• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Kennis van norrnering en opleidingen

  2.7 Kennis van norrnering en opleidingen

  In het onderzoek van de commissie is expliciet aandacht besteed
  aan de kennis van opsporingsambtenaren van de geldende normering in
  het bijzonder, en opleidingen van personen betrokken bij het
  recherchewerk in het algemeen. Eerst zal de in de praktijk
  aangetroffen kennis van de geldende regelingen en wetgeving worden
  besproken (paragraaf 2.6.1). Vervolgens komt de opleiding van
  politieambtenaren aan de orde (paragraaf 2.6.2). Tenslotte komt de
  opleiding van leden van het openbaar ministerie aan bod (paragraaf
  2.6.3).

  2.7.1 Kennis van regels en recht

  Waar er een duidelijk begin is gemaakt met de wettelijke
  normering van opsporingsmethoden en waar de rechterlijke praktijk
  redelijk uit de voeten lijkt te kunnen, bestaat niettemin op het
  niveau van zowel uitvoerende als leidinggevende functionarissen bij
  politie en openbaar ministerie onbekendheid met en onduidelijkheid
  over de geldende normen. Sommigen stellen dat op basis van de
  geldende richtlijnen en de toekomstige wetgeving veel meer
  mogelijkheden voor politie en justitie ontstaan. Anderen
  benadrukken echter dat door de regels en richtlijnen de
  onderzoeksmogelijkheden van politie en justitie ingeperkt zijn. Uit
  het onderzoek van de commissie blijkt dat velen in de praktijk van
  de opsporing onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan van de
  relevante richtlijnen. In de meeste gevallen kennen betrokkenen
  enkele van de richtlijnen en concepten. Van een totaaloverzicht is
  nauwelijks sprake, ook niet bij het College van procureurs-
  generaal. Het is sterk afhankelijk van de persoonlijke interesse
  van de betrokken politie- of justitie-functionaris in hoeverre hij
  op de hoogte is en blijft van de geldende regels en richtlijnen.
  Officier van justitie F.C.V. de Groot van het Landelijk parket
  heeft op eigen initiatief in een «Praktijkboek
  opsporing» geprobeerd de verschillende regels en richtlijnen
  bij elkaar te brengen. Dit praktijkboek fungeert inmiddels
  informeel binnen onderdelen van politie en openbaar ministerie als
  een handboek. Het praktijkboek is echter niet op een of andere
  wijze formeel goedgekeurd.

