• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Overige methoden

  2.5 Overige methoden

  De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft
  in beperkte mate aandacht besteed aan verschillende aspecten van
  het omgaan met informatie in het algemeen. De commissie heeft op
  basis daarvan besloten in haar evaluatie- onderzoek beperkt
  aandacht te besteden aan het verkennend onderzoek, bestuurlijke
  rechtshandhaving en financieel rechercheren. Tevens heeft de
  commissie besloten aandacht te besteden aan de door
  opsporingsinstanties noodzakelijk geachte informatie-uitwisseling.
  Daarbij waren de volgende onderzoeksvragen leidend:
  a.Hoe krijgt bestuurlijke rechtshandhaving vorm in de praktijk van
  de
  opsporing?
  b.Wat zijn de resultaten van financieel rechercheren?
  c.Hoe krijgt financieel rechercheren in de praktijk van de
  opsporing
  vorm?
  d.In hoeverre vindt er nog informele informatie-uitwisseling plaats
  via
  zogenoemde «U-bochten»?

  Regelgeving

  Ter uitvoering van de politietaak met betrekking tot de
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde mag de politie
  informatie verzamelen, opslaan, bewerken en gebruiken. De wet op de
  Politieregisters voorziet in een regime voor het opslaan, bewerken
  en gebruiken van de gegevens. Aan de hand van opgeslagen gegevens
  die afkomstig zijn van diverse bronnen kunnen misdaadanalyses
  worden gemaakt, die worden gebruikt bij lopend (CID-matig en
  tactisch) opsporingsonderzoek. Aldus kan zicht worden gekregen op
  de structuur van een groep verdachte personen en/of op
  gedragspatronen van al dan niet bekende verdachten. Uitwisseling
  van informatie en koppeling van registers moet primair vanuit de
  wet op de Politieregisters worden beoordeeld, hoewel in geval een
  niet onder de wet op de Politieregisters vallende partner bereid is
  geregistreerde gegevens te verstrekken, ook de wet
  Persoonsregistraties (en vanaf het najaar 1999 de voor verstrekking
  aan de politie vermoedelijk iets minder strikte wet Bescherming
  persoonsgegevens) van toepassing is. De wet op de Politieregisters
  geeft geen bevoegdheid gegevens te vergaren. Voor zover met het
  vergaren van informatie geen of slechts een geringe inbreuk op de
  persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt, wordt de bevoegdheid om
  informatie te vergaren afgeleid uit artikel 2 Politiewet 1993 of
  (tijdens opsporingsonderzoek) artikel 141 Wetboek van
  strafvordering.

  Praktijk

  De kennis van de complexe regelgeving omtrent het omgaan met
  informatie is niet wijd verbreid. Opvallend is dat binnen de
  politie personen die wel over enige kennis ter zake beschikken de
  indruk hebben dat de aanpassing van de Wet op de politieregisters
  voor de praktijk wel eens een grotere betekenis zou kunnen hebben
  dan het wetsvoorstel BOB. Bij hen bestaat de vrees dat relevante
  gegevens niet meer zullen mogen worden opgeslagen, zoals het niet
  onmiddellijk aan een bepaald CID-subject te verbinden feit dat een
  bepaalde café-bezoeker altijd een vuurwapen op zak
  heeft.

  2.5.1 Verkennend onderzoek

  Regelgeving

  In artikel 126gg wetsvoorstel BOB wordt de nieuwe bevoegdheid
  geschapen om ter voorbereiding van de opsporing in bepaalde
  gevallen onderzoek in te stellen. In de Instructie verkennend
  onderzoek van 1 december 1998 worden de procedures weergegeven die
  binnen het openbaar ministerie ten aanzien van verkennend onderzoek
  moeten worden doorlopen. Het verkennend onderzoek maakt geen deel
  uit van het opsporingsonderzoek (al geschiedt het wel onder gezag
  van de officier van justitie). In een verkennend onderzoek mogen
  ook geen dwangmiddelen worden gebruikt. De bevoegdheid is vooral
  geïntroduceerd met de gedachte aan gevallen waarin
  aanwijzingen bestaan tegen een verzameling van personen die
  bemoeienis met die groep van personen rechtvaardigt. Een onderzoek
  naar het afglijden van transportorganisaties in de criminaliteit is
  hiervan een voorbeeld.

