• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 3.1.1. De stad Enschede

  3.1.1. De stad Enschede Noot

  De ontwikkeling van Enschede is nauw verbonden met de opkomst
  van de textielindustrie. Deze industrie heeft vanaf 1850 geleid tot
  een snelle groei van de werkgelegenheid. Als gevolg daarvan kwam er
  een grote toeloop van voornamelijk ongeschoolde arbeiders en hun
  gezinnen van het platteland naar de stad op gang. Tussen 1900 en
  1950 nam het aantal werknemers in de textielfabrieken in Enschede
  toe van ongeveer 8.000 tot 20.000. De namen van textielbaronnen als
  Van Heek en Schuttersveld zijn onlosmakelijk verbonden met
  Enschede. De totale bevolkingsomvang nam tussen 1900 en 1950 toe
  van circa 35.000 tot rond 110.000. De economische groei van
  Enschede in de jaren vijftig en een deel van de jaren zestig is
  vooral te danken aan de florerende textiel- en kledingindustrie. Na
  1965 ging het snel bergafwaarts met de textielindustrie als gevolg
  van de zware concurrentie uit Azi, waar veel goedkoper en sneller
  kleding werd vervaardigd. De werkgelegenheid daalde hierdoor in
  Enschede sterk. Alleen al binnen de textielsector gingen tussen
  1960 en 1977 circa 13.500 arbeidsplaatsen verloren. Andere
  industrile sectoren, zoals de metaalindustrie en de optische
  industrie, wisten wel enige groei te bewerkstelligen maar deze was
  onvoldoende om de terugval op te vangen. Onder leiding van de
  toenmalige burgemeester Thomassen is met veel kracht sinds het
  midden van de jaren zestig de dienstensector in Twente uitgebreid,
  in het bijzonder in Enschede. Maar de vestiging van de Universiteit
  Twente en de uitbreiding van de (technologische) dienstensector
  hebben de achterstand van Twente ten opzichte van de rest van
  Nederland echter niet kunnen verkleinen. In Enschede is al jaren
  sprake van een zorgelijke economische situatie. Het percentage
  werklozen in Enschede is sinds de jaren zestig steeds hoger dan het
  landelijke percentage. In 1990 was in Enschede 14,4% van de
  beroepsbevolking zonder werk. Dat is bijna 5% hoger dan het
  landelijke gemiddelde (7,5%). Op 1 januari 1994 is dat percentage
  gedaald naar 13,1. Voorts kampt de stad met een relatief groot
  aantal arbeidsongeschikten. In totaal zijn 25% van de Enscheders
  afhankelijk van een uitkering. Ongeveer 60% van de Enschedese
  bevolking heeft een inkomen lager dan het modale van Nederland. De
  bevolking in Enschede is na de Tweede Wereldoorlog toegenomen met
  zo’n 50%. In 1950 had de stad een kleine 110.000 inwoners en in
  1995 ruim 147.000. Desondanks is Enschede qua bevolkingsgroei
  achtergebleven bij de rest van Nederland. De bevolking in Enschede
  telt relatief veel bejaarden en veel jonge mensen onder de
  vijfentwintig jaar (studenten van de Hogeschool en van de
  Universiteit). Veel (vooral jonge) gezinnen zijn de laatste vijf
  jaar naar nieuwbouwwijken in het zuiden van Enschede getrokken. In
  het centrum wonen, net als in veel andere grote steden, veel
  alleenstaanden en twee-persoonshuishoudens.