  De voorzitter: Mijnheer De Groot, wat hebt u ondernomen om de
  officier van justitie en de politie onder uw gezag duidelijk te
  maken wat wel en niet mocht?
  De heer De Groot (lid CTC en recherche-officier van justitie,
  Landelijk parket): Tegen de achtergrond van de nieuwe
  wetgeving?
  De voorzitter: Neen, ook tegen de achtergrond van de uitkomsten van
  de enquêtecommissie.
  De heer De Groot: Toen ik CID-officier was, werd ik geconfronteerd
  met voor mij nieuwe organisaties. Ik noem de CID-en van de
  bijzondere opsporingsdiensten, de CID van het LRT de CID van
  RT&L en de CID van de Rijksrecherche. Ik heb mij in eerste
  instantie gericht op communicatie met de betrokkenen. Daarna heb ik
  die communicatie verbreed in twee vormen. Er zijn voordrachten
  gehouden en afgesproken werd, waardevolle ervaringen op te
  schrijven. Ik heb daar een boekje van gemaakt dat ik heb neergelegd
  bij mijn opsporingsdiensten.
  De voorzitter: Wat bevat het boekje? De heer
  De Groot: Ik ben advocaat-generaal geweest en daarna werd ik
  CID-officier Toen ik de wondere wereld van CID-officier binnenliep,
  voelde ik mij als Alice in Wonderland. Ik bekeek eerst bij een
  aantal zaken of een bepaalde gedragslijn te ontdekken was,
  afgemeten aan het wetboek, de regelingen, de jurisprudentie, enz.
  Zo begon ik met een handleidinkje van 20 pagina’s. In de tijd van
  de parlementaire enquêtecommissie van Van Traa besloeg dit al
  60 pagina’s. Intussen is het uitgegroeid tot een bundeltje van
  ongeveer 500 pagina’s.
  De voorzitter: Wat staat erin?
  De heer De Groot: Het is vooral praktisch bedoeld. Ik heb het
  willen zien als een soort handleiding voor de onder mij
  ressorterende politie waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik heb
  gezegd dat dit de bijbel van de opsporing ben. Er staan afspraken
  in, gedragsregels die voor de CID gelden en modellen die ik in
  samenwerking met de politie ontwikkeld heb. Het gaat daarbij om
  modellen voor bevragingen, overname en overdracht van informanten,
  een intakemodel, kortom, alles watje tegenkomt en hebt gebruikt
  tijdens een procedure. De politie heeft getracht dit voor mij om te
  bouwen tot een model. Men kan aan de hand van dit boekwerk
  makkelijker communiceren. Mijn politie put daaruit, het scheelt
  veel werk en je verstaat elkaar sneller. (Verslag
  Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)
  (…)
  Mevrouw Van Zeben (recherche-officier van justitie, parket
  s-Gravenhage): Ik kan bevestigen dat wij dankbaar gebruikmaken van
  de bijbel van Frits de Groot die in het land verspreid is. In 1997
  hebben wij instructiebijeenkomsten voor de politie gehouden. Ik
  neem aan dat er – ik kwam in de loop van 1997 het parket binnen –
  voor het OM per politieregio meerdere bijeenkomsten zijn gehouden
  voor de rechercheurs en het management van de recherche waarbij
  werd aangegeven hoe wij met de nieuwe procedures en de nieuwe
  formulieren wilden gaan werken. Op dit moment hebben wij een
  gezamenlijk regieclubje omdat er weer allerlei wijzigingen komen.
  Op landelijk niveau wordt er veel georganiseerd, maar op deze wijze
  is er ook lokaal overleg tussen OM en politie. Nogmaals, wij doen
  dit gezamenlijk met beide politieregio s. Inmiddels is in beide
  politieregio’s, Haaglanden heeft daartoe het initiatief genomen,
  een soort opfrisbijeenkomst voor recherchemanagement en
  korpsleiding gehouden waarbij de afspraken die gemaakt zijn sinds
  Van Traa nogmaals zijn doorgenomen.

  In het interregnum zijn vele initiatieven genomen om regels te
  maken voor de inzet en organisatie van de bijzondere
  opsporingsmethoden. Vanwege de publieke en politieke discussie
  omtrent de voorwaarden waaronder bijzondere opsporingsmethoden
  mogen worden ingezet valt in dit opzicht een ontwikkeling te
  onderkennen. De voorwaarden en definities van bijzondere
  opsporingsmethoden veranderden steeds onder invloed van deze
  publieke en politieke discussie. Voor functionarissen in de
  praktijk van de opsporing was het daardoor moeilijk om te kunnen
  blijven volgen wanneer bepaalde methoden wel en wanneer niet konden
  worden ingezet. De regels en richtlijnen vormen in totaal een
  omvattende normering van de bijzondere opsporingsmethoden. Het
  heeft echter ontbroken aan voldoende ondersteunende activiteiten
  waardoor deze regels en richtlijnen ook daadwerkelijk bekend werden
  bij de functionarissen die in de praktijk van de opsporing dienen
  te werken met deze regels en richtlijnen.

  De voorzitter: Mijnheer Roerink, wist u eigenlijk waar u aan toe
  was? Had u de bundel van De Groot of had u iets anders? Of ging u
  gewoon naar de CTC en wachtte u maar af wat ervan kwam?
  De heer Roering (chef Divisie regionale recherche, regiopolitie
  Limburg-Zuid): Ik denk dat wij niet wisten waar wij aan toe waren.
  Wij werden eigenlijk onderworpen aan conceptrichtlijnen vanuit Den
  Haag. Ik nam nog deel in Zwacri, waar modellen werden besproken.
  Die informatie nam ik ook mee. De algemene lijn is toch dat de
  politie een beetje heeft lopen gissen: hoe wordt het nu? Het
  aardige daarvan is dat wij daardoor in de begeleidingscommissie met
  elkaar in discussie gingen: hoe zit het, kan het wel of kan het
  niet? Dat heeft achter afgezien een veel beter leereffect gehad dan
  klip en klare richtlijnen die in een keer werden
  gepresenteerd.’

  2.7.2 Opleiding van politieambtenaren

  De opleiding van politiepersoneel wordt door het Landelijk
  Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), regiokorpsen zelf
  en commerciële bureaus verzorgd. Het LSOP verzorgt het
  overgrote deel van de opleidingen.