  Het optreden tegen georganiseerde misdaad moet plaatsvinden in
  een kader van criminele politiek. Daartoe wordt tweejaarlijks een
  landelijk criminaliteitsbeeldanalyse georganiseerde criminaliteit
  verricht door het WODC. De daaraan ontleende aandachtsgebieden
  (bijvoorbeeld mensenhandel, XTC, Zuid-Amerika, Oost-Europa) worden
  toegekend aan de kernteams. De kernteams worden geacht zich op de
  toebedeelde aandachtsgebieden te ontwikkelen tot expertisecentra.
  Verkennende onderzoeken moeten naast een beter inzicht in het
  aandachtsgebied ook leiden tot voorstellen voor operationele
  onderzoeken. Zo bestaat binnen het kernteam Haaglanden diversiteit
  en wisselwerking tussen informatieve strategische onderzoeken
  enerzijds en tactische onderzoeken anderzijds: tactisch onderzoek
  komt voort uit criminaliteitsbeeldanalyse en de resultaten van
  tactisch onderzoek leiden tot verbetering van het
  criminaliteitsbeeld. Overigens is verkennend onderzoek niet
  voorbehouden aan de kernteams. Volgens een nota van de voorzitter
  van de Coördinatiecommissie zware criminaliteit van 6 november
  1997 dient onder verkennend onderzoek eveneens begrepen te worden
  het onderzoek dat de lokale politie uitvoert ter ondersteuning van
  bepaald gemeentelijk beleid, het zogenoemde
  «bestuursondersteunend onderzoek». Ook dit onderzoek
  zou dan plaats moeten vinden onder gezag van het openbaar
  ministerie.

  Een verkennend onderzoek kan inbreuk maken op de persoonlijke
  levenssfeer van de personen die deel uitmaken van de onderzochte
  groeperingen, bijvoorbeeld doordat gegevens worden vastgelegd
  omtrent deze personen zonder dat zij verdachte of betrokkene zijn.
  Het feit dat de gegevens zijn ontleend aan open bronnen of aan
  vergelijking van open bronnen met politieregisters, doet daar niet
  aan af. Volgens de Instructie verkennend onderzoek, in werking
  getreden per 1 januari 1999, bevat het schriftelijk bevel tot
  verkennend onderzoek de feiten en omstandigheden die ten grondslag
  liggen aan het bevel; de doelstelling van het voorgenomen onderzoek
  en het beoogde tijdpad. Toestemming is nodig van de hoofdofficier
  van justitie. Indien het verkennend onderzoek dient te worden
  uitgevoerd door een kernteam, maatschappelijke consequenties heeft
  (men denke aan de goede naam van een branche) en/of een landelijk
  of interregionaal karakter heeft, is ook toestemming van het
  College van procureurs-generaal noodzakelijk. Met de introductie
  van het verkennend onderzoek in het juridisch instrumentarium is de
  betekenis van het begrip fenomeenonderzoek ingeperkt. Bij
  fenomeenonderzoek gaat het om niet-strafvorderlijk en evenmin
  politieel onderzoek, met als mogelijk doel om
  criminaliteitspatronen in beeld te krijgen.

  Fenomeenonderzoeken liepen in de praktijk qua doelstelling en
  doelbereiking sterk uiteen. Voorts boden zij te weinig
  aanknopingspunten voor de ontwikkeling van
  opsporingsstrategieën om zo de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit daadwerkelijk te sturen of te ondersteunen. Om deze
  redenen wordt fenomeenonderzoek niet langer tot taak van de politie
  gerekend. Wel kan ter ondersteuning van een verkennend onderzoek de
  opdracht aan een derde (universiteit of WODC) worden verstrekt om
  fenomeenonderzoek te verrichten. (Eindrapport parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden, Kamerstuk 24 072, nrs.
  10-11, 1995-1996)

  Praktijk

  Binnen sommige kernteams is lang geworsteld met de vraag wat wel
  en wat niet mag in een verkennend onderzoek. Op dit moment gelden
  voor de vergelijkingen in verband met het (zuiver) verkennend
  onderzoek de regels van de Wet op de politieregisters. In de
  praktijk doen zich evenwel nog verkennende onderzoeken voor die
  niet rechtstreeks een bijdrage leveren aan de
  criminaliteitsbestrijding, zoals het project Oost-Europa van het
  kernteam Noord-Oost Nederland. Dergelijke onderzoeken dienen
  veeleer het doel dat een kernteam zich ontwikkelt tot
  expertisecentrumvoor een bepaald aandachtsgebied. Als de gegevens
  van dergelijke verkennende onderzoeken volgens de geldende
  registratiewetgeving na zes maanden moeten worden vernietigd voor
  zover ze verder geen betekenis hebben voor eventueel verder
  strafrechtelijk onderzoek volgend op het verkennend onderzoek,
  staat dit haaks op het uitgangspunt van de ontwikkeling van
  expertisecentra. Voorts is reeds gewezen op de gedachte dat
  verkennend onderzoek bestuurlijk ondersteunend van karakter kan
  zijn. In dat geval rijst de vraag of de in het kader van verkennend
  onderzoek vergaarde gegevens niet veeleer onder de Wet
  persoonsregistratie respectievelijk de Wet bescherming
  persoonsgegevens zullen vallen. In verband met het financieel
  rechercheren doen zich vergelijkbare problemen voor. Weliswaar
  vallen registraties die voortvloeien uit het MOT-regime onder het
  systeem van de Wet op de politieregisters, maar registraties van
  bijvoorbeeld de FIOD vallen daar slechts bij uitzondering onder en
  dat is bijvoorbeeld bij de risicoprofielen die door de FIOD worden
  gemaakt ook wel te begrijpen. Een twistpunt met betrekking tot het
  verkennend onderzoek is de overlap met strafrechtelijk onderzoek.
  De neiging bestaat om een opsporingson derzoek te starten zodra men
  tijdens een verkennend onderzoek op een strafbaar feit stuit. Op
  zich zou men dan wel kunnen doorgaan met het verkennend onderzoek,
  maar er bestaat beduchtheid dat informatie uit een gerechtelijk
  vooronderzoek dan terugvloeit in het verkennend onderzoek of dat de
  schijn daarvan wordt gewekt, hetgeen later in de operationele zaak
  vragen zal oproepen ten aanzien van de start van die zaak.

