• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Gecontroleerde drro- en afleveringen

  > 2.4 Gecontroleerde afleveringen doorlaten

  2.4.1 Vragen naar aanleiding van de beslispunten

  Door de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
  werd gecontroleerde aflevering gedefinieerd als het met medeweten
  en onder toezicht van politie en justitie laten leveren van
  verdachte zendingen aan een criminele organisatie, waarna de
  verdachte zending in beslag wordt genomen. Doorlaten is volgens de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden het met
  medeweten en onder toezicht van de politie doorlaten van verdachte
  zendingen zonder dat de zendingen in beslag worden genomen;
  daardoor komen de verdachte zendingen in het criminele milieu en
  bij consumenten terecht. De commissie heeft bij deze beide
  opsporingsmethoden dezelfde onderzoeksvragen als bij de voorgaande
  paragrafen:

  a.Welke formele regels en richtlijnen hanteert de praktijk van
  de
  opsporing bij de inzet van deze methoden?
  b.Hoe en onder welke voorwaarden worden deze methoden in de
  praktijk van de opsporing gehanteerd?
  c.Wie beslist in de praktijk van de opsporing over de inzet van
  deze
  methoden?
  d.Welke controle is er in de praktijk van de opsporing op de inzet
  van
  deze opsporingsmethoden?

  2.4.2 Regelgeving

  De opsporingsmethoden gecontroleerde aflevering en doorlaten
  worden in het interregnum geregeld door de Voorlopige
  uitgangspunten en de Concept-richtlijn doorlaten en gecontroleerde
  aflevering. Ook wordt in de Concept-procedure toetsingsen
  registratiezaken van de CTC aandacht besteed aan gecontroleerde
  aflevering en doorlaten. Overigens wordt in de Richtlijn
  overgangsregeling bijzondere opsporingsbevoegdheden niet gesproken
  over gecontroleerde aflevering en doorlaten. Deze richtlijn is
  vastgesteld aan de hand van het wetsvoorstel BOB, waarin
  aanvankelijk geen regeling was getroffen ten aanzien van doorlaten
  en gecontroleerde aflevering. Deze opsporingsmethoden zijn in het
  wetsvoorstel opgenomen naar aanleiding van de motie-Kalsbeek c.s.
  (zie verder). In de Voorlopige uitgangspunten wordt over
  gecontroleerde aflevering geen nadere regeling gegeven. Over
  doorlaten wordt vermeld dat het doorlaten van goederen die
  schadelijk kunnen zijn voor de veiligheid of de volksgezondheid
  verboden is. In zeer bijzondere gevallen kan ontheffing verkregen
  worden van dit verbod.

  « Vast zal moeten staan, dat het beoogde resultaat niet op
  andere wijze kan worden bereikt. Voorts zal duidelijk moeten zijn
  welke volgende stap in het onderzoeks als rechtstreeks gevolg van
  het afzien van inbeslagneming zal kunnen worden gezet Tevens zal de
  aard en de hoeveelheid van door te laten goederen in een
  aanvaardbare verhouding moeten staan tot de doelstelling van het
  onderzoek. Ontheffing van het verbod op doorlaten van schadelijke
  of gevaarlijke goederen kan slechts worden overwogen wanneer het
  betreft een enkele proefzending (de zogenaamde
  »lijntester«). Buiten dat geval zal geen ontheffing van
  het verbod worden gegeven. De beslissing tot ontheffing van het
  verbod op het doorlaten van gevaarlijke of schadelijke stoffen
  wordt genomen door het College van procureurs- generaal. De
  beslissing wordt voorbereid door de CTC. Alvorens aan de ontheffing
  uitvoering te geven, wordt de beslissing van het College ter kennis
  gebracht aan de minister van Justitie. De minister kan een
  ontheffing ongedaan maken door het geven van een
  aanwijzing.»

  De Voorlopige uitgangspunten maken verder expliciet melding van
  de mogelijkheid om niet-schadelijke of niet-gevaarlijke goederen
  door te laten. Hiervoor geldt alleen een CTC-registratie. Op 17
  februari 1998 is de Concept-richtlijn doorlaten en gecontroleerde
  aflevering door het College van procureurs-generaal vastgesteld.
  Deze concept-richtlijn is gemaakt door de CTC op verzoek van het
  College. De concept-richtlijn is aangemeld ter bespreking in de
  daarop volgende overlegvergadering tussen het ministerie van
  Justitie en het College van procureurs- generaal. De
  Concept-richtlijn is, in aanwezigheid van de (toenmalige) minister
  van Justitie, ongeveer zes keer aan bod geweest in deze
  vergadering, in een tijdsbestek van ruim een jaar. Naar het oordeel
  van de (toenmalige) minister heeft er geen goed inhoudelijk debat
  over plaatsgevonden. Vanwege een meningsverschil tussen minister en
  departement enerzijds en College anderzijds, is er geen
  overeenstemming bereikt over de inhoud van de Concept-richtlijn.
  Het debat is uiteindelijk verdaagd wegens de behandeling in de
  Tweede Kamer van het wetsvoorstel BOB. De Concept-richtlijn is
  nimmer geformaliseerd. De in de Concept- richtlijn neergelegde
  noties zijn echter wel degelijk leidend voor beslissingen van de
  CTC. In de concept-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen
  actief en passief doorlaten (in de wandelgang ook aangeduid als het
  verschil tussen respectievelijk doorleveren en doorlaten) en
  gecontroleerde aflevering.

  Actief doorlaten wordt omschreven als: «het onder gezag
  van het openbaar ministerie en onder regie van de politie door
  criminelen op de markt en/of in het (criminele) milieu brengen van
  goederen, voor zover het betreft goederen ten aanzien waarvan
  strafbare feiten zijn of worden begaan, terwijl bewust wordt
  afgezien van de mogelijkheid om in te grijpen, teneinde een hoger
  achterliggend strafvorderlijk belang te kunnen realiseren.»
  Passiefdoorlaten wordt omschreven als: «het toelaten dat
  goederen op de markt en/of in het (criminele) milieu worden
  gebracht, voor zover het betreft goederen ten aanzien waarvan
  strafbare feiten zijn of worden begaan, terwijl bewust wordt
  afgezien van de mogelijkheid om in te grijpen, teneinde een hoger
  achterliggend strafvorderlijk belang te kunnen realiseren».
  In een voetnoot wordt nog toegevoegd. «Het gaat niet om
  goederen ten aanzien waarvan het OM de mogelijkheid heeft om in te
  grijpen en dat onder normale omstandigheden volgens gebruikelijk
  beleid ook niet zou doen. Voorbeeld hiervan is de richtlijn voor
  het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten
  van de Opiumwet (geringe hoeveelheden bestemd voor eigen
  gebruik)».