  Organisatie LSOP en Rechercheschool

  Het LSOP is één organisatie waarbinnen instituten
  werkzaam zijn op verschillende werkvelden binnen de Nederlandse
  politie. De instituten opereren inhoudelijk relatief zelfstandig in
  het betreffende werkveld. In het kader van dit onderzoek is met
  name het Instituut voor criminaliteitsbeheersing en recherchekunde
  (voorheen Rechercheschool) te Zutphen van belang. De nieuwe
  organisatie van de Rechercheschool kent zeven vakgroepen: Algemene
  recherche, Bijzondere opsporingsmethoden, Financiële
  recherche, Informatierecherche, Jeugd en zeden, Recherchemanagement
  en Technische recherche. De verschillende vakgroepen organiseren
  cursussen en voorlichting. De meeste opleidingen die de
  Rechercheschool aanbiedt betreffen zogenoemde «aangewezen
  cursussen», die door het Rijk gesubsidieerd worden voor
  politiefunctionarissen werkzaam bij een van de politieregio’s. Het
  LSOP kampt met capaciteitsproblemen en geldgebrek. Hierdoor kan aan
  veertig procent van de aanvragen voor een cursus niet worden
  voldaan. De capaciteit staat extra onder druk omdat korpsen over
  het algemeen ook rechercheurs naar opleidingen sturen die zij voor
  hun werk niet nodig hebben. Regio’s die de middelen ervoor hebben,
  gaan zelf opleidingen verzorgen. Deze situatie doet zich
  bijvoorbeeld voor in de regio Amsterdam-Amstelland, die cursussen
  op het gebied van de CID, observatie en infiltratie heeft
  ontwikkeld. De leiding van de rechercheschool is van mening dat dit
  niet goed is, omdat juist op deze terreinen er behoefte is aan een
  uniforme methode in heel Nederland. Verder gaat de regio Midden- en
  West-Brabant door het capaciteitsgebrek van de rechercheschool en
  de afstand tot Zutphen de mogelijkheid uitzoeken van samenwerking
  met de Katholieke Universiteit Brabant.

  De heer Jansen (hoofd Regionale recherchedienst, regiopolitie
  Rotterdam- Rijnmond): De reguliere opleidingsinstituten in
  politieland hebben de afgelopen jaren het vakgebied niet
  bijgebeend. Er is te weinig aanbod vanuit het zittende
  docentenkorps om de ontwikkelingen bij te houden en ze in een
  centraal opleidingsplan op te nemen. Er wordt nog enorm geworsteld
  met dit probleem. Dit betekent onder andere dat wij binnen mijn
  regio veel zelf aan opleiding doen, hetzij met de
  Erasmusuniversiteit hetzij met private ondernemingen. En dan wordt
  een ander probleem zichtbaar. Als mensen een specifieke opleiding
  krijgen, zijn ze voor de publieke en private markt zeer
  aantrekkelijk. Je bent ze dus heel snel kwijt. In drie jaar tijd
  ben ik 80% van mijn financieel rechercheurs kwijt geraakt. Dat gaat
  met drie schalen tegelijk. Hier kan niet tegenop worden gewerkt.
  Aan de onderkant stagneert de aanvoer en de echte hoogwaardige
  specialist wordt snel herkend en die heeft zijn prijs.
  De heer Van Brummen (hoofdofficier van justitie, parket Haarlem):
  Dit betekent datje onvoldoende hebt aan een concept, het werken met
  eigen mensen. Er moet veel meer met samenwerkingsverbanden worden
  gewerkt die wel over die expertise beschikken. Deze mensen moeten
  dan worden ingezet, maar dit vergt veel van ze. Zijn het vertrouwde
  mensen? Wat betekent het voor de continuïteit in het
  oorspronkelijke bedrijf? Hoe integer zijn ze? In welke mate zetten
  zij hun kennis in? Het wordt moeilijk en ingewikkeld om dit
  probleem beheersbaar te houden, maar wij moeten die kant op.
  (Verslag Rondetafelgesprek, 25 mei 1999.)

