• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 5.1. De Rotterdamse haven

  5. GEORGANISEERDE MISDAAD IN DE HAVENS

  5.1. De Rotterdamse haven

  In zijn boek over georganiseerde misdaad beschrijft Abadinsky
  (1991) de situatie dat in New York de haven in handen was gekomen
  van de Five Points Gang, een Italiaanse bende waarvan onder
  andere Al Capone en Lucky Luciano nog lid zijn geweest. De bende
  bestond uit ongeveer 1.500 man en stond onder leiding van Paul
  Kelly
  Noot . Kelly startte in Harlem een
  ‘vakbond’ voor de levering van arbeidskrachten (een koppelbaas
  zouden wij nu zeggen) en met behulp van zijn bendeleden schopte hij
  het tot vice-president van de International Longshoremen’s
  Association (ILA). Dit was de grootste vakbond van de
  havenarbeiders. Met behulp van het legioen van arme en ongeschoolde
  Italiaanse arbeiders die hij via de ILA aan een baantje hielp en
  met het geweld van zijn criminele groep kreeg hij de greep op de
  kades van East Side, Brooklyn en van New Jersey: “Loansharking,
  large-scale pilfering, smuggling, and deals with employers eager
  for ‘labor peace’ enriched the criminals who dominated the
  waterfront. The Presidents’s Commission notes that the ‘necessity
  for speed, plus the lack of rail connections to the piers, gave
  rise to the coveted ‘loading’ racket, which involved moving cargo
  from the peirfloor to waiting trucks. Since demand for cargo
  loading was inelastic and dependent upon immediate need when ships
  arrived, loading generated extraordinary profits and was a
  principal incentive for organized crime to infiltrate the ILA.
  Control waterfront labor and you control the waterfront”
  (Abadinsky, 1991, p. 357-358).

  Dit voorbeeld van Abadinsky laat de meest extreme vorm zien van
  innesteling door criminele groepen in een legale economische
  bedrijfstak.
  De innesteling is erop gericht de economische en politiek macht te
  veroveren op de bedrijfstak door vitale onderdelen onder controle
  te hebben. Deze extreme vorm van innesteling door criminele groepen
  mag niet worden verward met (1) afpersing waarin aan criminele
  groepen geld moet worden afgedragen om de economische activiteiten
  ongestoord te laten verlopen, of met (2) een situatie waarin op een
  of andere manier gebruik wordt gemaakt van faciliteiten die een
  haven als de Rotterdamse biedt aan smokkelaars (het zogenaamde
  meeliften), of met (3) een situatie waarin dieven in de lading van
  schepen een aantrekkelijke buit zien.

  Om na te gaan met welke situatie wij in Rotterdam feitelijk van
  doen hebben, moeten de volgende vragen worden beantwoord:
  1. Zijn de vakbonden in het bijzonder die het havenpersoneel
  vertegenwoordigen onder controle van criminele groepen, en zo ja,
  in welke mate?
  2. Hebben bedrijven of eigenaren en bedrijfsleiders in de haven te
  maken met afpersingspraktijken, met opgedrongen protectie,
  ontvoeringen en/of liquidaties?
  3. Ervaren de havenbedrijven (uit de open opslagruimten of loodsen)
  en de aangemeerde schepen diefstallen op grote schaal?
  4. Zijn er criminele groepen actief die hun werkterrein op en in de
  havens hebben liggen? 5. Zijn er corruptiepraktijken onder
  werknemers, douaniers, particuliere bewakers,
  politiefunctionarissen, gemeente-ambtenaren, waardoor zij meewerken
  aan de illegale activiteiten van criminele groepen? Wat betreft de
  eerste vraag kan worden gemeld dat geen vakbond in Nederland, en
  ook niet dus die uit de havens, onder controle van of in de greep
  is van criminele groepen. In de deelstudie over de bouwnijverheid
  wordt de band tussen de vakbonden en de georganiseerde misdaad
  uitvoerig uit de doeken gedaan. Vakbonden leveren geen personeel
  aan de haven en ze leiden ze ook niet op. Vakbonden bepalen in
  Nederland niet of er iemand ergens aan de slag mag (in de haven).
  Daarmee verliezen zij hun aantrekkelijkheid voor criminele
  groepen.

