• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage IX – 4.3.2. De aard en omvang van mensensmokkel

  4.3.2. De aard en omvang van mensensmokkel Noot

  De smokkel van mensen is voor criminele groepen aantrekkelijk om
  meer redenen. De betalingen die van wanhopige mensen kunnen worden
  verlangd zijn aanzienlijk. Doorgaans leggen mensen tussen de 5.000
  en 20.000 gulden neer om naar een land te worden gesmokkeld. De
  pakkans van smokkelaars is internationaal gezien zeer laag en de
  straffen die op mensensmokkel staan zijn bescheiden te noemen. (In
  Nederland is het fenomeen +mensensmokkel; aan de Koninklijke
  Marechaussee toegewezen in het kader van haar grensbewakingstaak.)
  Mensensmokkel vindt niet alleen via Schiphol plaats, maar ook via
  de weg per auto(bus). Van de totale omvang van mensensmokkel schat
  de Koninklijke Marechaussee dat een klein deel daarvan via Schiphol
  gaat.

  In een aantal gevallen worden illegalen eerst naar luchthavens
  in andere landen gevlogen om vervolgens via de weg Nederland binnen
  te komen. De Koninklijke Marechaussee heeft het +Sluisteam; op
  Schiphol opgericht dat de aard en de omvang van de mensensmokkel in
  het eerste jaar (1994) waarin de wet in werking is getreden in
  kaart heeft proberen te brengen (1995). Het team bestaat uit leden
  van de Marechaussee en de douane.

  Het +Sluisteam; geeft in zijn rapportage over 1994 aan dat +op
  grote schaal; mensensmokkel heeft plaats gevonden. Per dag werden
  ongeveer 10 tot 25 mensen illegaal Schiphol binnengesluisd (vandaar
  de naam van het team). De landen waarvan de illegalen afkomstig
  zijn, zijn China, het voormalig Joegoslavik, Roemenik, Ghana,
  Zaore, Indonesik, Filippijnen, Rusland, Peru, Iran, Irak, Pakistan
  en India. De smokkel van mensen is niet alleen gericht op
  binnenkomst in Nederland, maar ook op vervoer door Nederland naar
  Canada en de Verenigde Staten. Schiphol fungeert in dat geval als
  transitohaven. Het +Sluisteam; heeft thans 775 personen in het
  politieregister opgenomen die op de een of andere manier iets met
  mensensmokkel te maken hebben. Ongeveer 325 daarvan zijn actief
  geweest op Schiphol. In een periode van 5 maanden (1 oktober 1994
  tot en met 28 februari 1995) zijn er door het rechercheteam 169
  (waarvan 85% op Schiphol) onderzoeken verricht die hebben geleid
  tot 34 aanhoudingen. Tegen 17 verdachten is het onderzoek nog
  gaande.