  De immigratie die sinds de jaren zestig in Nederland heeft
  plaatsgevonden, is ook aan Enschede niet ongemerkt voorbijgegaan.
  Van de in totaal 109 verschillende nationaliteiten die in 1990 in
  Enschede wonen, vormen Turken (6.941), Surinamers (1.743) en
  Marokkanen (1.676) de grootste allochtone groepen Noot .
  De populatie Turken en Marokkanen in Enschede is gemiddeld veel
  jonger dan de Nederlanders. Er zijn onder de allochtonen
  betrekkelijk weinig mensen van boven de 65 jaar en het aandeel 0-
  t/m 9-jarigen is aanzienlijk hoger dan onder de Nederlanders (in
  Enschede) Noot . De allochtonen leven niet gespreid over
  de stad. Een deel van hen (25%) is gehuisvest in de wijk
  Boswinkel-Stadsveld of woont binnen de stadssingels (eveneens 25%).
  Dergelijke concentraties gelden ook voor de werklozen. De
  achtergrond daarvan is het huisvestingsbeleid.
  De lagere inkomensgroepen komen terecht in wijken met relatief lage
  huren. Onder de allochtonen is het werkloosheidspercentage hoger
  dan onder de autochtonen in Enschede. Het verschil beloopt zo’n
  20%. Dit verschil is onder meer toe te schrijven aan de
  ongelijkheid in scholing van de allochtonen en autochtonen. Van de
  allochtone volwassenen heeft circa 80% alleen basisonderwijs of
  minder. Onder de autochtonen in Enschede is dat zo’n 40%
  Noot .

  Enschede vervult economisch gezien een regionale functie voor
  Twente en voor het Duitse grensgebied. Het beperkte aanbod van
  winkels in het Duitse achterland en de beperkte openstelling van
  winkels daar veroorzaakt elke zaterdag een stroom van 30.000
  Duitsers die Enschede bezoeken. Uiteraard is dat voor de stad
  financieel aantrekkelijk, maar die stroom veroorzaakt veel
  verkeersoverlast en parkeerproblemen.

  3.1.2. Het criminaliteitsbeeld van Enschede

  Uit de jaarverslagen van de politie Enschede zijn de gegevens
  gehaald die nodig zijn om de ontwikkeling van de geregistreerde
  criminaliteit vanaf 1990 t/m 1994 in de stad te kunnen nagaan. In
  de periode van 1990 tot en met 1994 is het absolute aantal delicten
  in de stad gestegen van 10.821 tot 12.377 per jaar. Het aantal
  inbraken blijft ondanks alle inspanningen van het korps en de
  gemeente (Kroes, Meiberg en Bruinsma, 1994) stijgen. In 1990 had
  Enschede te kampen met 2.009 inbraken en in 1994 met 3.389, ruim
  anderhalf keer zoveel. In zijn dissertatie-onderzoek naar inbraken
  in Enschede in de periode 1987 tot en met 1992 komt Kleemans tot de
  constatering dat deze inbraken voornamelijk worden gepleegd door
  Nederlanders (Kleemans, nog te verschijnen). Turken plegen zoveel
  inbraken als overeenkomstig hun aandeel in de bevolking mag worden
  verwacht en Marokkanen zijn flink oververtegenwoordigd in de
  populatie inbrekers in Enschede. Verder bestaan de grootste
  aantallen van criminaliteit uit (eenvoudige) diefstallen, de
  (brom)fietsendiefstallen en het openbreken van auto’s. Vooral
  autokraken en inbraken worden veel door verslaafden gepleegd.
  Geweldscriminaliteit en wapencriminaliteit maken slechts in
  beperkte mate deel uit van de criminaliteit (448, resp. 13). Er
  zijn in 1994.196 personenauto’s en vrachtauto’s gestolen. Dit
  aantal is al vijf jaar stabiel. Verder melden de officile gegevens
  dat er steeds vaker een beroep op de politie wordt gedaan om te
  assisteren bij vreemdelingenzaken. Het zijn van een grensplaats
  zorgt ervoor dat het aantal vreemdelingenzaken de laatste vijf jaar
  bijna is verdubbeld (1990: 9.601; 1994: 17.893). Vernieling en
  vandalisme ten slotte zijn in Enschede zeer sterk toegenomen. Het
  grote aantal Duitsers dat elke zaterdag naar Enschede komt om te
  winkelen en de markt te bezoeken (ruim 30.000), trekt ook
  zakkenrollers aan. In Enschede komt dat delict ook vaker voor dan
  in vergelijkbare steden. Het aantal geconstateerde fraudes
  (oplichting en flessentrekkerij) is de laatste tijd redelijk
  stabiel gebleven, evenals het aantal bedrijfsinbraken (ongeveer 750
  per jaar). In Enschede zijn bijna 2.000 vuurwapens legaal in omloop
  bij 595 vergunninghouders. In werkelijkheid bezitten er meer mensen
  een vuurwapen. Er waren de afgelopen vijf jaren 549 incidenten
  waarbij een wapen of een vuurwapen was betrokken. Het aantal
  overvallen neemt nog steeds toe. Waren er in 1991 slechts 19
  gewapende overvallen, in 1994 zijn er 62 geregistreerd. Van de
  meeste overvallen waren benzinestations en postkantoren het
  slachtoffer, al worden de laatste tijd vaker bejaarden overvallen
  die daarvoor net een geldautomaat hebben bezocht.