  Hoewel de factor arbeid in de Rotterdamse haven nog altijd van
  groot belang is, is het aantal arbeidsplaatsen in de laatste
  twintig jaar gestaag afgenomen. Daarvoor in de plaats zijn kranen
  en andere apparatuur gekomen die het werk van de havenarbeider
  sneller, efficinter en goedkoper kunnen verrichten. De expansieve
  groei van het containervervoer heeft het verlies van
  arbeidsplaatsen versneld. In een krimpende arbeidsmarkt zal niet
  snel plaats zijn voor een koppelbaas die met goedkoop, maar
  onervaren personeel aankomt. De vakbonden zijn
  er bijzonder op gespitst de werkgelegenheid te bewaken en houden
  scherp in de gaten of er arbeidsplaatsen structureel naar
  onbekenden of naar koppelbazen gaan. Criminele groepen die proberen
  hun mensen in de haven te stationeren, stuiten in dat geval op een
  aantal barrires die voortkomen uit afspraken tussen de vakbonden en
  de werkgevers om de werkgelegenheid in de haven te regelen via
  collectieve afspraken. Die regels functioneren in feite als
  barrires tegen de toetreding van onbekenden. Bovendien, zo
  verzekeren de gesprekpartners onafhankelijk van elkaar, is het in
  de haven nog altijd van ons kent ons en dat houdt in dat de sociale
  controle in de haven wellicht sterker is dan in andere
  bedrijfstakken. Voorts kan worden opgemerkt dat wanneer een
  criminele groep zich zou willen innestelen in de haven om
  bijvoorbeeld zendingen met drugs veilig te stellen, zij over veel
  mensen moet beschikken (van kraanchauffeurs tot en met bewakers,
  van douaniers in het Douanecentrum tot en met de expediteur), die
  de juiste opleiding hebben, enzovoorts om de vrachtlijn onder
  controle te hebben. In de context van de sociale controle mag
  worden aangenomen dat zo’n strategie, zeker wanneer die door een
  groter aantal criminele groepen zou worden toegepast om hun
  smokkelpraktijken vlotter te laten verlopen, niet veel kans van
  slagen zal hebben. Hoewel onze onderzoeksactiviteiten primair waren
  gericht op de smokkel van illegale goederen in de haven, zijn ons
  tijdens deze speurtocht geen aanwijzingen van zo’n vorm van
  innesteling onder ogen gekomen. Er zijn geen politiedossiers van
  tactische onderzoeken naar criminele groepen die in de haven actief
  zijn. Alle gesprekpartners van politie, douane,
  werkgeversverenigingen en vakbonden geven onafhankelijk van elkaar
  aan dat daarvan geen sprake is en ook het criminaliteitsbeeld wijst
  niet op systematische activiteiten van criminele groepen in de
  haven. Daarnaast hebben ondernemingen in de haven geen melding
  gemaakt van afpersingspraktijken, van opgedrongen protectie, van
  ontvoeringen of van liquidaties. Er bestaan eveneens geen
  politiebronnen (landelijk, regionaal of lokaal) waarin op de een of
  andere manier melding van zulke delicten is gemaakt. Op grond van
  deze gegevens mag de conclusie worden getrokken dat er geen
  innesteling van criminele groepen in de haven is.