  Bij de Marechaussee is een groep bekend die in Twente actief was
  op het gebied van mensensmokkel. Deze groep heeft ook een tak die
  zich met de import van marihuana heeft beziggehouden (zie het
  deelrapport over de lokale situatie in Enschede). Het betrof een
  Pakistaan die samen met een groep andere Pakistaanse Sikhs uit
  India via Nederland over land en vervolgens per vliegtuig naar
  Engeland, de Verenigde Staten of Canada transporteerde. De
  +asielzoekers; waren afkomstig uit Duitsland, Belgik en Nederland.
  Zij betaalden flinke prijzen om naar het land van bestemming te
  worden gebracht. Voor het transport van illegalen kreeg de groep
  assistentie van personeel op Schiphol. Vanuit Sikhtempels in
  Rotterdam en Keulen werden valse en vervalste paspoorten naar
  Schiphol gebracht en ter plekke overhandigd aan de illegalen; of
  zij werden ook gebruikt om tickets te kopen en vluchten te boeken.
  Vanuit de lounge van Schiphol werden de Sikhs naar de vliegtuigen
  begeleid. Enkele groepsleden beschikten over een luchthavenpasje
  waardoor zij ongestoord in de beschermde gebieden van Schiphol
  konden komen. Zij begeleidden de Sikhs buiten de paspoortcontrole
  om. Onduidelijk is hoe de criminele groep was georganiseerd en wat
  de kenmerken van de leden waren. Behalve op deze ene groep heeft de
  Koninklijke Marechaussee weinig zicht op criminele groepen die
  achter de mensensmokkel zitten. Zo is geen enkele Chinese groep bij
  het rechercheteam bekend, terwijl uit diverse
  rapportages van de regiokorpsen in Nederland naar voren komt dat
  Chinezen zich actief met mensensmokkel zouden bezighouden om hen
  als illegale arbeidskrachten in de keukens van de Chinese
  restaurants in te zetten (zie het deelrapport van Fijnaut in
  verband met de Chinese groepen). De omstandigheden waaronder
  illegale Chinezen moeten werken zijn erbarmelijk en het kan jaren
  duren voordat zij hun +schuld; aan de criminele groepen hebben
  terugbetaald. Ook worden zij als verklikker ingezet om Chinese
  restauranthouders af te persen. In Duitsland is door het
  Bundeskriminalamt meer onderzoek verricht naar groepen die zich met
  mensensmokkel bezig houden (Sieber en Bvgel, 1993). Om de smokkel
  van mensen te kunnen regelen moeten criminele groepen beschikken
  over een logistiek netwerk. Dit netwerk van medeplichtigen heeft
  men nodig om de vluchtelingen of de vrouwen voor de prostitutie te
  ronselen, om de reisroute uit te stippelen en te organiseren, het
  transport en de begeleiding van de reis, om de benodigde
  reispapieren, persoonsdocumenten te leveren en om de illegalen in
  het land van bestemming onder te brengen. Minimaal zijn ongeveer 10
  personen betrokken bij elk transport. Ieder lid vervult daarin een
  vaste rol en heeft een bepaalde taak uit te voeren. De meeste
  betrokkenen hebben geen vaste plaats in de groep maar verlenen,
  tegen een aantrekkelijke vergoeding, hand- en spandiensten aan de
  groep (denk hierbij aan kelners, portiers, taxichauffeurs, en
  dergelijke). De mensensmokkel wordt in het algemeen georganiseerd
  door groepen die uit hetzelfde land als de gesmokkelden afkomstig
  zijn. De werving van vrouwen voor de prostitutie vindt vaak in
  bordelen plaats onder prostituees, of in clubs, bars en discotheken
  waarbij hen een goede en goed betaalde baan voorgespiegeld wordt
  waarmee zij aan de armoede kunnen ontkomen. Het betreft zowel
  vrouwen die wetenschap hebben van wat hen te wachten staat, als
  vrouwen die hiermee volledig onbekend zijn. Eenmaal in Nederland of
  een ander westers land worden zij gedwongen in de prostitutie te
  werken. In Oost-Europa zijn zelfs voor de werving van vrouwen
  speciale bureaus voor dit doel in het leven geroepen. Sommige
  bureaus functioneren voor de buitenwereld als huwelijksbureau. Niet
  zelden gaat achter een huwelijksbureau, im- en exportbedrijf of een
  reisbureau een dekmantelbedrijf schuil van waaruit de smokkel wordt
  georganiseerd. Vluchtelingen bereikt men via mond-op-mond-reclame.
  Via contacten in hotels of reisagentschappen en opvangcentra kan
  men met de hulp van handlangers naar de organisatie worden
  gebracht.

  Mensensmokkel gaat altijd gepaard met andere strafbare feiten.
  Er wordt gebruik gemaakt van vervalste documenten, de handel
  daarin, er worden blanco reisdocumenten verhandeld en in een aantal
  gevallen worden tevens drugs gesmokkeld. Veelal gebeurt dat laatste
  in opdracht van de criminele groep als bijzondere voorwaarde om
  door deze groep Nederland binnen te worden gesmokkeld.