  Het belang van het onderscheid tussen actief en passief
  doorlaten blijkt voornamelijk voor spoedeisende gevallen. Voor
  passief doorlaten geldt dan dat de hoofdofficier van justitie
  beslissingsbevoegdheid krijgt en hij achteraf verantwoording moet
  afleggen; de minister wordt in kennis gesteld als daarvoor enige
  aanleiding bestaat naar het oordeel van het College. Ten aanzien
  van het actief doorlaten wordt de beslissingsbevoegdheid slechts
  mogelijk geacht voor het hoogst uitzonderlijke geval van een
  onvoorziene situatie. «De minister van Justitie wordt van
  alle gevallen, waarin de actieve doorlating van schadelijke en/of
  gevaarlijke goederen achteraf aan het College is voorgelegd, zo
  spoedig mogelijk in kennis gesteld». Van dezelfde datum als
  de Concept-richtlijn is de Regeling procedures in toetsings- en
  registratiezaken van de CTC, waarin als te registreren
  opsporingsmethode onder meer wordt aangeduid: «passieve
  doorlating van ethisch niet-indifferente (bijvoorbeeld organen) en
  actieve en passieve doorlating van ethisch indifferente
  (bijvoorbeeld illegale cd’s, gestolen motorvoertuigen)
  goederen». Met dit onderscheid wordt voortgebouwd op het in
  de Voorlopige uitgangspunten gehanteerde onderscheid tussen
  schadelijke of gevaarlijke goederen enerzijds en onschadelijke of
  ongevaarlijke goederen anderzijds.

  De heer Dittrich: Ik hoorde u in uw vorige antwoord een
  onderscheid maken tussen actief doorlaten en passief doorlaten. Wat
  is daar het verschil tussen?
  De heer Zwerwer (lid CTC en advocaat-generaal, ressortsparket
  Leeuwarden): De betekenis is niet zo geweldig groot. Bij het actief
  doorlaten heb je zelf mogelijkheden om in te grijpen, maar dan doe
  je dat niet. Bij passief doorlaten weetje dat er wat gebeurt, maar
  heb je niet de mogelijkheden om in te grijpen. Er is zo pas
  gesproken over de telefoontap. U moet zich realiseren dat niet alle
  telefoontaps 24 uur per dag worden uitgeluisterd. Dat zou wel
  aardig zijn, maar dan hebben wij überhaupt te weinig
  politiemensen.
  De heer Dittrich: Met uitluisteren bedoelt u dat er echt live
  mensen luisteren naar wat wordt gezegd.
  De heer Zwerwer: Ja. Dat kan bijna nooit. Het gebeurt meestal op
  het moment dat er echt iets verwacht wordt, maar vaak gebeurt het
  pas een paar dagen later. Dan is het spul weg, dan is het
  doorgelaten. Er zullen dus heel veel goederen worden doorgelaten
  zonder dat wij dat weten. Ook dingen die wij vermoeden, kunnen wij
  niet altijd pakken.
  De heer Dittrich: Het is dan als het ware achteraf, als de band is
  nageluisterd, dat men hoort., toen en toen kwamen er drugs. Dat
  noemt u dan passief doorlaten.
  De heer Zwerwer: Het kan ook om goederen gaan die niet zo geweldig
  relevant zijn voor de toetsing, maar die toch een beeld kunnen
  geven van de organisatie. Dan zeggen de opsporingsinstanties: laat
  maar. (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  Het politieke uitgangspunt over doorlaten en de uitwerking
  daarvan

  In het wetsvoorstel is uiteindelijk een verbod op doorlaten
  opgenomen, dat tegelijkertijd kan worden opgevat als een regeling
  voor gecontroleerd afleveren. De parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft het essentiële
  onderscheid gemaakt tussen gecontroleerde aflevering en doorlating
  in dier voege dat bij gecontroleerde aflevering de inbeslagneming
  wordt uitgesteld, terwijl bij doorlating geen inbeslagneming wordt
  beoogd. Het kabinet heeft vervolgens herhaaldelijk zijn visie op de
  problematiek van de doorlating gewijzigd. In een eerste reactie op
  het eindrapport van de enquêtecommissie is het kabinet van
  oordeel dat de strategie van doorlaten niet enkel moet worden
  afgewezen omdat de toepassing ervan uit de hand is gelopen in het
  kader van het Delta-onderzoek (Kamerstuk 24 072 26, 25 maart 1996).
  Een maand later wijst het kabinet het doorlaten van goederen die
  schadelijk of gevaarlijk zijn voor de veiligheid en de
  volksgezondheid af. Echter, het kabinet is van mening dat, wanneer
  de situatie zich zou voordoen dat op korte termijn een grote slag
  kan worden toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit, in
  uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid zou moeten bestaan om
  dergelijke goederen door te laten. Het zou in deze gevallen aan de
  minister van Justitie zijn om de afweging te maken (Kamerstuk 24
  072 36, 27 april 1996). In het debat met de Tweede Kamer over het
  eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden geeft toenmalig minister van Justitie Sorgdrager
  aan dat het kabinet geen lijst wil vaststellen van de goederen
  waarvoor een verbod op doorlaten geldt. Zij definieert deze
  goederen als «stoffen die schadelijk zijn voor de
  volksgezondheid of gevaarlijk zijn», en die niet
  «normaal in het vrije verkeer zijn» (Handelingen
  1995-1996, 28, 9 mei 1996).  Uiteindelijk is het verbod op
  doorlaten bij amendement in het wetsontwerp gekomen naar aanleiding
  van de aangenomen motie-Kalsbeek c.s. (ter wijziging van beslispunt
  57):

  «Ten aanzien van het doorlaten van personen en goederen
  die schadelijk of gevaarlijk zijn voor de veiligheid of
  volksgezondheid geldt een algemeen verbod. Ten aanzien van genoemde
  goederen bestaat de mogelijkheid tot ontheffing van het verbod door
  het College van procureurs-generaal, dat de beslissing tot
  ontheffing onmiddellijk ter kennis brengt aan de minister van
  Justitie. Voor deze beslissing worden geen criteria geformuleerd
  opdat zich geen beleidsinstrument ontwikkelt en elke beslissing aan
  de hand van het concrete voorliggende geval kan worden beoordeeld.
  De Kamer wordt periodiek gerapporteerd over eventuele doorlating.
  » (Handelingen 1995-1996, 33, 13 juni 1996)

  Het kabinet formuleerde zijn standpunt opnieuw in maart 1998 en
  week daarin af van de tekst van de motie (Kamerstuk 24 072 97, 3
  maart 1998). In het kabinetsstandpunt wordt niet gesproken over het
  doorlaten van mensen; de minister van Justitie moet vooraf de
  beslissing tot doorlaten krijgen voorgelegd in plaats van achteraf
  daarover in kennis te worden gesteld; er wordt niet gesproken over
  het niet formuleren van criteria om te voorkomen dat zich een
  beleidsinstrument ontwikkelt; en er wordt niet gesproken over een
  actieve periodieke rapportage aan de kamer. In de richtlijnen wordt
  taalgebruik gebezigd dat in de politieke discussie nooit een rol
  heeft gespeeld c.q. expliciet is afgewezen. Zo worden er begrippen
  als actief en passief doorlaten en ethisch indifferente en ethisch
  niet-indifferente goederen gebezigd, maar ook nog steeds het door
  de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden en Kamer
  afgewezen begrip doorleveren. De praktijk van de opsporing vult
  deze begrippen vervolgens op eigen wijze in.