  Hoewel deze cijfers redelijk sporen met het landelijke beeld,
  nemen de onveiligheidsgevoelens onder de bevolking sneller toe dan
  landelijk. Dit komt mede doordat het feitelijk slachtofferschap van
  criminaliteit in Enschede ook stijgt (van 31,3% in 1990 tot 35,8%
  in 1994). De bevolking is in 1994 overigens tevreden over het
  optreden van de plaatselijke politie (79,7%), en dat is hoger dan
  in 1990 (66%) toen er dus minder geregistreerde criminaliteit was.
  In een analyse van de veiligheid van steden op basis van gegevens
  van de Politiemonitor scoort Enschede ten opzichte van andere
  steden qua subjectieve en objectieve onveiligheid laag (Spapens en
  Hennekens, 1995).

  3.1.3. De politie in Enschede

  In 1897 krijgt Enschede een zelfstandig politiekorps. De eerste
  commissaris van politie wordt genstalleerd in 1902. In 1911
  beschikt Enschede over 34 agenten bij een inwonertal van rond de
  35.000. In de jaren daarna groeit het korps sterk. In 1970 zijn bij
  het Enschedese korps inmiddels 246 mensen werkzaam, in 1976 zijn
  dat er 324. In 1982 wordt de uitbreiding van de politiekorpsen aan
  banden gelegd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op dat
  moment bestaat het Enschedese korps uit 384 ambtenaren. De
  bevolking is dan gegroeid tot zo’n 145.000 mensen. De toename van
  de politiesterkte tussen 1910 en 1992 is groter geweest dan de
  bevolkingstoename. In 1910 was ongeveer 1 personeelslid beschikbaar
  per 1.000 inwoners, in 1994 zijn dat er 2,3 (Politie Enschede,
  1994).

  In de jaren tachtig vinden er grote veranderingen plaats in de
  Nederlandse politie die ook het Enschedese
  korps niet ongemoeid laten. Enkele invloedrijke onderzoeken naar de
  politiesterkte brengen een discussie op gang over de
  politiesterkteverdeling, de criminaliteitsomvang en de relatie
  tussen bevolking en politie. Deze discussies hebben uiteraard ook
  hun weerslag op de Enschedese politie. In 1984 is Enschede de
  eerste gemeente in Nederland die beschikt over een integraal
  Beleidsplan Criminaliteitsbeheersing. Centraal staat daarin de
  samenwerking tussen politie, justitie en gemeente bij de aanpak van
  de criminaliteit. Voorts wordt in dit plan voor het eerst de nadruk
  gelegd op de voorkoming van criminaliteit naast de bestrijding
  ervan. Het jaar 1984 betekent een keerpunt in de organisatie van
  het Enschedese politiekorps. Tot 1984 kende het korps een
  onderverdeling in diensten, hoofdafdelingen en afdelingen. Direct
  onder de korpschef ressorteerden de Geniformeerde Dienst (met de
  hoofdafdelingen algemene surveillance, rayondienst en verkeer), de
  Justitile Dienst (met de hoofdafdelingen algemene recherche en
  bijzondere recherche) en de Beheersdienst (personeelszaken,
  algemene zaken, materieel en financin). Na dat jaar kreeg het korps
  een nieuwe structuur. In het bijzonder de korpsleiding werd anders
  georganiseerd. De diensten werden als niveau afgeschaft. De
  hoofdafdelingen werkten vanaf die datum rechtstreeks onder de
  korpsleiding. De korpsleiding bestond uit de korpschef en drie
  cordinatoren die de portefeuilles beheer, beleidsvorming en
  uitvoering onder zich hadden.