  Elke groep heeft de beschikking over een vervalser van
  reispapieren en andere bescheiden. Meestal zijn zij autodidact. Om
  de benodigde visa in ontvangst te nemen moet het paspoort van de
  gesmokkelde worden afgegeven om te worden vervalst of om de
  vereiste visa bij corrupt ambassadepersoneel te krijgen. Illegalen
  die een strafblad hebben moeten zich een geheel nieuwe identiteit
  aanmeten. Verder zijn er transporteurs en koeriers actief. De
  laatsten zorgen ervoor dat de paspoorten op de juiste plaats
  terecht komen en bij de juiste persoon. Transporteurs verzorgen de
  reis als chauffeur in het geval de reis per auto(bus) gaat en als
  +begeleider; wanneer het vliegtuig wordt gekozen. De route en het
  transportmiddel worden zo gekozen dat wordt voldaan aan twee
  voorwaarden. De aankomst in het land van bestemming moet met zo min
  mogelijk controlepunten gepaard gaan en de reis moet lonend zijn
  voor de criminele groep (veel mensen tegelijk + weinig reistijd +
  lage kosten). Om de grenscontroleurs om de tuin te leiden worden
  retourtickets gekocht. De doorvoer naar een ander land dan
  bijvoorbeeld Nederland gaat als volgt. Een lid van de groep koopt
  een enkele reis naar een willekeurige stad in de VS. De illegaal
  krijgt een retourticket. In de transitruimte wisselen de illegaal
  en het groepslid hun boardingkaart en ticket uit.

  In het land van bestemming worden de illegalen door de criminele
  groep opgevangen en vervolgens naar plaatsen elders (woningen,
  hotels) gebracht. De opvang verloopt met de minste risico’s wanneer
  de illegalen door personeel van een luchthaven buiten de controles
  om van het vliegveld kunnen worden +gesluisd;. Hulp van binnenuit
  heeft als voordeel dat (1) medeplichtigen beschikken over een pas
  die hun aanwezigheid op verschillende plekken op de luchthaven
  mogelijk maakt, (2) zij kennen de procedures en controles, en (3)
  zij zijn goed thuis in het land van bestemming en de plaats van
  aankomst.

  Uit de analyse van het BKA komt naar voren dat handelaren in de
  praktijk niet of nauwelijks solistisch opereren (Sieber en Bvgel,
  1993). Vrijwel altijd zijn er meer daders bij betrokken. Weliswaar
  geeft een persoon bij aanhouding op heterdaad aan +alleen te hebben
  gehandeld;, maar daaraan mag weinig realiteitswaarde worden
  toegekend. In ieder geval reist men altijd in groepen, met
  vervalste of valse papieren. Soms worden mensen bewust
  achtergelaten in de internationale ruimte (zonder papieren en
  zonder de taal machtig te zijn) of worden illegalen wel met
  papieren op het vliegtuig gezet, maar worden de papieren tijdens de
  reis vernietigd. Als de illegale smokkel mislukt, dan wordt vrijwel
  zeker asiel aangevraagd. De criminele groep heeft de illegalen
  daarop voorbereid en hen enige informatie gegeven hoe te handelen
  wanneer zij voortijdig worden ontdekt.

  Luchtvaartmaatschappijen zijn in het kader van een verscherpt
  asielbeleid tegenwoordig verplicht de papieren
  van passagiers grondig op hun geldigheid te controleren op straffe
  van een hoge geldboete. Door een scherpere controle bij het
  inchecken, voor vertrek vanaf Schiphol, wordt het moeilijker zonder
  goede papieren te reizen. Hiermee trachten de autoriteiten te
  voorkomen dat mensen via Schiphol naar andere landen worden
  doorgesluisd. Het is onbekend wat de aard en de omvang van deze
  vorm van mensensmokkel is.


  vorige        
  volgende        
  Inhoudsopgave en zoeken