  De heer Dittrich: Ik begrijp uit de beslissingen van de Centrale
  toetsingscommissie dat u een onderscheid maakt tussen ethisch
  indifferente goederen en differente goederen. Hoe bent u tot die
  onderverdeling gekomen? Ik herinner mij dat in de Tweede Kamer en
  in de discussies met de parlementaire enquêtecommissie zo’n
  onderscheid niet echt is gemaakt.
  De heer Zwerwer (lid CTC en advocaat-generaal, ressortsparket
  Leeuwarden): Voorzover mij bekend is de discussie hierover in het
  College gevoerd en is het een beslissing van het College geweest.
  Voorzover ik weet is het niet in de CTC bedacht, maar dat maakt ook
  niet zoveel uit. het openbaar ministerie heeft zich daaraan
  gecommitteerd. De gedachte was dat goederen ethisch van belang of
  niet van belang waren. Het werd mogelijk geacht dat er een groot
  belang werd gehecht aan de handel in organen. Daar moest je iets
  mee kunnen. Daarom is het begrip ethisch different of indifferent
  bedacht, maar voorzover mij bekend is dat facet nog niet opgedoken
  in de toetsingsprocedure van de commissie. (Verslag
  Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  De praktijk heeft van deze voortdurende discussie vooral
  overgehouden dat er niets of vrijwel niets meer mag als het om
  doorlaten gaat. Het begrip «onder regie» zoals dat in
  het gewijzigde beslispunt was opgenomen, wordt derhalve zeer ruim
  geïnterpreteerd. In het wetsvoorstel BOB is artikel 126ff nu
  als volgt vormgegeven:

  1.De opsporingsambtenaar die handelt ter uitvoering van een
  bevel als omschreven in de titels IVa tot en met V is verplicht van
  de hem in de wet verleende inbeslagnemingsbevoegdheden gebruik te
  maken, indien hij door de uitvoering van het bevel de vindplaats
  weet van voorwerpen waarvan het aanwezig hebben of voorhanden
  hebben ingevolge de wet verboden is vanwege hun schadelijkheid voor
  de volksgezondheid of hun gevaar voor de veiligheid. De
  inbeslagneming mag slechts in het belang van het onderzoek worden
  uitgesteld met het oogmerk op een later tijdstip daartoe over te
  gaan.
  2. De verplichting tot inbeslagneming, bedoeld als in het eerste
  lid, geldt niet in het geval de officier van justitie op grond van
  een zwaarwegend opsporingsbelang anders beveelt.
  3. Een bevel als omschreven in het tweede lid is schriftelijk en
  vermeldt. a. de voorwerpen waar het betrekking op heeft; b. het
  zwaarwegend opsporingsbelang en c. het tijdstip waarop of de
  periode gedurende welke de verplichting tot inbeslagneming niet
  geldt.

  In de rechtspraak lijkt voor de vraag of van doorlaten sprake
  is, van groot gewicht of daadwerkelijk is vastgesteld dat de
  illegale goederen op de aangegeven plaats aanwezig waren of dat een
  persoon de goederen bij zich draagt. Dat er een verdenking bestaat
  dat er goederen op een bepaalde plaats zijn, waarna niet wordt
  opgetreden, maakt dat optreden nog niet tot doorlaten. Het
  Amsterdamse Hof overwoog: Moewel in het algemeen
  opsporingsambtenaren niet verplicht zijn gebruik te maken van hun
  strafvorderlijke bevoegdheden, bestaat er geen volledige vrijheid
  tot achterwege laten van het in beslag nemen van voor de
  volksgezondheid gevaarlijke stoffen (..) Nagegaan dient te worden
  of (..) sprake is geweest van een welbewust toelaten dat verdovende
  middelen in circulatie komen dan wel van het welbewust aanvaarden
  van de geenszins denkbeeldige kans daarop». (..) Een en ander
  veronderstelt eerst en vooral dat de politie met redelijke mate van
  zekerheid ervan op de hoogte is dat verdovende middelen aanwezig
  zijn en voorts dat inbeslagneming van deze verdovende middelen in
  de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mogelijk zou zijn. (Hof
  Amsterdam 21 december 1998, Nieuwsbrief strafrecht 29/1/1999;
  Rechtbank Amsterdam, 21 april 1998, 13/129.529-97)

  Zelfs indien een doorlating onrechtmatig wordt geacht, is het de
  vraag welke consequenties zulks heeft voor eventueel als gevolg van
  – althans na – die doorlating vastgestelde strafbare feiten.
  Instructief is een zaak waarin ten eerste een invoer van 250 kilo
  cocaïne en ten tweede een invoer van bijna 500 kilo
  cocaïne waren ten laste gelegd. De 250 kilo waren doorgelaten.
  Het Haagse hof vond de gekozen methode buiten proportie:
  «Justitie is als medeplichtige te beschouwen aan de invoer
  van omvangrijke partijen harddrugs en daarmee als schuldige aan een
  ernstig misdrijf » Het openbaar ministerie werd voor het
  eerste ten laste gelegde feit niet ontvankelijk verklaard. Over het
  tweede feit werd evenwel overwogen: «Een eerder smet van
  overheidswege samenhangende met eerdere wilsbesluiten (van de
  verdachte) impliceert niet dat dezelfde smet ook doorwerkt bij het
  nieuwe wilsbesluit». Veroordeling voor de invoer van 490 kilo
  volgde. De Hoge Raad zag hierin geen onjuiste rechtsopvatting. (HR
  30 september 1997, nr. 105.363) Dit arrest toont aan dat een
  organisatie onder omstandigheden niet kan worden vervolgd voor de
  invoer van goederen waarbij de overheid heeft doorgelaten, maar dat
  de doorlating daarmee nog niet in de weg staat aan veroordeling ten
  aanzien van een vergelijkbare, andere invoer.

  Doorlaten van mensen

  In de praktijk is er veel onduidelijkheid met betrekking tot het
  doorlaten van mensen. De motie-Rouvoet c.s. maakt de aanpak van
  mensensmokkel moeilijk volgens betrokkenen. Recent hebben de CTC en
  in navolging daarvan het College van procureurs-generaal en de
  minister besloten wel een aantal mensen «door te laten»
  teneinde een organisatie in mensensmokkel op te kunnen rollen. De
  minister heeft zijn inzicht ter zake en de wijze waarop hij dus de
  motie-Rouvoet c.s. interpreteert in een brief aan de Kamer
  uiteengezet. (Kamerstuk 25 403, nr. 35, 1998-1999)

  De motivering van de motie-Rouvoet c.s. is het voorkomen van
  mensonwaardige situaties. Echter, bij mensensmokkel zijn situaties
  aan de orde waarbij personen er zelf voor hebben gekozen om tegen
  betaling via smokkelroutes een nieuwe bestemming te zoeken. Zij
  zullen als gevolg daarvan doorgaans niet terecht komen in
  mensonwaardige situaties. Als zodanig is het belang dat wordt
  beschermd met het verbod op mensensmokkel een andere dan dat beoogd
  met de motie. «Het belang dat gediend is met het niet
  overgaan tot aanhouding – namelijk het blootleggen van de
  organisatie en het identificeren van de verdachten – kan naar [de
  mening van de minister] in bepaalde gevallen zwaarder wegen dan het
  belang dat gediend wordt met de aanhouding». Indien zich
  gevallen var) mensensmokkel voordoen waarin er (redelijkerwijs)
  geen sprake is van mensonwaardige situaties ten aanzien van het
  vervoer en/of de opvang in het land zou het tot de mogelijkheden
  moeten behoren om niet tot aanhouding van personen over te
  gaan.