  Wat betreft het fenomeenonderzoek nieuwe stijl kan gewezen
  worden op de medio 1998 geuite behoefte van het College van
  procureurs-generaal aan een rapportage omtrent de werkzaamheden van
  het Expertiseteam Zuid-Oost Azië. In een studie van de Erasmus
  Universiteit is hieraan gevolg gegeven, waarbij een verband werd
  gezocht tussen diverse criminaliteitsvormen met Zuidoost-Aziatische
  achtergrond welk verband werd gevonden in de mensensmokkel. (V. Mul
  en E.J.V. Pols (red.), (Ver)stand van zaken 1997-1998.)

  2.5.2 Financieel rechercheren

  Regelgeving

  Wat betreft het financieel rechercheren kan herhaald worden wat
  ook in de rapportage van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden bleek: hier zijn voor de algemene opsporing
  enerzijds vooral de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet
  MOT) en anderzijds de regelgeving met betrekking tot de
  ontnemingswetgeving van belang. Sedert 1995 zijn wel enkele
  richtlijnen tot stand gekomen, onder andere ter aanscherping van de
  zogenoemde indicatorenlijst van de Wet MOT en in verband met de
  vrijwillige medewerking van banken, maar deze behoeven geen nadere
  behandeling.

  Praktijk

  Voor de FIOD is financieel rechercheren een kernactiviteit; bij
  «gewone» rechercheurs is de deskundigheid op dit gebied
  gering. Onderscheid wordt gemaakt tussen tactisch financieel
  onderzoek en strategisch financieel onderzoek. Het eerste soort
  onderzoek is gericht op het genereren van bewijsmateriaal tegen
  concrete subjecten. Indien voldoende bewijsmateriaal is gevonden,
  kan het tactisch onderzoek ook strekken tot ontneming van
  wederrechtelijk verkregen voordeel. Strategisch financieel
  onderzoek is eerder verwant aan het verkennend onderzoek en is
  primair gericht op het verzamelen van gegevens over bepaalde
  groepen met als doel risicoprofielen en prioriteitstellingen te
  genereren.
  Van financieel rechercheren komt het bij de algemene
  opsporingsambtenaren – ondanks het bestaan van bureaus
  financiële ondersteuning – op zijn best in wisselende mate.
  Voor zover het financieel rechercheren gericht is op ontneming,
  zijn de resultaten blijkens onderzoek van het WODC teleurstellend.
  Als een prangend probleem wordt in dat verband ervaren dat geld dat
  in onroerend goed, dat op naam staat van een (door verdachte
  gecontroleerde) rechtspersoon is ondergebracht, na het Bucro-arrest
  (HR 9 januari 1996, NJ 199 8,591) vrijwel niet meer kan worden
  ontnomen. Voor zover het financieel rechercheren gericht is op het
  identificeren van personen die de geldhandelingen binnen een
  criminele organisatie feitelijk aansturen, vindt het niet veel
  plaats. (Moret Ernst & Young, Financieel rechercheren, een
  evaluatieonderzoek, 15 juni 1998.)

  Het parket Den Haag zegt dat van deze techniek door de aard van
  het onderzoek (georganiseerde misdaad in Zuid-Amerika in relatie
  met Nederland en West-Europa) nog niet veel gebruik is gemaakt.
  Vooral de geautomatiseerde internationale informatie-uitwisseling
  met de politie is slecht ontwikkeld en dat belemmert het financieel
  rechercheren in Zuid-Amerika. In andere regio’s vallen nog hardere
  geluiden te horen: «financieel rechercheren is in de
  politiepraktijk een façade», zo zeiden respondenten
  zowel van het kernteam Rotterdam-Rijnmond als van het kernteam
  Noord-Oost Nederland. Dat is een streng oordeel, al was het maar
  omdat bij sommige onderzoeken – zoals dat tegen de Hakkelaar – het
  financieel rechercheren een grote en belangrijke rol heeft
  gespeeld.