  Inhoud opleiding

  Na de parlementaire enquête opsporingsmethoden is getracht
  het onderwijs zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de
  (komende) wetgeving. In navolging van de aanbevelingen van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden is de
  CID-opleiding geheel vernieuwd. In de vernieuwde opleiding is onder
  andere aandacht besteed aan het opschonen van registers en
  afschermen van informanten. Vanaf januari 1999 is de
  Rechercheschool in samenwerking met het ministerie van Justitie
  bezig met de ontwikkeling van een eendaagse opleiding voor alle
  rechercheurs en voor recherchemanagement over het wetsvoorstel BOB.
  Daarmee is het wetsvoorstel BOB de eerste wet waarvoor op dit
  moment een afzonderlijke, nieuwe opleiding wordt ontwikkeld.

  Modules georganiseerde criminaliteit

  Voor de kernteams zijn specifieke modules Georganiseerde
  criminaliteit ontwikkeld. Met betrekking tot bijzondere
  opsporingsmethoden zijn dit de modules Algemeen juridisch kader en
  Rechtbanktraining. Andere modules zijn: Training confrontatie;
  Verhoorstrategie; Corruptiepreventie; Internationale aspecten;
  Money laundering; Cursus plukze; en Verhoor in financieel
  onderzoek. Tot nu toe konden deze modules alleen aan de kernteams
  worden aangeboden, omdat er geen financiering was om de regio’s
  daar ook bij te betrekken. Vanaf nu zullen deze kernteam-modules
  ook beschikbaar worden gesteld voor de regio’s.

  Module CID

  Bij de vakgroep Bijzondere opsporingsmethoden en de vakgroep
  Informatierecherche van de Rechercheschool zijn cursussen
  ondergebracht die specifiek bestemd zijnvoor (toekomstige)
  CID-rechercheurs. Per jaar volgen ongeveer negentig cursisten deze
  cursussen tot CID rechercheur. Over het algemeen is er een grote
  vraag uit de regio’s naar deze cursus. In de CID-cursussen wordt
  aandacht besteed aan (het verbod op) doorlaten en het afsluiten van
  deals. Tijdens de cursus geven rechercheurs niet aan dat de uitleg
  over doorlaten onvoldoende zou zijn.

  Module OT/STO

  De Rechercheschool verzorgt ten behoeve van het OT een Opleiding
  Observatierechercheur (OOR). Voor de STO zijn een drietal cursussen
  specifiek ontworpen: Plaatsen peilbakens; Sectie ondersteuning en
  Recherche-operaties. Voor het plaatsen van techniek heeft de regio
  Limburg-Zuid in samenwerking met de DTOO Driebergen en de
  Rechercheschool een eigen opleiding «Plaatsen»
  ontwikkeld. Deze opleiding is gecertificeerd door het LSOP De
  observanten in het plaatsingsteam hebben deze opleiding gevolgd. In
  die opleiding komen de aanpak van het plaatsen van technische
  hulpmiddelen, waaronder de afscherming en de veiligheid, en
  juridische aspecten zoals bevoegdheden aan bod. De STO-opleiding
  die de rechercheschool verzorgt dateert uit 1989 en is heel
  algemeen, terwijl specialistische kennis vereist is als gevolg van
  technische ontwikkelingen. De STO- opleiding is daarom erg
  verouderd. Leden van het OT/STO in Limburg zijn van mening dat het
  goed zou zijn de STO-opleiding op te heffen en te vervangen door
  modules die telkens worden aangepast aan (nieuwe) gebruikte
  middelen.

  Financieel rechercheren

  De vakgroep Financiële recherche heeft een aantal cursussen
  ontwikkeld op financieel gebied. Deze cursussen behoren tot de
  standaard te volgen cursussen voor de kernteams. Ze verschaffen
  algemene kennis over de wetgeving.

  2.7.3 Opleiding van leden van het openbaar ministerie

  De Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) verzorgt de
  opleiding van de gehele rechterlijke macht en haar ondersteunend
  personeel. Voor de opleiding van officieren van justitie is het
  onderdeel Functiegericht opleiden openbare ministerie (FOOM)
  ontwikkeld, dat specifieke opleidingsprogramma’s verzorgt. Als
  uitvloeisel van de parlementaire enquête opsporingsmethoden
  heeft het ministerie van Justitie gelden beschikbaar gesteld aan de
  SSR ten behoeve van extra opleidingen voor de rechterlijke macht
  voor 1997 en 1998, het zogenoemde project Wan Traa»-gelden
  (Brief SSR d.d. 15 april 1999 (kenmerk SR/SR/Van Traa) ). Daarnaast
  is ter begeleiding van de invoering van het wetsvoorstel BOB in de
  loop van 1998 een projectgroep ingesteld bij de directie
  Opsporingsbeleid van het directoraat-generaal Rechtshandhaving van
  het ministerie van Justitie. In samenwerking met het project
  «Van Traa»-gelden heeft deze projectgroep onder meer
  tot taak een opleidingsprogramma te ontwikkelen voor
  opsporingsdiensten en de rechterlijke macht. In het kader van
  project «Van Traa»-gelden is bij de SSR een projectteam
  geformeerd – een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de
  totale subsidie – dat per 1 januari 1998 is gestart met het
  opstellen van een projectplan. Ook heeft de SSR de bestaande
  CID-basiscursus en cursus Zware/georganiseerde criminaliteit
  gereviseerd.