  Geen van de fracties had behoefte met de minister over deze
  brief van gedachten te wisselen. Aangenomen moet derhalve worden
  dat de Kamer met de handelwijze van de minister heeft
  ingestemd.

  De heer Dittrich: Dat was een zijsprong, want ik wil het nu gaan
  hebben over het al dan niet doorlaten van mensen. Hebt u bemoeienis
  gehad bij een zaak waar het misschien niet over doorlaten, maar
  over het gecontroleerd afleveren van mensen ging?
  De heer Oldekamp (CID-officier van justitie, parket Haarlem): Dat
  is een zaak waarin ik maar heel beperkt ben opgetreden, omdat er
  een officier nodig was voor huiszoekingen. Dat is anderhalf, twee
  jaar geleden beginnen te draaien. Er is ooit een vliegtuig op
  Schiphol geland dat helemaal vol zat met asielzoekers. Die hadden
  zo ongeveer hun paspoort opgegeten. Dat was de start van het
  onderzoek. Dit strekte zich uiteindelijk uit tot het zuiden van het
  land. Wat bleek in de loop van de tijd? In het zuiden, in
  Maastricht en Sittard, werden mensen, afkomstig uit het Verre
  Oosten, op de een of andere manier binnengebracht. Ik kan overigens
  niet verklaren dat wij er direct zicht op hadden waar zij vandaan
  kwamen. Ze kwamen in ieder geval uit de bronlanden. Zij werden
  vervolgens vanuit het zuiden vervoerd naar Duitsland, België
  of nog verder. Haarlem is als gevolg van de enquête-Van Traa
  echter bijzonder voorzichtig. In dat geval is het inderdaad
  gecontroleerd afleveren geweest. Daar zijn wij voor naar de CTC
  geweest, hoewel het geen doorlaten was. Je kunt je afvragen of je
  dan verplicht bent om naar de Centrale toetsingscommissie te gaan,
  maar wij hebben dat wel gedaan, ook omdat het een redelijk gevoelig
  onderzoek was. Je praat over mensen en over een vliegtuig dat ooit
  is geland en waar mensen in hebben gezeten. Wij hebben toen van de
  CTC toestemming gekregen om mensen gecontroleerd af te laten
  leveren. (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  2.4.3 Praktijk

  Gecontroleerde afleveringen

  Bij de gebruikelijke gecontroleerde aflevering wordt getracht om
  kort na of tegelijk met de vaststelling wie de betrokken personen
  zijn, tot arrestatie over te gaan en de gevolgde zendingen in
  beslag te nemen. In sommige gevallen wordt echter besloten niet de
  eerste ontvanger te arresteren, maar na diens identificatie te
  bezien aan wie hij de zending «doorlevert». De
  inbeslagneming kan ook (al dan niet in combinatie met een
  arrestatie) in de tweede of derde hand geschieden. In een aantal
  gevallen zullen dan personen die bij de eerste aflevering betrokken
  waren niet (meer) kunnen worden gearresteerd. Voor de situatie
  waarin wel in beslag genomen wordt, maar geen arrestaties
  plaatsvinden, wordt de term «vegen» gehanteerd.
  (Eindrapport parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden, Kamerstuk 24 072, nr. 14, 1995-1996)
  Wat betreft het gecontroleerd afleveren rijst de vraag of en in
  hoeverre het nodig is om aangetroffen harddrugs te verwijderen uit
  verzonden postpakketten. Daar is geen eenduidig beleid voor
  ontwikkeld. Zo is onduidelijk op welke grond is besloten om acht
  kilo heroïne te laten zitten, hetgeen gebeurde in een ter
  registratie bij de CTC aangeboden zaak. Overigens zijn er ook
  diverse voorbeelden dat op Schiphol bij werkelijk grote
  hoeveelheden de harddrugs grotendeels worden verwijderd. Maar 13000
  kilo hennep en 150 liter hasjolie – welke hoeveelheid miljoenen
  waard is – werden gewoon gecontroleerd afgeleverd zonder
  gedeeltelijke verwijdering. Bij sommige politie-ambtenaren heeft HR
  17 maart 1998, NJ 1998, 515 de indruk gewekt dat het tot vrijspraak
  leidt wanneer drugs uit een toegezonden pakket worden gehaald. Deze
  indruk beruste op een misverstand. De inzet in die zaak was dat men
  niet medeplichtig kan zijn door hulpverlening ná het feit.
  In de tenlastelegging had de officier de hulpverlening na
  binnenkomst niet geformuleerd als een afspraak vóóraf
  over hulpverlening na binnenkomst. Die afspraak opnemen in de
  tenlastelegging was genoeg geweest om de medeplichtige te
  veroordelen, ook al was de hulp pas daadwerkelijk verleend na de
  verwijdering van de drugs uit het pakket. Dat het verwijderen van
  verdovende middelen ter voorkoming van «doorlating»
  vergt echter wel grote alertheid van het openbaar ministerie vergt,
  blijkt uit de uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 1998. (HR
  15 december 1998, NJ 1999, 207) Daarin deed zich een soortgelijk
  probleem voor en werd een veroordelend arrest gecasseerd omdat het
  bewijs van verder vervoeren van cocaïne – die inmiddels buiten
  weten van de verdachte was verwijderd – onbegrijpelijk werd geacht.
  In de Voorlopige uitgangspunten wordt het onderscheid gehanteerd
  tussen enerzijds gecontroleerd afleveren en anderzijds het
  doorlaten van schadelijke of gevaarlijke goederen – waarvoor een
  verbod geldt – en het doorlaten van niet schadelijke goederen
  waarvoor CTC-registratie voldoende was. Ontheffing van het verbod
  is mogelijk als door niet in beslag te nemen de organisatie later
  een grote slag kan worden toegebracht en in het geval van een
  lijntester. De beslissing daartoe kan alleen worden genomen door
  het College van procureurs-generaal (na advies CTC) en na in
  kennisstelling van de minister van Justitie. Met een aanwijzing kan
  de minister de ontheffing dus nog ongedaan maken. De Concept
  procedure in toetsings- en registratiezaken en de Conceptrichtlijn
  doorlaten en gecontroleerd aflevering maken echter niet alleen een
  nader onderscheid in «ethisch (niet) indifferente
  goederen» maar ook in het «actief» of
  «passief doorlaten» daarvan. Onder «actief
  doorlaten» wordt verstaan het onder gezag van het openbaar
  ministerie en onder regie van de politie door criminelen op de
  markt en/of in het milieu brengen van goederen, voor zover het
  betreft goederen ten aanzien waarvan strafbare feiten zijn of
  worden begaan., terwijl bewust wordt afgezien van de mogelijkheid
  om in te grijpen, teneinde een hoger achterliggende strafvorderlijk
  belang te kunnen realiseren. Wanneer het gaat om een toelaten dat
  dergelijke goederen op de markt en/of in het milieu worden gebracht
  dan moest worden gesproken van «passief» doorlaten. Bij
  de CTC moesten op grond van die regeling ter toetsing worden
  aangeboden vormen van actief en passief doorlaten, waarbij het gaat
  om gevaarlijke en l of schadelijke goederen en/of goederen die
  ethisch niet indifferent zijn (bijvoorbeeld organen). Even verder
  staat evenwel dat bij passieve doorlating van ethisch niet
  indifferente goederen (zoals organen) en actieve en passieve
  doorlating van ethisch indifferente goederen (zoals illegale CD’s
  en gestolen motorvoertuigen) CTC-registratie voldoende wordt
  geacht.