  Met name de arbeidsintensiviteit van deze vorm van opsporing
  wordt als bezwaarlijk aangemerkt en als oorzaak beschouwd van de
  geringere betekenis van het financieel rechercheren dan in 1995
  werd verwacht. Ook zijn er geen groeimogelijkheden voor financieel
  rechercheurs, waardoor bijvoorbeeld in Limburg- Zuid de afdeling
  Financiële recherche leeg stroomde van negen rechercheurs in
  1997 naar één rechercheur in 1999 (Zie ook Kamerstuk
  25 714, nr. 3, 1997-1998.) Volgens het WODC is het ontbreken van
  een sterke wil bij de politie om te investeren in financieel
  onderzoek de belangrijkste oorzaak van de tekortkomingen in de
  praktijk van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
  Wat daar ook van zij, nog steeds en wellicht in toenemende mate
  doet de politie een beroep op de FIOD om een bijdrage te leveren
  aan de ontwikkeling van het financieel rechercheren. Van de zijde
  van het landelijk rechercheteam (LRT) wordt een keerzijde hiervan
  belicht: samenwerking tussen in financieel onderzoek geschoolde
  mensen en politie blijft door cultuurverschillen en geringe
  financiële kennis van de politie een probleem. Er zijn naast
  het gebrek aan deskundig personeel en de arbeidsintensiviteit nog
  andere belemmeringen voor het welslagen van financieel
  rechercheren. In de praktijk verloopt informatie-uitwisseling met
  buitenlandse financiële instellingen bijzonder traag. Dit
  geldt des te meer, als het niet om verdovende middelen maar om
  fraudes gaat. Criminelen hebben bovendien vaak grote sommen geld op
  rekeningen in landen met bankgeheim, zoals Luxemburg en
  Zwitserland. Met binnenlandse banken is het contact beter. Toch
  worden ook dan soms, ondanks het bestaan van richtlijnen en
  convenanten voor de omgang met banken, kunstgrepen aangewend. Dit
  wordt ingegeven doordat de banken op grond van de Wet
  persoonsregistraties verantwoordelijk zijn voor de privacy van hun
  klanten en ook hun commercieel belang zich soms slecht verenigt met
  doorbreking van het door het publiek als zodanig op prijs gestelde
  «bankgeheim». De kunstgrepen komen in de plaats van de
  vroegere en nog steeds niet verdwenen «informele»
  informatie-inwinning. Twee vormen van de bedoelde kunstgrepen zijn
  gesignaleerd. Het komt voor dat CID-matig contact met (medewerkers
  van de veiligheidsdienst van) banken wordt onderhouden. Alleen als
  de politie iets gaat doen met de informatie, moet deze daarna
  officieel worden opgevraagd. Ook is gesignaleerd dat een bank
  informatie geeft aan de Interne Veiligheidsdienst die er vervolgens
  een MOT-melding van maakt. Zodra een CID subject gekoppeld kan
  worden aan een MOT-melding, komt de MOT-melding bij de politie
  binnen. Als er van politiezijde dan wordt gereageerd op de
  MOT-melding weet de Interne veiligheidsdienst van de banken dat het
  om een CID-subject gaat en dat rechtvaardigt in de ogen van
  sommigen dan weer een iets verdergaande informatieverstrekking aan
  de politie.

  2.5.3 Bestuurlijke rechtshandhaving

  Regelgeving

  Wat betreft de bestuurlijke rechtshandhaving verdient vermelding
  dat het voorontwerp Bevordering integere besluitvorming openbaar
  bestuur (BIBOB) inmiddels de Raad van State is gepasseerd, maar de
  Tweede Kamer nog niet heeft bereikt. In dat wetsontwerp wordt in
  het bijzonder voorgesteld dat een speciaal bureau belast zal worden
  met de advisering van bestuursorganen omtrent de betrouwbaarheid
  van (rechts)personen met wie contracten worden gesloten of aan wie
  subsidies en/of vergunningen worden verstrekt. Verder worden
  bestuursrechtelijke beletselen geslecht om op grond van dat advies
  vergunningen en subsidies te kunnen weigeren. Voorts zijn
  ontwikkelingen gaande op het vlak van het wetsvoorstel
  Justitiële documentatie (nr. 24 797) en in de
  civielrechtelijke wetgeving met betrekking tot het misbruik van
  rechtspersonen. Daardoor zal respectievelijk via de verklaringen
  omtrent het gedrag en via het reeds operationele systeem Vennoot
  van het ministerie van Justitie meer helderheid worden geboden aan
  de bestuurlijke autoriteiten over de achtergronden van de
  betreffende (rechts)personen. De niet onmiddellijk heldere
  onderlinge afstemming van de in het kader van de bestuurlijke
  rechtshandhaving besproken ontwikkelingen is onder meer door de
  Registratiekamer ter discussie gesteld. Zowel bij het verkennend
  onderzoek, bij het financieel rechercheren, als bij het voorgenomen
  BIBOB-onderzoek de onderlinge vergelijking van open bronnen staat
  als methode centraal. Dit gebeurt al dan niet in verband met een
  vergelijking met politieregisters, waaronder ook de registers zware
  criminaliteit (voorheen CID-registers). In de nota Wetgeving voor
  de electronische snelweg wordt het – in dit verband relevante –
  onderscheid gebruikt tussen het bevragen van registers op een
  bepaalde persoon en het bevragen op een op voorhand onbepaalde
  groep van personen. Van het eerste is sprake als bijvoorbeeld in de
  CID-subjectenindex wordt gezocht naar het voorkomen van een persoon
  waarvan de naam bekend is. Van het tweede, dat ook wel als
  datamining wordt aangeduid, is sprake als bijvoorbeeld het register
  van ontvangers van een bijstandsuitkering wordt vergeleken met het
  register van personen over wie loonbelasting wordt ingehouden.
  Degenen die in beide registers voorkomen, verdienen dan nader
  onderzoek. Van de zijde van het ministerie van Justitie is
  aangekondigd dat naar de juridische status van datamining nader
  onderzoek zal worden gedaan.