  Enkele jaren later, in 1987, start de politie Enschede met de
  invoering van de Wijkteampolitie. In de voornoemde rapporten van de
  POS (1977, 1979) wordt sterk gepleit voor een verbetering van de
  contacten tussen politie en bevolking. Voorts worden aanbevelingen
  gedaan om tot een landelijk meer evenredige verdeling van de totale
  politiesterkte te komen. In het rapport worden ook ideen uitgewerkt
  over hoe de politie zou kunnen worden verdeeld in wijkteams. Het
  gedachtengoed van de projectgroep (POS) leidt al snel tot
  experimenten in verschillende politiekorpsen en tot reorganisaties
  van andere. De politie Enschede voert op 1 april 1987 de wijkteams
  in. Naast een reeds eerder geformeerd team Binnenstad worden vier
  nieuwe wijkteams ingesteld die ieder een gewest van de stad
  bestrijken. De decentralisatie van het Enschedese korps verloopt
  analoog aan de organisatorische uitgangspunten uit de
  POS-rapportage. Dat betekent voor het Enschedese korps dat als
  uitgangspunten voor de organisatie dienen:

  Geografische decentralisatie, waarbij 5 wijkteams ieder
  een deel van de stad onder haar verantwoordelijkheid
  krijgt;teamvorming, ieder team bestaat uit ongeveer 32
  mensen die worden geleid door een wijkteamchef (een inspecteur of
  een hoofdinspecteur); decentralisatie van
  verantwoordelijkheden
  , de wijkteams functioneren (relatief)
  autonoom; generale taakstelling, hetgeen betekent dat ieder
  wijkteam c.q. iedere politie-agent zorgdraagt voor alle
  basisactiviteiten. Specialisten (recherche, technische opsporing)
  krijgen een ondersteunende taak voor de wijkteams; vermindering
  van het aantal niveaus in de organisatie
  . Niet lang nadat de
  wijkteams in Enschede operationeel zijn geworden, dient een
  volgende verandering zich al aan: de reorganisatie van de gehele
  Nederlandse politie in regiopolitiekorpsen. Om aan deze
  reorganisatie gestalte te geven wordt het Enschedese politiekorps
  daarvoor per 1 januari 1991 opnieuw aangepast. Tijdens een
  interimperiode tot het moment van de doorvoering van de
  regiostructuur per 1 januari 1994 wordt een interimorganisatie
  vastgesteld. In de overgangsfase wordt al intensiever door de
  rijkspolitie en de gemeentekorpsen samengewerkt, in het bijzonder
  op recherche- en CID-gebied. De korpschef van de Enschedese politie
  wordt beoogd korpschef van de nieuwe regiopolitie Twente. Bepaalde
  regionale activiteiten worden tijdelijk in de Enschedese
  organisatie ondergebracht. De begroting bedraagt in deze periode
  ongeveer 35 miljoen gulden en omvat 415 formatieplaatsen. Daarvan
  zijn 55 formatieplaatsen bestemd voor regionale taken. Per 1
  januari 1994 valt het politiekorps Enschede onder het district
  Twente-Zuid. Behalve de oude Enschedese wijkteams valt ook de
  gemeente Haaksbergen onder dit district. Een groot aantal taken die
  voorheen in elk korps afzonderlijk werden geregeld, zijn nu
  samengevoegd in regionale afdelingen. De geografische districten
  hebben samen een Divisie Districtsondersteuning opgezet. Centraal
  is een functionele eenheid opgezet, de Divisie Georganiseerde
  Criminaliteit
  , met ruim 100 formatieplaatsen (DGC, 1995). Dit
  aantal fte’s lijkt op het eerste gezicht misschien groot, maar
  daaronder vallen ook diverse diensten die ondersteuning geven aan
  de basispolitiezorg van de regiopolitie Twente. De divisie bestaat
  uit drie afdelingen. In de afdeling Georganiseerde Criminaliteit
  zijn het bureau Recherche Projecten en het bureau Financile
  Onderzoeken ondergebracht. De afdeling Criminele Informatie bestaat
  uit het Bureau Inlichtingenrecherche (CID), het bureau
  Misdaadanalyse, het bureau HKS en het Informatiecentrum. Het
  laatstgenoemde centrum vervult tevens een baliefunctie voor
  informatie voor het hele korps. De derde afdeling omvat de
  Recherche Ondersteuning en heeft de bureaus Technische Recherche,
  Observatie (OT) en Technische Ondersteuning Recherche
  Operaties.