  Doorlaten

  In de onderzochte periode van 1996 tot heden zijn bij de CTC
  zo’n vijf zaken in verband met het doorlaten van goederen
  voorgelegd. In het merendeel van de gevallen betrof het een verzoek
  om bij wijze van een proefzending een aantal kilo’s (soft)drugs te
  mogen doorlaten. Eén zaak heeft betrekking op het doorlaten
  van vogeleieren in verband met de wetgeving voor de bedreigde
  uitheemse diersoorten. Het College meende dat het in dat geval om
  «ethisch indifferente goederen» ging die ingevolge de
  Concept-richtlijn «Niet ingrijpen» (oktober 1997; De
  concept-richtlijn niet ingrijpen is voor de eerste maal tijdens de
  vergadering van het College van procureurs-generaal van 1 oktober
  1997 behandeld) niet bij de CTC ter toetsing maar ter registratie
  moesten worden aangemeld door de hoofdofficier van justitie. Uit
  deze zaak zou kunnen worden afgeleid dat de CTC en het College van
  procureurs- generaal wel degelijk toetsen aan de eigen
  concept-richtlijnen, ook al hebben die het veld nog niet bereikt en
  heeft de minister geen goedkeuring gegeven aan dat concept. In een
  aantal voorgelegde «doorlatings»-zaken neemt ofwel het
  verzoekende buitenland het rechtshulpverzoek ofwel de hoofdofficier
  de zaak terug voordat deze is af geprocedeerd via de CTC bij het
  College. In één zaak wordt toestemming gevraagd voor
  het doorlaten van een geringe hoeveelheid grondstof voor
  XTC-pillen. De informatie over deze proefzending was over de tap
  gekomen en vermoedelijk zou er spoedig daarna een veel grotere
  zending binnenkomen (ongeveer 1000 kilo). Het College was, met de
  CTC, van oordeel dat op basis van de verstrekte informatie geen
  oordeel mogelijk was voor een goede afweging van de
  proportionaliteit en subsidiariteit. De zaak is daarom stukgemaakt.
  In het evaluatie formulier merkt de officier op dat niet
  uitgesloten kan worden dat de grote partij alsnog is verscheept
  nadat betrokkene in vrijheid was gesteld; «voor zo’n geringe
  hoeveelheid kon de vrijheidsberoving tenslotte maar heel beperkt
  zijn! » Doorlatingen komen volgens nagenoeg alle betrokken
  niet meer voor. Wel is de vaststelling of er sprake is van
  doorlaten voor velen een lastig probleem. In alle onderzochte
  organisaties rust een absoluut verbod op het doorlaten van voor de
  volksgezondheid gevaarlijke goederen. De commissie heeft de
  stellige indruk dat dit verbod ook nageleefd wordt. Toch worstelt
  de politie vrijwel dagelijks met het verbod op doorlaten, ook omdat
  het de vraag is wanneer daarvan sprake is.

  In een lopend onderzoek hoorde het onderzoeksteam over de tap
  een dame zeggen: «Ik heb pillen van je nodig. Ik moet het nu
  hebben en in één keer». Daarop reageerde haar
  gesprekspartner verontwaardigd. «Idioot, dit moetje niet
  zeggen over de lijn».
  Zij: «Maar ik noem toch geen namen?»
  Hij: «Maar ik bedoel het! ». Het team is toen in
  overleg getreden met de zaaksofficier van justitie. Deze maakte
  duidelijk dat het team de drugs in beslag móest nemen. Dat
  zou door middel van een afschermings-proces-verbaal gebeuren. De
  ervaring had geleerd dat de rechter dat tot nu toe accepteerde.

  Een aantal respondenten is van mening dat dit verbod in ernstige
  mate het onderzoek naar criminele groeperingen die betrokken zijn
  bij de smokkel en verspreiding van (hard- en soft) drugs
  bemoeilijkt. De reden daarvoor is dat in zaken waarin telefoons
  worden afgeluisterd, politie en justitie regelmatig worden
  geconfronteerd met vermoedens omtrent leveringen en transporten van
  drugs. Dit levert onvermijdelijk problemen op voor het
  hoofdonderzoek. In hoeverre de hiervoor aangehaalde benadering van
  het Amsterdamse hof – dat een redelijke mate van zekerheid en het
  redelijkerwijs mogelijk zijn van inbeslagneming eiste -afdoende is,
  kon nog niet worden vernomen.

  De heer Geraedts (onderzoeksleider Regionale recherche,
  regiopolitie Limburg- Noord): Ik wil graag een probleem aan de orde
  stellen, namelijk datje in een lopend onderzoek achteraf tot de
  ontdekking komt dat er een partij harddrugs is doorgegaan, en de
  wijze waarop wij daarmee omgaan.
  De heer Dittrich: Bedoelt u dan, wat wij al eerder bespraken, dat
  als je later de band afluistert van gesprekken die zijn opgenomen,
  je te weten komt dat er harddrugs zijn doorgelaten?
  De heer Geraedts: Ja. In de praktijk komt het voor datje aan de
  hand van cryptische omschrijvingen en coderingen in combinatie met
  observatie, gaat rechercheren. Je bevindt je dan in een pril
  stadium, namelijk de aanvang van de eerste week van het onderzoek.
  Er is dan een bepaalde doelstelling ten opzichte van een criminele
  organisatie. Het is de opzet om daarnaar te rechercheren.
  Vervolgens zie je de tweede dag de bewegingen en krijg je er al
  grip op. Uiteindelijk kom je dan met het observatieteam voor de
  situatie te staan datje je afvraagt. zitten wij goed, weten wij een
  vindplaats? Je ziet betrokkenen elkaar ontmoeten en vervolgens weer
  weggaan, op een heimelijke manier Achteraf, evaluerend met de
  sectiechef van de observatie- eenheid, in combinatie met de
  gegevens op de tap, kun je dan zeggen: hier heeft wat
  plaatsgevonden, hier is een kilo harddrugs, cocaïne, over
  tafel gegaan. Dat kan later natuurlijk, zeer zeker vandaag de dag,
  door verweren van de advocatuur op de zitting aangehaald worden.
  Dan is de vraag hoe wij daar vervolgens, na die ontdekking en na
  die conclusie, in het prille begin van het onderzoek op reageren en
  mee omgaan.
  De heer Dittrich: Hoe reageert u daarop? U stelt dit aan de orde.
  Hoe stelt u zich voor dat erop gereageerd zou moeten worden?
  De heer Geraedts: Ik denk datje het achteraf moet laten toetsen,
  zodat duidelijk is datje op enig moment gedurende het onderzoek,
  gezamenlijk met de zaaksofficier tot de conclusie bent gekomen dat
  er een behoorlijke partij harddrugs – waarvan wij eigenlijk niet
  wilden dat die doorgevoerd werd – over tafel is gegaan. (Verslag
  Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  Bij het uitluisteren van de tap voor bijvoorbeeld een
  cocaïnezaak hoort de politie vaak over de leveringen van
  partijtjes hasj. Voor de politie vormen deze berichten een
  dilemma.

