• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Normering van bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde

  2.6 Normering van bevoegdheden voor de handhaving van de openbare
  orde

  In het onderzoek naar de normeringscrisis is bekeken of het
  noodzakelijk is ook voor andere werkterreinen van de politie tot
  nadere regelgeving voor de inzet van bepaalde methoden te komen.
  Naar aanleiding van de uitkomsten van de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden en de discussie in de
  Kamer is uitdrukkelijk bepaald dat bevoegdheden expliciet
  vastgelegd dienen te worden in de wet. Het terugvallen op het
  algemene artikel 2 van de Politiewet wordt door velen als te
  beperkt gezien als er door het gebruik van bepaalde bevoegdheden
  inbreuk wordt gemaakt op de rechten en vrijheden van burgers. Op
  basis van deze discussie heeft de commissie de volgende
  onderzoeksvraag gehanteerd:

  Bestaat er een noodzaak tot nadere normering van activiteiten
  van de politie met betrekking tot opsporing of
  ordehandhaving?»

  Opsporing, ordehandhaving en hulpverlening

  Met het vaststellen van de bevoegdheden van de politie voor haar
  taak in het kader van de opsporing (Wet bijzondere
  opsporingsbevoegdheden) en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  (WIV) zijn de eerste stappen gezet tot normering. Het wetsvoorstel
  Bijzondere opsporingsbevoegdheden geeft een regeling voor de
  aanwending van bijzondere opsporingsmethoden met een
  strafvorderlijk doel. Dit wetsvoorstel heeft vooral betrekking op
  de opsporing en is niet bedoeld om ingezet te worden voor andere
  terreinen, zoals de handhaving van de openbare orde en de
  hulpverlening. Daarnaast verricht de politie ook werkzaamheden in
  het kader van de taakstelling van de Algemene inlichtingen- en
  veiligheidsdienst en de Militaire inlichtingen- en
  veiligheidsdienst. Deze taak vervult de politie onder
  verantwoordelijkheid van de BVD. Het gezag berust bij de minister
  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de feitelijke
  werkzaamheden worden uitgevoerd door de RID en. Bij het uitoefenen
  van deze activiteiten mogen politieambtenaren geen gebruik maken
  van hun bevoegdheid om strafbare feiten op te sporen (artikel 20,
  lid 2 WIV). De informatie uit deze onderzoeken is exclusief voor de
  BVD en niet beschikbaar voor het korps. Het is de bevoegdheid van
  de BVD, in casu de minister, om een beslissing te nemen over het
  gebruik van deze informatie.
  Naast opsporing en de genoemde BVD-taak heeft de politie ook een
  taak bij de handhaving van de openbare orde ( De hulpverleningstaak
  van de politie wordt hier verder buiten beschouwing gelaten omdat
  voor die taak het onwaarschijnlijk is dat de politie gebruik maakt
  van bijzondere bevoegdheden als observatie, infiltratie,
  afluisteren etc.). Zo wordt onder gezag van de burgemeester
  informatie ingewonnen over bijvoorbeeld potentiële
  ordeverstoringen en grootschalige rellen. Op dit moment is er geen
  wettelijke basis voor het gebruik van (bijzondere) methoden met het
  oog op de handhaving van de openbare orde. Met name enkele recente
  gebeurtenissen op het gebied van het voetbalgeweld (eerste dode bij
  de Beverwijkrellen en de ongeregeldheden op de Coolsingel na het
  kampioenschap van Feyenoord) hebben de roep om extra bevoegdheden
  op het gebied van de openbare ordehandhaving doen toenemen. Bij de
  inwerkingtreding van het wetsvoorstel bijzondere
  opsporingsbevoegdheden en WIV valt er een juridisch hiaat inzake
  een regeling voor de inzet van bijzondere inlichtingenmethoden die
  in het kader van de openbare ordehandhaving door de burgemeester
  kunnen worden ingezet. Daarbij gaat artikel 2 Politiewet 1993 uit
  van de handhaving van de rechtsorde. Bij grootschalige
  ongeregeldheden is vaak geen helder onderscheid te maken tussen de
  handhaving van de openbare orde en de strafrechtelijke handhaving
  van de rechtsorde onder het gezag van respectievelijk de
  burgemeester en de (hoofd)officier van justitie. In de praktijk
  worden deze afwegingen gemaakt in de driehoek waar zowel de
  burgemeester als de (hoofd)officier van justitie aanwezig zijn.
  Informatie inwinning in het kader van de handhaving van de openbare
  orde valt noch onder het wetsvoorstel Bijzondere
  opsporingsbevoegdheden of de WIV. Voor de handhaving van de
  openbare orde kan het voor de autoriteiten desalniettemin van groot
  belang zijn over bepaalde informatie te beschikken. Het gaat
  hierbij in het bijzonder om informatie over gedragingen van groepen
  voetbalsupporters voor, tijdens en na voetbalwedstrijden of
  informatie over (op handen zijnde) grootschalige ongeregeldheden
  als gevolg van botsingen tussen protesterende groepen of bij
  arbeidsonrust (stakingen). Voor die gevallen bestaat behoefte aan
  de inzet van een beperkt aantal inlichtingenmiddelen (of bijzondere
  methoden). In eerste instantie worden de volgende methoden in de
  praktijk «gemist»:

  – observatie en het gebruik van technische hulpmiddelen daarbij
  en
  – bepaalde vormen van het werken met informanten/infiltranten.

  Huidige ontwikkelingen

  In het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden is al
  stilgestaan bij het ontbreken van bevoegdheden in het kader van de
  handhaving van de openbare orde. In de Memorie van Toelichting
  staat het volgende vermeld:

  «Er wordt momenteel bezien waar nadere normering dient
  plaats te vinden van methoden ter handhaving van de openbare orde.
  Daarbij valt onder meer te denken aan informatieverzameling ter
  regulering van overlast rond voetbalwedstrijden, maar ook aan
  maatregelen bij grootschalige rellen en ordeverstoringen. De wijze
  waarop deze methoden in het onderhavige voorstel worden genormeerd,
  is niet zonder meer van toepassing op deze methoden in het kader
  van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening (Tweede
  Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 403, p. 55)». In navolging
  hierop is door het NPI een tweetal expertmeetings georganiseerd in
  december 1998 en januari 1999. Deze bijeenkomsten hadden als doel
  een helder beeld te geven van de juridische mogelijkheden om
  informatie in te winnen onder verantwoordelijkheid van de
  burgemeester. Het eindverslag van deze bijeenkomsten is in april
  1999 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  aangeboden.

  Het ontbreken van regelgeving voor de inzet van
  inlichtingenmiddelen op het terrein van de handhaving van de
  openbare orde leidt ertoe dat het de komende periode onduidelijk
  blijft wanneer burgemeesters gebruik kunnen maken van bijzondere
  methoden. Het gebruik maken van informanten of het inzetten van
  infiltranten bij bijvoorbeeld groepen voetbalsupporters wordt door
  velen als een van de oplossingen gezien tegen het voetbalgeweld.
  Het juridische hiaat zal voor de bestuurlijke autoriteiten echter
  voorlopig nog voor de nodige onzekerheid zorgen. Bovendien is het
  maar de vraag of deze regelgeving op korte termijn tot stand komt.
  De ontwikkeling van een wetsvoorstel neemt immers een langere
  periode in beslag.

  vorige    volgende   inhoud