  Praktijk

  Bij het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden is nadrukkelijk aan de orde geweest of en zo ja
  in hoeverre het toelaatbaar is, dat bijzondere
  opsporingsbevoegdheden worden gebruikt ten behoeve van het bestuur.
  Nadrukkelijk is ervoor gekozen de in het wetsvoorstel BOB
  neergelegde methoden te reserveren voor strafvorderlijke
  doeleinden. Over gegevensvergaring ten behoeve van de burgemeester
  is recentelijk een advies van de Recherche advies commissie
  geschreven, vanuit de gedachte dat het wetsvoorstel BOB niet is
  geschreven voor openbare ordehandhaving; het wetsontwerp
  Inlichtingen en Veiligheidsdiensten kent ook een apart regime.
  Niettemin blijken vooral in corruptie-gerelateerde onderzoeken
  straf- en bestuursrechtelijke of disciplinaire doeleinden soms met
  elkaar te zijn verweven. Soms is het strafrechtelijk bewijs niet
  voldoende, of ontbreekt bijvoorbeeld opzet maar is er wel
  verregaande onvoorzichtigheid geweest. Dan wordt besloten tot
  nietstrafrechtelijk sanctioneren. De vraag is dan of bijvoorbeeld
  door een PIT – eventueel tijdens de eerste milieuverkenning en dus
  in de aanvang van het infiltratietraject vergaarde gegevens kunnen
  worden ingebracht in een disciplinaire zaak. In een zaak die de CTC
  in 1997 behandelde, waarin politie-infiltranten zogenoemde
  fop-informatie zouden moeten kopen van corruptie verdachte
  politie-ambtenaren, deed zich dit wellicht voor: het
  infiltratietraject is stopgezet, maar de politiemensen zijn
  ontslagen. Een dergelijk alternatief is niet zonder problemen. In
  de eerste plaats zijn er op dit moment nog mogelijke
  bestuursrechtelijke beletselen. In de tweede plaats is er onder
  meer van de zijde van het LRT op gewezen, dat bij samenwerking met
  het bestuur belangenconflicten kunnen optreden, indien het bestuur
  eerder met de informatie naar buiten wil dan de politie gewenst
  acht. Vanwege de motiveringsverplichtingen in zo’n disciplinaire
  zaak zal dan een eventuele infiltratie bekend worden. In Amsterdam
  en in Rotterdam zijn reeds initiatieven genomen om op lokaal niveau
  meer inzicht te verwerven in de achtergronden van partners van de
  overheid teneinde de infiltratie van de misdaad in de bovenwereld
  tegen te gaan. Daarvoor wordt in Amsterdam gebruik gemaakt van
  diverse registers, waaronder de BasisVastgoedAdministratie en het
  HorecainformatieSysteem. Voorts is een Screeningbureau
  aanbestedingen grote infrastructurele projecten opgezet dat beoogt
  aanvullend te gaan werken op het nog op te richten landelijke
  Bureau BIBOB. Onderkend wordt dat bijvoorbeeld voor gemeentelijke
  vergunningverlening in het kader van het zogenoemde Wallenproject
  nog de nodige juridische haken en ogen bestaan. Ook het eventueel
  weigeren van een horeca-vergunning als de betrouwbaarheid van de
  aanvrager in het geding is, wordt als problematisch beschouwd. Het
  vermoeden bestaat maar harde gegevens ontbreken – dat in bepaalde
  gevallen via informele informatie-uitwisseling politiegegevens het
  bestuur dan bereiken. De bestuursrechtelijke aanpassingen die
  gepaard zullen gaan met het wetsvoorstel BIBOB zouden deze
  problemen het hoofd moeten bieden.