  De derde vraag is voor een deel al eerder in dit rapport
  beantwoord. Een zaak betrof een groep die met medewerking van
  binnenuit containers steelde van de bedrijfsterreinen. Dit was een
  professionele groep dieven die haar activiteiten direct staakte na
  het bekend worden van een opsporingsonderzoek door de politie tegen
  haar. Hoewel er altijd in een haven zal worden gestolen, wijzen de
  gegevens van de politie aldaar niet op diefstallen die systematisch
  en op grote schaal worden uitgevoerd. Dat zulke diefstallen
  onbekend zijn kan evenwel het gevolg zijn van het niet doen van
  aangifte van de diefstal van goederen door bedrijven. De reden van
  het doen van geen aangifte is aan de ene kant gelegen in het
  mogelijk verlies van de goede naam van het bedrijf. Diefstallen
  zouden kunnen wijzen op een slecht functionerend bedrijf en dat
  jaagt klanten weg. Anderzijds worden, zoals in hoofdstuk drie is
  aangegeven, allerlei accijnsheffingen verhaald op het bedrijf dat
  de goederen kwijt is. In de derde plaats is het mogelijk dat eigen
  personeel de goederen heeft gestolen. Diefstal door havenarbeiders
  was jaren terug een veelvoorkomend verschijnsel (Hoekema, 1973).
  Tegenwoordig is er door het vervoer per container minder
  gelegenheid goederen weg te nemen omdat containers in de meeste
  gevallen zijn afgesloten en er dus geen havenpersoneel bij kan
  komen. De regiopolitie Rotterdam-Rijnmond heeft kort geleden in
  samenwerking met de particuliere beveiliging, het bedrijfsleven,
  gemeenten en andere opsporingsdiensten een platform opgericht
  waarin een integrale aanpak van diefstallen in de haven wordt
  voorgestaan. Dit platform zou wijzen op het veelvuldig voorkomen
  van diefstallen, maar een betrouwbare en valide
  criminaliteitsbeeldanalyse ligt aan de oprichting van het platform
  niet ten grondslag. In ieder geval wordt vermoed dat de expeditie
  en het transport kwetsbare onderdelen van de haven vormen en dat de
  aandacht van het platform zich daarop zou moeten richten. Het hoeft
  namelijk bij diefstal van goederen niet altijd te zijn dat dat in
  de haven is gebeurd. Goederen kunnen zijn gestolen tijdens het
  wegtransport naar de haven van waaruit het schip vertrekt, tijdens
  de vaart op zee, tijdens de overslag, tijdens de opslag van de
  goederen in loodsen, tijdens het wegvervoer naar het ontvangende
  bedrijf. Vermissing van de goederen wordt achteraf meestal aan de
  haven toegeschreven terwijl dat feitelijk dus niet het geval hoeft
  te zijn. Het IRT Rotterdam-Rijnmond concludeerde op basis van een
  globaal onderzoek dat EU-fraude met sigaretten, melkpoeder,
  kleding, schoenen en drank tevens voorkomt onder
  transportondernemers wiens bedrijven er financieel slecht voor
  staan (Politie Rotterdam-Rijnmond, rivierpolitie, 1994).
  Expeditiebedrijven vormen een vitale schakel voor de Rotterdamse
  haven omdat zij mede verantwoordelijk zijn voor de snelheid waarmee
  goederen vervolgens uit de haven naar elders kunnen worden
  getransporteerd. Werken expeditiebedrijven niet goed, dan raken de
  loodsen overvol en moet de verdere ontscheping wegens ruimtegebrek
  stil worden gelegd.

  Als in de Rotterdamse haven dan geen sprake is van innesteling
  door criminele groepen, wat doen de opsporingsinstanties dan om de
  smokkel van illegale goederen tegen te gaan? In de bestrijding van
  smokkel neemt de douane een centrale plaats in. Vroeger volgde de
  douanier zijn neus of leerde de ervaring wanneer en bij welk schip
  zij moest inspecteren. Ook nam de douane willekeurige steekproeven.
  Maar meer dan vier of vijf containers per dag controleren is
  nauwelijks mogelijk en vrij kostbaar. De douane wilde gerichter
  zoeken naar smokkelwaar en heeft vervolgens een systeem ontwikkeld
  waarmee vooraf bepaalde schepen of vrachten konden worden
  opgespoord op mogelijke verdachte zendingen. Het Douane Informatie
  Centrum is daarna opgericht om aan de hand van Bills of lading,
  voordat het schip de Rotterdamse haven heeft bereikt, zulke
  zendingen te signaleren. Met behulp van de computer worden namelijk
  deze papieren vergeleken met de reguliere goederenstroom op punten
  zoals plaats van bestemming, vaarroute, plaats van herkomst en
  soort lading. In het bijzonder wordt de combinatie van deze
  gegevens onderzocht op afwijkingen. In totaal heeft het DIC in 1994
  ongeveer 1.000 van zulke zendingen getraceerd waaruit door de
  douane met 600 zaken verder wordt gegaan. Hiervan zijn ongeveer 300
  verder onderzocht op de aanwezigheid van, meestal drugs.
  Uiteindelijk zijn in de containers 188.000 kilo drugs
  aangetroffen.