  De heer Dittrich: Mijnheer Reineker, u werkt als chef bij de CID
  te Amsterdam. Als er drugs in uw regio aanwezig zijn en u de
  vindplaats daarvan kent, of als u weet hebt van een drugstransport
  door een georganiseerde bende binnen uw regio, gaat u dan altijd
  meteen over tot inbeslagname, of zijn er ook omstandigheden waarin
  u dat niet doet?
  De heer Reineker (teamleider IRT/CID-chef, regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland): Het moment van inbeslagname kan wringen,
  vooral in het begin van een onderzoek. Als er nog onvoldoende
  bewijs tegen de verdachten is verzameld, dan kan het voorkomen dat
  een partij niet direct in beslag wordt genomen. Het streven van de
  opsporing is wel gericht op inbeslagname van verdovende middelen,
  maar het tijdstip waarop dat gebeurt, is afhankelijk van de
  bewijsvoering.
  De heer Dittrich: Een dergelijke situatie beschouwt u als een
  gecontroleerde aflevering?
  De heer Reineker: In een dergelijke situatie proberen wij de partij
  verdovende middelen 24 uur per dag onder controle te houden, hetzij
  door fysieke observatie, hetzij met behulp van technische
  ondersteuning.
  De heer Dittrich: Ik wil terugkeren naar de heer Reineker Stel dat
  u in een onderzoek de telefoon afluistert en u hoort dat ergens
  drugs zullen worden neergezet. U weet de vindplaats van die drugs.
  Worden die dan altijd in beslag genomen?
  De heer Reineker. In principe worden die verdovende middelen altijd
  in beslag genomen.
  De heer Dittrich: U zegt «in principe». Ik ben
  natuurlijk heel erg geïnteresseerd in de situaties waarin dat
  niet lukt of niet kan. Kunt u dat duidelijk maken, aan de hand van
  een praktijkvoorbeeld wellicht? De heer Reineker: Ik wil het wel
  aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. Het lijkt mij niet
  handig om een praktijkvoorbeeld te nemen.
  (…)
  De heer Reineker: Stel dat je door het afluisteren van telefoons of
  door observatie beelden, waarnemingen of anderszins krijgt van
  partijen verdovende middelen. En stel dat je in een opslagruimte op
  een industrieterrein terechtkomt. Het observatieteam ziet dat er 25
  dozen naar binnen worden gebracht met behulp van een
  vrachtautootje. Vervolgens ga je daar naar binnen toe om tot
  inbeslagneming over te gaan. En dan blijkt dat er maar
  één kilo marihuana wordt aangetroffen. Het zou heel
  vervelend zijn om voor één kilo marihuana het gvo te
  moeten openen. (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  Een aantal respondenten is van mening dat het mogelijk zou
  moeten zijn deze (kleine) partijen te laten gaan. Op basis van de
  huidige weten regelgeving is dat echter niet mogelijk, omdat
  doorlaten immers verboden is.

  De heer Reineker (teamleider IRT/CID-chef,
  Amsterdam-Amstelland)Dan kan in
  overleg met de zaaksofficier, justitie, besloten worden om die kilo
  daar te laten liggen. U kunt zich voorstellen dat een kilo
  marihuana het op zichzelf niet rechtvaardigt om daar 24 uur per dag
  een observatieteam neer te zetten.
  De heer Dittrich: Dus je overlegt met de zaaksofficier en die geeft
  toestemming om niet tot inbeslagneming over te gaan?
  De heer Reineker: Ja.
  De heer Dittrich: U noemt het voorbeeld van één kilo.
  Is er een soort lijst? Bij hoeveel kilo’s wordt wel daartoe
  overgegaan? Hoe wordt daarmee omgegaan in de praktijk?
  De heer Reineker: Als het om harddrugs gaat, cocaïne of andere
  harddrugs, is die
  mogelijkheid sowieso geblokkeerd. Ik vind dat op zichzelf een heel
  goede regeling. De overheid zou er niet aan moeten meewerken dat
  cocaïne of andere harddrugs in de samenleving
  terechtkomen.
  De heer Dittrich: Dus als u zegt «die mogelijkheid is sowieso
  geblokkeerd» bedoelt u: dan moet er altijd in beslag genomen
  worden?
  De heer Reineker: Dan wordt er in beslag genomen.
  De heer Gerands (onderzoeksleider Regionale recherche, regiopolitie
  Limburg- Noord): Ja. Tussen de één en vijf kilo: de
  zaaksofficier de CID-officieren de plaatsvervangend hoofdofficier
  die toen nog niet maar thans wel is geformaliseerd als
  rechercheofficier. Thans is de situatie uitdrukkelijk. de
  recherchechef en de rechercheofficier overleggen deze zaken. Boven
  de vijf kilo was er sprake van dat de hoofdofficier de beslissing
  zou nemen.
  De heer Dittrich: Als ik het goed begrijp, kunnen er in gevallen
  waarin het om minder dan vijf kilo harddrugs gaat beslissingen
  worden genomen om die drugs niet in beslag te nemen.
  De heer Gerands: Ja, maar die situaties hebben zich gelukkig niet
  voorgedaan.
  De heer Dittrich: Maar is dit dan een soort vuistregel die in
  Limburg-Noord gehanteerd wordt?
  De heer Gerands: Wás. Dat is het niet meer, zeer zeker niet
  na de laatste stand van zaken. Na het rapport van de commissie-Van
  de Beek zijn enkele indicatoren geformuleerd waarop je kunt afgaan.
  Je weet dan: hier hebben wij nog enige ruimte en daar niet meer.
  Het betekent wel dat wij er natuurlijk met z’n allen voor moeten
  zorgen, zeer zeker in het bilaterale overleg met de zaaksofficier,
  dat het gat, de ruimte niet te groot wordt. Anders weetje niet
  waardje naar toe gaat.
  De heer Dittrich: Uit welkjaar dateert die vuistregel?
  De heer Gerands: Ik participeerde als onderzoeksleider in 1997.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  Een tijdelijke oplossing is het wegtippen van de informatie (zie
  daarvoor paragraaf 2.5.4). Trucs als het vertraagd uitluisteren van
  taps, of het tolkenprobleem («we verstonden niet wat er over
  de tap gezegd werd») achten de meesten fnuikend voor de
  geloofwaardigheid bij de rechter. Ook het toevallig geen
  OT-capaciteit hebben, of de mislukte gecontroleerde aflevering zijn
  argumenten waar niemand van wil stellen dat ze zouden mogen worden
  gebruikt om een doorlating te maskeren.

  De heer Hielckert (rechercheur kernteam, regiopolitie
  Rotterdam): ( .. ) Wij hebben ongeveer anderhalfjaar geleden een
  onderzoek gedaan waarbij wij tegen een organisatie aanliepen die
  vanuit Turkije heroïne in Nederland invoerde en distribueerde.
  Dat betrof grote hoeveelheden, minimaal honderd kilo per zending.
  Tussen die grote partijen door werden ook kleine partijen in deze
  richting gestuurd. Kort na de start van het onderzoek kregen wij al
  gelijk zicht op zo’n kleine partij die onderweg was van Turkije
  naar Nederland. Door het afluisteren van telefoongesprekken kregen
  wij op een zondagavond het bericht binnen dat er een indicatie was
  dat er maandagochtend mogelijk een koerier met een geprepareerde
  personenauto naar Nederland onderweg was. Die indicatie was zo
  sterk dat er haast wel heroïne in die auto moest zitten. Het
  was onmogelijk om die auto door te laten gaan. Zicht op de
  organisatie die erachter lag, hadden we wel, maar nog niet zodanig
  dat we de zaak met voldoende bewijs ter zitting konden brengen.
  Toen hebben we, uiteraard in overleg met de officier van justitie,
  besloten om die partij in beslag te nemen, maar daarbij, indien
  mogelijk, geen verdachten aan te houden. De partij moest in ieder
  geval in beslag genomen worden en de verdachten zouden op een later
  tijdstip aangehouden worden.
  De heer Dittrich: Waarom was het zo belangrijk om die verdachten
  niet meteen aan te houden?
  De heer Hielckert: Wij wilden het onderzoek niet frustreren. Op het
  moment dat er verdachten worden aangehouden, worden ze voor de
  rechtbank gebracht. Het GVO dat tegen de organisatie liep, zou dan
  bekend worden.
  De heer Dittrich: Het GVO is het gerechtelijk vooronderzoek.
  De heer Hielckert: Nadat wij dat zo doorgesproken hadden, hebben
  wij die auto in beslag genomen zonder dat er iemand bij was met
  erin vijftien kilo heroïne. Wij hebben het zodanig gedaan dat
  het voor de omgeving duidelijk was dat de politie de inbeslagname
  had gedaan. Uit het onderzoek was al duidelijk geworden dat de
  afstraffing heel pijnlijk zou zijn indien mensen van de organisatie
  partijen heroïne achterover zouden drukken. Daarom hebben wij
  bij de inbeslagneming een herkenbare politiewagen betrokken.
  De heer Dittrich: Dat hebt u gedaan om sommige mensen van die groep
  te beschermen.
  De heer Hielckert: Ja.
  De heer Dittrich: Tegen een afrekening vanuit de groep?
  De heer Hielckert: Inderdaad, maar dat is helaas mislukt. We hebben
  vervolgens groot in de krant gepubliceerd dat de politie die auto
  in beslag had genomen. Dat was helaas een Nederlandse krant. De
  mensen die hierbij betrokken waren, waren echter van Turkse afkomst
  en die lezen die Nederlandse krant niet. De voorzitter: Het is dus
  mislukt. De auto is wel in beslag genomen, maar het was de
  verdachten niet opgevallen dat de politie dat gedaan had.
  De heer Hielckert: Exact.’

  De rechtbank heeft deze inbeslagname geaccepteerd. Zij was van
  oordeel dat er geen reden was om aan de integriteit van de
  beslissing te twijfelen.

  Doorlaten: meerdere strafbare feiten door één
  criminele groep

  Respondenten geven aan dat het met betrekking tot het verbod op
  doorlaten «handig» is als een verdachte tegelijkertijd
  in verschillende goederen illegaal handelt. Dit komt bijvoorbeeld
  voor wanneer een verdachte zowel illegaal spijkerbroeken invoert
  als in drugs handelt. Wanneer het tactische team informatie krijgt
  over verhandelde goederen, kan zij aannemelijk maken dat zij geen
  zekerheid heeft over de aard van de goederen. Deze voorgestelde
  gegronde onzekerheid ontslaat het team vervolgens van de
  verplichting ofwel de goederen in beslag te nemen ofwel – bij
  grensoverschrijding ~ een rechtshulpverzoek in te dienen naar
  aanleiding van een voorgenomen gecontroleerde aflevering c.q.
  doorlating. In het laatste geval zou voor de gecontroleerde
  aflevering eerst toestemming aan de CTC moeten worden gevraagd.
  Wanneer aannemelijk is dat er geen zekerheid is over de aard van de
  goederen, is het mogelijk om in zo’n geval bijvoorbeeld een Duitse
  politieambtenaar informeel te vragen een verkeerscontrole uit te
  voeren waarbij de wagen in kwestie kan worden doorzocht.

  In een onderzoek bleek heel snel dat er verschillende
  groeperingen betrokken waren bij de smokkel van cocaïne. Deze
  groeperingen hielden zich bezig met verschillende activiteiten:
  verdovende middelen, vuurwapens, mensenhandel, edelstenen, alcohol
  (o.a. wodka). De officier van justitie heeft toen in overleg met de
  driehoek besloten dat het team zich moest beperken tot verdovende
  middelen. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om door te laten,
  zolang het team kan volhouden dat het niet met voldoende zekerheid
  heeft vastgesteld wat de inhoud van een transport is. Doordat de
  groeperingen met zoveel producten bezig waren, was het moeilijk om
  te weten wanneer zij zich met verdovende middelen bezig hielden.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  Knelpunten gecontroleerd afleveren en doorlaten

  In het kader van de inventarisatie van de consequenties van het
  wetsvoorstel BOB in de praktijk (werkgroep-Van de Beek, april 1999)
  is in het bijzonder gekeken naar de gevolgen van het verbod op
  doorlaten. Over de reikwijdte van het verbod op doorlaten stelt het
  rapport (samengevat) dat het verbod in de volgende situaties niet
  geldt:
  a. de vindplaats is niet door de toepassing van bijzondere
  opsporingsbevoegdheden bekend;
  b. de vindplaats is onvoldoende bekend (verwezen wordt naar de
  uitspraak van het hof Amsterdam, 21 december 1998 met betrekking
  tot het begrip «weten»);
  c. bij voldoende mate van zekerheid over de vindplaats is, in die
  gevallen waarin op grond van de hoeveelheid geen direct ingrijpen
  geboden is, een afweging mogelijk tussen de verplichting tot
  inbeslagneming en het opsporingsbelang. Het is mogelijk dat wordt
  gekozen voor uitstel met het oogmerk om op een later tijdstip tot
  in beslagneming over te gaan;
  d. in exceptionele gevallen kan voor afstel worden gekozen op basis
  van het zwaarwegend opsporingsbelang en met inachtneming van de
  procedure (schriftelijke toestemming na overleg met de minister)
  en
  e. in alle andere gevallen dient tot inbeslagneming te worden
  overgegaan, tenzij daardoor personen in gevaar komen.