  2.5.4 «Wegtippen» van informatie en
  «U-bochten»

  In de praktijk doen zich situaties voor waarbij in een lopend
  (gerechtelijk voor-) onderzoek informatie bekend wordt die
  noodzaakt tot afzonderlijk strafrechtelijk ingrijpen. Dit is met
  name problematisch wanneer de herkomst van de informatie
  (vooralsnog) dient te worden afgeschermd om te voorkomen dat het
  hoofdonderzoek bekend wordt. Door het bekend worden van het
  hoofdonderzoek kunnen zwaarwegende onderzoeksbelangen worden
  geschaad en kan zelfs de zin van voortzetting van dat onderzoek
  verloren gaan. Een bekend voorbeeld is de informatie uit een
  telefoontap dat een (geringe) hoeveelheid drugs op een bepaalde
  tijd en plaats zal worden afgeleverd. Ingrijpen in de vorm van
  inbeslagname en aanhouding van de verdachte(n) heeft het nadeel in
  zich dat uiterlijk na een periode van ongeveer 100 dagen (De
  voorlopig gehechte verdachte moet uiterlijk, gerekend vanaf de
  aanhouding binnen 106 dagen en 15 uur terechtstaan: 6 uur ophouden
  voor verhoor te vermeerderen met maximaal 9 uur, 2 x 3 dagen
  inverzekeringstelling, 10 dagen bewaring en 3 x 30 dagen
  gevangenhouding) de onderliggende informatie en de herkomst daarvan
  bekend moet kunnen worden gemaakt.

  In de opeenvolgende fasen van de voorlopige hechtenis (maximaal
  10 dagen bewaring en 3x 30 dagen gevangenhouding) moet de rechter
  beoordelen of er jegens de verdachte voldoende ernstige bezwaren
  bestaan om voortzetting van de voorlopige hechtenis te
  rechtvaardigen. Dit beslist de rechter op grond van alle in het
  dossier beschikbare stukken. In beginsel zal ook (de herkomst van)
  de informatie die leidde tot de aanhouding deel uitmaken van het
  dossier. Uitgangspunt is dat ook de verdachte kennis kan nemen van
  het dossier, voor zover dat beschikbaar is. Tijdens het
  gerechtelijk vooronderzoek kan de rechter-commissaris (overigens
  tijdens het voorbereidend onderzoek het openbaar ministerie) indien
  het belang van het onderzoek dit vordert, de verdachte de
  kennisneming van bepaalde stukken onthouden (artikel 30, lid 2,
  Wetboek van strafvordering). Dit is niet meer mogelijk zodra het
  gerechtelijk vooronderzoek wordt gesloten dan wel zodra de
  dagvaarding is betekend.

  Uiterlijk op dat moment zal de verdachte dus kennis kunnen nemen
  van het volledige dossier en derhalve ook van de aanleiding van het
  onderzoek (de telefoontap). Op dat moment is het dus mogelijk dat
  ook de verdachten in het hoofdonderzoek ervan op de hoogte komen
  dat er een onderzoek tegen hen loopt.

  Uit een universitair onderzoek uit 1997 naar de praktijk van het
  gerechtelijk vooronderzoek blijkt dat de status van gegevens die
  zijn verzameld in het kader van de toepassing van een dwangmiddel
  tijdens het gerechtelijk vooronderzoek in het algemeen onduidelijk
  is. (Mr. Renata Honig, Het gerechtelijk vooronderzoek in de
  praktijk, enkele aspecten, Kluwer Deventer 1997). Uit het
  dossieronderzoek komt naar voren dat één op de tien
  verdenkingen die leiden tot een gerechtelijk vooronderzoek,
  ontstaat op basis van gegevens uit een ander gerechtelijk
  vooronderzoek, in het bijzonder uit de telefoontap. Zelden blijkt
  echter uit de dossiers dat de verdenking is voortgekomen uit dat
  andere onderzoek. Hieraan liggen met name tactische redenen ten
  grondslag; «zo is het soms moeilijk in het geval waarin
  verdachten op een verschillend tijdstip worden aangehouden, de bron
  van de verdenking vrij te geven als dat een nog lopende tap is. Het
  moment van aanhouden is daarom soms afhankelijk van de resultaten
  in een ander onderzoek. » Als tapgegevens als bewijsmiddel of
  als belangrijk informatiemiddel dienen, wordt doorgaans formeel een
  verzoek aan de rechter-commissaris gedaan of de gegevens mogen
  worden overgeheveld naar een ander onderzoek. Noch het wetsvoorstel
  Herziening gerechtelijk vooronderzoek noch het wetsvoorstel BOB
  treft hier een regeling voor.

  Er zijn tal van varianten van «wegtippen» van
  informatie uit het lopende onderzoek bekend.