  – De CID-basiscursus vormt een onderdeel van het
  opleidingsprogramma tot CID- officier van justitie. Deze module is
  tevens bestemd (ter oriëntatie) voor recherche- officieren,
  zwacri-officieren, kernteamofficieren en rechters-commissarissen.
  Het openbaar ministerie dient ten behoeve van zijn beoordelende
  taak voldoende kennis te hebben van de organisatie, werkwijze en
  methodieken van de CID en de eisen die daaraan worden gesteld. Het
  openbaar ministerie dient adequaat de onderzoeksactiviteiten van de
  CID te kunnen sturen, controleren, toetsen en verdedigen.
  Deelnemers dienen na het volgen van de cursus te beschikken over
  kennis en inzicht met betrekking tot met name de juridische
  aspecten van het werk van de CID (specifiek ten aanzien van
  bijzondere opsporingsmethoden en privacywetgeving) en de
  informatiehuishouding.
  – Specifiek met betrekking tot zware georganiseerde criminaliteit
  verzorgt de SSR de cursus Zware/georganiseerde criminaliteit. Voor
  deze cursussen zijn inmiddels ook themadagen georganiseerd. Tijdens
  deze dagen wordt het verschijnsel georganiseerde criminaliteit
  vanuit een maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief belicht.
  Tevens wordt aandacht besteed aan het perspectief van de politie
  ten aanzien van de opsporing van deze vorm van criminaliteit.
  Vanuit het perspectief van het openbaar ministerie wordt aandacht
  besteed aan het management van openbaar ministerie en politie bij
  grootschalige onderzoeken. In de reader zijn onder meer opgenomen
  de samenvatting van het WODC-rapport «Georganiseerde
  criminaliteit in Nederland» (1998), de strategische leidraad
  van het kernteam Zuid-Nederland en artikelen over het
  recherchewerk, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit en het
  ABRIO-programma.

  Daarnaast zijn nieuwe cursussen ontwikkeld die in het verlengde
  van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden liggen. Deze nieuw ontwikkelde/te ontwikkelen
  cursussen zijn onder meer:

  – Telecommunicatie en opsporing
  – Internationale informatievergaring (vervolgcursus op CID
  basiscursus)
  – Rechtshulp en buitenlandse rechtsstelsels
  – Politie en bijzondere opsporingsdiensten
  – Opsporen na «Van Traa» (Nederlandse Antillen en
  Aruba)
  – Themadag bijzondere opsporingsmethoden en gerechtelijk
  vooronderzoek (BOB/GVO)

  De themadag BOB/GVO is bestemd voor een brede doelgroep binnen
  de rechterlijke macht. Naast deze themadag heeft de SSR ook een
  reader ontwikkeld betreffende bijzondere opsporingsmethoden en het
  gerechtelijk vooronderzoek. Daarop zullen in 1999 nog een aantal
  verdiepingscursus volgen. Tijdens de themadagen is een toelichting
  geboden op het wetsontwerp BOB en het wetsontwerp Herziening van
  het gerechtelijk vooronderzoek. De wetsontwerpen zijn naast de
  tekst van de wetsontwerpen zoals deze zijn aangeboden aan de Eerste
  Kamer ook besproken aan de hand van jurisprudentie. Daarnaast zijn
  het wetsontwerp tot wijziging van de Wet politieregisters, het
  wetsontwerp Toezeggingen aan getuigen in strafzaken en de
  Instructie schriftelijke verantwoording ten behoeve van de
  strafzaak – vastgesteld door het College van procureurs-generaal –
  en besprekingen daarvan opgenomen in de reader van de themadag, Aan
  de hand van een casus wordt de toepassing van de toekomstige
  wetgeving toegelicht.

  vorige    volgende    inhoud