  De politie in de stad Enschede heeft na de reorganisatie een
  flinke verandering ondergaan. In de nieuwe structuur is de
  organisatie platter geworden. Onder de districtschef en de
  adjunct-districtschef ressorteren direct de verschillende
  afdelingen, zoals onder meer de afdelingen Basispolitiezorg (de
  oude, maar nu met personeel vanuit de centrale, gespecialiseerde
  afdelingen, uitgebreide wijkteams) en de afdeling Algemene
  Justitile Zaken.
  Het Twentse regiokorps heeft een deel van zijn personeel en van
  zijn middelen ingezet in het Interregionaal Recherche Team Noord-
  en Oost-Nederland (Bruinsma, 1994). Samen met acht andere
  noordelijke en oostelijke regiokorpsen is het betrokken bij de
  landelijke aanpak van de georganiseerde misdaad (ieder korps met 1%
  van zijn budget). Naast enkele opsporingsteams beschikt het IRT NON
  over een fenomeenafdeling waar de Oosteuropese en Turkse
  georganiseerde criminaliteit in kaart wordt gebracht en waar naar
  nieuwe wegen wordt gezocht voor een integrale aanpak daarvan.

  Het kennisniveau van het korps is door de reorganisatie ook
  veranderd. De decentralisatie heeft tot een afbouw van
  specialistische eenheden geleid (drugs en wapens, bijvoorbeeld) en
  daarmee gezorgd voor een grotere versnippering van relevante kennis
  binnen het korps. De informatie waarover de basispolitiezorg
  beschikt wordt nog altijd niet goed doorgegeven naar de centrale
  diensten en vice versa. De CID werd na de reorganisatie
  opnieuw ingericht en maakt thans een veranderingsproces door
  waarbij vooral de stad als centrum van de regio weer meer aandacht
  zal krijgen. Tijdens de reorganisatieperikelen (overplaatsingen,
  e.d.) en de start van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit is
  een deel van de kennis over de stad en haar criminaliteit verloren
  gegaan. Ook de compartimentalisatie in informatie dat in het korps
  is doorgevoerd (deels om lekken te voorkomen), en de relatief grote
  autonomie van de afdelingen en districten maken het politieleiding
  moeilijk een compleet overzicht te krijgen van de (georganiseerde)
  criminaliteit in de stad Enschede (en regio).


  vorige
  volgende


  Inhoudsopgave en zoeken