  De heer Dittrich: Ik wil u nog enkele vragen stellen over de
  opsporing van drugs. U bent ook CID-officier van justitie. Kunt u
  mij zeggen of grote onderzoeken wet eens in gevaar komen doordat
  direct wordt ingegrepen en drugs in beslag worden genomen? Welke
  juridische constructie kan worden gebruikt om te voorkomen dat
  onderzoeken schade lijden?
  Mevrouw De Jonge (lid CTC en CID-officier van justitie, parket
  Rotterdam): Via een telefoontap of via observatie kunnen wij zicht
  krijgen op transport van partijen verdo vende middelen. In zo’n
  geval geldt in Rotterdam het uitgangspunt, dat in beslag wordt
  genomen. Dat probeer je dan op een dusdanige manier te doen, dat
  het onderzoek, wanneer dat een grotere organisatie betreft, niet
  direct in gevaar komt. Daar zijn verschillende methoden voor. Een
  methode is geschetst door de heer Hielckert in het begin van deze
  sessie: je probeert een partij in beslag te nemen, maar daarbij
  geen verdachte aan te houden. Die handelwijze brengt een risico met
  zich mee. Dat heeft hij ook aangegeven. Een andere methode is je
  hoofdzaak afschermen en een stukje van het onderzoek overdragen aan
  een andere regio of aan een ander district in dezelfde regio. Aan
  de mensen van die andere regio of dat andere district kan gevraagd
  worden de partij verdovende middelen in beslag te nemen en degenen
  die zich bij de partij bevinden aan te houden.
  De heer Dittrich: Wat is het voordeel van overdracht aan een andere
  regio?
  Mevrouw De Jonge: Als je het aan een andere regio overdraagt,
  hoefje nog niet direct je gegevens uit het gerechtelijk
  vooronderzoek bloot te geven. Dan kun je hetzij van tactisch team
  naar tactisch team hetzij via de CID van de ene regio naar de CID
  van de andere regio de informatie afgeschermd geven «dat uit
  een elders lopend onderzoek is gebleken dat». Dat is dan de
  openingszin van het proces- verbaal. Op het moment dat de
  aangehouden verdachte ter terechtzitting verschijnt, zal uiteraard
  moeten worden aangegeven langs welke lijnen die informatie is
  gegeven.
  De heer Dittrich: Hoeveel dagen zitten daartussen?
  Mevrouw De Jonge: Maximaal zitten er ongeveer 100 dagen tussen.
  De heer Dittrich: Je wint er als het ware 100 dagen mee.
  Mevrouw De Jonge: Ja.’
  (Verslag Rondetafelgesprek, 21 mei 1999)

  Sommige van die varianten worden in de praktijk als
  ontoelaatbare U-bochten afgedaan. De commissie heeft geen algemene
  voorwaarden (noch in richtlijnen noch elders) aangetroffen waaraan
  het wegtippen van informatie uit een lopend onderzoek moet voldoen.
  In het algemeen wordt in de opsporingspraktijk de situatie waarin
  de verkregen operationele opsporingsinformatie in de vorm van een
  anonieme tip bij een andere regio of zelfs in het buitenland wordt
  weggezet, als ongeoorloofd bestempeld. Ook de methode waarbij via
  een hoofd van een CID de informatie tot CID-informatie wordt
  getransformeerd lijkt in de praktijk niet tot de mogelijkheden te
  behoren. In de jurisprudentie en praktijk lijkt de volgende methode
  van wegtippen wel toelaatbaar (Praktijkboek Opsporing, F.C.V. de
  Groot, versie januari 1999.) De verantwoordelijke voor het
  hoofdonderzoek – dat is in veel gevallen de operationele tactische
  recherche – kan een proces-verbaal opmaken met daarin een
  authentieke weergave van feiten en omstandigheden afkomstig uit het
  hoofdonderzoek alsmede de redenen voor afscherming van de herkomst
  van de informatie. Het proces-verbaal bevat ook een toezegging dat
  in een later stadium van de afzonderlijke nieuwe strafzaak alsnog
  integrale en authentieke verantwoording zal worden afgelegd.
  Vervolgens wordt dit proces-verbaal aan de overnemende
  opsporingsinstantie gegeven die op haar beurt, in overleg met de
  aanleverende instantie, proces-verbaal opmaakt. Daarin wordt onder
  vermelding van de redenen de herkomst van de informatie
  afgeschermd. Op basis van dit proces- verbaal kan eventueel tot
  observatie, aanhouding of toepassing van andere
  opsporingsbevoegdheden of dwangmiddelen worden overgegaan. Het
  proces- verbaal dient als een soort «start-verbaal»
  voor het nieuwe onderzoek. De bevoegde officier van justitie en/of
  de rechter-commissaris van de «afgesplitste zaak»
  krijgen beschikking over het authentieke materiaal uit de hoofdzaak
  en bepalen of en tot welk moment dit materiaal aan de verdachte kan
  worden onthouden.