  In hoeverre deze methode van het DIC effectief is, valt
  nauwelijks te beantwoorden. Zoals eerder al is aangegeven kan
  onmogelijk de werkelijke hoeveelheid gesmokkelde drugs in de haven
  worden berekend. Elke berekening kan zo weer onderuit worden
  gehaald. Het aantal van 188.000 kilo doet vermoeden dat de
  opsporing relatief succesvol is. Maar of dat feitelijk ook zo is
  moet worden betwijfeld. Van alle containers die de Rotterdamse
  haven binnenkomen, ruim drie miljoen containers Noot ,
  zijn er op grond van de analyses 1.000 verdacht (uitgaande van het
  gegeven dat smokkelaars fouten maken of moeten maken in hun
  vrachtbrieven). Daarvan worden er ongeveer 300 opengemaakt.

  Niet alle opengemaakte containers zijn gesignaleerd door de
  computer van het DIC. Van de 88 onderzochte dossiers van
  smokkelzaken in containers waren ongeveer 25 die door tips van
  havenpersoneel (die troffen wat geks aan), tips van informanten,
  tips van informanten van diverse regiokorpsen, tips van de RCID’s
  van die korpsen en tips van liaisons van de CRI overal in de
  wereld. Het aandeel van de door het DIC gesignaleerde transporten
  is dus kleiner.

  De kleine pakkans maakt duidelijk hoe moeilijk het is in immens
  grote goederenstromen smokkelwaar op te sporen. Bovenkerk (1995, p.
  167) vatte de problematiek van de opsporing en controle in de
  Rotterdamse haven als volgt samen: De controlerende instanties
  in de haven hebben weinig speelruimte. Zij kunnen – en dat gebeurt
  ook – volkomen willekeurig steekproeven bij schepen en ladingen
  houden, maar de opbrengst daarvan is gering. De bedoeling van zulke
  controles schuilt in de generaal preventieve werking, maar de
  pakkans is miniem: met enkele tientallen opsporingsambtenaren en
  vier vijf honden die fysiek niet langer dan een een uur of vier,
  vijf per dag te gebruiken zijn, kan men in de week vijftien tot
  twintig schepen controleren. Het openmaken van containers kan
  buitengewoon kostbaar zijn. Sommige ladingen zijn bederfelijk. Als
  er niets wordt gevonden en de inhoud van de containers is verloren
  draait de overheid voor de kosten op. Per jaar doen tweendertig
  duizend schepen de haven van Rotterdam aan en daarop staan
  drieneenhalf miljoen containers. De lengte waarover moet worden
  gezocht in de haven is die van achtenvijftig kilometer
  kademuur
  . Bij zulke problemen en bij zo’n kleine pakkans loont
  het nauwelijks de moeite op meer dan incidentele basis
  opsporingsambtenaren, havenmedewerkers of loodsen plat te hebben.
  In dossiers van regiokorpsen wordt wel eens in een verslag van
  verhoren met misdadigers gemeld dat zij iemand in de haven plat
  zouden hebben, maar dat blijkt meestal bij nader onderzoek niet het
  geval te zijn. Verhalen van zulke strekking moeten derhalve niet
  altijd op voorhand worden geloofd. Incidentele gevallen komen voor.
  Zo zijn in de onderzochte periode twee douanesurveillanten
  ontslagen in verband met het valselijk opmaken van een
  proces-verbaal over een hashtransport en een douanier gearresteerd
  die kilo’s cocane in zijn bezit had. De moeilijkheid havenpersoneel
  inclusief opsporingsambtenaren in de greep te krijgen, blijkt wel
  uit de problemen van Colombiaanse kartels (zie het deelrapport van
  Bovenkerk over Colombianen) om Nederlandse opsporingsambtenaren om
  te kopen. Zij slaagden daarin klaarblijkelijk niet. Concluderend
  kan worden gesteld dat de smokkel van drugs en andere illegale
  goederen ook in de toekomst in de Rotterdamse haven zal
  plaatsvinden en dat om die reden het kat-en-muisspelletje tussen de
  douane en de smokkelaar ook zal blijven bestaan. De creativiteit
  van smokkelaars kent geen grenzen en er zullen steeds weer nieuwe
  manieren van smokkel worden gevonden. De douane zal als tegenzet
  nieuwe methoden ontwikkelen om beter te kunnen controleren en
  nieuwe apparatuur aanschaffen waarmee effectiever en sneller
  containers kunnen worden genspeceerd. Complete rntgeninstallaties
  zullen worden genstalleerd om meer containers tegelijk te kunnen
  inspecteren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken