlijn en het
  wetsvoorstel voorzien evenwel niet in die mogelijkheid. Zodra
  bijvoorbeeld een schikking in het kader van het strafrechtelijk
  financieel onderzoek aan de orde is in ruil voor een
  getuigenverklaring, zal men wel moeten weten hoeveel
  wederrechtelijk verkregen voordeel de getuige feitelijk heeft
  genoten, of hij volledige openheid over zijn eigen financiële
  gegevens heeft gegeven en wat zijn daadwerkelijke draagkracht is.
  Bij het aangaan van de afspraak zal de aandacht van de
  opsporingsambtenaren echter veel meer uitgaan naar de
  bijzonderheden met betrekking tot degene over wie een verklaring
  wordt afgelegd. Een ander probleem kan voor de rechter zijn in
  hoeverre de verklaring die de getuige ter terechtzitting aflegt na
  langdurig onderhandelen nog in vrijheid is afgelegd en betrouwbaar
  is. Sommige politieambtenaren wensen een ruimer gebruik van de
  mogelijkheden om afspraken te maken. Men denkt dan aan
  weekendverlof of strafonderbreking voor gedetineerden en
  dergelijke. In Amsterdam wordt beperkte zittingsruimte als reden
  gegeven voor «deals» in de vorm van schikkingen (al dan
  niet fiscaal). Niet alle zware zaken, zo wordt gevreesd, kunnen
  tijdig voor de rechter komen. Er wordt dan geschikt om te voorkomen
  dat verdachten vrij uit gaan.

  Een deal uit de praktijk
  Het openbaar ministerie sloot in een zaak tegen een gewelddadige
  drugsbende een deal met één van de verdachten.
  Onduidelijkheden over de precieze afspraken leidden echter tot de
  teloorgang van de verklaringen van de verdachte en tot een
  niet-ontvankelijk verklaring in de zaak tegen de desbetreffende
  persoon.
  Politie en openbaar ministerie voerden een tijd lang een onderzoek
  naar een criminele organisatie waarvan de leden verdacht werden van
  de handel in en productie van drugs, afpersingen, drugsroven,
  ontvoeringen en mishandeling. Toen de hoofdverdachten waren
  aangehouden, liet één van de andere verdachten weten
  bereid te zijn een bekennende en voor zijn medeverdachten
  belastende verklaring af te leggen. De verdachte wilde echter wel
  enkele waarborgen hebben. De politie ging hiermee akkoord en stelde
  de verdachte in staat zijn vriendin en advocaat te bellen om
  bepaalde zaken te regelen. De verdachte eiste echter steeds meer
  waarborgen. Met de zaaksofficier van justitie werd zodoende
  gesproken over de tenlastelegging en de houding van het openbaar
  ministerie en de politie ten aanzien van een eventueel
  gratieverzoek. De afspraken werden ter volledigheid aan de CTC
  voorgelegd, hoewel de parketteiding twijfelde of het hier werkelijk
  om een deal ging. De CTC was van oordeel dat sprake was van een
  «afspraak met een crimineel», omdat naar de vorm, maar
  ook naar de beleving van de verdachte sprake was van een afspraak
  met hem. De afspraken tussen het openbaar ministerie en de
  verdachte werden schriftelijk vastgelegd. De officier van justitie
  stuurde de raadsman van de verdachte een brief waarin hij onder
  andere meldde dat gesproken was over een concrete strafmaat. De
  brief, die de instemming had van de hoofdofficier en de voorzitter
  van de CTC, verschafte geen duidelijkheid over de exacte afspraken
  met betrekking tot de strafmaat. Dit leidde in het hoger beroep
  tegen de verdachte tot problemen. De raadsman stelde dat expliciet
  was afgesproken dat een straf van twee jaar zou worden geëist.
  De officier ontkende dit. Er zou een plafond van vijf jaar aan de
  straf zijn gesteld door slechts deelname aan een criminele
  organisatie (artikel 140 Wetboek van Strafrecht) ten laste te
  leggen, met een minimum van twee jaar. Het gerechtshof kwam, mede
  op basis van een door de advocaat opgenomen telefoongesprek tussen
  de raadsman en de officier, tot de conclusie dat de officier die
  als getuige ter terechtzitting was gehoord niet de waarheid had
  gesproken. Het openbaar ministerie werd in de zaak tegen de
  «verklarende verdachte» vervolgens niet-ontvankelijk
  verklaard. In de strafzaken tegen de hoofdverdachten konden de
  belastende verklaringen niet voor het bewijs worden gebruikt omdat
  de getuige weigerde de verklaringen op zitting te herhalen.

  vorige    volgende    inhoud