  In een zaak die eind 1997 voor de Amsterdamse rechter (Rechtbank
  Amsterdam, 12 september 1997, nr. 13 035053) kwam, was een
  verdachte aangehouden en na de inverzekeringstelling in bewaring
  gesteld op basis van informatie die afkomstig was uit een lopend
  opsporingsonderzoek. Zowel voor dit »afgesplitste«
  onderzoek als voor het onderliggende (verstrekkende) onderzoek liep
  een gerechtelijk vooronderzoek bij dezelfde rechter-commissaris. De
  verdediging betwistte de rechtmatigheid van de
  inverzekeringstelling nu de informatie op basis waarvan de
  verdachte was aangehouden uit het andere lopende onderzoek
  afkomstig was en niet controleerbaar in het dossier was gevoegd. De
  rechtbank overwoog onder meer dat het onthouden van processtukken
  alleen gerechtvaardigd is als ernstig valt te vrezen dat de
  verdachte door kennis te nemen van de inhoud van de processtukken,
  de waarheidsvinding ernstig zou kunnen belemmeren. In algemene zin
  kan niet worden volstaan met de mededeling dat «uit een ander
  onderzoek is gebleken dat ( … )» zonder dat concreet wordt
  aangegeven wat de herkomst en aard van de informatie is. Vanwege de
  beperking van de mogelijkheden van de verdediging (artikel 30,
  tweede lid, van het Wetboek van strafvordering) moeten de gevolgen
  daarvan zoveel mogelijk worden weggenomen door de
  rechter-commissaris die de beslissing heeft genomen. Tenzij
  zwaarwegende onderzoeksbelangen zich daartegen verzetten moet deze
  openheid van zaken geven omtrent de herkomst, de aard en eventueel
  de betrouwbaarheid van de informatie. De beslissing tot onthouding
  van informatie dient eveneens te stroken met de beginselen van
  proportionaliteit waar het een ander lopend onderzoek betreft en
  subsidiariteit waar het het belang betreft van (onmiddellijke)
  opsporing van de verdachte, die met de onthouding van processtukken
  wordt geconfronteerd. Het belang van de aanhouding van de verdachte
  mag daarbij niet disproportioneel zijn. Ook dient te worden
  afgewogen of die aanhouding niet op enig ander tijdstip ook
  mogelijk zou zijn. Tot slot gaf de rechtbank nog aan op welke
  punten de rechter-commissaris bij de beslissing tot onthouding van
  processtukken expliciet een oordeel dient te geven.
  In een andere zaak voor de rechtbank van Breda (Rechtbank Breda, 27
  oktober 1998, nr. 001590/98. De zaak is overigens thans nog in
  hoger beroep) vond de aanhouding van de verdachte plaats als gevolg
  van informatie over een voorgenomen transport van verdovende 
  middelen uit een ander onderzoek. Naar aanleiding van een
  tussenvonnis van 23 september 1998, waarin de rechtbank oordeelde
  dat er onvoldoende concrete feiten en omstandigheden uit het
  dossier blijken die tot verdenking van deze verdachte zouden kunnen
  leiden, heeft de landelijk coördinerend officier van justitie
  een aanvullend proces-verbaal opgemaakt. Daaruit blijkt dat de
  informatie afkomstig was uit een uitgeluisterde telefoontap en
  observaties. Aan het observatieteam konden zodoende tijdstip,
  plaats en kenteken van de auto van verdachte worden doorgegeven. De
  officier heeft tijdens de terechtzitting aandacht gevraagd voor het
  feit dat het na de parlementaire enquête opsporingsmethoden
  in het algemeen maatschappelijk niet aanvaardbaar wordt geacht
  partijen drugs op de markt te laten komen. Vanuit die gedachte
  heeft de officier de partij willen onderscheppen, maar door geen
  volledige openheid van zaken te geven heeft hij willen voorkomen
  dat door deze aanhouding een veel groter onderzoek in gevaar zou
  worden gebracht. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er tegen
  deze werkwijze geen bezwaar, als er maar voldoende feiten en
  omstandigheden worden bekend gemaakt op basis waarvan in de
  afgescheiden zaak geoordeeld kan worden over de kwesties die daar
  aan de orde zijn, zoals de rechtmatigheid van de aanhouding.

  In de praktijk komen verschillende varianten voor van de
  hierboven beschreven methode van wegtippen, zoals ook via een
  proces-verbaal van een officier van justitie of een
  rechter-commissaris dan wel via het KLPD. Dat proces-verbaal dient
  vervolgens als «start-verbaal» voor het afgesplitste
  onderzoek. Het wegtippen op zichzelf lost overigens het probleem
  van bekendmaking van het (hoofd)onderzoek na ongeveer 100 dagen
  niet op. In de praktijk leidt dit zeker niet in alle gevallen tot
  het «stukmaken» van het (hoofd)onderzoek. Zo is in
  Rotterdam in de onderzochte periode tweemaal
  «succesvol» weggetipt; in het ene geval liepen de
  onderzoeken (in het bijzonder de aanhoudingen) tegelijk op, terwijl
  in het andere geval de verdachte en de verdediging geen navraag
  deden naar de herkomst van de informatie die tot aanhouding had
  geleid.

  vorige   volgende    inhoud