  In reactie hierop wil de commissie op deze plaats nadere
  invulling geven aan genoemd artikel. Het verbod op doorlaten is
  naar de tekst van artikel 126ff wetsvoorstel BOB gekoppeld aan de
  uitoefening van bevoegdheden van de titels IVa tot en met V. In de
  uitvoering van de bevelen tot observatie, infiltratie, pseudokoop,
  stelselmatig inwinnen van informatie, inkijkoperatie, opnemen
  vertrouwelijke communicatie en onderzoek van telecommunicatie
  (onder andere telefoon- en faxtap en printen) kan een
  opsporingsambtenaar bekend raken met de vindplaats van goederen in
  de zin van het artikel, hetgeen noopt tot ingrijpen. De informatie
  van de burgerinformant, -infiltrant of de burgerpseudokoper (titel
  Va) kan echter ook de wetenschap van de vindplaats in de zin van
  artikel 126ff wetsvoorstel BOB opleveren. Uit de debatten in de
  Kamer kan niet worden afgeleid dat deze titel bewust zou zijn
  uitgesloten; kennelijk is sprake van een omissie en dient titel Va
  onder het bereik van artikel 126ff te worden gebracht. De eerder
  aangehaalde uitspraak van het Hof Amsterdam (21 december 1998)
  biedt nadere invulling aan het begrip weten in de zin «dat de
  politie met redelijke mate van zekerheid ervan op de hoogte is dat
  verdovende middelen aanwezig zijn en voorts dat inbeslagneming van
  deze verdovende middelen in de gegeven omstandigheden
  redelijkerwijs mogelijk zou zijn». Een gebrek aan capaciteit
  bij het observatieteam en het arrestatieteam of andere
  onderzoeksprioriteiten zullen in beginsel onvoldoende reden
  opleveren om niet tot actie over te gaan. In sommige gevallen zal
  de informatie noodzaken tot nader onderzoek (bijvoorbeeld een
  observatieactie) ter vaststelling van de vindplaats, in andere
  gevallen kan terstond tot inbeslagneming en aanhouding worden
  overgegaan. Van belang zijn daarbij onder meer de onderstaande
  overwegingen en de aard van de aanwijzingen of vermoedens. Het ligt
  in de bedoeling van het artikel besloten een belangenafweging
  mogelijk te maken tussen de verplichting tot inbeslagneming en het
  opsporingsbelang. Daarbij kan de hoeveelheid van het goed (drugs)
  een rol spelen. In het rapport van de werkgroep- Van de Beek wordt
  aangegeven dat direct moet worden ingegrepen in het geval grote
  hoeveelheden als 100 kilogram cocaïne, 30 machinegeweren of 30
  kilo semtex. Uit diverse debatten in de Kamer blijkt dat zulke
  grote hoeveelheden en ook heel veel kleinere niet voor doorlaten in
  aanmerking komen. Een kleine hoeveelheid kan alleen worden
  doorgelaten als duidelijk is wat de volgende stop in het onderzoek
  zal zijn (bijvoorbeeld het in beslag nemen van een veel grotere
  partij die reeds is aangekondigd). Het artikel laat blijkens de
  toelichting het softdrugsbeleid onverlet. Maar tussen enerzijds
  enkele grammen softdrugs of grondstoffen voor XTC en anderzijds
  enkele grammen semtex zit zeker een verschil in gevaarzettend
  karakter. Zeker in laatstgenoemde gevallen (en bij twijfel) dient
  een spoedprocedure bij het College, in de zin van 24-uur
  bereikbaarheid van een procureur-generaal met piketdienst, tot de
  mogelijkheden te behoren. Bij genoemde afweging kan ook de
  veiligheid van personen een rol spelen. In het rapport van de
  werkgroep wordt in dit verband allereerst gewezen op
  opsporingsambtenaren (politiële infiltranten). Daarnaast
  spreekt het rapport meer in het algemeen van de situatie dat
  inbeslag neming niet mogelijk is met het oog op de afscherming en
  veiligheid van de informant of infiltrant in het algemeen. Dit is
  een nieuw element, waarover bij de behandeling van het wetsvoorstel
  BOB niet is gesproken. Hoewel de commissie niet wil uitsluiten dat
  dit element een rol kan spelen wil zij wel wijzen op het gevaar
  daarvan. De Delta-methode heeft immers aangetoond dat door deze
  vorm van afscherming de overheid in een chantabele positie kan
  komen te verkeren.

  Doorlaten van mensen

  Het kernteam Noord-Oost Nederland wijst erop dat mensen die
  gesmokkeld worden niet altijd in mensonwaardige omstandigheden
  verkeren. Naar hun mening is de gedachte achter de motie-Rouvoet
  c.s. dat voorkomen moet worden dat mensen in dergelijke
  omstandigheden komen te verkeren, terwijl in sommige gevallen daar
  geen sprake van is. Daarnaast is het in de praktijk van de
  opsporing van mensensmokkel door de Unit mensensmokkel gebleken dat
  het soms moeilijk, zo niet onmogelijk is om zicht te krijgen op de
  criminele organisatie en op de routes die voor de smokkel worden
  gebruikt. De motie-Rouvoet c.s. verplicht de Unit mensensmokkel om
  onmiddellijk tot aanhouding van de personen over te gaan zodra men
  weet wanneer en waar mensen zich door criminelen laten
  transporteren naar een nieuwe bestemming. De Unit mensensmokkel zag
  zich zo in een onderzoek genoodzaakt om «transporten»
  twee weken lang consequent weg te tippen. Dit heeft ertoe geleid
  dat zij geen mogelijkheid meer had om zicht te krijgen op de
  criminele organisatie die deze transporten organiseerde.

  Op grond van informatie verkregen uit eerdere onderzoeken wordt
  sinds begin 1996 door het kernteam Noord-Oost Nederland onderzoek
  gedaan naar mensenhandel, vervalsingen en overige hieraan
  gerelateerde strafbare gedragingen. Het aanknopingspunt was een
  stroom van naar schatting 4000 tot 5000 (vooral economische)
  vluchtelingen uit Irak en Iran in de periode 1993-1996. Deze
  vluchtelingen gebruikten Nederland als transito-land en zochten
  uiteindelijk hun welzijn in andere landen, waaronder Canada.
  Aanvankelijk werden de transporten met bestemming Canada consequent
  weggetipt aan andere diensten wanneer zij bekend werden. Echter
  daarna raakte men het zicht op de transporten kwijt. Daarom is
  toestemming aan de CTC gevraagd om te kunnen doorlaten. Daarbij is
  ook aandacht gevraagd voor de eventuele diplomatieke consequenties.
  Vanwege de gevoeligheid van de materie is advies gevraagd van een
  wetgevingsjurist van het ministerie van Justitie en is overleg met
  het ministerie van Buitenlandse Zaken gevoerd. Omdat de schade als
  gevolg van het doorlaten van mensen in dit geval beperkt werd
  geacht, werd geen reden gezien de toestemming te onthouden. Daarbij
  werd nadrukkelijk in acht genomen dat er via Buitenlandse Zaken
  afstemming was geweest met Canada. Ook werd in acht genomen dat er
  voldaan werd aan het welzijnscriterium, dat wil zeggen dat noch de
  wijze van transport, noch de wijze van opvang in strijd zou zijn
  met humanitaire eisen. Transporten van mensen via containers of
  transporten die leiden tot «opvang» in een bordeel zijn
  immers niet toelaatbaar. Nadien zijn sommige personen uit deze
  «doelgroep» met vervalste reisdocumenten wel
  tegengehouden op Schiphol. Anderen zijn bewust doorgelaten ondanks
  vaststelling van het feit dat ze met valse documenten reisden.

  vorige   volgende    inhoud